Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Функції служби охорони праці


1. Розроблення спільно з іншими підрозділами підприємства комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення рівня охорони праці, планів, програм поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, надання організаційно-методичної допомоги у виконанні запланованих заходів.

2. Підготовка проектів наказів з питань охорони праці і внесення їх на розгляд роботодавцю.

3. Проведення перевірок дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці. Ця робота проводиться спільно з представниками інших структурних підрозділів і за участю представників професійної спілки підприємства або, за її відсутності, уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.

4. Складання звітності з охорони праці за встановленими формами.

5. Проведення з працівниками вступного інструктажу з охорони праці.

6. Ведення обліку та проведення аналізу причин виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій, заподіяної ними шкоди.

7. Забезпечення належного оформлення і зберігання документації з питань охорони праці, а також своєчасної передачі її до архіву для тривалого зберігання згідно з установленим порядком.

8. Складання за участю керівників підрозділів підприємства переліків професій, посад і видів робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони (безпеки) праці, що діють в межах підприємства, надання методичної допомоги під час їх розроблення.

9. Інформування працівників про основні вимоги законів, інших нормативно-правових актів та актів з охорони праці, що діють в межах підприємства.

10. Розгляд:

§ питань про підтвердження наявності небезпечної виробничої ситуації, що стала причиною відмови працівника від виконання дорученої роботи, відповідно до законодавства (див. п. 2.2.2. Гарантії прав громадян на охорону праці);

§ листів, заяв, скарг працівників підприємства, що стосуються питань додержання законодавства про охорону праці.

11. Організація:

Ü забезпечення підрозділів нормативно-правовими актами та актами з охорони праці, що діють в межах підприємства, посібниками, навчальними матеріалами з цих питань;

Ü роботи кабінету з охорони праці, підготовки інформаційних стендів, кутків з охорони праці тощо;

Ü нарад, семінарів, конкурсів з питань охорони праці тощо;

Ü пропаганди з питань охорони праці з використанням інформаційних засобів.

12. Участь:

· у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві;

· у складанні санітарно-гігієнічної характеристики робочих місць працівників, які проходять обстеження щодо наявності профзахворювань;

· у проведенні внутрішнього аудиту охорони праці та атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;

· у роботі комісій з приймання в експлуатацію закінчених будівництвом, реконструкцією або технічним переозброєнням об'єктів виробничого та соціально-культурного призначення, відремонтованого або модернізованого устаткування в частині дотримання вимог охорони праці;

· у розробці положень, інструкцій, розділу " Охорона праці" колективного договору, актів з охорони праці, що діють у межах підприємства;

· у складанні переліків професій і посад, згідно з якими працівники повинні проходити обов'язкові попередні і періодичні медичні огляди;

· у організації навчання з питань охорони праці;

· у роботі комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

13. Забезпечення організаційної підтримки роботи комісії з питань охорони праці підприємства(в разі її наявності на підприємстві, див. п. 4.2.).

14. Контроль:

ü за виконанням заходів, передбачених програмами, планами щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, колективним договором та заходами, спрямованими на усунення причин нещасних випадків та професійних захворювань;

ü за проведенням ідентифікації та декларуванням безпеки об'єктів підвищеної небезпеки;

ü за наявністю в підрозділах інструкцій з охорони праці згідно з переліком професій, посад і видів робіт, своєчасним внесенням в них змін;

ü за своєчасним проведенням необхідних випробувань і технічних оглядів устаткування;

ü за станом запобіжних і захисних пристроїв, вентиляційних систем;

ü за своєчасним проведенням навчання з питань охорони праці, всіх видів інструктажу з охорони праці;

ü за забезпеченням працівників відповідно до законодавства спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту, мийними та знешкоджувальними засобами;

ü за організацією зберігання, прання, хімічного чищення, сушіння, знепилювання і ремонту спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту;

ü за санітарно-гігієнічними і санітарно-побутовими умовами працівників згідно з нормативно-правовими актами;

ü за наданням працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці, забезпеченням їх лікувально-профілактичним харчуванням, газованою солоною водою, наданням оплачуваних перерв санітарно-оздоровчого призначення тощо;

ü за дотриманням у безпечному стані території підприємства, внутрішніх доріг та пішохідних доріжок;

ü за організацією робочих місць відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці;

ü за використанням цільових коштів, виділених для виконання комплексних заходів охорони праці;

ü за застосуванням праці жінок, інвалідів і осіб, молодших 18 років, відповідно до законодавства;

ü за виконанням приписів посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці та подань страхового експерта з охорони праці;

ü за проведенням попередніх і періодичних медичних оглядів працівників.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.