Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік


 

  I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ  
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)      
Чисті зароблені страхові премії      
Премії підписані, валова сума      
Премії, передані у перестрахування      
Зміна резерву незароблених премій, валова сума      
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій      
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   (2336851) (2692306)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами      
Валовий: прибуток      
Валовий: збиток   () ()
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань      
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів      
Зміна інших страхових резервів, валова сума      
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах      
Інші операційні доходи      
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю      
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції      
Адміністративні витрати   (307631) (170655)
Витрати на збут   (917764) (986606)
Інші операційні витрати   (27357) (19150)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю      
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції      
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток      
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток   (196754) ()
Дохід від участі в капіталі      
Інші фінансові доходи      
Інші доходи      
Дохід від благодійної допомоги      
Фінансові витрати   (14183) (7893)
Втрати від участі в капіталі   () ()
Інші витрати   (3357) (6737)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті      
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток      
Фінансовий результат до оподаткування: збиток   (211367) ()
Витрати (дохід) з податку на прибуток     -73303
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування      
Чистий фінансовий результат: прибуток      
Чистий фінансовий результат: збиток   (189877) ()
         

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів      
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів      
Накопичені курсові різниці      
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств      
Інший сукупний дохід      
Інший сукупний дохід до оподаткування      
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом      
Інший сукупний дохід після оподаткування      
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)   -189877  

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати      
Витрати на оплату праці      
Відрахування на соціальні заходи      
Амортизація      
Інші операційні витрати      
Разом      

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій      
Скоригована середньорічна кількість простих акцій      
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію   -0.01996 0.02102
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію   -0.01996 0.02102
Дивіденди на одну просту акцію      

 

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.