Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Загальна характеристика технологій аналізу фінансового стану підприємства
КОМП'ЮТЕРНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ТА ТЕХНОЛОГІЇ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА БАЗІ EXCEL

Загальна характеристика технологій аналізу фінансового стану підприємства

Інформаційні технології аналізу даних широко застосовують у сучасних комп'ютерних системах. Вони спрямовані насампе­ред на узагальнення облікової інформації, виявлення тенденцій розвитку та прогнозування показників господарської діяльності підприємств.

Економічний аналіз охоплює всі ділянки господарювання підприємства, оскільки від їх стану більшою або меншою мірою залежить ефективність його функціонування.

Аналіз фінансового стану підприємства охоплює: аналіз фінансових результатів; доходів та активів; динаміки та структури джерел фінансування; кредиторської та дебіторської заборгованості; динаміки та оборотності обо­ротних коштів; показників фінансової стійкості та платоспроможності; рівня самофінансування.

Під час проведення аналізу використовують прийнятні для користувача інформаційні технології за визначеним програмним засобом. З цього випливає, що технологія аналізу — це сукупність різних інформаційних технологій, які обирає користувач програмного засобу для автоматизації визначеної ділянки аналізу господарської діяльності підприємства.

До стандартних інформаційних технологій аналізу даних, які реалізуються на базі Excel, належать:

· формування баз даних у вигляді списків вихідної інформації;

· фільтрація списків вихідної інформації за різними умовами (команди головного меню «Дані / Фільтр»);

· використання вбудованих функцій для формування економіко-математичних моделей (фінансові, статистичні …);

· методи математичного програмування для розв'язання оптимізаційних задач (команди головного меню «Сервіс/Пошук розв'язання»);

· статистична обробка інформації (команди головного меню «Сервіс/Аналіз даних/Кореляція, Регресія»…).

Однак наведені вище стандартні інформаційні технології орієнтовані насам­перед на локальне (окреме) вирішення питань аналізу статистичних даних і не дають можливості створити автоматизовану систему аналізу фінансового стану туристського підприємства. Для цього потрібне використання комплек­су інших інформаційних технологій, що і буде розглянуто далі.

Безумовно, для реалізації технологій аналізу оптимальним додатком є Excel, оскільки його середовище дає змогу достатньо просто створити комп'ютерну інформаційну систему аналізу (КСА) показників підприємства за минулий та звітний роки, які відбиваються в комплексі взаємопов'язаних аналітичних форм. До таких основних форм належать:

· аналіз складу та структури доходів підприємства;· аналіз фінансових результатів підприємства;

· аналіз дебіторської заборгованості;

· аналіз кредиторської заборгованості;

· аналіз динаміки оборотних засобів підприємства;

· аналіз складу та структури активів підприємства;

· аналіз складу та структури джерел фінансових ресурсів;

· аналіз показників фінансової стійкості підприємства;

· аналіз платоспроможності підприємства;

· аналіз рівня самофінансування підприємства.

Наведені вище форми (крім перших двох) характеризують фінансову стійкість підприємства. Фінансово-стійким є таке підприємство, яке не припускає невиправданої дебіторської і кредиторської заборгованості і розраховується у строк за своїми зобов'язаннями. Основою фінансо­вої стійкості є раціональна організація й ефективне використання обігових коштів.

Кожна наведена вище форма є окремою ділянкою аналізу в середовищі Excel і будується як модуль ком’пютерної системи аналізу КСА, який має інформаційні зв'язки з кнопковою формою системи та аркушем введення вихідної інформації.

У разі побудови користувачем наведених вище модулів використовують такі технології аналізу:

1.встановлення з іншими аркушами інформаційних або формульних зв'язків, які автоматично поновлюються, + побудова формул + застосування функції ЕСЛИ;

2.формування макросів обробки інформації на VBA + використання базо­вого класу «Кнопка».

Першу технологію аналізу «встановлення з іншими аркушами інформацій­них або формульних зв'язків, які автоматично поновлюються, + побудова формул + застосування функції ЕСЛИ» використовують у разі створення усіх форм аналізу, які наведені вище. Їх застосуємо для створення таких форм, як «Аналіз фінансових результатів готелю», «Аналіз складу та структури доходів готелю», «Аналіз складу та структури джерел фінансових ресурсів», «Аналіз показників фінансової стійкості готелю».

Другу технологію аналізу «формування макросів обробки інформації на VBA+використання базо­вого класу «Кнопка» застосовують при побудові кнопкової форми для введення вихідної інформації, перегляду та друкування форм аналізу, а також під час створення кнопкової панелі користувача за допомогою команд головного меню «Сервіс/Налагодження»mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал