Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Білет 3
1.Практ знач біогео дослОснов.,біогеогр.,дослідженнями є: 1)вивч.,пошир.,і розміщ.,певних видів.2)моніторинг стану біоти окремих регіонів.3)розробка родовищ.4)визначення к-сть біомаси.5)аналіз впливу прир.,явищ на орг-ми. Знання біогеогр.,досліджень формує науковий світогляд людей, допомагає вирішувати складні проблеми раціонарного викор.,ресурсів біосфери. Практич- ні значення біогеогр.,досліджень стикаються з задачами екологів та інших біол..,наук.

2.ЕкологіяТермін екологія першим вжив нім.,біолог Е.Геккель у 1866р. Об’єктом вивч.,екології є екосистема. Предметом – організми, навколишнє середовище і їх взаємодії між собою. Екологія – це наука про взаємовідносини живих орг.,між собою та відноси- ни з неживою природою, що їх оточує, про зв’язки в системах, яким підпорядковується існування живих орг.,про структ.,і функціонування цих систем. Є три підрозділи екології: аутекологія - вивчає пристосувальну здатність окремих видів рослин і тварин до природного довкілля та способи життя видів; демекологія - вивчає умови формування, структуру і динаміку розвитку популяцій організмів, зокрема, видовий і віковий склад, характер розселення, рясність і щільність, народжуваність і смертність, міжвидові й внутрівидові зв’язки тощо; синекологія - вивчає багатовидові угруповання організмів (біоценози, біогеоценози, екосистеми).

3. фауністичне районуванняТварини – це найчисленніші організми планети. фауна будь-якої доситьзначної території неоднорідна за своїм просторово-часовимгенезисом, тобто гетерогенна. два принципи (географо-генетичної ге-терогенності й зональності) лежать в основі сучасного районуванняфауни планети, , що вирізняються за своїм походженням, шляхами формування та адаптивними особли-востями організмів. Важливим критерієм фауністичного районуванняпід час виділення найвищих одиниць є історичні регіональні зв’язкита закономірності генезису фауни.. Фауністичні області й підобласті визначаються головно історич-ним процесом розвитку фауни у зв’язку з геологічною історією Землі. У процесі виділення фауністичних одиниць нижчих рангів (провін-цій, округів) доцільно брати до уваги сучасні екологічні критерії, В. Гептнер виділяє на суходолі три фауністичні царства (геї), а вїхньому складі п’ять областей. Зокрема, царство Нотогеяохоплює одну Австралійську область, Неогея – Неотропічну область, Арктогея – три області (Ефіопську, Східну або Індо-Малайську таГоларктичну). Останнім часомвиділяють шосту область – Антарктичну.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал