Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Кредити та платоспроможність підприємства


 

Коли підприємство бере кредит у банку, воно укладає з ним кредитний договір, у якому зазначаються обов’язки кожної із сторін, умови надання кредиту (передусім його термін та умови погашення), відповідальність учасників за невиконання прийнятих зобов’язань та ін.

Але перш ніж йти в банк, підприємство повинно чітко визначитись із джерелами та термінами погашення креди­ту. Це особливо актуально для України, коли ставки кре­диту у серпні 1998 р. становили понад 80%. За таких умов отримання кредиту і нечітке визначення джерел і термінів його погашення загрожують неплатоспроможності під­приємства. Така неплатоспроможність означає втрату підприємством здатності своєчасно і повністю виконувати свої фінансові зобов'язання перед кредиторами внаслідок відсутності власних коштів та своєчасно отриманих від ре­алізації запланованих обсягів збуту товарів і послуг, а та­кож від виконаних робіт.

Значну роль у платоспроможності підприємства, його стабільності має дотримання ним принципів фінансування. Зокрема, інвестиції з тривалими термінами окупності по­винні фінансуватися за рахунок довготермінових фінансо­вих надходжень, найбільш ризикові інвестиції (в тому числі капіталовкладення) слід фінансувати за власні кошти.

Крім того, для визначення стабільності та платоспро­можності підприємства використовують спеціальні показ­ники (коефіцієнти).

 

•100 %
=
Коефіцієнт Сума заборгованості

заборгованості Власний капітал

(або загальна сума активів)

 

Оптимальне відношення заборгованості до власного капіталу неоднакове для підприємств різних галузей про­мисловості. Якщо підприємство має регулярні грошові надходження, то коефіцієнт заборгованості може бути ви­щим. Найадекватніший він для підприємств-виробників.

Конкретизацією цього показника є коефіцієнт забор­гованості лише для довготермінових кредитів. У цьому разі він визначається відношенням довготермінової креди­торської заборгованості до власного капіталу плюс довго­термінова кредиторська заборгованість.

Як можна помітити, наведені показники характеризу­ють співвідношення залученого і власного капіталів у структурі капіталу підприємства. Синтезуючим показни­ком такого співвідношення є коефіцієнт власності. Він визначається відношенням власного капіталу до всього капіталу підприємства (який складається з власного та за­лученого капіталу). Про стабільність підприємства, його платоспроможність свідчить коефіцієнт власності, не нижчий 60%.

Ще конкретнішим показником платоспроможності підприємства є відношення грошових коштів, отриманих внаслідок господарської діяльності за рік (або річного грошового потоку), до загальної суми кредиторської заборгова­ності. За рентабельної роботи підприємства річний грошо­вий потік складається із чистого прибутку та амортизації.

Річний грошовий потік підприємства також можна зіставляти з довготерміновою кредиторською заборго­ваністю.
mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал