Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тақырыбы: Автоматика және телемеханика құрылғыларына ағымдағы жөндеу мен техникалық қызмет көрсету
 

Қоректендіру және электрицифирлеген темір жолдарды бөлектеу бекеттері, тартым қосалқы станциялары жабдықтарын жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша нұсқаулыққа сәйкес телемеханика құрылғыларында төмендегі мерзімді жұмыс қарастырылады:

- профилактикалық бақылау (күнделікті бақылау және 3 айда 1 рет маусымдық қарау)

- жылына 1 рет қарау арқылы профилактикалық қалпына келтіру;

- 3 жылда 1 рет қарау арқылы профилактикалық қалпына келтіру;

Жергілікті шарттарға (белсенді ластану, жоғарғы ылғалдылық, дірілдеу ықпалы, ескірген құрылғы т.б) байланысты электрмен жабдықтау станция бастығының бұйрығымен бекітілген қосымша тексеру мен жөндеу жұмыстары жүргізіледі.

Телемеханика құрылғыларына қызмет көрсету тәсілдері (орталықтандырылған, орталықтандырылмаған және тб) жергілікті шарттар және телемеханикаландырылған учаскенің ұзақтығымен анықталады. Телемеханика құрылғыларына тексеру-жөндеу учаскесінің штатына кіретін телебасқару тобы жұмысшылары қызмет көрсетеді,

Диспетчерлік пункте техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын (екі адамды қажет ететін жұмыстардан басқаны) кезекші электромеханик орындайды.

Маусымдық байқау 3 айда 1 рет аппаратура ақауының алдын алу және анықтау мақсатында жүргізіледі. Байқау барысында ажыратып-қосқыштарға, құрылғылардың көрсеткіштеріне, табло, сигналды шамдарға назар аударылады. Маусымдық байқау кезінде келесі жұмыстар мақсатты түрде орындалады:

- таған бетін, блок, құрастыру талшықтары қабырғасын, шықпа және ағытпа панельдерін шаң- тозаңнан тазалау;

- трансформатор орамалары және қоректендіру блогы дросселі, электролит конденсатор, резистордың қызып кетуін бақылау;

- аппаратура тораптарын- рама мен қаңқаға блоктарды қатыру блоттарын тарту, трансфоматор және дроссельдің қатаюын тексеру;- қоректендіру блогы жұмысы кезінде шуылды төмендеті бойынша шара қолдану;

- реленің жұмысшы тетік, бастарма, тумблердерін байқау және қарайып немесе жанып кетсе тазалау.

Маусымдық байқау көлемін телемеханика құрылғысы ерекшеліктеріне қарай кеңейтуге болады.

Күнделікті телемеханика бригадасы диспетчерлік, бақылау пунктеріндегі аппаратураның жұмысына бақылау жүргізеді. Байқалған кемшіліктер жойылады, әрбір КП бір-бірден екіпозициялы команда таратады және оның орындалуын бақылайды. Байқау кезінде қорендіру блогы кернеуін және байланыс желісі жағдайын дыбыстық күшейткіш көмегімен бақылайды.

Жеке тексеру арқылы профилактикалық қалпына келтіру аппаратураның техникалық жағдайын және ақауларды жою үшін жылына 1 рет өткізіледі. Бұл жұмыс үш этапқа бөлінеді.

Бірінші этапта токсыз аппаратураны қарау және торап жағдайын тексеру болып табылады.

Сыртқа байқау телемеханика тағаныннан кернеу түсірілгеннен кейін, қоректендіру блогы сөндірілген және негізгі мен резерв қоректерден сақтандырғыштар алынған соң жүргізіледі.

Ішкі байқау таған және панель блоктары алынған соң жүргізіледі. Келістіру блогының құрастыру сымдарының жағдайы, экрандау байланыс сымдарының жермен дұрыс қосылуы тексеріледі. Барлық блоктарда ағытпа қосылулардың түйіспе аяқтарын қарайды және оларды шаңнан, тат басу қалдықтарынан тазартып спирт мақталармен сүртеді.Сонынан блоктардан модуль алынады, жазба құрастырушының түйіспе қосылыстардың бекемділігі модульдің ішкі жағынан сымды пинцеттің көмегімен тартып көре отырып тексеріледі. Элементтердің сыртқы жағдайына басты назар аударылады: жартылай өткізгіш элементтердің сырларының кетуі, резистордың қараюы тб тексеріледі. Бұндай ақаулары бар элементтер алмастырылады. Ақау анықталған модульдар резервпен алмастырылады, ал бұзылғандарын телемеханика зертханаларында жөндейді.

Қоректендіру блогы жұмысын бақылау шаң-тозаңды тазалау, блоктың механикалық жағдайын тексеру, блоттарын тарту, трансформатор, дроссель, конденсатор, түзеткіш көпір платаларын бекіту жұмыстары жүргізілген соң орындалады. Басты назар жану, қараю және трансформатор шықпаларының оқшаулануындағы ақауға аударылады. Арнайы құралдармен электролит конденсатор сүзгілерін тексереді.

Жекелеген профилактикалық қалпына келтіру ккінші этапы техникалық сипаттамалар мен ток үстінде электрлік параметрлерін бақылау болып табылады. Екінші этапта келесі жұмыстар атқарылады:

- импульс пен кідіріс ұзақтығы тең болмағанда және такт сериясында бұрмалау болмағанда тексеруді қосатын байланыс арнасы жұмысын бақылау, тасымалдаушы шықпасындағы телесигнализация такт сериясына және оның шықпа кернеуі қисығының синусоидалды формасын бақылау, импульс және кідіріс таратуда жиілікті-модульді сигналдардың амплитудалық мәнінің теңдігін бақылау;

- телемеханика жартылай комплекті блогы мен тораптарының жұмысын бағалау профилактикалық қалпына келтірудің негізгі жұмыстарының бірі болып табылады және бірқатар тексерулер мен бақылау жүргізуді талап етеді.

- Резервтік қоректің қосатын автоматты құрылғыларының әрекетін тексеру және негізгі қорек уақытша сөндірілген кезде аппаратура жұмысын бақылау.

Қалпына келтірудің үшінші этапы ТУ және ТС құрылғыларынң әрекетін тексеріп көруге жатады. Оны тек қалыпты жұмыс режимінде жүзеге асырады, екі позициялы командаларды әрбір нысанаға тарата отырып, телесигнализацияны тексереді.

Үшінші этап аяқталысымен тағандарды немесе панельдерді жабады және пломбылап, жедел журналға және төлқұжаттық картаға сәйкес жазбалар түсіреді.

Толық тексеру арқылы профилактикалық қалпына келтіру телемеханика және автоматика аппаратураларын тексеру 3 жылда бір рет жүргізіледі. Бұл кезде профилактикалық қалпына келтіруге бағытталған барлық жұмыстар орындалады.

Бірінші этапта аппаратураның сыртқы және ішкі байқауына бірқатар операциялар қосылады, соның маңыздысы болып саналады:

- барлық бекітпелер, соның ішінде қосылыстар мен дәнекерлеулерді тексеру, шкафтар мен тағандарды тығыздау;

- ажыратып-қосқыштар, тумблерлер, бастырма мен сақтандырғыш арматураларын бақылау;

- қорғаныс жермен қосылулардың барлылығын тексеру.

Екінші этап бірқатар жұмыстармен толықтырылады. Таған, панель және блок тізбегі оқшаулануын сынау 500 В мегаомметрмен өткізеді. Оқшауланудың кедергісі барлық жағдайлар үшін 0,6 МОм кем болмауы қажет.

Жермен байланыс тізбегінің жоқтығын бақылау вольтметр және осциллографтың көмегімен орындалады. 220 В айнымалы және 110 В тұрақты ток кернеуі (Uк,Uб,Uсм)тізбегінің аппаратураның жермен жалғасқан бөліктерімен байланысы жоқтығы тексеріледі. Тұрақты ток қоректендіру блогы тізбегінің жермен жалғасқан құрылымдық элементтермен байланысы жоқтығына көз жеткізу керек.

Жартылай өткізгіш құралдарын және біріктірілген сызбаларды профилактикалық сынау және параметрлерін өлшеу арнайы стендіде жасалады, оның негізгісі телемеханика аппаратурасын тексеру стенді болып табылады. Жартылай өткізгіш құралдардың және сызбалардың параметрлерді өлшеу жұмыс жағдайын талдауға және ақау түсуі мүмкін деген элементтерді болжауға мүмкіндік береді. Сызба және модуль параметрлерде ауытқу байқалса сызба жұмысына тексеру жүргізіледі, бұзылған элементтерін тауып және алмастырылады.

Қоректендіру блогының дұрыстығын бақылауға барлық кернеулерді өлшеу және элементтерді профилактикалық сынау жатады. Ажыратып-қосқыштардың үш позициясындағы кернеулерді өлшеу эталон құралмен орындалады, бұл кезде блокка орнатылған вольтметр көрсеткішінің нақтылығы тексеріледі. Қоректендіруші блок шықпасындағы кернеудің тұрақтылығын тексеру кіріс кернеуі 170- тен 250 В (Uном=220 В) дейін ауытқығанда орындалады. Бұл кезде шықпа кернеудің ауытқуы тиістіден 10%-ға артық болмауы қажет.

Таған блогындағы орындауыш релені тексеру шаңды тазалағаннан кейін, блоктың жағдайын механикалық тексергеннен кейін жүргізіледі. Реле тексерісіне блок тізбегіндегі оқшаулау кедергісін өлшеу кіреді, сонынан реленің механикалық жүйесінің жұмысқа жарамдылығына көз жеткізіледі.

Егер телемеханика жүйесінде орындаушы ретінде герметикалық магнит басқарушы түйіспелері бар реле қолданылса, онда қызмет көрсету процесінде түйіспелердің механикалық жағдайын тексеру, тазалау жүргізу, реттеу қажет.

Блок және модульді сынау телемеханика зертханасында арнайы стендарда СПАД өткізіледі. Осы стенд көмегімен телемеханиканың байланыс арналарын тексереді, біріккен жұмысын және сүзгілер бапталады. Тексеру үшін модульді блоктан алынады. Түйіспе қосылыс дәнекерлеудің бекемдігі пинценттің көмегімен тексеріледі. Бұзылған модульді резервпен алмастырылады және қашықтан электрмен жабдықтау телемеханикасы шеберханасында орталықтандырылып қалпына келтіріледі.

Электронды сызбаның элементтері мен тораптарының жұмысын бақылау профилактикалық қалпына келтіруде жүргізілетін тексеру мен сынақтарды қамтиды. Сызба элементтерін сынау шекаралық режимде қосымша жүргізіледі.

Профилактикалық қалпына келтірудің үшінші этапы келесі жұмыс түрлерін қамтиды.

Шекаралық режимде сызбаларды сынау унифицирленген қоректендіру блогының қоректендіру кернеуін ауыстырып-қосқыштарын кезекті қалыпқа келтіру арқылы жүргізіледі. Аталған режимдегі жұмыс ұзақтығы 15 минутқа созылады. Сызбаның жұмысқа қабілеті нысаналарға әр түрлі үш команда тарату арқылы тексеріледі. Бұл кезде элементтердің негізгі бақылау нүктелері бойынша қызметін бақыланады. Аталған барлық режимде ТУ нысандарының жалған жұмысқа қосылуы, командалардың орындалмауы және жалған ақпараттың пайда болуы орын алмауы қажет.

Телесигнализация және телебасқаруды толық көлемде сынау жалпы қосалқы станциялық сигнализация тізбегін тексеруден басталады. Таратылған ақпараттың дұрыстығы диспетчерлік қалқандағы сәйкес сигналдың естілуі бойынша бақыланады.

Кейін барлық ТУ нысандарын сынау екі позициялы командаларды тарату жолымен жүргізіледі, осы кезде ажыратып-қосылатын нысандардағы орындаушы реленің іске қосылуы бақыланады. Уақытылы таратуды және ТУ бойынша сәйкес нысанның ажырап-қосылғаны туралы тұрақты сигналды бекітеді.

Профилактикалық қалпына келтірудің үшінші этапы аяқталысымен жедел журналда және энергодиспетчердің тәуліктік ведомостында, сондай-ақ ТМ құрылғысының төлқұжаттық картасында сәйкес жазба түсіріледі. Сонымен қатар, профилактикалық қалпына келтірудің хаттамасының бланкы толтырылады.

Телемеханика және автоматика құрылғыларына техникалық қызмет көрсету жұмыстың толық көлемде орындалуын, тиімді және сенімді пайдалануды қамтамасыз ететін технологияды сақтауды қамтиды. Техникалық қызмет көрсету автоматика және телемеханика жүйесін дұрыс қалыпта ұстауға бағытталған ұйымдастырушылық және техникалық іс-шаралардың жиынтығынан тұрады.

Ұйымдастырушылық іс-шаралары штат және қызметшілердің міндеттерін анықтаудан, құрылғыларға қызмет көрсету тәсілі мен түрін таңдаудан, пайдалану кезінде жұмыс өндірісінде қауіпсіздікті қамтамасыз етуден тұрады.

Техникалық іс-шаралар аппаратураның дұрыстығын бақылау, профилактикалық қызмет көрсету және ақаудан кейін қалпына келтіру, құрылғының технмкалық көрсеткішін жетілдіру бойынша жоспарлы жұмыстарды қарастырады. Телемеханика және автоаматика аппаратурасына техникалық қызмет көрсету бойынша негізгі жұмыстар энергодиспетчерлік пунктте немесе ревизиялық-жөндеу учаскесі шеберханаларында орналасқан телемеханика зертханаларында жүргізіледі.

Зертханада байланыс арналары қабылдағыштары мен ажыратып-қосқыштарын баптау мен тексеру, ТБ (ТУ), ТС және ТӨ (ТИ) құрылғыларын жөндеу және баптау бойынша кешенді жұмыстарын толық орындайтын арнайы сынау стенділері бар. СПАД стенді құралдарының кешеніне ТУ-ТС сериясын бақылау үшін осциллографтар, лүпіл генераторлары, ЧЭ-32 частотометрі, миллисекундомер, милливольтметр, ПТУ телемеханика құрылғыларын тексеруге арналған құралдар енеді.

 

 

Сур. 1. Кодтық сериалардың эмулятор

 

 

ПТУ-дың орнына қазіргі уақытта ЭКС-1 кодттық сериялы эмулятор қолданылады. Эмулятор «Лисна» және МСТ-95 телемеханика жүйесі кодттық сериясын қалыптастыруға арналған. Эмулятор микропроцессор базасында орындалған. Жұмыс режимін және кодтық серияны таңдау үшін эмулятор бастырмалармен жабдықталған. Таңдалған режим және кодтық серия параметрлері туралы ақпарат сұйық кристаллды индикаторда көрінеді. Бастырма көмегімен кодталған лүпіл және кідіріс номерлері беріледі.

ЧМ қабылдағыштарын және «Лисна» таратқыштарының жүйесін баптау СПАД стендінде жүргізіледі. МСТ-95 телемеханика жүйесіндегі қабылдағыштар мен таратушыларды баптау және тексеру үшін ЧМПП құрылғысы пайдаланылады.

Техникалық қызмет көрсету және баптауға арналған құрылғылар.

Автоматика және телемеханика электронды аппаратураларын бірінші рет баптау және пайдалану процесінде оның жұмысын бақылау әр түрлі құралдар мен аппаратуралардың көмегімен орындалады. Осциллограф, жиілік генераторы, өлшегіш көпір, сыйымдылық магазині, тестермен қоса арнайы құралдар мен құрылғылар қолданылады.

Кіші көлемді осциллограф «луч» төмен жиілікті процестерде нақты көрініс алу үшін қолданылады. Оны пайдалана отырып жекелеген блоктардағы лүпіл серияларынбақылауға болады.

Телебасқару және телесигнализация серияларын кодтау дұрыстығын байланыс құралдарында осы мақсатта қолданылатын құралдардың бірі- ондулятор көмегімен бақылауға болады. Ондулятор көмегімен телеграфтық таспада графикалық жазба түсіруге және осы жазба арқылы құрылғы жұмысын талдауға болады.

ПТУ құралдары телебасқару және телесигнализация құрылғыларын баптауда қолданылады. Әр түрлі жағдайларда ТУ және ТС лүпілді серияларын алуға арналған. Телемеханика шкафын не тағанды баптауда құралды қабылдағыш орнына ағытқыш көмегімен және әр түрлі серяиларды кодтау тәсілімен қосады.

Баптауда, сондай-ақ телемеханика тағандарындағы ақауды іздеу кезінде кодталған серия алу үшін арнайы ПКС приставкасын қолдануға болады. Ол тексерілетін тағанда таратушы құрылғы көмегімен лүпіл сериясын тудыруға болады.

ПТД құралы жартылай өткізгішті транзистор және диодтардың параметрлерін тексеруге арналған. Мұндай тексеру сипаттамалардың техникалық нормасына сәйкестігіне көз жеткізуге мүмкіндік береді. Құралмен кернеудің тура және кері түсуін және диодтың кері тогын өлшеуге, транзистордың қанығу режимінде ток бойынша көтерілу статистикалық коэффицентін анықтауға, коллектордың нөлдік тогын, эмиттер мен коллектор арасындағы шығын тогын өлшеуге мүмкіндік туады.

ПСЭ құралы телесигнализация қалақанында орналасқан сигнал элементтерінің- МХТ-90 безнакальный тиратрон сипаттамасын бақылауға арналған. Онымен негізгі анод бойынша тиратон жануы минималды кернеуі, тор бойынша жану кернеуі, жану кернеуі өлшенеді. Сосын алынған нәтижелер техникалық нормалармен салыстырылады. ПТС құралы өзекше жасау сапасын және тороидальді трансформатор орамаларының дұрыстығы тексеріледі.

КГИ құралы телемеханика аппаратурасының байланыс арналары қабылдағыштары мен таратушыларын баптауға арналған. Оған тікбұрышты импульс генераторы, дыбыстық жиілікті күшейіткіш, сондай-ақ қоректендіру блогы жатады.

Желілік нысандарға шығу кезінде қателіктерді жою үшін және профилактикалық жөндей жұмыстарын орындауда жұмысшы қажетті құралдармен, тексерілген артық детальдармен қамтылған болуы қажет.

Автоматика және телемеханиканың электронды құралдарын жөндеу және тексеру зертханалары энергодиспетчерлік пункт ғимараты жанына орналасады.

 

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал