Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Шкала оцінювання: національна та ECTS
За внутрішньою шкалою навчального закладу в балах За шкалою ECTS /За національною шкалою
  Вноситься до відомості
  екзамен залік
90 – 100 А/Відмінно А,В,С, D, Е /Зараховано  
82-89 В/Добре
74-81 С/Добре
64-73 D/Задовільно
60-63 Е/Задовільно
35-59 FX/Незадовільно   Не зараховано  
з можливістю повторного складання
0-34 F/Незадовільно   Не зараховано  
з обов’язковим повторним курсом
       

Для тих, хто складає залік та екзамен, критерії оцінювання знань наступні:

Оцінка А/ “відмінно– виставляється, якщо студент має глибокі і системні знання, вміє узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити загальні знання з конкретними ситуаціями; засвідчив уміння критично оцінювати варіантні підходи щодо сутності норм та уявлень; оволодів навиками аналізувати, моделювати та адекватно оцінювати ситуацію; обізнаний з науковими працями вітчизняних та зарубіжних спеціалістів в даній області; матеріал викладає логічно, послідовно, переконливо.

Оцінка В, С/“добре” виставляється, якщо студент виявив достатньо повні знання курсу; дає правильні, хоча і не завжди повні визначення явищ дійсності; оволодів навичками співвідносити теоретичні знання з конкретними ситуаціями; висловлює своє ставлення до варіантних теорій щодо сутності явищ; засвоїв основи аналітичного методу; допускає незначні неточності в розкритті окремих теоретичних положень.

Оцінка D, Е / “задовільно” – студент взагалі засвоїв програмний матеріал курсу в передбаченому обсязі з деякими неточностями у визначенні основних явищ та процесів; намагається висловити своє ставлення до проблемних питань, хоча і не завжди адекватно; вміє аналізувати набуті теоретичні знання і співвідносити їх з конкретними ситуаціями; виклад матеріалу непослідовний, неточний, з наявними помилками.

Оцінка FX, F/ “незадовільно” – студент виявив слабкі (відсутність) знання теоретичного програмного матеріалу; не зміг дати визначення основних провідних категорій та явищ; відсутні навички адекватної оцінки норм і теорій; виклад матеріалу непослідовний, нелогічний, фрагментарний, з грубими помилками.

Питання для підготовки до модульної контрольної роботи:

1. Поняття адміністративного процесу та його особливості.

2. Поняття, предмет та система адміністративно-процесуального права.3. Поняття та ознаки адміністративно-процесуальних норм.

4. Поняття та ознаки адміністративно-процесуальних відносин.

5. Класифікація адміністративно-процесуальних норм.

6. Поняття та класифікація суб'єктів адміністративного процесу.

7. Поняття, види та особливості адміністративних проваджень.

8. Адміністративна юстиція поняття та види.

9. Учасники процесу прийняття управлінських рішень їх правове становище.

10. Інформаційне забезпечення процесу прийняття управлінських рішень.

11. Особливості підготовки та прийняття управлінських рішень.

12. Поняття, задачі та принципи провадження по справах про адміністративні

правопорушення.

13. Правова база провадження по справах про адміністративні

правопорушення.

14. Учасники провадження по справах про адміністративні правопорушення

та їх адміністративно-правовий статус.

15. Засоби забезпечення провадження по справах про адміністративні

правопорушення.

16. Підвідомчість, місце та строки розгляду справ.

17. Особливості та правова регламентація роботи державних та недержавних

органів по розгляду звернень громадян, пропозицій, заяв та скарг.

18. Вимоги, які пред’являються до оформлення пропозицій заяв та скарг.

19. Порядок обліку та розгляду звернень громадян.

20. Повноваження та відповідальність керівників установ, підприємств,

організацій та державних органів за організацію роботи із зверненнями

громадян.

21. Особливості розгляду звернень громадян, які взяті під контроль

вищестоящими органами держави.

22. Порядок оскарження рішень по зверненням громадян.23. Поняття, правова база, задачі та особливості дисциплінарного

провадження.

24. Види дисциплінарного провадження та їх загальна характеристика.

25. Стадії, прийняття та учасники провадження по дисциплінарних

проступках.

26. Провадження по дисциплінарних проступках, скоєних співробітниками

органів внутрішніх справ, військовослужбовцями, державними

службовцями.

27. Поняття, задачі та особливості виконавчого провадження. Принципи

виконавчого провадження.

28. Поняття, завдання та принципи адміністративного судочинства.

29. Порядок та строки звернення до адміністративного суду.

30. Провадження в суді першої інстанції.

31. Виконання судових рішень в адміністративних справах.

32. Основні завдання та принципи адміністративного судочинства.

33. Компетенцію адміністративних судів щодо вирішення адміністративних

справ.

34. Види виконавчих проваджень та їх особливості.

35. Роль органів державного управління по забезпеченню законності при

здійсненні виконавчого провадження.

36. Зміст та призначення паспорта громадянина України та паспорту

громадянина України для виїзду за межі України.

37. Підстави та порядок видачі службових паспортів, посвідчення моряка,

паспорта громадянина України для виїзду за межі держави, посвідчення

особи без громадянства.

38. Категорія осіб, яким не видаються документи для виїзду за межі держави.

39. Поняття та правове положення дозвільної системи України.

40. Підстави та порядок видачі дозволів на придбання, зберігання,

перевезення та реалізацію вогнепальної зброї в Україні.

41. Підстави та порядок анулювання дозволів на зберігання, використання

та реалізацію вогнепальної зброї. Особи, яким не видається дозвіл на

придбання, зберігання або реалізацію вогнепальної зброї.

42. Органи держави, які здійснюють контроль за додержанням правил

дозвільної системи.

43. Підстави та порядок видачі дозволів на зайняття торгівельною

діяльністю.

44. Підстави та порядок видачі ліцензій на працевлаштування іноземним

громадянам.

45. Порядок видачі ліцензій на зайняття індивідуальною адвокатською та

нотаріальною діяльністю.

 

Питання для підготовки до іспиту:

 

5.Поняття та види юридичних процесів.

6.Ознаки юридичних процесів.

7.Поняття адміністративного процесу та його особливості.

8.Відмінність адміністративного процесу від інших юридичних процесів.

9.Поняття, предмет та система адміністративно-процесуального права.

10.Поняття та ознаки адміністративно-процесуальних норм.

11.Поняття та ознаки адміністративно-процесуальних відносин.

12.Класифікація адміністративно-процесуальних норм.

13.Поняття та класифікація суб'єктів адміністративного процесу.

14.Поняття, види та особливості адміністративних проваджень.

15.Загальні стадії адміністративного процесу.

16.Принципи та характерні ознаки адміністративної юрисдикції.

17.Адміністративна юстиція поняття та види.

18.Поняття, сутність та правова природа управлінських рішень.

19.Процес прийняття управлінських рішень та його роль в здійсненні

управлінських задач.

20.Учасники процесу прийняття управлінських рішень їх правове

становище.

21.Інформаційне забезпечення процесу прийняття управлінських рішень.

22.Особливості підготовки та прийняття управлінських рішень.

23.Організаційно-правові фактори вдосконалення процесу прийняття

управлінських рішень.

24.Поняття, задачі та принципи провадження по справах про

адміністративні правопорушення.

25.Правова база провадження по справах про адміністративні

правопорушення.

26.Учасники провадження по справах про адміністративні

правопорушення та їх адміністративно-правовий статус.

27.Засоби забезпечення провадження по справах про адміністративні

правопорушення.

28.Підвідомчість, місце та строки розгляду справ.

29.Виконання рішень по справах про адміністративні правопорушення.

30.Заходи держави по удосконаленню роботи зі зверненнями громадян.

31.Правова регламентація роботи державних та недержавних органів по

розгляду звернень громадян.

32.Поняття та особливості пропозицій, заяв та скарг.

33.Вимоги, які пред’являються до оформлення пропозицій заяв та скарг.

34.Порядок обліку та розгляду звернень громадян.

35.Повноваження та відповідальність керівників установ, підприємств,

організацій та державних органів за організацію роботи із зверненнями

громадян.

36.Строки розгляду звернень.

37.Особливості розгляду звернень громадян, які взяті під контроль

вищестоящими органами держави.

38.Порядок одержання та зберігання матеріалів по зверненням громадян.

39.Порядок оскарження рішень по зверненням громадян.

40.Поняття, правова база, задачі та особливості дисциплінарного

провадження.

41.Види дисциплінарного провадження та їх загальна характеристика.

42.Стадії, прийняття та учасники провадження по дисциплінарних

проступках.

43.Строки дисциплінарного провадження.

44.Провадження по дисциплінарних проступках, скоєних співробітниками органів внутрішніх справ, військовослужбовцями, державними службовцями.

45.Особливості дисциплінарного провадження по проступках, скоєних

співробітниками суду та прокуратури.

46.Поняття, задачі та особливості виконавчого провадження. Принципи

виконавчого провадження.

47.Поняття, завдання та принципи адміністративного судочинства.

48.Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних справ.

49.Порядок та строки звернення до адміністративного суду.

50.Провадження в суді першої інстанції.

51.Порядок перегляду судових рішень.

52.Виконання судових рішень в адміністративних справах.

53.Призначення Кодексу адміністративного судочинства України.

54.Основні завдання та принципи адміністративного судочинства.

55.Компетенцію адміністративних судів щодо вирішення

адміністративних справ.

56.Учасники виконавчого провадження та їх правовий статус.

57.Види виконавчих проваджень та їх особливості.

58.Роль органів державного управління по забезпеченню законності при

здійсненні виконавчого провадження.

59.Відповідальність посадових осіб за порушення порядку виконавчого

провадження.

60.Зміст та призначення паспорта громадянина України та паспорту

громадянина України для виїзду за межі України.

61.Поняття та зміст паспортної системи України.

62.Підстави та порядок видачі службових паспортів, посвідчення моряка, паспорта громадянина України для виїзду за межі держави, посвідчення особи без громадянства.

63.Категорія осіб, яким не видаються документи для виїзду за межі держави.

64.Поняття та правове положення дозвільної системи України.

65.Принципи, речовини та підприємства на які встановлений державою

особливий порядок користування та експлуатації.

66.Підстави та порядок видачі дозволів на придбання, зберігання,

перевезення та реалізацію вогнепальної зброї в Україні.

67.Підстави та порядок анулювання дозволів на зберігання, використання

та реалізацію вогнепальної зброї.

68.Особи, яким не видається дозвіл на придбання, зберігання або

реалізацію вогнепальної зброї.

69.Органи держави, які здійснюють контроль за додержанням правил

дозвільної системи.

70.Відповідальність за порушення правил дозвільної системи.

71.Види підприємницької діяльності та їх особливості.

72.Підстави та порядок видачі дозволів на зайняття торгівельною

діяльністю.

73.Особливості видачі дозволів на торгівлю тютюновими та лікеро-

горілчаними виробами.

74.Підстави та порядок видачі ліцензій на працевлаштування іноземним

громадянам.

75.Порядок видачі ліцензій на зайняття індивідуальною адвокатською та

нотаріальною діяльністю.

76.Відповідальність за зайняття без відповідних дозволів

підприємницькою та індивідуальною діяльністю.

 

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.012 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал