Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2013 р.
 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
         
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:        
первісна вартість        
накопичена амортизація        
Незавершені капітальні інвестиції        
Основні засоби:        
первісна вартість        
знос        
Інвестиційна нерухомість:        
первісна вартість        
знос        
Довгострокові біологічні активи:        
первісна вартість        
накопичена амортизація        
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030      
інші фінансові інвестиції        
Довгострокова дебіторська заборгованість        
Відстрочені податкові активи        
Гудвіл        
Відстрочені аквізиційні витрати        
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах        
Інші необоротні активи        
Усього за розділом I        
II. Оборотні активи
Запаси        
Виробничі запаси        
Незавершене виробництво        
Готова продукція        
Товари        
Поточні біологічні активи        
Депозити перестрахування        
Векселі одержані        
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги        
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 9361 8583 11375
з бюджетом        
у тому числі з податку на прибуток        
з нарахованих доходів        
із внутрішніх розрахунків        
Інша поточна дебіторська заборгованість        
Поточні фінансові інвестиції        
Гроші та їх еквіваленти        
Готівка        
Рахунки в банках        
Витрати майбутніх періодів        
Частка перестраховика у страхових резервах        
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181      
резервах збитків або резервах належних виплат        
резервах незароблених премій        
інших страхових резервах        
Інші оборотні активи        
Усього за розділом II        
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття        
Баланс        

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал        
Внески до незареєстрованого статутного капіталу        
Капітал у дооцінках        
Додатковий капітал        
Емісійний дохід        
Накопичені курсові різниці        
Резервний капітал        
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)        
Неоплачений капітал   () () ()
Вилучений капітал   () () ()
Інші резерви        
Усього за розділом I        
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання        
Пенсійні зобов’язання        
Довгострокові кредити банків        
Інші довгострокові зобов’язання        
Довгострокові забезпечення        
Довгострокові забезпечення витрат персоналу        
Цільове фінансування        
Благодійна допомога        
Страхові резерви, у тому числі:        
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)        
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)        
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)        
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)        
Інвестиційні контракти;        
Призовий фонд        
Резерв на виплату джек-поту        
Усього за розділом II        
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків        
Векселі видані        
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями        
за товари, роботи, послуги        
за розрахунками з бюджетом        
за у тому числі з податку на прибуток        
за розрахунками зі страхування        
за розрахунками з оплати праці        
за одержаними авансами        
за розрахунками з учасниками        
із внутрішніх розрахунків        
за страховою діяльністю        
Поточні забезпечення        
Доходи майбутніх періодів        
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків        
Інші поточні зобов’язання        
Усього за розділом IІІ        
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття        
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду        
Баланс        

 Данная страница нарушает авторские права?

© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.