Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Структура контролю

В.о. ректора

_____________ Ступнік М.І.

(підпис) (прізвище, ініціали)

" _______" _______________2012 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

 

 

з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень»

 

 

для студентів напряму підготовки: 8.03050901 «Облік і аудит»

 

 

галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»

факультет інженерно-економічний

 

 

Форма навчання Курс Семестр Всього годин Кількість кредитів ECTS Всього аудиторних годин Аудиторних годин (у тому числі КЗ) Самостійна робота (год.) Контрольні (модульні) роботи, од. Розрахунково-граф . роботи, од Курсові роботи, сем. Підсумково-модульний контроль (сем.) Екзамен (сем.)
Лекції Практичні
Денна             -     - -   -

Робочу програму укладено на основі:

освітньо-професійної програми вищої освіти за напрямом підготовки 8.03050901 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»

 

 

Робочу програму підготували: к.е.н, доцент Лобов С.П.

асистент Таран С.П.

 

Робоча програма затверджена на засідання кафедри

«Обліку аудиту і фінансового аналізу»

Протокол № 1 від 29.08. 2012 р.

Завідувач кафедри ОАФА __________________ проф., д.е.н. Нусінов В.Я.

 

 

Ухвалено вченою радою інженерно-економічного факультету

Протокол № 1 від _______ 2012 р.

Голова вченої ради _______________________ проф., д.е.н. Турило А.М.

 

 

Начальник навчально-методичного відділу Г.Х. Отверченко

 

 

Вступ

Зростання вимог до підготовки і перепідготовки кадрів, а також до вищої професійної освіти вимагає якісно нового теоретичного і методичного забезпечення науково – дослідницької діяльності. Науково – дослідницька діяльність – це інтелектуальна праця, спрямована на придбання знань, умінь і навичок.Оволодіння методологією і методами дослідження сприяє розвиткові раціонального творчого мислення, оптимальній організації наукової творчості.

Поняття науково – дослідницька діяльність студентів включає в себе два взаємопов′ язаних елементи:

- навчання студентів елементам дослідницької діяльності, організації та методики наукової творчості;

- наукові дослідження, що здійснюють студенти під керівництвом викладачів.

Реалізована в комплексі науково – дослідницька діяльність студентів забезпечує вирішення таких основних завдань:

- формування наукового світогляду, оволодіння методологією і методами наукового дослідження;

- надання допомоги студентам у прискореному оволодінні спеціальністю;

- розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей студентів у вирішені практичних завдань;

- розвиток ініціативи, здатності застосовувати теоретичні знання у своїй практичній роботі;

- необхідність постійного оновлення і вдосконалення своїх знань;

- створення та розвиток наукових шкіл.

1. Мета і завдання дисципліни

Головна мета вивчення дисципліни надати студентам теоретичних основ, питань методики, технології та організації науково – дослідницької діяльності, тобто теоретичного і практичного підгрунтя для ефективного проведення наукових досліджень.

Для досягнення цієї мети програмою курсу передбачається вивчення наступних основних питань:

- специфіка науково – дослідницької діяльності;

- загальна методологія наукової творчості;

- курсова, дипломна, магістерська роботи: написання, оформлення, захист;

- кандидатська, докторська дисертації: написання, оформлення, захист;

підготовка публікацій, рефератів, доповідей.

Завданнями вивчення дисципліни є:

- виховання у студентів творчого підходу до оволодіння знаннями;

- набуття всебічних та глибоких знань наукової діяльності;

- набуття вміння підходити до вирішення економічних проблем, відстоюва­ти свої переконання;

- розвиток можливості робити висновки на основі глибокого економічного та фінансо­вого аналізу.

Самостійна робота студента є додатковим засобом оволодіння навчальним матеріалом та засвоєння вмінь, знань та навичок у час, вільний від обов'язкових навчальних занять і основ­ним шляхом формування таких рис особистості як: самостійність, активність, ініціативність, творчість тощо

Метою організації самостійної роботи студентів є всілякий розвиток у майбутніх фахівців творчої активності, самостійності, що є неодмінною умовою придбання високого рівня кваліфі­кації

Організація вивчення дисципліни передбачає лекційні заняття і самостійну роботу студентів.

Міждисциплінарні зв’язки

Вивчення курсу базується на знаннях, які студенти одержали при вивченні таких дисциплін як «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Економічний аналіз», «Фінанси підприємств», «Фінансовий аналіз» та інших фахових економічних дисциплін.

 

2. Структура залікових кредитів

2.1. Модульна структура дисципліни для спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит»

 

Склад змістових модулів, розподіл часу на їх засвоєння та терміни контролю

 

Таблиця 2.1

№ з/п Змістовні модулі Обсяг годин
Денне відділення
Ауди-торні Сам. робота Загальний
  Модуль 1 «Методологія та методи наукового дослідження»
10 семестр (1-6 тиждень) Аудиторні: 2 години на тиждень
  Тема 1: Наука як сфера людської діяльності      
  Тема 2: Психологія і технологія наукової творчості      
  Тема 3: Методологія та методи наукового дослідження      
  Тема 4: Курсова, дипломна, магістерські роботи як кваліфікаційне дослідження      
  Тема 5: Пошук, накопичення та обробка наукової інформації      
  Тема 6: Вимоги до змісту і структури наукового дослідження      
  Тема 7: Оформлення наукової роботи      
  Тема 8: Підготовка публікацій, рефератів, доповідей      
  Контрольна модульна робота      
  Всього по модулю 1      
  Разом по дисципліні      
  Кількість кредитів ЕСTS      
         

 


3. Зміст лекційного матеріалу

Теми та питання змісту лекційного матеріалу

Таблиця 3.1

Назва модуля, теми, питання Короткий зміст Література
Навчаль-на та довідкова Нормативна та інструктивна
       
Модуль 1. «Методологія та методи наукового дослідження»
 
Тема 1: Наука як сфера людської діяльності 1. Поняття про науку. 2. Наукова комунікація та наукова школа. 3. Науково – дослідницька діяльність студентів. 4. Підготовка та атестація наукових та науково – педагогічних кадрів.   1, 2, 3, 4, 5 10, 12
Тема 2: Психологія і технологія наукової творчості 1. Організація творчої діяльності. 2. Психологія наукової творчості. 3. Робочий день науковця. 4. Робоче місце науковця. Технічні засоби наукової діяльності. 5. Ділове спілкування. Ділове листування. Ділова розмова по телефону.   1, 2 10, 12
Тема 3: Методологія та методи наукового дослідження 1. Методологія дослідження. 2. Фундаментальна, загальнонаукова та конкретно наукова методологія. 3. Методи і техніка дослідження. 4. Етапи соціологічного дослідження. 5. Характеристика окремих видів дослідження.   1, 2, 3 10, 12
Тема 4: Курсова, дипломна, магістерські роботи як кваліфікаційне дослідження 1. Курсова, дипломна, магістерська роботи: загальна характеристика. 2. Послідовність виконання курсової (дипломної) роботи. 3. Керівництво курсовою роботою. 4. Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження. 5. Дисертація: поняття, основні види. 6. Загальна схема наукового дослідження.   1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12
Тема 5: Пошук, накопичення та обробка наукової інформації 1. Пошук первинної та вторинної інформації з теми. 2. Аналіз наукової літератури з теми. 3. Отримання та аналіз первиннної інформації. 1, 2, 3 10, 11
Тема 6: Вимоги до змісту і структури наукового дослідження 1. Загальні вимоги до дисертації. 2. Структура дисертації.   1, 2, 3, 4, 5 10, 11, 12
Тема 7. Оформлення наукової роботи 1. Загальні вимоги до оформлення дисертації. 2. Подання текстового матеріалу. Мова і стиль дисертаційної роботи. Нумерація. 3. Ілюстрації, таблиці, формули, посилання. 4. Список використаних джерел. Додатки.       1-5   14-17
Тема 8. Підготовка публікацій, рефератів, доповідей 1. Наукова публікація: поняття, функції, основні види. 2. Наукова монографія, наукова стаття.   1, 2, 3, 4 10, 12

4. Самостійна робота студентів

 

На самостійну роботу студентів денної форми навчання за дисципліною «Основи наукових досліджень» відведено 24 години. До складу самостійної роботи включено опрацювання теоретичних питань, домашнє розв’язування задач, виконання індивідуальних домашніх завдань, роботу з проблемними питаннями, підготовку до тестового опитування та підготовку до заліку.

Формами контролю самостійної роботи визнано контроль знань у вигляді тестування, проведення аудиторних контрольно-модульних робіт, перевірка контрольної роботи, проведення заліку.

4.1 Завдання для самостійної роботи студентів

При відповіді на теоретичні питання завдання 1 і завдання 2 необхідно спочатку вивчити необхідну учбову літературу, статті та роботи провідних фахівців з дисципліни.

Мета написання теоретичних питань самостійної роботи – це самостійне дослідження актуальних і проблемних економічних питань в сучасних умовах господарювання. Для більш повного розкриття теоретичних питань доцільно використовувати практичний матеріал.

Не дозволяється виконання студентами однакових теоретичних питань. Обсяг відповіді на теоретичні питання повинен складати 5 – 10 сторінок рукописного тексту на кожне питання. Якщо відповідь на теоретичне питання містить малюнки та таблиці, які наводяться по тексту, то на них робиться посилання (табл.. 1, мал.. 1). Кожний малюнок повинен мати назву, яка розміщується під ним. Цифровий матеріал рекомендується оформлювати у вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна мати заголовок, який розміщується під словом “таблиця” над відповідною таблицею. При посиланні на літературні джерела слід наводити порядковий номер по списку використаної літератури, взятий в квадратні дужки. При виконанні завдання 3 також необхідно користуватися рекомендованою літературою.

Варіант 1

1. Етапи соціологічного дослідження.

2. Наведіть зразок структури реферату.

3. Дайте визначення слідуючим поняттям: наукова концепція, комунікант, тези, гіпотеза.

 

Варіант 2

1. Робоче місце науковця.

2. Наведіть зразок тексту доповіді.

3. Дайте визначення слідуючим поняттям: наукове пізнання, реципієнт, об’єкт дослідження, метод, творчість.

 

Варіант 3

1. Курсова (дипломна) робота: загальна характеристика.

2. Назвіть основні елемента самоорганізації праці здобувача.

3. Дайте визначення слідуючим поняттям: науковий факт, вчений, докторантура, тези доповіді, комунікат.

 

Варіант 4

1. Сутність загальнонаукової методології.

2. Наведіть основні якості, що відповідають статусу науковця.

3. Дайте визначення слідуючим поняттям: концептуальність, закон, наукова ідея, науковий працівник.

 

Варіант 5

1. Підготовка до захисту та захист курсової роботи.

2. Модель наукової комунікації.

3. Дайте визначення слідуючим поняттям: зворотній зв’язок, судження, теорія, науковий факт, методологія.

 

Варіант 6

1. Вимоги до змісту дисертації.

2. Наведіть переваги та нелоліки такого методу дослідження як опитування.

3. Дайте визначення слідуючим поняттям: соціологічне дослідження, аргументування, формалізація, наукова діяльність.

 

Варіант 7

1. Загальні вимоги та структура автореферату.

2. Типові помилки в написанні та оформленні курсової роботи.

3. Дайте визначення слідуючим поняттям: науковий факт, дисертація, стихійна вибірка, ідеалізація.

 

Варіант 8

1. Попередня експертиза дисертації (перед-захист).

2. Основні рекомендації щодо поліпшення якості опитувальних листів (анкет).

3. Дайте визначення слідуючим поняттям: наукометрія, аспірантура, дослідник, умовивід, теорія.

 

Варіант 9

1. Об’єкт і суб‘єкт дослідження.

2. Методи і засоби збору даних для перевірки робочої гіпотези.

3. Дайте визначення слідуючим поняттям: робоча гіпотеза, мета дослідження, первинна інформація, вторинна інформація.

 

Варіант 10

1. Підготовчий етап роботи над курсовою (дипломною) роботою.

2. Структурні елементи статті.

3. Поняття “публікація”. Основні функції, які виконує публікація.

 

Варіант 11

1. Оформлення дисертаційної роботи.

2. Структура експерименту.

3. Алгоритм написання курсової (дипломної) роботи.

 

Варіант 12

1. Наукова монографія.

2. Типові помилки при оформлені атестаційних справ здобувачів.

3. Напрями пошуку методологічних основ дослідження.

 

Варіант 13

1. Основна частина дисертації.

2. Основні вимоги до наукової статті.

3. Наведіть зразок титульного листа дипломної роботи та дисертації.

 

Варіант 14

1. Заключний етап роботи над курсовою (дипломною) роботою.

2. Типові помилки у викладенні результатів дисертації.

3. Наведіть зразок змісту дипломної роботи.

 

Варіант 15

1. Робота над текстом курсової (дипломної) роботи.

2. Структура тексту доповіді.

3. Наведіть зразок повідомлення про захист дисертації.

 

Варіант 16

1. Робоче місце науковця.

2. Типові помилки при визначені наукової новизни результатів дисертації.

3. Оформлення автореферату.

 

Варіант 17

1. Подання дисертації для попереднього розгляду в спеціалізованій вченій раді.

2. Наведіть три рівні наукової новизни результатів дисертації

3. Наведіть основні результати наукових досліджень

 

Варіант 18

1. Ділова розмова по телефону.

2. Наведітиь загальну схему процесу збору та аналізу наукової інформації.

3. Загальні вимоги до цитування.

 

Варіант 19

1. Керівництво курсовою (дипломною) роботою та її рецензування.

2. Загальна схема наукового дослідження.

3. Наведіть рівні використання результатів дисертації, яка має прикладне та практичне значення.

 

Варіант 20

1. Складання пояснювальної записки до вибору теми дисертації. Затвердження теми.

2. Основні вимоги до наукового результату.

3. Основні завдання огляду літератури.

 

Варіант 21

1. Аналіз наукової літератури з теми дослідження.

2. Структура дисертації.

3. Наведіть приклад оформлення бібліографічного списку джерел до дисертації.

 

Варіант 22

1. Особистий архів здобувача.

2.Магістерська дисертація як кваліфікаційне дослідження.

3. Наведіть приклад оформлення спискуу опублікованих робіт до автореферату.

 

Варіант 23

1. Порядок захисту дисертації.

2. Ділоае листування.

3. Наведіть типові помилки у викладенні результатів дисертації.

 

Варіант 24

1. Підготовка до захисту та захист курсової роботи.

2. Підготовка до написання дисертації.

3. Наведіть загальну схему процесу збору та аналізу наукової інформації.

 

5. Індивідуальна робота студентів

 

Метою індивідуальної роботи є удосконалення теоретичних та практичних знань, отриманих студентом при вивченні тем дисципліни.

Виконання індивідуальної роботи здійснюється протягом навчального семестру у встановлений термін. Студенти отримують варіанти завдань, які відповідають порядковому номеру студента у списку групи.

Виконання завдань робот визначені згідно графіка самостійної роботи протягом семестру і надаються викладачеві, який проводить практичні заняття.

Навчальним планом не передбачено виконання студентами індивідуальної роботи з дисципліни.

6. Система поточного та підсумуового контролю

Структура контролю

Основними завданнями поточного та підсумкового контролю знань студентів з дисципліни «Основи наукових досліджень» є оцінювання теоретичних знань і практичних навичок, набутих студентами у ході аудиторних занять та при самостійному вивченні питань тем дисципліни.

Оцінювання знань студентів складається з поточного, модульного, та підсумкового контролів (екзамен денне відділення у 10 семестрі, заочне відділення – у 12 семестрі) за 100-бальною шкалою. Завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 30 балів, модульного контролю – від 0 до 30 балів, а завдання, що виносяться на екзамен – від 0 до 40 балів.

Поточний контроль знань студентів.

Система поточного контролю знань студентів передбачає оцінювання їх знань за наступними напрямками:

- перевірка рівня засвоєння теоретичних знань;

- перевірка вміння вирішувати практичні завдання та ситуації;

- перевірка виконання самостійної роботи з дисципліни;

- перевірка своєчасного та якісного виконання індивідуальних завдань.;

Згадані компоненти генерують бали, які фіксуються в журналі академічної групи.

Оцінювання рівня засвоєння теоретичних знань студентів викладачем може проводитись в одній з альтернативних форм:

- за результатами відповіді студентів на питання відповідних тем дисципліни або написання рефератів згідно з тематичним планом;

- за підсумками тестування та контрольних робот;

- під час проведення усної співбесіди викладача зі студентом, у процесі якої студент дає відповіді на питання з різних тем дисципліни.

Модульний контроль здійснюється після закінчення кожного змістового модуля. Модульний контроль передбачає врахування результатів поточного контролю (теоретичних знань, виконання завдань на практичних заняттях, виконання індивідуальних домашніх завдань, які віддзеркалюють рівень практичних знань та навичок) і результатів контрольної модульної роботи, яка характеризує рівень засвоєння теоретичних знань. Критерії визначення підсумкової оцінки модуля наводяться нижче.

Семестровий контроль реалізується через визначення середньозваженого балу результатів модульних контролів за поточний семестр. Середньозважений бал визначається за наступною формулою:

(балів),

 

де п - число модулів за семестр;

Бі - бал за і-й модуль за національною шкалою;

Ті - час на засвоєння і-го модуля (аудиторне навантаження та самостійна робота).

Цей вид контролю використовується як основний критерій оцінювання виконання студентом навчального плану та є підставою для призначення стипендії, переведення або відрахування студентів.

Семестровий контроль здійснюється у вигляді заліку. Критерії визначення підсумкової оцінки наводяться нижче.

Підсумковий контроль використовується для заповнення додатку до диплому. Він здійснюється за методикою, подібною до семестрового контролю, але до уваги беруться результати всіх модульних контролів, що передбачені навчальним планом за весь термін вивчення дисципліни.

6.2. Критерії оцінювання

Для оцінювання успішності студентів використовується модульно-рейтингова система, яка передбачає розподіл балів за виконання всіх видів робіт, передбачених навчальним планом.. При цьому максимальна кількість балів при умові бездоганного виконання дорівнює 100. Ця сума складається з балів, отриманих за контрольно-модульну роботу (КМР), та балів, що накопичив студент за ІДЗ, вирішення практичних завдань, самостійну роботу у ході поточного контролю.

КМР у будь-якому модулі відображає теоретичні знання і відповідає 15-ти відсоткам його ваги, тобто вона може дати максимально 25 балів при найвищій якості виконання. При зниженні якості КМР знижується і сума балів відповідно до шкали, що наводиться у табл.6.1.

Таблиця 6.1

Шкала оцінювання контрольно-модульних робіт

Відсоток вірних компонентів КМР 0-30 31-60 61-75 76-85 86-94 95-100
Сума балів за КМР            

 

Індивідуальні домашні завдання у будь-якому модулі відображають оволодіння навичками та вміння застосовувати теоретичні знання на практиці. При зниженні якості виконання того чи іншого ІДЗ, знижується і кількість балів, якою вони оцінюються.

Оцінювання кожного ІДЗ ведеться за наступними показниками:

1. Своєчасність виконання (у тиждень згідно із графіком робіт).

2. Своєчасність захисту (у тиждень, наступний за тижнем планового виконання роботи).

3. Самостійність підготовки до виконання (наявність чернетки роботи, сенс якої студент розуміє).

4. Підготовленість студента до захисту (його спроможність грамотно прокоментувати свою роботу та відповісти на додаткові питання).

5. Якість звіту (відповідність вимогам до оформлення звіту та вимогам відповідних стандартів).

Кожний із згаданих показників оцінюється певною кількістю балів, а оцінка всієї роботи – це сума балів за кожний з показників (табл.6.2).

Таблиця 6.2

Розподіл балів оцінки ІДЗ за показниками

Кількість балів за показник Усього за ІДЗ
Своєчасність виконання Своєчасність захисту Самостійність підготовки Підготов-леність до захисту Якість звіту
вчасно невчасно вчасно невчасно
1, 5 0, 5 1, 5 0, 5        

 

Примітки: При підрахунку рейтингових балів за ІДЗ для тих показників, які мають позитивну ознаку кількість балів береться з наведеної табл. 6.2; для показників, які мають негативну ознаку - кількість балів приймається рівною нулю. Показники «Своєчасність...» мають два значення кількості балів. До уваги береться те, яке відповідає реальній ситуації.

Якщо оцінка виконання та захисту ІДЗ нижче граничного рівня (10 балів), то така робота вважається невиконаною або незахищеною. Бали за цю роботу нараховуються тільки після її доведення до відповідного (необхідного) рівня виконання.

Система рейтингових балів, розроблена для оцінювання модуля, наводиться у табл. 6.3.

Таблиця 6.3

Система рейтингових балів

 

№ модуля Вид роботи Максимальна кількість балів
 
  Контрольна модульна робота № 1  
  Індивідуальне домашнє завдання  
  Практичні заняття  
  Тестування  
  Самостійна робота за індивідуальним графіком  
  Екзамен  
  Разом  

 

 

Результати поточного контролю фіксуються у рейтингових балах. Результати модульного, семестрового і підсумкового контролів фіксуються у балах національної шкали (5, 4, 3, 2). При встановленні відповідності між цими двома шкалами слід керуватися наступною таблицею, у якій наведені також критерії оцінювання екзамену (табл. 6.4).

 

 

Таблиця 6.4

Таблиця визначення оцінки і співвідношення національної шкали оцінювання та ЕСТS

 

Національна шкала успішності Оцінка ECTS Статистичні критерії шкали ECTS Визначення ECTS Співвідно-шення між національною шкалою та ECTS Допоміжна 100 – бальна система оцінювання
Відмінно / зараховано А кращі 10% ВІДМІННО – відмінне виконання з незначними помилками 4, 51 … 5, 0 - відмінно 90 - 100
Добре / зараховано В наступні 25% ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками 4, 14 … 4, 50 дуже добре 80 - 89
С наступні 30% ДОБРЕ – у цілому правильна робота з певною кількістю помилок і недоліків 3, 75 … 4, 13 добре 71 - 79
Задовільно / зараховано D наступні 25% ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю грубих помилок 3, 38 … 3, 74 цілком задовільно 61 - 70
E останні 10% ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні потреби 3, 0 … 3, 37 - задовільно 50 - 60
Незадовільно / не зараховано FX два типи неуспішних студентів НЕЗАДОВІЛЬНО – із можливістю повторного складання 2, 5 … 2, 99 - незадовільно 30 - 49
F НЕЗАДОВІЛЬНО – з обов’язковим повторним вивченням модуля ≤ 2, 49 – незадовільно 0 - 29

 

Робота студента з вивчення дисципліни оцінюється:

-обсягом знань, їх глибиною та зв'язком із задачами виробництва;

-ступенем розвитку економічного мислення та навиків самостійної роботи;

-вмінням практично застосовувати отримані знання.

 

 

7.Перелік питань для підсумкового контролю знань, умінь, навичок

1. Етапи соціологічного дослідження.

2.Наведіть зразок структури реферату.

3.Дайте визначення слідуючим поняттям: наукова концепція, комунікант, тези, гіпотеза.

4. Робоче місце науковця.

5. Наведіть зразок тексту доповіді.

6. Дайте визначення слідуючим поняттям: наукове пізнання, реципієнт, об’єкт дослідження, метод, творчість.

7.Курсова (дипломна) робота: загальна характеристика.

8.Назвіть основні елемента самоорганізації праці здобувача.

9.Дайте визначення слідуючим поняттям: науковий факт, вчений, докторантура, тези доповіді, комунікат.

10.Сутність загальнонаукової методології.

11.Наведіть основні якості, що відповідають статусу науковця.

12.Дайте визначення слідуючим поняттям: концептуальність, закон, наукова ідея, науковий працівник.

13.Підготовка до захисту та захист курсової роботи.

14.Модель наукової комунікації.

15.Дайте визначення слідуючим поняттям: зворотній зв’язок, судження, теорія, науковий факт, методологія.

16.Вимоги до змісту дисертації.

17.Наведіть переваги та нелоліки такого методу дослідження як опитування.

18.Дайте визначення слідуючим поняттям: соціологічне дослідження, аргументування, формалізація, наукова діяльність.

19.Загальні вимоги та структура автореферату.

20.Типові помилки в написанні та оформленні курсової роботи.

21.Дайте визначення слідуючим поняттям: науковий факт, дисертація, стихійна вибірка, ідеалізація.

22.Попередня експертиза дисертації (перед-захист).

23.Основні рекомендації щодо поліпшення якості опитувальних листів (анкет).

24.Дайте визначення слідуючим поняттям: наукометрія, аспірантура, дослідник, умовивід, теорія.

25.Об’єкт і суб‘єкт дослідження.

26.Структура дисертації.

27.Наведіть приклад оформлення бібліографічного списку джерел до дисертації.

28.Магістерська дисертація як кваліфікаційне дослідження.

29. Наведіть приклад оформлення списку опублікованих робіт до автореферату.

30. Порядок захисту дисертації.

 

8. Навчально - методичні матеріали з дисципліни

8.1. Навчальна та довідкова література

1. Білуха М. Т. Основи наукових досліджень: Підручник для студ. екон. спец. вузів. – К.: Вища школа, 1997. – 271с.

2. Добров Г. М. Наука о науке / Отв. ред. Н. В. Новиков. – 3-е изд., доп. и перераб. – К.: Наук.думка, 1998. – 304с.

3. Іванов В. Контент – аналіз як формалізований метод дослідження документів // Філософсьека і соціологічна думка. – 1994.- № 3-4.- С.211 – 224.

4. Кузин Ф. Л, Магистерская диссертация: Методика написания, правила оформления и порядок защиты: Практ. Пособие для студ.-магистрантов. – М.: Ось – 89, 1997. – 304с.

5. Кущнаренко Н. Н. Документоведение: Учеб. Для вузов культуры. – 2-е изд., перераб и доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 460с.

6. Лудченко А. А. Основы научных исследований: Учеб. Пособие / А.А. Лудченко, Я.А. Лудченко, Т.А. Примак; Под ред. А.А. Лудченко. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 114с.

7. Мороз І. В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимлги до їх написання, оформлення і захисту. – К.:, 1997. – 56с.

8. Організація соціологічних досліджень в бібліотеках: Метод. поради.- К., 1995. – 44с.

9. Основы научных исследований: Учеб. Для техн вузов / Под ред. В.И.Крутова, В.В. Попова. – М.: Высш шк., 1989. – 400с.

10. Федотов В.В. Рациональная оптимизация умственного труда. – М.: Экономика, 1987. – 109с.

11. Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підруч. Для вищ. Навч. Закладів. – Х.: ХДАК, 1998. – 288 с.

12. Ядов В. Л. Социологическое исследование. Методология. Программа. Методы. – М.: Наука, 1992. – 239с.

8.2 Нормативна та інструктивна література

13. Закон України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 № 2984-ІІІ зі змінами та доповненнями.

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 19.12.2006 № 1977-ХІІ зі змінами та доповненнями.

14.Библиграфическое описание документа. Общие требования, правила составления: ГОСТ 7.1-84. – Введ. 01.01.86. – М.: Изд-во стандартов, 1985. – 71 с.

15.Видання. Основні види та визначення: ДСТУ 3017-95. – Введ 23.05.95. – К.: Держстандарт України, 1995. – 45с.

16.Документация. Звіти у сфері науки і техніки: Структура і правила оформлення: ДСТУ 3008-95. – Введ 23.02.95. – К.: Дежстандарт України, 1995. – 38с.

17.Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліграфічному описі. Загальні вимоги та правила.: ДСТУ 3582-97. – Введ. 01.07.98. – К.: Держстандарт України, 1998. – 16с.

8.3. Методична література

18. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни

«Основи наукових досліджень» для студентів спеціальності «Облік і аудит». Укладачі: проф. Нусінов В.Я., ас. Таран С.П. - Кривий Ріг: ДВНЗ КНУ, 2012.

19. Методичні вказівки до індивідуальної роботи з дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів спеціальності «Облік і аудит». Укладачі: проф. Нусінов В.Я., ас. Таран С.П., ас. Куракіна Ю.О. - Кривий Ріг: ДВНЗ КНУ, 2012.


9. Зміни та доповнення до робочої програми

№ п/п Дата внесення змін Зміст змін та доповнень Підстава до внесення змін (№ і дата наказу, рішення вченої ради, засідання кафедри)
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

Схвалено на засіданні кафедри ОАФА
Протокол № 1 від “29” серпня 2012р.
Завідувач кафедри д.е.н, проф. Нусінов В.Я.

 

 


Додаток до робочої програми

РОБОЧИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

назва дисципліни «Основи наукових досліджень»

семестр 10

Вид навчальної роботи Годин у семестрі/ кредитів   Розподіл годин по тижнях Вид підсум- кового контролю
                             
Лекційні заняття                                 ПК
Лабораторні - - - - - - -                    
Практичні - - - - - - -                    
Самостійна робота                                 ПК
Проміжні форми контрольних заходів ПК ЗЗМ   ПК   ПК   ПК   ПК   ПК   ПК ЗЗМ                     Залік
Всього годин/кредитів 36/1                                

Позначки:

ЗЛР, ЗПЗ, ЗСЗ - захист лабораторних робіт, практичних та семінарських занять

КР, К - виконання контрольних робіт, колоквіум

ПК - поточний контроль

ПТК - поточний текстовий контроль

ЗКП, ЗКР - захист курсових проектів (робіт)

ЗЗМ - здача змістових модулів

Декан факультету _______________ Завідувач кафедри _______________________ Викладач __________


 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов | Пояснительная записка. Козловского района Чувашской Республики
© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.