Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Білет 6
1.Біосфера, ноосфераСферу існування сучасних живих організмів та їхніх відмерлих предків, що охоплює верхню товщу літосфери, гідросферу і нижню частину атмосфери тропосферу, називають біосферою. Біосфера є об’єктом дослідження багатьох наук – біології, геології, географії та ін.Вчення про біосферу найтісніше пов’язане з іменем видатного вченого В. Вернадського. Під біосферою він розумів “приземний простір життя організмів, який охоплює нижню частину атмосфери, всю гідросферу і верхню частину літосфери”. В цьому розумінні вчення про біосферу збігається з поняттям “географічної оболонки”. В. Вернадський розглядав біосферу і життя як нерозривну єдність живої та неживої речовини Згідно із сучасними поглядами біосфера – це своєрідна оболонка Землі, яка містить всю сукупність живих організмів і ту частину речовини планети, що перебуває у безперервному обміні з цими організмами. Стан біосфери, у якому людська діяльність відіграє головну роль, В. Вернадський називав ноосферою Щодо поняття “ноосфера”, то його в науковий вжиток запровадили французькі вчені Е. Леруа і П. Теяр де Шарден (1930).

2.Гідрокліматичні чинники Гідро-клім.,чинники,віднос.,до абіотичних прир.,чинників. Гідро-клім.,чинники: t, сон.,рад., вода, вітер, кислотність, солоність, вологість, к-сть опадів.Сонячна радіація або світло є пріоритетним чинником цього класу, оскільки є основним джерелом існування інших чинників, зокрема тепла. Сонячне світло є первинним джерелом енергії, без якої неможливе нагромадження органічної речовини з мінерального й газового середовищаСеред кліматичних чинників температура для живих організмів є одним з визначальних. Вона безпосередньо впливає на перебіг таких життєво важливих процесів в організмі Режим вологості довкілля на суходолі надзвичайно різний: від повного і постійного насичення повітря водяною парою в екваторіальних широтах та вологотропічних регіонах до майже цілковитої її відсутності у сухому повітрі пустель. Це спричинило розвиток у наземних рослин і тварин різноманітних адаптивних пристосувань щодо водозабезпечення власного організму. Повітря як екологічний чинник є не тільки довкіллям, у якому відбувається вегетація рослин та життєві процеси тварин, але й важливим джерелом, звідки організми черпають необхідні їм елементи живлення й дихання. Зокрема, майже половина сухої маси рослин продукується завдяки вуглецю атмосфери, який вони засвоюють у процесі фотосинтезу.

3.Біогеографічне районування укр.територія України розташована в межах Європейської області Голарктичного царстваОпубліковано схему біогеографічного районування території України І. Удри (1997). В основу цього районування покладено географічне поширення рослинного покривуЗональне розмежування території України (на зони й підзони) ґрунтується на видовому складі, структурі та життєвих формах рослинного покриву з урахуванням домінуючих видів тваринного населенняНа всіх рівнях біотичного районування до уваги взято ендемічні та реліктові види живих організмівАналіз біотичних та абіотичних чинників дав підставу виділити в межах України дві зони: неморально-лісову і степову. Аналіз географічних особливостей поширення флори й фауни та гідротично-кліматичних умов території у межах зон дав змогу виділити 4 підзони, 6 провінцій, 11 підпровінцій

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.012 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал