Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Структура курсової роботи
 

Структура роботи має бути простою, прозорою та забезпечувати дотримання пропорцій між окремими її частинами, що полегшує написання роботи та групування зібраного матеріалу.

Кожна курсова робота складається з таких частин:

Титульний аркуш, зразок заповнення якого наводиться в додатку А.

Анотація, що складається на окремій сторінці і містить таку інформацію: прізвище, ім’я, по-батькові студента, група, тема курсової роботи, далі по центру слово анотація, у якій вказується короткий зміст роботи, назва підприємства, на базі якого виконана робота (до 1/3 стор.). Після цього з нового рядка – ключові слова - 6-12 (Додаток Б).

Завдання, форма якого наведена в додатку В, яке заповнюється за стандартною формою і підписується науковим керівником.

Зміст містить назви розділів (пунктів), а також підпунктів із вказанням номерів сторінок, з яких вони починаються. Нумерація починається з титульної сторінки, яка буде першою, але номер друкується лише на другій сторінці вступу, яка буде за номером 6.

Вступ, у якому наводиться обґрунтування актуальності теми дослідження (0,5-1 стор.), визначається її місце серед інших проблем, його мета і завдання (4-5 пунктів, що гармоніюють з пунктами плану), які дозволяють якнайповніше розкрити тему, здійснюється обґрунтування обраної методики дослідження, практика обліку об’єкта та опис очікуваних результатів. Загальний обсяг вступу - 1,5-2 сторінки.

Основна частина, яка включає 3-5 розділів (питань) (кожен – 5-8 стор., всього не менше 24 стор. і не більше 40 стор.), деталізованих окремими підпунктами, у якій розглядається:

- економічний зміст об’єкта дослідження, його властивості, умови визнання, генезис (не обов’язково), критерії групування, методи оцінювання;

- нормативне регулювання визнання та відображення об’єкта дослідження (П(С)БО, МСФЗ, інші нормативні документи);

- документування операцій, пов’язаних із первинним визнанням, змінами та вибуттям об’єкта, включаючи досвід обраного підприємства;

- характеристика синтетичних рахунків, субрахунків та аналітичних рахунків, що використовуються для обліку об’єкта підприємством;

- методика відображення об’єкта та його змін за допомогою рахунків бухгалтерського обліку: надходження або виготовлення, дооцінка, уцінка, інші шляхи зміни вартості, порядок нарахування амортизації (за необоротним активами), вибуття (продаж, ліквідація). У цьому пункті (розділі) доцільно навести основні напрямки надходження та вибуття об’єкта, можливі випадки зміни його стану з використанням прикладів за даними підприємства – бази практики;

- порядок проведення інвентаризації об’єкта та відображення в обліку її можливих результатів за даними підприємства – бази практики.- шляхи удосконалення об’єкта дослідження (можливість застосування МСФЗ, зарубіжний досвід, гармонізація бухгалтерського і податкового обліку, застосування передової практики тощо).

Висновки (2-3 стор.), у яких формулюються основні результати дослідження за кожним пунктом роботи у відповідності до поставленої мети, визначених завдань та розробок, здійснених в окремому розділі (пункті) роботи, особливостей діяльності досліджуваного підприємства. У висновку також наводяться нові розробки автора за досліджуваною проблемою та визначаються основні напрямки покращення методики і практики обліку об’єкта дослідження. Висновки подаються окремими пунктами, які нумеруються послідовно. Наприклад:

1. Запаси визнаються підприємством за наявністю права власності. У результаті, за балансом можуть бути відображені такі запаси, що є фактично відсутніми: запаси в дорозі; запаси, передані за договорами комісії, консигнації, схову, переробки. Окремі запаси, які фактично знаходяться на підприємстві, на які воно не має права власності, не включаються до залишку: запаси, отримані за договорами комісії, консигнації, схову, переробки.

Список використаних джерел, у якому наводиться бібліографічний опис джерел, використаних при написанні роботи (20-30 джерел). Приклади вимог до оформлення джерел наведені в додатку Д.

Додатки. У додатках наводиться матеріал, який був використаний при виконанні роботи: первинні документи, зведені документи, облікова політика, наказ на ведення обліку, фінансова звітність підприємства-бази проходження практики. Додатки нумеруються за літерами абетки, за винятком літер Г, Ґ, З, И, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад: Додаток А. На бланках документів слово Додаток вписується від руки.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал