Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розділ І. Студента__ІI__ курсу,_І-21_групи
Курсова робота

 

На тему: «ПЛАСТОВИЙ РУХ НА ТЕРИТОРІЇ ГАЛИЧИНИ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД 1920 – 1939р.»

 

 

Студента__ІI__ курсу,_І-21_групи

напряму підготовки 6.020302 історія

Добровольського Костянтина Романовича

Керівник: кандидат історичних наук,

доцент кафедри історії Смирнов А. І.

Національна шкала______________

Кількість балів_________ОцінкаECTS______

Члени комісії____________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

_______________________________________

( підпис)(прізвище та ініціали)

_______________________________________

( підпис)(прізвище та ініціали)

 

 

Острог – 2015

ЗМІСТ

 

ВСТУП

РОЗДІЛ І СТРУКТУРА ГАЛИЦЬКОГО ПЛАСТУ ……………………..6-14

РОЗДІЛ ІІ ПЛАСТОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ НА ГАЛИЧИНІ………......15-21

РОЗДІЛ ІІІ СТАВЛЕННЯ ПОЛЬСЬКОЇ ВЛАДИ ДО ПЛАСТОВОГО РУХУ

………………………………………………………………………………22-26

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 

Вступ

Актуальність теми зумовлена необхідністю об’єктивного висвітлення і дослідження проблеми історії Українського пластового руху, зокрема його появу і розвиток на Галичині, а також його недостатню розробку. Пластовий рух як організована сила вперше вийшов на історичну арену в XX столітті. На цей час припадають події вітчизняної історії, пов’язані з новітнім політичним оформленням української нації, боротьбою за національну державність. Значну роль у цих процесах відіграв галицький «Пласт» у всіх його складових. Для кращого осмислення і з’ясування громадсько-політичних рухів України ХХ століття сприяє розгляд питання про участь та роль у них молодіжного руху і, зокрема, скаутського як його важливої складової, у розкритті вкладу відомих пластових скаутмайстрів, інструкторів у військово – патріотичне виховання молоді; обумовлюється з’ясуванням українсько – польських відносин у міжвоєнний період 20 – 30 – х років ХХ століття; також окремі форми і методи пластової роботи можуть бути використані з метою удосконалення сучасних пластових методик.

Дослідження процесу розвитку пластового руху на Галичині, становить значний науковий інтерес. Проте у справі пошуку та наукового дослідження документальних джерел з історії «Пласту» залишається багато недосліджених питань. На сьогодні мало хто глибоко займався вивченням цієї проблеми. Дослідники здебільшого фрагментарно розкривали діяльність волинського Пласту у світлі вивчення «Просвіти», «Українського Товариства Охорони Дітей та Опіки над Молоддю», та ін., або ж робили короткі витяги з мемуарних творів ветеранів пластового руху.

Натомість частково документальний масив, збірки праць з пластової діяльності та іншу методичну пластову літературу, уривки з газет «Сурма», Пластове життя», «Молоде життя», «Вогні» та ін., оприлюднили вчені української діаспори та СУПЕ яке перебувало в еміграції.Фундаментальними працями з історії «Пласту» стали роботи Северина Левицького «Нарис з історії Пласту (1911 – 1948)», Савчука Богдана «Український пласт 1911 - 1939», та засновники організації Тисовського Олександра «Життя в Пласті» яка найкраще висвітлює пластову методику, форми і методи виховання, а також містить в собі коротку історію організації. Допоміжною літературою для вивчення питання «Пласт» на Галичині, та і взагалі питаннях пов’язаних з пластовим рухом можуть слугувати праці Петра Франка « Історія і теорія руханки», О. Яремченка «Основи Пластунства», Тисовського Степана «Пластовий закон», а також пластова періодика така як: «Молоде життя», «Вогні», «Юнак», «Пластовий шлях» та ін.

Також велику цінність становлять більш фундаментальні праці сучасних науковців Юлії Візітів «Пластовий рух на Волині в міжвоєнний період» - де добре описана робота Волинського «Пласту» та їх співпраця з галичанами та В.Окаринського «Пласт на Тернопільщині» - де засвідчено наявність всіх пластових гуртків в сучасній Тернопільській області.

Велику роль в пошуку і оприлюдненню пластової літератури та періодики роблять сьогоднішні пластуни всієї України, та розміщують її на своїх офіційних сайтах: http://proba.plast.te.ua/ ; http://www.plast.org.ua/

Об'єктом дослідження є діяльність української скаутської організації Пласту на Галичині протягом міжвоєнного періоду 1920-1939рр. в умовах перебування цієї території під владою Другої Речі Посполитої.Предметом дослідженняє діяльність Галицького Пласту у період відродження 1920 - 1930 та його підпільної діяльності 1930 – 1939 роках. Формування його структури, становлення пластового життя та відносин з владою.

Географічні межі дослідження охоплюють територію Галичини української етнічної землі в складі якої на той час були сучасні області України: повністю Львівська, Івано – Франківська (Станіслав), переважна частина Тернопільської області окрім північних її територій, з 1920 року ці землі перебували у складі Польщі.

Хронологічні рамки дослідження обмежуються 1920 – 1939 роками. Нижня межа зумовлена Початком повоєнного відновлення діяльності скаутської організації Пласт на Галичині. Верхня межа пов'язана з забороною діяльності пластових організацій в краї та початком Другої світової війни.

Мета дослідження є комплексне вивчення зародження, розвитку, виховної діяльності Галицького Пласту в період 1920-1939 рр., його відносини з польською владою, місця і ролі у молодіжному русі та суспільному житті України. Відповідно до поставленої мети було визначено наступні завдання:

- проаналізувати стан наукової розробки теми та джерельну базу дослідження;

- розкриття передумов і причин виникнення та дослідження особливостей становлення Пластового руху;

- виявити поширення пластових осередків на території;

- дослідження характерних особливостей організації, управління, форм діяльності та, на його основі, з’ясування особливостей внутрішнього розвитку Галицького Пласту протягом 1920 - 1939 років;

- визначити правовий статус організації в польській державі

- вивчення організаційних форм розвитку українського скаутського руху після заборони Пласту на окупованих Польщею українських землях у 1930-х рр.;

- Структура роботи: дослідження складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури.

Джерельна база цієї курсової роботи ґрунтується на «Життя в Пласті» Тисовького О., «Основи пластунства» Яремченко О., «Нарис з історії Пласту (1911 – 1948)» Левицького С., «Український пласт 1911 - 1939» Савчука Б., «Пластовий рух на Волині в міжвоєнний період» Візітів Ю., «Пласт на Тернопільщині» Окаринського В.

 

Розділ І


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.015 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал