Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Система аналізу фінансового стану підприємства


Комп'ютерну систему аналізу можна побудувати в середовищі Excel з будь-якою кількістю аналітичних форм у вигляді локальних, але взаємопов'язаних модулів КСА. Кожну аналітичну форму для зручності створюють на окремо­му аркуші, і, таким чином, вона має власну закладку.

Комп'ютерну систему аналізу будують з урахуванням схеми інформаційних зв'язків між кнопковою формою, формами введення інформації та формами аналізу фінансового стану підприємства:

Для автоматизованого введення з клавіатури первинної облікової інфор­мації в систему аналізу передбачається створення на окремих аркушах (заклад­ках) чотирьох додаткових форм введення вихідних даних:

Характеристика вихідних даних, які вводяться в систему аналізу Додаткова закладка (форма) книги
Доходи від реалізації послуг, інші операційні доходи, дохід від участі в капіталі, інші фінансові та надзвичайні доходи Введення інформації
Дебіторська заборгованість, аванси, видані постачальни­кам і підрядчикам, кредиторська заборгованість, аванси, отримані від покупців і замовників Введення інформації 0
Обсяги за видами оборотних засобів (запасів, коштів), нематеріальні активи, основні засоби, капітальні вкла­дення (інвестиції), інші необоротні активи, обсяги за видами джерел фінансових ресурсів готелю Введення інформації 1
Обсяги за видами строкових (майбутніх) платежів Введення інформації 2

Введення інформації, перегляд та друкування результатів аналізу здійсню­ють за допомогою комплексу відповідних кнопок, які розміщуються на ок­ремій кнопковій формі (додаткова закладка «Кнопкова форма»).

Алгоритм побудови КСА фінансового стану підприємства в середовищі Excel здійснюють у такий спосіб:

1. у новій книзі створюють: закладку «Кнопкова форма», десять закладок для аналітичних форм, чотири додаткові закладки для форм вве­дення інформації;

2. розробляють на відповідних закладках (аркушах) аналітичні форми;

3. будують у відповідних клітинках аналітичних форм формули обчис­лення (виконання підсумків, розрахунку коефіцієнтів, питомої ваги, абсолют­ного та відносного відхилення тощо);

4. розробляють на відповідних закладках (аркушах) форми введення пер­винної інформації;

5. встановлюють між аналітичними формами та формами введення інфор­мації зовнішні інформаційні або формульні зв'язки;

6. на активізованій закладці «Кнопкова форма» створюють макроси вве­дення інформації, перегляду та друкування форм аналізу;

7. на закладці «Кнопкова форма» будують зовнішній вигляд кнопкової форми. Далі встановлюють об'єкти «Кнопки», яким признача­ють відповідні макроси введення інформації, перегляду та друкування резуль­татів аналізу фінансового стану підприємства;8. створюють панель користувача «КСА» з однією кнопкою «Аналіз» для виклику книги в середовище Excel, де розміщена ця система аналізу.

Після завершення створення КСА фінансового стану підприємства пере­віряють її роботу. Порядок роботи з системою аналізу такий:

1. за допомогою команди головного меню «Вигляд/Панелі інструментів» відкривають створену панель користувача «КСА» і встановлюють нижче панелі «Форматування»;

2. викликають за допомогою кнопки «Аналіз» книгу, де розміщена систе­ма аналізу;

3. вводять з клавіатури у відповідні клітинки кнопкової форми інформа­цію: «Минулий рік», «Звітний рік», «Назва готелю», яка автоматично фіксуєть­ся в усіх аналітичних формах;

4. на кнопковій формі натискують відповідну кнопку для введення з клавіату­ри облікової інформації, наприклад у форму «Введення інформації» (див. рис. 6.6);

5. здійснюють перегляд, друкування та зберігання підготовлених аналі­тичних форм.

 

Контрольна робота Інформаційна система аналізу фінансового стану підприємства на базі MS Excel. «Розробка комп'ютерної системи аналізу фінансового стану готелю на базі Excel»

Умова роботи. Розробка комп'ютерної системи аналізу фінансового стану готелю на базі Excel має охоплювати такі етапи:

— розробка таких аналітичних форм, як «Аналіз складу та структури до­ходів підприємства», «Аналіз фінансових результатів підприємства», «Аналіз дебіторської заборгованості», «Аналіз кредиторської заборгованості», «Аналіз динаміки оборотних засобів підприємства», «Аналіз складу та структури акти­вів підприємства», «Аналіз складу та структури джерел фінансових ресурсів», «Аналіз показників фінансової стійкості підприємства», «Аналіз платоспро­можності підприємства», «Аналіз рівня самофінансування підприємства»;¾ розробка таких додаткових форм введення первинної інформації, як «Введення інформації», «Введення інформації 0», «Введення інформації 1», «Введення інформації 2»;

¾ встановлення між аналітичними формами та формами введення інфор­мації зовнішніх інформаційних або формульних зв'язків;

¾ створення кнопкової форми та макросів автоматизованого введення інформації, перегляду та друкування результатів аналізу;

¾ побудова панелі користувача «КСА» та кнопки «Аналіз» для виклику створеної системи аналізу;

¾ контрольний приклад автоматизованого аналізу фінансового стану го­телю.

Хід роботи:

1.Завантажити табличний процесор Excel. Відкрити нову книгу. Встанови­ти курсор миші на закладку «Листі» і через контекстне меню перейменувати на «Кнопкову форму». Аналогічно закладки «Лист2», «ЛистЗ» та інші встав­лені аркуші перейменувати відповідно на «Доходи», «Фінансові результати», «Дебіторська заборгованість», «Кредиторська заборгованість», «Оборотні за­соби», «Активи», «Пасиви», «Фінансова стійкість», «Платоспроможність», «Рівень самофінансування», «Введення інформації», «Введення інформації0», «Введення інформації1», «Введення інформації2». Зберегти у власній папці книгу з іменем «Система аналізу».

2.Перейти на закладку «Доходи» і підготувати за допомогою клавіатури аналітичну форму «Аналіз складу та структури доходів готелю» (рис 1).

Рис. 1. Аналітична форма «аналіз складу та структури доходів готелю»

Установити послідовно курсор у відповідні клітинки цієї форми і ввести формули обчислення показників, їх абсолютне та відносне відхилення, а та­кож структуру, тобто частку в загальному обсязі доходів.

Клітинки, в які необхідно встановити курсор та ввести формулу Формула, яку вводять у клітинку за допомогою формульного рядка Куди скопіювати зміст (формулу) клітинки Клітинки, для яких встановлюють відсотковий формат
С6 =СУММ(C8:C10) D6 -
С11 =C13+C14 D11 -
С19 =C6+C11+C15+C16+C17+C18 D9 -
Е6 =ЕСЛИ(И(C6>0;D6>=0);D6-C6;ЕСЛИ(И(C6=0;D6>0);D6; ЕСЛИ(И(C6>0;D6=0);-C6;"-"))) Е8:Е11, Е13:Е19 -
F6 =ЕСЛИ(И(C6>0;D6>=0);E6/C6;"-") F8:F11,F13:F19 F6, F8:F11, F13:F19
G19 =G6+G11+G15+G16+G17+G18 Н19 -
G6 =C6/C$19 G8:G11,G13:G18 G6, G8:G11, G13:G18
Н6 =D6/D$19 Н8:Н11,Н13:Н18 H6, Н8:11, Н13:Н18
І6 =H6-G6 І8:І11,І13:І18 -

3.Перейти на закладку «Фінансові результати» і підготувати за допомо­гою клавіатури аналітичну форму «Аналіз фінансового стану готелю» (рис. 2.)

Рис. 2. Аналітична форма «аналіз фінансового стану готелю»

 

Установити послідовно курсор у відповідні клітинки цієї форми і ввести формули обчислення показників, їх абсолютне та відносне відхилення:

Клітинки, в які необхідно встановити курсор та ввести формулу Формула, яку вводять у клітинку за допомогою формульного рядка Куди скопіювати зміст (формулу) клітинки Клітинки, для яких встановлюють відсотковий формат
С10 =С6-С7-С8-С9 D10
С12 =С10-С11 D12
С17 =С12+С13-С14-С15-С16 D17
С24 =С 17+С18+С19+С20-С21-С22-С23 D24
С26 =С24-С25 D26
СЗО =С26+С27-С28-С29 D30
Е6 =если (и(С6>0;D6>=0);D6-C6; ЕСЛИ(И(С6=0;D6>0);D6; ЕСЛИ(И(С6>0;D6=0);-С6; "-"))) Е7:Е30
F6 =ЕСЛИ(И(С6>0;D6>=0);Е6/С6;«-») F7:F30 F6:F30

Установити зовнішні інформаційні зв'язки цієї аналітичної форми з фор­мою «Аналіз складу та структури доходів готелю» для обчислення фінансо­вих результатів. Для цього встановити курсор у клітинку С6 аркуша «Фінансові результати». Натис­нути кнопку «=». Клацнути курсором миші на закладці «Доходи». Потім клацнути курсором миші на клітинці С6 і натиснути на Enter. При цьому в клітинці С6 аналітичної форми буде автоматизовано встановлено зовнішній інформаційний зв'язок ='Доходи' !С6.

Скопіювати зміст цієї клітинки в клітинку D6. Аналогічно встановлюють інші інформаційні зв'язки, які матимуть на аналітичній формі «Аналіз фінансових результатів» такий вигляд у клітинках:

С13 ® =Доходи!С11;

D13 ® =Доходи!D11;

С18 ® =Доходи!С15;

D18 ® =Доходи!D15;

С19 ® =Доходи!С16;

D19 ® =Доходи!D16;

С20 ® =Доходи!С17;

D20 ® =Доходи!D17;

С27® =Доходи!С18;

D27 ® =Доходи!D18.

 

4.Перейти на закладку «Дебіторська заборгованість» і підготувати за до­помогою клавіатури аналітичну форму «Аналіз дебіторської заборгованості готелю» (рис.3).

Рис.3.Аналітична форма «Аналіз дебіторської заборгованості готелю»

Установити послідовно курсор у відповідні клітинки цієї форми і ввести формули обчислення обсягів за видами дебіторської заборгованості на початок та на кінець року, скільки виникло та погашено зобов'язань, їх відхилення.

Клітинки, в які необхідно встановити курсор та ввести формулу Формула, яку вводять у клітинку за допомогою формульного рядка Куди скопіювати зміст (формулу) клітинки
В12 =СУММ(В6:В11) С12, D12
В14 =В12+В13 C14:F14
Е6 =B6+C6-D6 Е7:Е11,Е13
F6 =Е6-В6 F7:F11,F13

 

5.Перейти на закладку «Кредиторська заборгованість» і підготувати за допомогою клавіатури аналітичну форму «Аналіз кредиторської заборгова­ності готелю» (рис. 4).

Рис.4.Аналітична форма «Аналіз кредиторської заборгованості готелю»

Установити послідовно курсор у відповідні клітинки цієї форми і ввести формули обчислення обсягів за видами кредиторської заборгованості на по­чаток та на кінець року, скільки виникло та погашено зобов'язань, їх відхи­лення.

Клітинки, в які необхідно встановити курсор та ввести формулу Формула, яку вводять у клітинку за допомогою формульного рядка Куди скопіювати зміст (формулу) клітинки
В14 =СУММ(В6:В13) С14, D14
В16 =В14+В15 C16:F16
Е6 =B6+C6-D6 Е7:Е13, Е15
F6 =Е6-В6 F7:F13, F15

6.Перейти на закладку «Оборотні засоби» і підготувати за допомогою клаві­атури аналітичну форму «Аналіз динаміки оборотних засобів готелю» (рис.5).

Рис.5.Аналітична форма «Аналіз динамікм оборотних засобів готелю»

Установити послідовно курсор у відповідні клітинки цієї форми і ввести формули обчислення обсягів за видами оборотних засобів на початок та на кінець року, їх відхилення.

Клітинки, в які необхідно встановити курсор та ввести формулу Формула, яку вводять у клітинку за допомогою формульного рядка Куди скопіювати зміст (формулу) клітинки Клітинки, для яких встановлюють відсотковий формат
В5 =СУММ(В6:В11) С5:Е5
В12 =В13+В14+В19 D12
В14 =СУММ(В15:В18) D14
В20 =В5+В12 C20:F20
С6 =В6/В$20 С7:С19 С6:С19
Е6 =D6/D$20 Е7:Е19 Е6:Е19
F5 =ЕСЛИ(И(B5>0;D5>=0);D5-B5; ЕСЛИ(И(B5=0;D5>0);D5; ЕСЛИ(И(B5>0;D5=0);-B5;"-"))) F6:F19
G5 =ЕСЛИ(И(B5>0;D5>0);E5-C5;ЕСЛИ(И(B5=0;D5>0);E5;ЕСЛИ(И(B5>0;D5=0);-C5;"-"))) G6:G19

Установити зовнішні інформаційні зв'язки цієї аналітичної форми з формою «Аналіз дебіторської заборгованості готелю». Для цього встановити курсор у клітинку В13. Натиснути кнопку «=». Клацнути курсором миші на закладці «Дебіторська заборгованість». Потім клацнути курсором миші на клітинці В14 і натиснути на Enter. При цьо­му в клітинці В13 аналітичної форми (рис.5) буде автоматизовано вста­новлено зовнішній інформаційний зв'язок ='Дебіторська заборгованість'!В14. Аналогічно в клітинці D13 встановити інформаційний зв'язок: ='Дебіторська заборгованість'! Е14.

7.Перейти на закладку «Активи» і підготувати за допомогою клавіатури аналітичну форму «Аналіз складу та структури активів готелю» (рис. 6).

Рис.6.Аналітична форма «Аналіз складу та структури активів готелю»

Установити послідовно курсор у відповідні клітинки цієї форми і ввести формули обчислення активів готелю на початок та на кінець року, їх відхи­лення.

Клітинки, в які необхідно встановити курсор та ввести формулу Формула, яку вводять у клітинку за допомогою формульного рядка Куди скопіювати зміст (формулу) клітинки Клітинки, для яких встановлюють відсотковий формат
С9 =СУММ(С10:С13) Е9
С14 =СУММ(С5:С9) D14:G14
D5 =ЕСЛИ(С5>0;С5/С$14; "-") D6:D13 D5:D13
F5 =ЕСЛИ(Е5>0;Е5/Е$ 14; "-") F6:F13 F5:F13
G5 =ЕСЛИ(И(C5>0;E5>=0);E5-C5;ЕСЛИ(И(C5=0;E5>0);E5;"-")) G6:G13
Н5 =ЕСЛИ(И(C5>0;E5>0);F5-D5;ЕСЛИ(И(C5=0;E5>0);F5;ЕСЛИ(И(C5>0;E5=0);-D5;"-"))) H6:H13

Установити зовнішні інформаційні зв'язки цієї аналітичної форми з інши­ми аналітичними формами. Для цього встановити курсор у клітинку С10. Натиснути кнопку «=». Клацнути курсором миші на за­кладці «Оборотні засоби». Потім клацнути курсором миші на клітинці В5 і натиснути на Enter. При цьому в клітинці С10 аналітичної форми (рис.6) буде автоматизовано встановлено зовнішній інформаційний зв'язок ='Оборотні засоби'!В5. Аналогічно встановлюють такі} зовнішні інформаційні зв'язки в клітинках:

8.Перейти на закладку «Пасиви» і підготувати за допомогою клавіатури аналітичну форму «Аналіз складу та структури джерел фінансових ресурсів готелю» (рис.7).

Рис.7. Аналітична форма «Аналіз складу та структури джерел фінансових ресурсів готелю»

 

Установити послідовно курсор у відповідні клітинки цієї форми і ввести формули обчислення обсягів джерел фінансових ресурсів готелю на початок та на кінець року, їх відхилення.

Клітинки, в які необхідно встановити курсор та ввести формулу Формула, яку вводять у клітинку за допомогою формульного рядка Куди скопіювати зміст (формулу) клітинки Клітинки, для яких встановлюють відсотковий формат
В13 =СУММ(В6:В12) D13
В18 =СУММ(В15:В17) D18
В26 =СУММ(В21:В25) D26
В28 =В13+В18+В19+В26+В27 D28
С6 =ЕСЛИ(B6>0;B6/B28; "-") С7:С13, С15:С19, С21:С28 С6:С13, С15:С19, С21:С28
Е6 =ЕСЛИ(D6>0;D6/D$28; "-") Е7:Е13,Е15:Е19, Е21:Е28 Е6:Е13,Е15:Е19, Е21:Е28
F6 =ЕСЛИ(И(B6>0;D6>=0);D6-B6;ЕСЛИ(И(B6=0; D6>0);D6;"-")) F7:F13,F15:F19, F21:F28 .—
G6 =ЕСЛИ(И(B6>0;D6>0);E6-C6;ЕСЛИ(И(B6=0;D6>0);E6;ЕСЛИ(И(B6>0;D6=0);-C6;"-"))) G7:G13, G15:G19, G21:G27 G6:G13, G15:G19, G21:G28

 

Установити зовнішні інформаційні зв'язки цієї аналітичної форми з фор­мою «Аналіз кредиторської заборгованості готелю». Для цього встановити курсор у клітинку В22. Натиснути кнопку =. Клацнути курсором миші на закладці «Кредиторська заборгованість». Потім клацнути курсором миші на клітинці В16 і натиснути на Enter.. При цьому в клітинці В22 аналітичної форми (рис.7) буде автоматизовано встановлено зовнішній інформаційний зв'язок ='Кредиторська заборгова-ність'!В16.

Аналогічно у клітинці D22 встановити зв'язок: ='Кредиторська заборгованість'! Е16.

9.Перейти на закладку «Фінансова стійкість» і підготувати за допомогою клавіатури аналітичну форму «Аналіз показників фінансової стійкості готе­лю» (рис.8).

Установити послідовно курсор у відповідні клітинки цієї форми і ввести формули обчислення абсолютного та відносного відхилення показників фінан­сової стійкості готелю.

Установити зовнішні інформаційні зв'язки цієї аналітичної форми з фор­мою «Аналіз динаміки оборотних засобів готелю» для розрахунку коефіцієн­та платоспроможності. Для цього встановити курсор у клітинку В5. Натисну­ти кнопку = . Клацнути курсором миші на закладці «Обо­ротні засоби». Потім клацнути курсором миші на клітинці В15 і натиснути Enter. При цьому в клітинці В5 аналітичної форми (рис.8) буде автоматизовано створено зовнішній інформаційний зв'язок ='Оборотні засоби'!В15. Аналогічно необхідно встановити зовнішні інфор­маційні зв'язки в клітинках В6:В8 і С5:С8.

Рис.8. Аналітична форма «Аналіз показників фінансової стійкості готелю»

 

Клітинки, в які необхідно встановити курсор Формульний зв'язок, який встановлюють у клітинці за допомогою формульного рядка
С6 =(Пасиви!В19+Пасиви!В26)/Пасиви !В13
С7 =Пасиви!В13/(Пасиви!В19+Пасиви!В26)
С8 ='Оборотні засоби'!В20/Пасиви!В13
С9 =Активи!С12/Пасиви!В22
С10 ='Фінансові результати'! С24/Пасиви!В28
С11 =Активи!С11/Пасиви!В26
D5 =Пасиви!О13/Пасиви!D28
D6 =(Пасиви !D19+Пасиви !О26)ЯІасиви !D 13
D7 =Пасиви!D13/(Пасиви!D 19+Пасиви!D26)
D8 ='Оборотні засоби'!D20/Пасиви!D13
D9 =Активи! Е12/Пасиви!D22
D10 ='Фінансові результати'!D24/ Пасиви! D28
D11 =Активи!E11/Пасиви!D26

 

10.Перейти на закладку «Платоспроможність» і підготувати за допомогою клавіатури аналітичну форму «Аналіз платоспроможності готелю» (рис.9).

Установити послідовно курсор у відповідні клітинки цієї форми і ввести формули обчислення платоспроможності готелю.

Клітинки, в які необхідно встановити курсор та ввести формулу Формула, яку вводять у клітинку за допомогою формульного рядка Куди скопіювати зміст (формулу) клітинки
В11 =СУММ(В5:10) С11, E11.F11
Е14 =В11/Е11 F14

Установити зовнішні інформаційні зв'язки цієї аналітичної форми з фор­мою «Аналіз динаміки оборотних засобів готелю» для розрахунку коефіцієн­та платоспроможності. Для цього встановити курсор у клітинку В5. Натисну­ти кнопку «=». Клацнути курсором миші на закладці «Обо­ротні засоби». Потім клацнути курсором миші на клітинці В15 і натиснути Enter. При цьому в клітинці В5 аналітичної форми (рис.9) буде автоматизовано створено зовнішній інформаційний зв'язок ='Оборотні засоби'!В15. Аналогічно необхідно встановити зовнішні інфор­маційні зв'язки в клітинках В6:В8 і С5:С8.

Клітинки, в які необхідно встановити курсор Інформаційний зв'язок, який встановлюють у клітинці за допомогою формульного рядка
В6 ='Оборотні засоби'!В16
В7 ='Оборотні засоби'!В17
В8 ='Оборотні засоби' !В18
С5 ='Оборотні засоби'!D15
С6 =' Оборотні засоби'!D16
С7 ='Оборотні засоби'!D17
С8 ='Оборотні засоби'!D18

Рис. 9. Аналітична форма «Аналіз платоспроможності готелю»

11.Перейти на закладку «Рівень самофінансування» і підготувати за допо­могою клавіатури аналітичну форму «Аналіз рівня самофінансування готе­лю» (рис. 10).

Рис. 10. Аналітична форма «Аналіз рівня самофінансування готелю»

Установити послідовно курсор у відповідні клітинки цієї форми і ввести формули обчислення рівня самофінансування готелю.

Клітинки, в які необхідно встановити курсор та ввести формулу Формула, яку вводять у клітинку за допомогою формульного рядка Куди скопіювати зміст (формулу) клітинки Клітинки, для яких встановлюють відсотковий формат
D9 =(D5+D6)/(D7+D8) Е9
F5 =E5-D5 F6.F9
G5 =F5/D5 G6:G9 G5:G9

Установити зовнішні інформаційні зв'язки цієї аналітичної форми з інши­ми аналітичними формами. Для цього встановити курсор у клітинку D5. Натиснути кнопку «=». Клацнути курсором миші на закладці «Фінансові результати». Потім клацнути курсором миші на клітинці С30 і натиснути Enter. При цьому в клітинці D5 аналі­тичної форми «Аналіз рівня самофінансування готелю» буде автоматизовано встановлено зовнішній інфор­маційний зв'язок ='Фінансові результати' !С30. Аналогічно встановлюють такі зовнішні інформаційні зв'язки в клітинках:

D8 ® =Пасиви!В26

Е5 ® ='Фінансові результати'!D30

Е8 ® =Пасиви!D26

12.Перейти на закладку «Введення інформації» і підготувати за допомогою клавіатури відповідну форму (рис.11).

Рис. 11. Форма для введення інформації з доходів і фінансових результатів готелю

Встановити з цією формою зовнішні інформаційні зв'язки.

Для цього перейти на закладку «Доходи» і встановити курсор у клітинку С8. Натиснути кнопку «=». Клацнути кур­сором миші на закладці «Введення інформації». Потім клацнути курсором миші на клітинці В2 і натиснути на Enter. При цьо­му в клітинці С8 аналітичної форми «Аналіз складу та структури доходів готелю» буде автоматизовано вста­новлено зовнішній інформаційний зв'язок ='Введення інформації'!В2. Зміст (установлений інформаційний зв'язок) клітинки С8 потрібно скопіювати в су­сідню клітинку D8. Аналогічно з формою «Введення інформації» встановлю­ються інші зовнішні інформаційні зв'язки.

Закладка книги, яку потрібно активізувати Клітинки, в які необхідно встановити курсор Інформаційний зв'язок, який встановлюють у клітинці за допомогою формульного рядка Куди скопіювати зміст (інформаційний зв'язок) клітинки
Доходи С9 ='Введення інформації'!ВЗ СЮ, D9,D10
Доходи С13 ='Введення інформації'!В5 C14:C18, D13:D18
Фінансові результати С7 ^'Введення інформації'!В11 С8,С9, D7:D9
Фінансові результати С11 ='Введення інформації'!В14 D11
Фінансові результати С14 ='Введення інформації'!В15 C15, C16, D14:D16
Фінансові результати С21 ='Введення інформації'!В18 С22, С23, D21:D23
Фінансові результати С25 ='Введення інформації'!В21 D25
Фінансові результати С28 ='Введення інформації'!В22 С29, D28, D29
Рівень самофінансування D6 ='Введення інформації'!В24 D7, Е6, Е7

13.Перейти на закладку «Введення інформації 0» і підготувати за допомо­гою клавіатури відповідну форму (рис.12).

Рис.12. Форма для введення інформаціїз дебіторської заборгованості

 

Встановити з цією формою зовнішні інформаційні зв'язки.

Для цього потрібно перейти на закладку «Дебіторська заборгованість» і встановити курсор у клітинку В6. Натиснути кнопку «=». Клацнути курсором миші на закладці «Введення інформації 1». Потім клацнути курсором миші на клітинці В2 і натиснути на Enter. При цьому в клітинці В6 аналітичної форми «Аналіз дебіторської заборгованості готелю» буде автоматизовано встановлено зовнішній інформаційний зв'язок='Введення інформації 0'!В2. Зміст (установлений інформаційний зв'язок) клітинки В6 слід скопіювати в сусідні клітинки С6 і D6. Аналогічно з формою «Введення інфор­мацію» встановлюють інші зовнішні інформаційні зв'язки.

Закладка книги, яку потрібно активізувати Клітинки, в які необхідно встановити курсор Інформаційний зв'язок, який встановлюють у клітинці за допомогою формульного рядка Куди скопіювати зміст (інформаційний зв'язок) клітинки
Дебіторська заборгованість В7 ='Введення інформацію'!ВЗ B8:B11,C7:D11
Дебіторська заборгованість В1З ='Введення інформацію'!В8 С13, D13
Кредиторська заборгованість В6 ='Введення інформацію'!В9 В7:В13, C6:D13
Кредиторська заборгованість В15 ='Введення інформаціїю'!В17 C15, D15

 

14.Перейти на закладку «Введення інформаціїї 1» і підготувати за допомо­гою клавіатури відповідну форму (рис.13).

Встановити з цієї формою зовнішні інформаційні зв'язки. Для цього потрібно перейти на закладку «Оборотні засоби» і встановити курсор у клітинку В6 аналітичної форми «Аналіз динаміки оборотних засобів готелю». Натиснути кнопку =. Клацнути курсором миші на закладці «Введення інформації1». Потім клацнути курсором миші на клітинці В2 і натиснути на Enter. При цьому в клітинці В6 аналітичної форми «Аналіз динаміки оборотних засобів готелю» буде автоматизовано встановлено зовнішній інформаційний зв'язок ='Введення інформації1'!В2. Зміст (установлений інформаційний зв'язок) клітинки В6 потрібно скопіювати в діапазон клітинок В7:В11.

 

 

 

Аналогічно з формою «Введення інформації 1» встановлюються інші зовнішні інформаційні зв'язки:

Закладка книги, яку потрібно активізувати Клітинки, в які необхідно встановити курсор Інформаційний зв'язок, який встановлюють у клітинці за допомогою формульного рядка Куди скопіювати зміст (інформаційний зв'язок) клітинки
Оборотні засоби В15 ='Введення шформації1'!В8 В16:В19
Оборотні засоби D6 ='Введення інформації1'!С2 D7:D11
Оборотні засоби D15 ='Введення інформації1'!С8 D16:D19
Активи С5 ='Введення інформації1'!В13 С6:С8
Активи Е5 ='Введення інформації1'С13 Е6:Е8
Пасиви В6 ='Введення інформації1'!В17 В7:В12
Пасиви В15 ='Введення інформації1'!В24 В16.В17
Пасиви В19 ='Введення інформації1'!В27
Пасиви В21 ='Введення інформації1'!В28
Пасиви В23 ='Введення інформації1'!В29 В24, В25
Пасиви В27 ='Введення інформації1'!В32
Пасиви D6 ='Введення інформації1'!С 17 D7:D12
Пасиви D15 ='Введення інформаціїі1'!С24 D16, D17
Пасиви D19 ='Введення інформації1'!С27
Пасиви D21 ='Введення інформації1'!С28
Пасиви D23 ='Введення інформації1'!С29 D24, D25
Пасиви D27 ='Введення інформації1'!С32

15. Перейти на закладку «Введення інформації2» і підготувати за допомо­гою клавіатури відповідну форму (рис.14).

 

Рис.14. Форма для введення інформації із строкових(майбутніх) платежів.

 

Встановити між цією формою та закладкою «Платоспроможність» зовнішні інформаційні зв'язки для обчислення коефіцієнта платоспроможності:

Закладка книги, яку потрібно активізувати Клітинки, в які необхідно встановити курсор Інформаційний зв'язок, який встановлюють у клітинці за допомогою формульного рядка Куди скопіювати зміст (інформаційний зв'язок) клітинки
Платоспроможність Е5 ='Введення інформаціі2'!В2 Е6:Е10
Платоспроможність F5 ='Введення інформації2'!С2 F6:F10

16.Активізувати закладку «Кнопкова форма» і підготувати кнопкову фор­му «Аналіз» з елементами управління автоматизації введення первинної інфор­мації, перегляду та друкування аналітичних форм (рис.15).

Для цього спочатку встановити фон аркушу кнопкової форми за допомо­гою команд головного меню «Формат/Аркуш/Підкладка». Знайти у папці Windows файл Backgrnd (або інший) і натиснути кнопку «Вставка». Потім виділити курсором діапазон клітинок B4:G21 і встановити темно-сірий колір. Викликати за допомогою команд головного меню «Вигляд / Панелі інстру­ментів» панель «Форми» і встановити в межах діапазонів клітинок B3.D21 та E3:G21 дві рамки з назвами «Введення інформації» і «Перегляд та друкування форм аналізу».

Задати ім'я «Аналіз» кнопковій формі в діапазоні клітинок B1:D2, а також оформити клітинки в діапазоні El: G2 (зробити межі та заго­ловки) для введення з клавіатури інформації щодо минулого та звітного років, назви готелю в заголовну частину всіх аналітичних форм (рис.9).

Установити зовнішні інформаційні зв'язки діапазону клітинок E2:G2 з кож­ною аналітичною формою системи.

Спочатку слід активізувати закладку «Доходи», встановити курсор у клітин­ку F1, натиснути кнопку «=» формульного рядка, клацнути курсором миші на закладці «Кнопкова форма», встановити курсор миші у клітинку G2 і натиснути на діалоговій панелі кнопку «ОК». При цьому в клітинці F1 закладки «Дохо­ди» буде автоматизовано встановлено зовнішній інформаційний зв'язок ='Кнопкова форма!G2. Аналогічно встановлюють інші зовнішні інформаційні зв'язки аналітичних форм з кнопковою формою:

Закладка книги, яку потрібно активізувати Клітинка, в яку необхідно встановити курсор Інформаційний зв'язок, який встановлюють у клітинці за допомогою формульного рядка
Доходи СЗ, G3 ='Кнопкова форма'!Е2
Доходи H1.D3, НЗ ='Кнопкова форма'!F2
Фінансові результати СІ ='Кнопкова форма'!G2
Фінансові результати СЗ ='Кнопкова форма'!Е2
Фінансові результати D3, Е1 ='Кнопкова форма'!F2
Дебіторська заборгованість СІ ='Кнопкова форма'!G2
Дебіторська заборгованість Е1 =' Кнопкова форма'!F2
Кредиторська заборгованість СІ ='Кнопкова форма'!G 2
Кредиторська заборгованість Е1 ='Кнопкова форма'!F2
Оборотні засоби D1 ='Кнопкова форма'!G2
Оборотні засоби F1 =' Кнопкова форма'!F2
Активи, пасиви Е1 ='Кнопкова форма'!G 2
Активи, пасиви G1 ='Кнопкова форма'!F2
Фінансова стійкість СІ ='Кнопкова форма'!G 2
Фінансова стійкість Е1 ='Кнопкова форма'!F2
Платоспроможність D1 ='Кнопкова форма'!G 2
Платоспроможність F1 ='Кнопкова форма'!F2
Рівень самофінансування Е1 ='Кнопкова форма'!G 2
Рівень самофінансування G1 ='Кнопкова форма'!F2

 

Далі потрібно на активізованій закладці «Кнопкова форма» підготувати макроси та кнопки автоматизації введення облікової інформації, перегляду та друкування аналітичних форм.

Макрос і кнопку «Доходи та фінансові результати готелю» (рис.9) фор­мують у такий спосіб. Спочатку за допомогою команди головного меню «Сервіс/Макрос» починають запис макросу. Задати ім'я макросу «Введен-няІнформації». Активізувати закладку «Введення інформації» і курсором миші виділити діапазон клітинок А1 :С25. Потім виконати команду головного меню «Дані/Форма». Натиснути кнопку «Закрити» на формі «Введення інформації» і клацнути курсором миші на закладці «Кнопкова форма». Зупинити запис макросу за допомогою команди головного меню «Сервіс/Макрос/Зупини­ти макрос». Макрос можна переглянути за допомогою команди головного меню «Сервіс/Макрос/Макрос». Для цього встановити курсор на ім'я мак­росу «Введенняінформації» та натиснути кнопку «Увійти». Макрос матиме вигляд

Sub ВведенняІнформації()

Sheets(«Введення інформації»). Select

Range(«Al :C25»).Select

ActiveSheet.ShowDataForm

Sheets(«Кнопкова форма»). Select

End Sub

Далі за допомогою об'єкта «Кнопка» панелі «Форми» встановити кнопку, призначити їй макрос «ВведенняІнформації» та ввести з клавіатури назву кноп­ки «Доходи та фінансові результати готелю».

Макрос і кнопку «Аналіз складу та структури доходів готелю» сформува­ти так. Спочатку активізувати закладку «Доходи». Далі виділити курсором аналітичну форму (діапазон клітинок А 1:119) і виконати команду головного меню «Файл/Область друкування/Задати». За допомогою кнопки «Попе­редній перегляд» на панелі інструментів переглянути документ. Закрити пере­гляд. Якщо бланк не переглядається у цілому, то за допомогою команди го­ловного меню «Вигляд/Розмітка сторінки» встановити оптимально межі пе­регляду форми. Потім за допомогою команди головного меню «Сервіс/Мак­рос» почати запис макросу. Задати ім'я макросу «ДоходиГотелю». Курсором миші клацнути на закладці «Доходи». Далі курсором миші на панелі інстру­ментів натиснути кнопку «Попередній перегляд». Потім натиснути кнопку «Закрити» і клацнути курсором миші на закладці «Кнопкова форма». Зупини­ти запис макросу за допомогою команди головного меню «Сервіс/Макрос/Зупинити макрос». Макрос можна переглянути виконанням команди голов­ного меню «Сервіс/Макрос/Макрос». Для цього потрібно встановити кур­сор на ім'я макросу «ДоходиГотелю» та натиснути кнопку «Увійти». Макрос матиме вигляд

Sub ДоходиГотелю()

Sheets(«Доходи готелю»).Select

Active Window.SelectedSheets.PrintPreview

Sheets(«Кнопкова форма»). Select

End Sub

Далі слід за допомогою об'єкта «Кнопка» панелі «Форми» встановити кноп­ку, призначити їй макрос «ДоходиГотелю» та ввести з клавіатури назву кноп­ки «Аналіз складу та структури доходів готелю» .

Аналогічним чином формуються інші макроси та кнопки для введення первинної інформації, перегляду та друкування аналітичних форм:

Ім'я макросу Назва кнопки Закладка книги, яка активізується Функція, яка виконується
Заборгованість Дебіторська та креди­торська заборгованість Введення інформації 0 Введення інформації
Введенняінформації 1 Оборотні кошти, активи та пасиви готелю Введення інформації 1 Введення інформації
СтроковіПлатежі Строкові (майбутні) платежі для розрахунку платоспроможності Введення інформації 2 Введення інформації
ФінансовіРезультати Аналіз фінансових результатів готелю Фінансові результати Перегляд та друкування
ДебіторськаЗаборгованість Аналіз дебіторської заборгованості Дебіторська заборгованість Перегляд та друкування
КредиторськаЗаборгованість Аналіз кредиторської заборгованості Кредиторська заборгованість Перегляд та друкування
ОборотніЗасоби Аналіз динаміки оборот­них коштів Оборотні засоби Перегляд та друкування
АкгивиГотелю Аналіз складу та структу­ри активів готелю Активи Перегляд та друкування
ПасивиГотелю Аналіз джерел фінансо­вих ресурсів готелю Пасиви Перегляд та друкування
ФінансоваСтійкість Аналіз фінансової стійкості Фінансова стійкість Перегляд та друкування
Платоспроможність Аналіз платоспромож­ності Платоспро­можність Перегляд та друкування
РівеньСамофінансу-вання Аналіз рівня самофінан­сування Рівень само­фінансування Перегляд та друкування

17.Побудувати панель користувача «КСА» з кнопкою «Аналіз» для викли­ку системи аналізу фінансового стану підприємства.

Для цього виконати команду головного меню «Сервіс / Налагодження» та перейти на закладку «Панелі інструментів». Натиснути кноп­ку «Створити» і ввести ім'я «КСА». Натиснути кнопку «ОК». Перейти на закладку «Команди». Установити категорію «Еле­менти управління» і перетягнути об'єкт «Кнопка» на побу­довану панель користувача. Натиснути кнопку «Змінити ви­ділений об'єкт». Ввести нове ім'я «&Аналіз», установити

прапорець «Тільки текст (завжди)», натиснути кнопку «Встановити гіперпо-силання» та увійти в режим «Відкрити». У власній папці знайти файл «Система аналізу.хів» і встановити його у вигляді гіперпосилання. Закрити діалогове вікно «Налагодження». Закрити всі файли та панель «КСА». Зберегти файл «Система аналізу» у власній папці.

18.Перевірити роботу системи аналізу фінансового стану підприємства на контрольному прикладі. Для цього відкрити нову книгу та за допомогою команди головного меню «Вигляд / Панелі інструментів» установити панель «КСА» нижче панелі «Форматування». Натиснути на панелі «КСА» кнопку «Аналіз». З'явиться кнопкова форма системи аналізу. Увести з клавіатури в діапазон клітинок E2-.G2 таку інформацію для заголовної частини аналітич­них форм: 2009 p., 2010 p., «Надія». Натиснути кнопку «Доходи та фінан­сові результати готелю». У діалогове вікно форми ввести первинну інформа­цію (табл.1).

Після закінчення введення інформації по рядку слід натиснути клавішу «Enter», а після завершення введення всієї інформації — кнопку «Закрити». Натиснути кнопку «Дебіторська та кредиторська заборгованість». У діалого­ве вікно форми ввести первинну інформацію (табл.2).

Після завершення введення всієї інформації натиснути на діалоговій формі кнопку «Закрити».

Натиснути кнопку «Оборотні кошти, активи та пасиви готелю». У діалого­ве вікно форми ввести первинну інформацію (табл.3).

Після завершення введення всієї інформації натиснути на діалоговій формі кнопку «Закрити». Натиснути кнопку «Строкові (майбутні) платежі для роз­рахунку платоспроможності». У діалогове вікно форми ввести первинну інфор­мацію (табл.4).

Після завершення введення всієї інформації натиснути на діалоговій формі кнопку «Закрити».

Переглянути за допомогою інших кнопок підготовлені аналітичні форми.

Після перевірки отриманих результатів аналізу аналітичні форми можна роздрукувати, зберегти файл та завершити роботу із системою.

19.Закінчити роботу з комп'ютерною системою аналізу фінансового ста­ну готелю.

Табл.1.

Показник, тис грн.
Надання послуг розміщення =100*НомерВаріанта =98*НомерВаріанта
надання додаткових послуг =25*НомерВаріанта =34*НомерВаріанта
ресторан =58*НомерВаріанта =54*НомерВаріанта
оренда нежитлових приміщень =12*НомерВаріанта =11*НомерВаріанта
оренда актового залу =2*НомерВаріанта =3*НомерВаріанта
дохід від участі в капіталі =25,6*НомерВаріанта =36,13*НомерВаріанта
інші фінансові доходи(отримані дивіденди) =11,25*НомерВаріанта =0,95*НомерВаріанта
інші доходи =11,85*НомерВаріанта =7,65*НомерВаріанта
ПДВ =148*НомерВаріанта =132*НомерВаріанта
інші відрахування з доходу, в тому числі готельний збір =50*НомерВаріанта =58*НомерВаріанта
собівартість реалізованих послуг =442*НомерВаріанта =548*НомерВаріанта
адміністративні витрати =8,88*НомерВаріанта =8,72*НомерВаріанта
податок на прибутки від звичайної діяльності =88*НомерВаріанта =87*НомерВаріанта
амортизаційні відрахування =45,8*НомерВаріанта =53,4*НомерВаріанта

Табл.2.

заборгованість, тис.грн. на початок року з'явилось зобов'язань погашено зобов'язань
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги =25,31*НомерВаріанта =5,69*НомерВаріанта =21*НомерВаріанта
Дебіторська заборгованість з дочірними підприємствами =33,37*НомерВаріанта =42,32*НомерВаріанта =29,19*НомерВаріанта
Дебіторська заборгованість з бютжетом =0,46*НомерВаріанта =0,37*НомерВаріанта =0,83*НомерВаріанта
Дебіторська заборгованість з персоналом за іншими операціями   =0,7*НомерВаріанта =0,5*НомерВаріанта
Дебіторська заборгованість з іншими дебіторами =8,14*НомерВаріанта =5,35*НомерВаріанта =1,09*НомерВаріанта
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги не сплачені у строк =22,53*НомерВаріанта =35,72*НомерВаріанта =24,65*НомерВаріанта
Кредиторська заборгованість за виданими векселями      
Кредиторська заборгованість по оплата праці =9,64*НомерВаріанта =48,77*НомерВаріанта =476*НомерВаріанта
Кредиторська заборгованість з дочірними підприємствами по позабюджетних платежах   =17,5*НомерВаріанта =0,9*НомерВаріанта
Аванси, отримані від покупців і замовників =0,02*НомерВаріанта    

Табл.3.

Показник, тис. грн.
Виробничі запаси =22,83*НомерВаріанта =2,91*НомерВаріанта
МШП =9,37*НомерВаріанта =9,9*НомерВаріанта
Незавершене виробництво   =2,8*НомерВаріанта
Витрати майбутніх періодів =5,6*НомерВаріанта =1,3*НомерВаріанта
Витрати обертання на залишок товарів =59,9*НомерВаріанта =40*НомерВаріанта
Каса =0,3*НомерВаріанта =0,7*НомерВаріанта
Розрахунковий рахунок =177,3*НомерВаріанта =52,8*НомерВаріанта
Валютний рахунок =8,63*НомерВаріанта  
Інші грошові активи =1,41*НомерВаріанта =2,1*НомерВаріанта
інші оборотні активи =9,29*НомерВаріанта =14,1*НомерВаріанта
Нематеріальні активи (залишкова вартість) =0,27*НомерВаріанта =1,7*НомерВаріанта
Основні засоби (залишкова вартість) =1061,51*НомерВаріанта =1106,4*НомерВаріанта
Інші необоротні активи =1,2*НомерВаріанта  
Статутний капітал =1061,5*НомерВаріанта =1100,5*НомерВаріанта
Інший додатковий капітал =6,33*НомерВаріанта =74,2*НомерВаріанта
Нерозподілений прибуток =104,9*НомерВаріанта =105*НомерВаріанта

 

види строкових (майбутніх платежів) сума на 1 січня звітного року, тис. грн. сума на 1 січня після звітного року, тис. грн.
податки =10,17*НомерВаріанта =5,6*НомерВаріанта
розрахунки з органами соціального страхування, пенсійним фондом та інші нарахування =2,76*НомерВаріанта =4,7*НомерВаріанта
оплата праці =7,87*НомерВаріанта =8,1*НомерВаріанта


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.046 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал