Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Через скільки років комп'ютер переходить у власність орендаря? Не переходить
Підприємство 01.07.2000 р. безкоштовно отримало комп'ютер, який встановлено у кабінеті директора, справедливою вартістю 6 тис. грн. Керівництво підприємства оцінило строк корисного використання комп'ютера 5 років, ліквідаційну вартість - 1 тис. грн. У Звіті про фінансові результати внаслідок цієї операції за 2000 рік будуть відображені як складова частина витрат : Адмін. В-ти (в сумі аморт. відрахувань)

Підприємство 01.07.2000 р. отримало безкоштовно комп'ютер, справедливою вартістю 6 тис. грн. для цілей управління. Керівництво підприємства оцінило термін корисного використання комп'ютера 5 років, ліквідаційну вартість - 1 тис. грн. У Звіті про рух грошових коштів внаслідок цієї операції за 2000 рік будуть відображені: не відображається

Підприємство 01.07.2000 р. отримало безкоштовно комп'ютер, який встановлено у кабінет директора справедливою вартістю 6 тис. грн. для цілей управління. Керівництво підприємства оцінило строк корисного викорис. комп'ютера 5 років, ліквідаційну вартість - 1 тис. грн. У Звіті про фінансові результати внаслідок цієї операції за 2000 рік будуть відображені як складова частина доходів: Інші доходи ряд 130

Підприємство 1.01.06р придбало 10% облігації, термін дії яких 5 роківа. Вартість придбання 22000 грн, а їх номінальна вартість – 20000 грн . Яку суму доходу по відсотках воно повинно визначити за результатами 2006р ?а) 2000;

Підприємство 1.01.06р придбало 10% облігації, термін дії яких 5 років. Вартість придбання 22 000 грн., а їх номінальна вартість – 20 000 грн. Яку суму доходу по відсотках воно повинно визначити за результатами 2006р ?а) 2 000;

Підприємство 1.02.00 р. придбало нематеріальний актив для забезпечення своєї діяльності у майбутньому з оплатою грошовими коштами у сумі 6 000 грн. з ПДВ. Визначити первісну вартість нематеріального активу.б) 5 000,

Підприємство 1.05.05р отримало запаси на 4 000грн. без ПДВ. Витрати за транспортування запасів склали 1 000 грн без ПДВ. 25.05.05р повернуто постачальнику забраковані запаси у сумі 900 грн з ПДВ. Визначити первісну вартість товарів, які поставлені на облік. а) 4 250, (4000+1000-750)

Підприємство 1.07.2006р придбало акції на суму 12 000 грн, за якими 31.12.06р оголошено дивіденди у сумі 1 200 грн Акції обліковуються не за методом участі в капіталі. Які доходи від утримання акцій будуть показані підприємством на 31.12.06р? Д= 1200

Підприємство 1.07.2006р придбало акції на суму 12 000 грн., за якими 31.12.06р оголошено дивіденди у сумі 1 200 грн. Частка у статутному капіталі несуттєва. Які доходи від утримання акцій будуть показані підприємством на 31.12.06р?б) 1 200;Підприємство 1.07.2006р придбало акції на суму 12000 грн, за якими 31.12.06р оголошено дивіденди у сумі 1200 грн Які доходи від утримання акцій будуть показані підприємством на 31.12.06р?б) 1200;

Підприємство 1.08.04р отримало цільове фінансування на придбання основних засобів у сумі 12 000 грн. Ці кошти у повній сумі були використані для придбання основних засобів. Основні засоби введені в експлуатацію 1.10.04р Строк корисного використання прийнято 5 років, ліквідаційна вартість – 0, метод нарахування амортизації – прямолінійний. Визначити дохід підприємства за цими операціями за листопад 2004 р.в) 200,

Підприємство 1.08.04р отримало цільове фінансування на придбання основних засобів у сумі 12 000 грн. Ці кошти у повній сумі були використані для придбання основних засобів. Основні засоби введені в експлуатацію 1.10.04р Строк корисного використання прийнято 5 років, ліквідаційна вартість – 0, метод нарахування амортизації – прямолінійний. Визначити, з якого періоду виникають доходи від цільового фінансування?в) з листопада

Підприємство 1.08.04р отримало цільове фінансування на придбання основних засобів у сумі 12 000 грн. Ці кошти у повній сумі були використані для придбання основних засобів. Основні засоби введені в експлуатацію 1.10.04р Строк корисного використання прийнято 5 років, ліквідаційна вартість – 0, метод нарахування амортизації – прямолінійний. Визначити, з якого періоду необхідно нараховувати амортизацію цих основних засобів?г) листопаді,

Підприємство 3.04.2005р. отримало безкоштовно комп'ютер справедливою вартістю 6000 грн для цілей управління. Строк корисного використання даного комп'ютера встановленій 5 років, ліквідаційна вартість його – 500 грн.Як зміниться резервний капітал від цієї операціїї на 31.12.2005р?в) ніяк не зміниться;

Як зміниться статутний капітал від цієї операціїї на 31.12.2005р в балансі?в) ніяк не зміниться;

Підприємство 3.04.2005р. отримало безкоштовно комп'ютер справедливою вартістю 6000 грн для цілей управління. Строк корисного використання даного комп'ютера встановленій 5 років, ліквідаційна вартість його – 0 грн. Як зміниться інший додатк. капітал від цієї операціїї на 31.12.2005р?а) збільшиться на 5100;

Підприємство 30.06.2000 р. отримало безкоштовно комп'ютер, справедливою вартістю 6 тис. грн. для цілей управління. Керівництво підприємства оцінило термін корисного використання комп'ютера 5 років, ліквідаційну вартість - 1 тис. грн. У Звіті про власний капітал внаслідок цієї операції за 2000 рік будуть відображені: "Інший додатковий капітал" – 6000

Підприємство 31.12 2008року здійснило дооцінку обладнання на 35 000 грн. До переоцінки його балансова вартість була 7 500 грн. Балансова вартість устаткування на дату переоцінки співпадала з його податковою базою, а ставка податку на прибуток становила 25%. Податковим наслідком дооцінки буде запис; ВПЗ =35000*0,25=8750 дт 981 Кт 54 8750

Підприємство А внесло до статутного капіталу підприємства Б акції власної емісії (придбало корпоративні права в обмін на акції власної ємісії). Номінальна вартість частки у статутному капіталі підприємства Б для підприємства А становить 200000 грн . Номінальна вартість акцій, переданих як внесок до статутного капіталу, становить 140000 грн ( їх справедлива вартість – поточна вартість на фондовій біржі – 200000 грн. Визначити первісну вартість акцій підприємства Б в обліку підприємства А.а) 200000;

Підприємство А володіє 30% підприємства Д і обліковує їх за методом участі в капіталі. На 1.06.06р їх балансова вартість дорівнює 30 000 грн. 30.06.06р інвестиції підприємства Д були продані за 32 000 грн. Визначити фінансовий результат від реалізації фінансових інвестицій. ПР= 32000-30000= 2 000

Підприємство А володіє 30% підприємства Д і обліковує їх за методом участі в капіталі. На 1.06.06р їх балансова вартість дорівнює 30 000 грн. 30.06.06р інвестиції підприємства Д були продані за 32 000 грн. Визначити фінансовий результат від реалізації фінансових інвестицій.г) 2 000;

Підприємство А володіє 30% підприємства Д і обліковує їх за методом участі в капіталі. На 1.06.06р їх балансова вартість дорівнює 30 000 грн. 30.06.06р інвестиції підприємства Д були безоплатно передані іншій організації. Визначити фінансовий результат від передачі фінансових інвестицій.д) збиток 30 000.

Підприємство А володіє 30% підприємства Д і обліковує їх методом участі в капіталі. На 1.06.06р їх балансова вартість дорівнює 30 000 грн. 30.06.06р інвестиції підприємства Д були безоплатно передані іншій організації. Визначити фінансовий результат від передачі фінансових інвестицій. Зб= 30 000

Підприємство А отримало 1.12.02р від постачальника сировину у сумі 1200 грн з ПДВ і видало вексель на суму 1500 грн. , який буде погашений 1.02.03р. Як ці операції будуть відображені в балансі на 31.12.02р.г) в статті “Векселі видані” проставимо” 1500; в статті ”Витрати майбутніх періодів” 300;

Підприємство А передало до статутного капіталу підприємства Б обладнання. Загальна величина статутного капіталу підприємства Б – 1 750 000 грн. Первісна вартість внесеного обладнання – 600 000 грн, знос 200 000 грн. Узгоджена із засновниками підприємства Б справедлива вартість обладнання складає 700 000 грн. За рішенням зборів акціонерів протягом 3-х років дивіденди не будуть виплачуватися. Чи може підприємство А обліковувати акції підприємства Б за методом участі в капіталі? Так

Підприємство А передало до статутного капіталу підприємства Б обладнання. Його первісна вартість – 600000 грн, знос 200000 грн.Узгоджена із засновниками підприємства Б справедлива вартість обладнання дорівнює 700000 грн Визначити первісну вартість акцій підприємства Б для підприємства А.б) 700000;

Підприємство А передало до статутного капіталу підприємства Б обладнання. Його первісна вартість – 600000 грн, знос 200000 грн. Узгоджена із засновниками підприємства Б справедлива вартість обладнання складає 700000 грн. За рішенням зборів акціонерів на протязі 3-х років дивіденди не будуть виплачуватися. Чи може підприємство А обліковувати акції підприємства Б не методом участі в капіталі?а) так;

Підприємство А передало до статутного капіталу підприємства Б обладнання. Його первісна вартість – 600 000 грн, знос 200 000 грн.Узгоджена із засновниками підприємства Б справедлива вартість обладнання дорівнює 700 000 грн Визначити первісну вартість акцій підприємства Б для підприємства А.б) 700 000;

Підприємство А передало до статутного капіталу підприємства Б обладнання. Його первісна вартість – 600 000 грн, знос 200 000 грн. Узгоджена із засновниками підприємства Б справедлива вартість обладнання складає 700 000 грн. Частка підприємства А у статутному капіталі підприємства Б несуттєва. За рішенням зборів акціонерів протягом 3-х років дивіденди не будуть виплачуватися. Чи може підприємство А обліковувати акції підприємства Б не методом участі в капіталі?б) Ні;

Підприємство А передало як внесок до статутного капіталу підприємства Б обладнання. Його первісна вартість – 600000 грн, знос 200000 грн. Частка в статутному капіталі підприємства Б склала 30%. Узгоджена із засновниками підприємства Б справедлива вартість обладнання складає 700000 грн. На якому рахунку повинні обліковуватися придбані акції?б) 142; Чи може підприємство А обліковувати акції підприємства Б методом участі в капіталі?б) ні;

Підприємство А передало як внесок до статутного капіталу підприємства Б обладнання. Його первісна вартість – 600 000 грн, знос 200 000 грн. В результаті, частка в статутному капіталі підприємства Б склала 30%. Узгоджена із засновниками підприємства Б справедлива вартість обладнання складає 700 000 грн. На якому рахунку повинні обліковуватися придбані акції?а) 141;

Підприємство А передало як внесок до статутного капіталу підприємства Б обладнання. Його первісна вартість – 600 000 грн, знос 200 000 грн. Частка в статутному капіталі підприємства Б склала 10%. Узгоджена із засновниками підприємства Б справедлива вартість обладнання складає 700 000 грн. Чи може підприємство А обліковувати акції підприємства Б за методом участі в капіталі?б) ні;

Підприємство А придбало акції підприємства Б за номінальною вартістю, класифікуючи їх як довгострокові фінансові інвестиції. Підприємство А не має суттєвого впливу на підприємство Б.Яким чином збиток, отриманий підприємством Б у звітному періоді, вплине на баланс підприємства А ? жодним чином не вплине

Підприємство А придбало акції підприємства Б за номінальною вартістю, класифікуючи їх як довгострокові фінансові інвестиції. Підприємство А не має суттєвого впливу на підприємство Б.Яким чином збиток, отриманий підприємством Б у звітному періоді, вплине на баланс підприємства А ?в) ніяк не вплине;

Підприємство А придбало акції підприємства Б на вторинному ринку цінних паперів номінальною вартістю 20 000 грн. За придбані акції підприємство А заплатило товаром, справедлива вартість якого – 22 000грн, а балансова – 23 000 грн. По якій вартості будуть в балансі відображені ці акції? 22 000

Підприємство А придбало акції підприємства Б на вторинному ринку цінних паперів номінальною вартістю 20 000 грн. За придбані акції підприємство А заплатили за акції товаром, справедлива вартість якого – 22 000 грн, а балансова – 23 000 грн. Визначити первісну вартість придбаних акцій.б) 22 000;

Підприємство А придбало у торговця цінними паперами на вторинному ринку цінних паперів пакет акцій підприємства Б. Номінальна вартість пакета акцій – 200000 грн, вартість купівлі – 220000 грн. Сукупна номінальна вартість придбаних акцій становить 45% статутного капіталу підприємства Б. За послуги брокера підприємство А заплатило 700 грн. Визначити первісну вартість придбаних акцій.в) 227000;

Підприємство А придбало у торговця цінними паперами на вторинному ринку цінних паперів пакет акцій підприємства Б. Номінальна вартість пакета акцій – 200000 грн, вартість купівлі – 220000 грн. Сукупна номінальна вартість придбаних акцій становить 45% статутного капіталу підприємства Б. За послуги брокера підприємство А заплатило 700 грн. Акції підприємства Б будуть утримуватись підприємством А не більше 11 місяців з дня придбання. На якому рахунку повинні обліковуватися придбані акції?д) 352.

Підприємство А придбало у торговця цінними паперами на вторинному ринку цінних паперів пакет акцій підприємства Б. Номінальна вартість пакета акцій – 200000 грн, вартість купівлі – 220000 грн. Сукупна номінальна вартість придбаних акцій становить 45% статутного капіталу підприємства Б. За послуги брокера підприємство А заплатило 700 грн. Акції підприємства Б будуть утримуватись підприємством А не більше 5 років з дня придбання. На якому рахунку повинні обліковуватися придбані акції?а) 141;

Підприємство А придбало у торговця цінними паперами на вторинному ринку цінних паперів пакет акцій підприємства Б. Номінальна вартість пакета акцій – 200 000 грн, вартість купівлі – 220 000 грн. Сукупна номінальна вартість придбаних акцій становить 45% статутного капіталу підприємства Б. За послуги брокера підприємство А заплатило 700 грн. Визначити первісну вартість придбаних акцій.в) 220 700;

Підприємство А придбало у торговця цінними паперами на вторинному ринку цінних паперів пакет акцій підприємства Б. Номінальна вартість пакета акцій – 200 000 грн, вартість купівлі – 220 000 грн. Сукупна номінальна вартість придбаних акцій становить 45% статутного капіталу підприємства Б. За послуги брокера підприємство А заплатило 700 грн. Акції підприємства Б будуть утримуватись підприємством А не більше 11 місяців з дня придбання. На якому рахунку повинні обліковуватися придбані акції?д) 352.

Підприємство А придбало у торговця цінними паперами на вторинному ринку цінних паперів пакет акцій підприємства Б. Номінальна вартість пакета акцій – 200 000 грн, вартість купівлі – 220 000 грн. Сукупна номінальна вартість придбаних акцій становить 45% статутного капіталу підприємства Б. За послуги брокера підприємство А заплатило 700 грн. Акції підприємства Б будуть утримуватись підприємством А не більше 5 років з дня придбання. На якому рахунку повинні обліковуватися придбані акції?а) 141;

Підприємство АВС на своєму балансі має довгострокові фінансові вкладення у підприємство "Міраж", які обліковуються за методом участі в капіталі. За підсумками 2006 року підприємство "Міраж" отримало чистий прибуток 28 тис. грн.

Яким чином ці результати будуть відображені у Звіті про власний капітал підприємства АВС, якщо частка підприємства АВС у статутному капіталі підприємства "Міраж" становить 32 %? Ніяк не будуть відображені

Яким чином ці результати будуть відображені у Звіті про фінансові результати, якщо частка підприємства АВС у статутному капіталі підприємства "Міраж" становить 32 %? Дохід від участі в капіталі – 28тис*32%= 8960

Підприємство автоперевезень безоплатно отримало 1.09.2000 р. легковий автомобіль, справедлива вартість якого становить 24 000 грн. При оформлені документів на автомобіль були сплачені: збір до пенсійного фонду – 750 грн.; збір за реєстрацію автомобіля 100 грн. Строк корисного використання автомобіля прийнято 5 років, ліквідаційна вартість 0. Придбаний автомобіль було введено в експлуатацію 1.10.2000 р. Згідно облікової політики нарахування амортизації здійснюється прямолінійним методом. Визначити дохід від цього придбання у листопаді 2000 р. г) 400,

Підприємство безкоштовно отримало верстат, справедлива вартість якого дорівнює 5 000 грн. Ліквідаційна вартість верстата прийнята 0. Чому дорівнює вартість верстата, яка амортизується?а) 5 000,

Підприємство безкоштовно отримало програмне забезпечення, справедлива вартість якого на дату отримання становить 1800 грн Строк корисного використання цього активу складає 5 років. Ліквідаційна вартість дорівнює 0. Обрано прямолінійний метод нарахування амортизації. Визначити накопичену амортизацію через два роки експлуатації нематеріального активу.Програмне забезпечення використовується у службі маркетингу.б) 720,

Підприємство безкоштовно передає дитячому будинку готову продукцію, ціна реалізації якої 1 200 грн. з ПДВ. Собівартість переданої продукції складає 900 грн. Який бухгалтерський запис потрібно зробити при списанні переданої готової продукції. а) Д 949 К 26 900,

Підприємство безоплатно отримало комплектуючі. В накладній на ці комплектуючі вказана сума 360 грн., включаючи ПДВ. Справедлива вартість отриманих комплектуючих дорівнює 280 грн. Доставка комплектуючих здійснена за рахунок даруючої сторони у сумі 24 грн, у тому числі ПДВ.Визначити первісну вартість отриманих запасів. г) 280,

Підприємство безоплатно одержало автомобіль, справедлива вартість якого 100 тис. грн. В такому випадку в балансі : в) інший додатковий капітал зросте на 100 тис. грн,

Підприємство безоплатно отримало складське приміщення. Справедлива вартість його складає 10 000 грн. Який бухгалтерський запис має бути зроблений?а) Д 103 К 424,

Підприємство в грудні 2005 року придбало обладнання на суму 18 000 грн., враховуючи ПДВ. Строк корисного використання прийнято 3 роки. Ліквідаційна вартість дорівнює 0. У фінансовому обліку для нарахування амортизації використовується прямолінійний метод. За податковим законодавством по обладнанню нарахована амортизація: 2006 р – 4 000 грн.; 2007 – 5 000 грн.; 2008 – 6 000 грн. Ставка податку на прибуток у 2006 році складала 25 %. Бухгалтерський оподатковуваний прибуток склав за цей же рік 100 000 грн. Відстрочений податок , пов'язаний з обладнанням на 31.12.06 р становить: А = 15000/3=5000 (5000-4000)*0,25=250

Підприємство в грудні 2007 року придбало обладнання на суму 18000 грн., враховуючи ПДВ. Строк корисного використання прийнято 3 роки. Ліквідаційна вартість дорівнює 0. За податковим законодавством по обладнанню нарахована амортизація: 2008р – 4000; 2009 – 6000; 2010 – 8000 грн. Ставка податку на прибуток у 2008 році складала 25%. Бухгалтерський оподатковуваний прибуток склав за цей же рік 100 000 грн.

Визначити витрати з податку на прибуток за 2008р., якщо інших різниць немає. 100000*0,25=25000

Визначити бухгалтерський податок на прибуток за 2008р., якщо інших різниць немає. 100000*0,25=25000

Визначити поточний податок на прибуток за 2008р., якщо інших різниць немає. А = 15000/3=5000 (5000-4000)*0,25=250 25000=Х-250 Х =25250

Визначити податок на прибуток згідно податкового законодавства за 2008р., якщо інших різниць немає. А = 15000/3=5000 (5000-4000)*0,25=250 25000=Х-250 Х =25250

Визначити фінансовий податок на прибуток за 2008р., якщо інших різниць немає. 100000*0,25=25000

Підприємство в січні безоплатно одержало автомобіль, справедлива вартість якого 100 тис. грн. Як ця операція вплинула на власний капітал підприємства, який відображений в балансі: а) інший додатковий капітал зросте на 100 тис. грн,

Підприємство в січні безоплатно одержало автомобіль, справедлива вартість якого 100 тис. грн. За рік по даному автомобілю була нарахована амортизація в сумі 8 тис.грн. Яким буде розмір іншого додаткового капіталу підприємства ( при інших незмінних показниках ) через рік експлуатації цього автомобіля?г) інший додатковий капітал зменшиться на 8 тис. Грн.

Підприємство видало 1.11.2000р відсотковий вексель на суму 30000 грн з погашенням 1.03.2001р під 24% річних. Як ці операції будуть відображені в балансі?д) в статті “Векселі видані” - 30000; в статті “Інші поточні зобов'язання”- 1200. Здійснити записи з обліку за листопад місяць.а) Д 631 К 621 30000Д 952 К 684 600

Підприємство випустило 1000 шт. облігацій номіналом 100 грн кожна на 5 років під 10% річних з виплатою відсотків 31.12. кожного року. В зв'язку з тим, що ринкова ставка на день реалізації склалася 8%, всі облігації реалізовано по 108 грн. Підприємство емітент отримало за реалізовані облігації премії чи дисконт?г) всі облігації реалізовані з премією;

Підприємство вирішило продати дебіторську заборгованість покупця А у сумі 200 000 грн. банку за 190 000грн. Зробити відповідні записи. 311 – 712 – 190 000 943(949) – 361 – 200 000

Підприємство виробляє молочні продукти. З метою просування цієї продукції на ринку України проведено презентацію, укладені договори з оптовими покупцями, До складу яких витрат слід віднести витрати на презентацію молочної продукції?г) до витрат на збут;

Підприємство відвантажило продукцію іноземному партнеру 6.09.2000р на суму 100 доларів США, курс НБУ на цю дату 5,0 грн за долар. На 30.09.2000р курс НБУ 5,2 грн за долар. Яка дебіторська заборгованість іноземного партнера на дату балансу?б) 520;

Підприємство відвантажило товари нерезиденту на суму 1000 доларів США. Курс НБУ на момент виникнення дебіторської заборгованості склав 5,5 грн. за долар США. На дату балансу курс НБУ – 5,6 грн. за долар. Визначити дебіторську заборгованість нерезидента на дату балансу.б) 5 600;

Підприємство відвантажило товари нерезиденту на суму 1000 доларів США. Курс НБУ на момент виникнення дебіторської заборгованості склав 5,4 грн. за долар США. На дату балансу курс НБУ – 5,6 грн. за долар. Визначити дебіторську заборгованість нерезидента на дату балансу.б) 5 600

Підприємство відвантажило товари нерезиденту на суму 1000 доларів США. Курс НБУ на момент виникнення дебіторської заборгованості склав 5,4 грн. за долар США. На дату балансу курс НБУ – 5,6 грн. за долар. Визначити дебіторську заборгованість нерезидента на дату балансу.б) 5 600

Підприємство відвантажило товари нерезиденту на суму 1000 доларів США. Курс НБУ на момент виникнення дебіторської заборгованості склав 5,4 грн за долар США. На дату балансу курс НБУ – 5,6 грн. за долар. Визначити курсову різницю на дату балансу.б) 200;

Підприємство встановило нові телефонні апарати у адміністративному корпусі. Чи відносяться ці витрати до операційної діяльностіа) так;

Підприємство встановило нові телефонні апарати у адміністративному корпусі.Чи відносяться ці витрати до витрат на збут?б) ні;

Підприємство встановило нові телефонні апарати у адміністративному корпусі. Чи відносяться ці витрати до собівартості виготовленої продукції?б) ні;

Підприємство встановило нові телефонні апарати у адміністративному корпусі. Чи відносяться ці витрати до собівартості реалізованої продукції?б) ні;

Підприємство встановило нові телефонні апарати у адміністративному корпусі. Чи відносяться ці витрати до адміністративних витрат?а) Так;

Підприємство дарує нематеріальний актив іншій організації. Первісна вартість його 3000 грн. Знос становить 2500 грн. Визначити фінансовий результат від цих операцій.б) збиток 500 грн;

Підприємство для власних потреб придбало паливо на суму 600 грн з ПДВ, транспортно-заготівельні витрати склали 24 грн. з ПДВ. Доставка палива здійснена транспортною організацією. Підприємство до отримання палива сплатило аванс постачальнику у сумі 180 грн. разом з ПДВ. Транспортній організації було заплачено кошти наперед. Кінцевий розрахунок з постачальником був здійснений після отримання палива. Визначити первісну вартість палива. в) 520, (500+20)

Підприємство є емітентом довгострокових облігацій, які випущені з премією 40 000 грн. За якою статтею Звіту про фінансові результати будуть відображені ці операції на момент випуску? Не відображається

Підприємство займається виготовленням продукції. Сировина для цієї продукції придбавається за рахунок отриманого в банку кредиту. Чи слід включати суму відсотків, що підлягають сплаті банку за отриманий кредит, до собівартості придбаної сировини?в) не включаються,

Підприємство закупило на протязі року товару у кількості 600 одиниць. Придбання здійснювалось у такій послідовності: 100 одиниць за ціною 36 грн з ПДВ; 250 одиниць за ціною 42 грн з ПДВ; 250 одиниць за ціною 48 грн з ПДВ. Початкові запаси товару дорівнювали 0. На кінець звітного періоду їх залишок на складі становив 200 одиниць. Списання запасів здійснюється за методом ФІФО.Визначити собівартість реалізованих товарів. а) 13 750; (100*30+250*35+50*40)

Підприємство закупило протягом року товар у кількості 600 одиниць. Придбання товару здійснювалось у такій послідовності: 100 одиниць за ціною 30 грн, 250 одиниць за ціною 25 грн, та 250 одиниць за ціною 40 грн. (всі ціни без ПДВ). Початкові запаси товару дорівнювали 0. На кінець періоду їх залишок на складі становив 200 одиниць Визначити собівартість реалізованих товарів, якщо підприємство застосовує метод FIFO для їх оцінки. д) 11 250. (100*30+250*25+50*40)

Підприємство закупило протягом року товар у кількості 600 одиниць. Придбання здійснювалось у такій послідовності: 100 одиниць за ціною 36 грн з ПДВ; 250 одиниць за ціною 42 грн з ПДВ; 250 одиниць за ціною 48 грн з ПДВ. Початковий запас товару становив 6 одиниць загальною вартістю 180 грн. На кінець звітного періоду їх залишок на складі становив 200 одиниць. Списання запасів здійснюється за методом середньозваженої собівартості.Визначити собівартість реалізованих товарів. Нема в-ді: (30*100+250*35+250*40+6*30)/(100+250+250+6)=36,19; 36,19*406=14692.

Підприємство закупило протягом року товар у кількості 600 одиниць. Придбання здійснювалось у такій послідовності: 100 одиниць за ціною 36 грн з ПДВ; 250 одиниць за ціною 42 грн з ПДВ; 250 одиниць за ціною 48 грн з ПДВ. Початкові запаси товару дорівнювали 0. На кінець звітного періоду їх залишок на складі становив 200 одиниць. Списання запасів здійснюється за методом середньозваженої собівартості. Визначити балансову вартість запасів на кінець періоду. г) 7 250; ((30*100+35*250+40*250) /(100+250+250)) * 200;

Підприємство замовило виготовлення календарів з рекламою свого підприємства. Витрати з виготовлення таких календарів можна віднести до адміністративних витрат?б) Ні;

Підприємство замовило виготовлення календарів з рекламою свого підприємства. Витрати з виготовлення таких календарів можна віднести до витрат на збут?а) Так;

Підприємство замовило виготовлення календарів з рекламою свого підприємства. Витрати з виготовлення таких календарів можна віднести до операційних витрат?а) Так;

Підприємство замовило виготовлення календарів з рекламою свого підприємства. Витрати з виготовлення таких календарів можна віднести до собівартості виготовленої продукції?б) Ні;

Підприємство замовило виготовлення календарів з рекламою свого підприємства. Витрати з виготовлення таких календарів можна віднести до собівартості реалізованої продукції?б) Ні;

Підприємство здає в оренду тичасово непотрібне приміщення. 10.02.02р отримана попередня оплата за орендовані приміщення у сумі 1440 грн з ПДВ за весь 2002р На якому рахунку обліковується така попередня оплата за оренду? Б) 69 Визначити чистий дохід від оренди приміщень за квітень місяць. а) 100; Зробити відповідні записи з бухгалтерського обліку і визначити чистий дохід підприємства за березеь місяць. в) Д 311 К 69 1440; Д 643 К 641 240; Д 69 К 713 120; Д 713 К 643 20.

Підприємство здійснило капітальний ремонт автомобіля, який використовується для обслуговування адміністрації, в результаті якого зменшились витрати пального на км пробігу. Витрати на цей ремонт слід визначити як:в)збільшення балансової вартості автомобіля на суму витрат на капітальний ремонт, який сприяє економії пального.

Підприємство здійснило реконструкцію верстатного парку, що призводить до збільшення його продуктивності, власними силами. Витрати на реконструкцію: заробітна плата ремонтних робітників склала 3 000 грн., нарахування на їх заробітну плату 1 200 грн., запчастини і комплектуючі 2 800 грн.. Визначити вартість верстатного парку після реконструкції, якщо первісна вартість його 500 000 грн.г) 507 000,

Підприємство здійснило ремонт обладнання, для підтримки його у робочому стані, власними силами. Витрати на ремонт: заробітна плата ремонтних робітників з нарахуванням на зарплату склала 3 500 грн, мастильні матеріали, запчастини і комплектуючі – 2 000 грн. Первісна вартість обладнання дорівнює 200 000 грн. Визначити вартість обладнання після такого ремонту.а) 200 000,

Підприємство здійснює уцінку виробничих матеріалів на суму 120 грн. Здійснити відповідні записи.а) Д 946 К 201 120,

Підприємство користується коштами довгострокового банківського кредиту. За якою статтею у Звіті про фінансові результати будуть відображені нараховані за цим кредитом відсотки, якщо термін їх сплати не перевищує 12 місяців з дати балансу? Фінансові витрати

Підприємство купило верстат вартістю 6 000 грн. з ПДВ. Ліквідаційна вартість верстата прийнята 500 грн. Термін корисного використання прийнято 5 років. Чому дорівнює вартість верстата, яка амортизується?в) 4 500,

Підприємство купило облігацій на 70 000 грн номіналом 100 000 грн, які випущені на 5 років під 12% річних. Відсотки сплачуються один раз на рік. Визначити ефективну ставку відсотка.г) 21,18;

Підприємство купило облігацій на 70 000 грн., номіналом 100 000 грн, які випущені на 5 років під 12% річних. Відсотки сплачуються два рази на рік. Визначити ефективну ставку відсотка.г) 10,59

Підприємство купило облігацій на 70000 грн номіналом 100000 грн,які випущені на 5 років під 12% річних. Відсотки сплачуються один раз на рік. Визначити єфективну ставку відсотка.г) 21,18; (100000*0,12+(30000/5))/170000/2=21,18

Підприємство купило облігацію номінальною вартістю 10 000 під 10% річних, які сплачуються два рази на рік. Облігація куплена за номінальною вартістю, погашається через 5 років. Визначити ефективну ставку відсотка.б) 10;

Підприємство купило облігацію номінальною вартістю 100 000 грн. під 12% річних, які сплачуються два рази на рік. Вартість придбання облігації – 105 000 грн., погашається через 5 років.Яка балансова вартість цієї облігації буде наприкінці першого року, якщо премія амортизується за методом ефективної ставки відсотка?в) 104 634;???????

Підприємство купило облігацію номінальною вартістю 10000 під 10% річних, які сплачуються 2 рази в рік. Облігація сплачена за номінальною вартістю, погашається через 5 р.. Визн. єфективну ставку відсотка.б) 10;

Підприємство купило облігацію номінальною вартістю 10000 під 12% річних, які сплачуються два рази на рік. Вартість придбання облігації – 105000 грн, погашається через 5 років.Яка балансова вартість цієї облігації буде на прикінці першого року?в) 104628;

Підприємство має два види виробничих запасів А і Б, про які відомо: запаси А списуються за методом FIFO, запаси Б – за середньозваженою собівартістю. Залишок на 31.12.2005р.: за історичною собівартістю: А – 200 (2 грн за од. * 100),Б - 300 (3 грн за од * 100),;за чистою вартістю реалізації: А – 190 (1,9 грн за од * 100), Б - 320 (3,2 грн за од.* 100). Яка сума буде відображена у Балансі за статтею Виробничі запаси? в) 490 грн. (300+190).

Підприємство має зростання залишків за статтями на 31.12.07р: Активів – 400 000грн, зобов’язань – 200 000 грн, простих акцій за номіналом – 100 000 грн., емісійного доходу – 50 000грн. У звітному періоді підприємство виплатило дивіденди у сумі 70 000 грн.

Підприємство має парасольки у кількості 30 од., загальною вартістю 1500 грн. Можлива ціна реалізації таких парасольок на 31.12.00р. 45 грн. за одиницю. Визначити, за якою обліковою вартістю ці парасольки мають бути показані в балансі. а) 1 350, (30*45)

Підприємство може переоцінювати нематеріальні активи:б) тільки ті, щодо яких існує активний ринок;

Підприємство на початку 2005 р. реалізувало свої запаси, які у грудні 2004 р. були визнані залежалими.. Балансова вартість реалізованих залежалих запасів становила 5 000 грн., чистий дохід від їх реалізації – 3 000 грн. Визначити фінансовий результат від реалізації залежалих запасів. д) збиток 2 000 грн.

Підприємство на початок звітного періоду на рахунку “резерв сумнівних боргів” мало залишок у сумі 200 000 грн. Протягом звітного періоду дебіторська заборгованість по розрахунках з покупцями у сумі 175 000 грн виявилась безнадійною і списана з балансу. На кінець звітного періоду первісна вартість дебіторської заборгованості по розрахунках з покупцями склала 5 000 000 грн. На кінець звітного періоду сумнівні борги, розраховані на основі класифікації дебіторської заборгованості, становлять 620 000 грн. Визначити чисту реалізаційну вартість дебіторської заборгованості, яка має бути показана у Балансі?в) 4 380 000;

Підприємство на початок звітного періоду на рахунку “резерв сумнівних боргів” мало залишок у сумі 200 000 грн. Протягом звітного періоду дебіторська заборгованість по розрахунках з покупцями у сумі 175 000 грн виявилась безнадійною і списана з балансу. На кінець звітного періоду первісна вартість дебіторської заборгованості по розрахунках з покупцями склала 5 000 000 грн. На кінець звітного періоду сумнівні борги, розраховані на основі класифікації дебіторської заборгованості, становлять 620 000 грн. Визначити резерв сумнівних боргів, який має бути показаний у Балансі?б) 620 000;

Підприємство на початок звітного періоду на рахунку “резерв сумнівних боргів” мало залишок у сумі 200 000 грн. Протягом звітного періоду дебіторська заборгованість по розрахунках з покупцями у сумі 175 000 грн виявилась безнадійною і списана з балансу. На кінець звітного періоду первісна вартість дебіторської заборгованості по розрахунках з покупцями склала 6 000 000 грн. На кінець звітного періоду сумнівні борги, розраховані за методом питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході від реалізації продукції, становлять 620 000 грн. Визначити резерв сумнівних боргів, який має бути показаний у Балансі?г) 645 000;

Підприємство на початок звітного періоду на рахунку “резерв сумнівних боргів” мало залишок у сумі 200 000 грн. Протягом звітного періоду дебіторська заборгованість по розрахунках з покупцями у сумі 175 000 грн виявилась безнадійною і списана з балансу. На кінець звітного періоду первісна вартість дебіторської заборгованості по розрахунках з покупцями склала 6 000 000 грн. На кінець звітного періоду сумнівні борги, розраховані за методом питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході від реалізації продукції, становлять 620 000 грн. Визначити чисту реалізаційну вартість дебіторської заборгованості, яка має бути показана у Балансі?д) 5 355 000.

Підприємство на початок звітного періоду на рахунку “резерв сумнівних боргів” мало залишок у сумі 200 000 грн. Протягом звітного періоду дебіторська заборгованість по розрахунках з покупцями у сумі 175 000 грн виявилась безнадійною і списана з балансу. На кінець звітного періоду первісна вартість дебіторської заборгованості по розрахунках з покупцями склала 5 000 000 грн. На кінець звітного періоду сумнівні борги, розраховані на основі класифікації дебіторської заборгованості, становлять 620 000 грн. Визначити резерв сумнівних боргів, який має бути нарахований в кінці звітного періоду (донарахований резерв сумнівних боргів на 31.12.) а) 595 000;

Підприємство на початок нового року прийняло рішення про зміну методу оцінки запасів; воно перейшло від списання запасів за середньозваженою собівартістю до методу FIFO. Як це рішення буде класифіковане за ПСБО?б) зміна облікової політики,

Підприємство надає обіди своїм працівникам за рахунок підприємства. До складу яких витрат відносяться витрати на харчування?д) до інших операційних витрат.

Підприємство оптової торгівлі відвантажило товар покупцю на суму 1 200 грн з ПДВ. В договорі купівлі – продажу обумовлено: якщо покупець заплатить на протязі п'яти банківських днів з дня відвантаження, то йому буде надана знижка на 10% від суми реалізації. Покупець заплатив через три дні з моменту одержання товару. Здійснити відповідні записи з обліку. а) Д 361 К 702 – 1200, Д 702 К 641 – 200, Д 702 К 791 – 1000, Д 704 К 361 – 120, Д 704 К 641 – (20), Д 791 К 704 – 100

Підприємство отримало валютний кредит у сумі 1 000 доларів США строком на три роки. Курс НБУ на дату отримання кредиту 5,5 грн. за долар. На дату балансу (31.12.року отримання кредиту) курс складає 5,6 грн. за долар. Здійснити відповідні записи.в) Д 312 К 502 – 5 500, Д 974 К 502 – 100;

Підприємство отримало валютний кредит у сумі 1 000 доларів США. Курс НБУ на дату отримання кредиту 5,5 грн. за долар. На дату балансу курс складає 5,6 грн. за долар. Визначити основну суму боргу за кредитом на дату балансу.б) 5 600;

Підприємство отримало валютний кредит у сумі 1 000 доларів США. Курс НБУ на дату отримання кредиту 5,5 грн. за долар. На дату балансу курс складає 5,4 грн. за долар. Здійснити відповідні записи по відображенню даних операцій.д) Д 312 К 502 – 5 500, Д 502 К 744 – 100.

Підприємство отримало валютний кредит у сумі 1 000 доларів США. Курс НБУ на дату отримання кредиту 5,5 грн. за долар. На дату балансу курс складає 5,6 грн. за долар Визначити дохід (+) або втрати (-) від курсової різниці на дату балансу.в) – 100;

Підприємство отримало валютний кредит у сумі 1 000 доларів США. Курс НБУ на дату отримання кредиту 5,5 грн. за долар. На дату балансу курс складає 5,4 грн. за долар. Визначити дохід (+) або втрати (-) від курсової різниці на дату балансу.а) 100;

Підприємство отримало валютний кредит у сумі 1000 доларів США. Курс НБУ на дату отримання кредиту 5,5 грн. за долар. На дату балансу курс складає 5,6 грн. за долар. Визначити фінансовий результат (прибуток (+) чи збиток (-)) від цих операцій на дату балансу.в) – 100;

Підприємство отримало виробниче обладнання в кредит. Вартість обладнання 9 000 грн з ПДВ. Ліквідаційна вартість обладнання прийнята 500 грн. Строк корисного використання його прийнятий 5 років. Чому дорівнює вартість верстата, яка амортизується?г) 7 000,

Підприємство отримало від засновника його внесок до статутного капіталу виробничим обладнанням вартістю 12 000 грн. без ПДВ. Ліквідаційна вартість його дорівнює 0. Строк корисного використання прийнятий 5 років. Чому дорівнює вартість, яка амортизується?б) 12 000,

Підприємство отримало від покупця простий вексель 1.10.08 р. на суму 6 000 грн., терміном погашення через 6 місяців під 5% річних. Визначити, в яких статтях балансу буде відображена інформація по цьому векселю в балансі станом на 31.12.08 р., якщо всі відсотки будуть отримані разом з номіналом векселя?а) «Векселі отримані» - 6 000 грн, «Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів» - 75 грн.;

Підприємство отримало договір і рахунок на оплату товару у сумі 24 000 грн, враховуючи ПДВ. В договорі на придбання товару сказано: якщо покупець заплатить за товар протягом 7 банківських днів з дня отримання товару, то йому буде надана знижка 10 % від вартості товару. Підприємство заплатило за товар на третій банківський день . За перевезення товару транспортній організації було заплачено1 800 грн. (без ПДВ), за вантажно-розвантажувальні роботи було сплачено 180 грн. (без ПДВ). Визначити первісну вартість отриманих товарів. 18 000+1 800+180=19 980; г) 18 000;

Підприємство отримало короткостроковий кредит для придбання товарів на суму 8 000 грн. Купило 1 000 од. товару по 5 грн. без ПДВ за одиницю. Транспортні витрати за доставку товару склали 900 грн з ПДВ, надані автотранспортним підприємством. Послуги з розвантаження і розміщення на складі 240 грн з ПДВ. Відсотки за банківський кредит склали 12 % річних. Проведена рекламна компанія по продажу товару, витрати на яку склали 2 400 грн. з ПДВ. Визначити первісну вартість запасів. а) 5 950, (1000*5+750+200)

Підприємство отримало партію парасольок 100 од., за ціною 60 грн. за одиницю з ПДВ.. За сертифікацію товару Торгово-Промисловій палаті було сплачено 24 грн. з ПДВ. При оприбуткуванні парасольок було виявлено 10 од. неякісних парасольок, які були повернуті постачальнику. Необхідно визначити облікову вартість парасольок. д) 4 520. (100*50+20-10*50)

Підприємство отримало попередню оплату від замовника у сумі 120 грн. з ПДВ 1.10.04 р. Відвантажило продукцію цьому замовнику 15.10.04 р. на суму 120 грн. з ПДВ. Визначити чистий дохід підприємства за жовтень 2004р.в) 100,

Підприємство отримало попередню оплату від замовника у сумі 120 грн. з ПДВ 1.10.04р.. Відвантажило продукцію цьому замовнику 15.12.04р. на суму 120 грн. з ПДВ. Визначити дохід підприємства за жовтень 2004р.а) 120

Підприємство отримало попередню оплату від замовника у сумі 120 грн. з ПДВ 1.10.04 р.. Відвантажило продукцію цьому замовнику 15.12.04 р. на суму 120 грн. з ПДВ. Визначити чистий дохід підприємства за грудень 2004рд) 0.

Підприємство оцінює довгострокові фінансові інвестиції які не мають активного ринку за ПСБО. Як зміниться вартість цих інвестицій у період зростання цін на ринкові цінні папери?Не зміниться

Підприємство оцінює довгострокові фінансові інвестиції які не мають активного ринку за ПСБО. Як зміниться вартість цих інвестицій у період зростання цін на ринкові цінні папери?г) не зміниться ;

Підприємство переглянуло строк корисного використання необоротного активу в бік зменшення. За ПСБО це:в) зміна облікової оцінки,

Підприємство переглянуло термін корисного використання необоротного активу в бік зменшення. За П(С)БО 6 це:Зміна облікової оцінки

Підприємство переоцінює свої основні засоби для відображення у Балансі після первісного визнання. Які зміни відбудуться з наведеними нижче статтями балансу, якщо протягом минулих та звітного року справедлива вартість цього обладнання постійно зростає:б) зросте балансова вартість основних засобів та власний капітал,

Підприємство переоцінює свої основні засоби на дату балансу. Справедлива вартість виробничого обладнання на 31.12.2005р становить 42 000грн, а його балансова вартість до переоцінки на цю дату дорівнює 40 000грн Як вплине переоцінка на статтю “Інший додатковий капітал”, якщо кредитове сальдо рахунку 423 “Дооцінка активів” на 31.12.2005 р до відображення переоцінки становить 1 000грн.? а) зросте на 2 000,

Підприємство переоцінює свої основні засоби під час складання річного балансу. За ПСБО 7 “Основні засоби” у примітках до фінансових звітів слід з цього приводу розкривати:г) сума зміни первісної (переоціненої) вартості та зносу основних засобів у результаті переоцінки,

Підприємство по імпорту отримало товари вартістю 1 000 доларів США. Курс НБУ на дату отримання товару склав 5,4 грн за долар. Сплачені митні збори і ввізне мито у сумі 270 грн. На дату балансу курс був 5,5 грн. за долар, а на дату оплати (наступний звітний період) – 5,3 грн. за долар. Визначити первісну вартість отриманих товарів.г) 5670;

Підприємство по імпорту отримало товари вартістю 1 000 доларів США. Курс НБУ на дату отримання товару склав 5,4 грн за долар. Сплачені митні збори і ввізне мито у сумі 270 грн. На дату балансу курс був 5,5 грн. за долар, а на дату оплати (наступний звітний період) – 5,3 грн. за долар. Визначити дохід (+) або втрати (-) від курсової різниці на дату балансу.д) – 100.

Підприємство по імпорту отримало товари вартістю 1 000 доларів США. Курс НБУ на дату отримання товару склав 5,4 грн за долар. Сплачені митні збори і ввізне мито у сумі 270 грн. На дату балансу курс був 5,5 грн. за долар, а на дату оплати (наступний звітний період) – 5,3 грн. за долар. Визначити дохід (+) або втрати (-) від курсової різниці на дату погашення кредиторської заборгованості.б) 100;

Підприємство по імпорту отримало товари вартістю 1 000 доларів США. Курс НБУ на дату отримання товару склав 5,4 грн за долар. Сплачені митні збори і ввізне мито у сумі 270 грн. На дату балансу курс був 5,5 грн. за долар, а на дату оплати (наступний звітний період) – 5,3 грн. за долар. Визначити фінансовий результат за курсовою різницею на дату погашення кредиторської заборгованості.а) 100;

Підприємство придбаває для своїх працівників проїзні квитки. Чи включаються ці витрати до собівартості виготовленої продукції?б) Ні;

Підприємство придбаває для своїх працівників проїзні квитки. Чи включаються ці витрати до собівартості реалізованої продукції?б) Ні;

Підприємство придбаває для своїх працівників проїзні квитки. Чи включаються ці витрати до адміністративних витрат?б) ні;

Підприємство придбало 100 акцій за ціною 10 доларів кожна. Курс НБУ на дату придбання – 5,5 грн. за долар.На дату балансу курс НБУ був 5,6 грн за долар. Визначити первісну вартість придбаних фінансових інвестицій, по якій вони будуть оприбутковані ?а) 5 500;

Підприємство придбало будівлю виробничого призначення за 12 000 грн. з ПДВ. У договорі на придбання обумовлено, що зразу буде оплачено 25 % вартості будівлі. Решту грошей буде рівномірно сплачуватись протягом наступних трьох років. Будівля оприбуткована на рахунок 103. Строк корисного використання її встановлено 20 років, Застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації. Ліквідаційна вартість дорівнює 500 грн. Який знос буде накопичений на кінець п'ятого року експлуатації споруди?б) 2 500,

Підприємство придбало в серпні 2005р. товар у кількості 5 000 одиниць по 40 грн. за одиницю без ПДВ. Протягом вересня - грудня було реалізовано 4 000 одиниць по 60 грн за од. На 31.12.05р. чиста вартість реалізації залишків цих товарів складає 65 тис. грн.За якою оцінкою слід відобразити ці запаси в балансі на підприємстві на 31.12.05р. а) за первісною вартістю.

Підприємство придбало в серпні 2005р. товар у кількості 5 000 одиниць по 40 грн. за одиницю без ПДВ. Протягом вересня - грудня було реалізовано 4 000 одиниць по 60 грн. за од. На 31.12.05р. чиста вартість реалізації залишків цих товарів складає 65 тис. грн. Який залишок товарів треба показати в балансі підприємства на 31.12.05р. в) 40 000.

Підприємство придбало виробниче обладнання вартістю 20 000 грн. з ПДВ. Ліквідаційна вартість його 2 000 грн. Очікуваний строк корисного використання 5 років. Нарахування амортизації здійснюється методом прискореного зменшення залишкової вартості. Визначити нараховану амортизацію за другий рік експлуатації обладнання.в) 4 800, (100/5)*2=40% 1 рік 20000*0,4 =8000 2рік (20000-8000)*0,4=4800

Підприємство придбало виробниче обладнання вартістю 20 000 грн. Ліквідаційна вартість його 2 000 грн. Очікуваний строк корисного використання 5 років. Очікуваний обсяг продукції, яку буде вироблено з використанням придбаного обладнання 12 000 од. Визначити суму нарахованої амортизації в перший рік експлуатації обладнання за виробничим методом, якщо на цьому верстаті буде виготовлено 1 800 од продукції.в) 2 700, ((20 000-2 000)/12 000)*1 800

Підприємство придбало виробниче обладнання вартістю 20 000 грн. Ліквідаційна вартість його 2 000 грн. Очікуваний строк корисного використання 5 років. Нарахування амортизації здійснюється кумулятивним методом. Визначити нараховану амортизацію за п'ятий рік експлуатації обладнання. г) 1 200, 18000*(1/15)=1 200

Підприємство придбало виробниче обладнання вартістю 20 000 грн. Ліквідаційна вартість його 2 000 грн. Очікуваний строк корисного використання 5 років. Обрано метод прискореного зменшення залишкової вартості при нарахуванні амортизації. Визначити нараховану амортизацію за третій рік експлуатації обладнання.б) 2 880, (100/5)*2=40% 1 рік 20000*0,4=8000 2 рік (20000-8000)*0,4=4800 3 рік (12000-4800)*0,4=2880;

Підприємство придбало і встановило програмне забезпечення 30 грудня 2001 року за 2 500 грн. без ПДВ, оцінило термін його корисного використання в 5 років, а ліквідаційну вартість визначено як нульову. Для нарахування амортизації застосовується прямолінійний метод. Якою буде залишкова вартість цього програмного забезпечення на 31 грудня 2006 року.а) 0

Підприємство придбало ліцензії для забезпечення своєї діяльності у майбутньому з оплатою грошовими коштами: на виробництво продукції терміном на 5 років за 5000 грн, на здійснення роздрібної торгівлі терміном на 1 рік за 1200 грн. Визначити первісну вартість придбаних нематеріальних активів підприємства.а) 6200,

Підприємство придбало матеріали з метою використання їх для виробництва і реалізації готової продукції. В кінці звітного періоду підприємство змушено відмовитись від випуску цієї продукції в зв'язку з її неконкурентноспроможністю. Дані матеріали не можуть бути використані для виробництва іншої продукції або реалізовані (вони визнані неліквідними). Чи будуть показані в Балансі ці матеріали на момент їх придбання ? а) Так;

Підприємство придбало матеріали з метою використання їх для виробництва і реалізації готової продукції. В кінці звітного періоду підприємство змушено відмовитись від випуску цієї продукції в зв'язку з її неконкурентноспроможністю. Дані матеріали не можуть бути використані для виробництва іншої продукції або реалізовані (вони визнані неліквідними). Чи будуть показані в Балансі ці матеріали на кінець звітного періоду ? б) Ні;

Підприємство придбало обладнання 02.01.2005р на суму 72 000 грн. з ПДВ. Помилково, обладнання списали на загальновиробничі витрати. Помилку виявили при складанні річної фінансової звітності за 2007р. Ліквідаційна вартість цього обладнання прийнята – 10 000 грн. Строк корисного використання - 5 років. (Ці дані прийняті у 2007р після виявлення помилки).Виправлення помилки здійснюєтьсяД10-44-60000 Д44-641-15000(60000*0,25) (Ам05,06=(60000-10000)/5*12)*23(місяці)=19167 Д44-131-19167 Д641-4792(19167*0,25) Д91-131-15417(Зв’=60000-19167=40833, Ам’=(40833-10000)/2=15417)

Підприємство придбало обладнання в грудні 2004 р. на суму 72 000 грн. з ПДВ. Помилково, обладнання списали на загальновиробничі витрати. Помилку виявили при складанні річної фінансової звітності за 2007р. Ліквідаційна вартість цього обладнання прийнята – 10 000 грн. Строк корисного використання -5 років. (Ці дані прийняті у 2007р після виявлення помилки).Зробити записи з виправлення помилки. Д104-44-60000 Д44-641-15000(60000*0,25) Д44-131-20000 Д641-44-5000(20000*0,25) Д23-131-10000

Підприємство придбало обладнання в грудні 2004 р. на суму 72 000 грн. з ПДВ. Помилково, обладнання списали на загальновиробничі витрати. Помилку виявили при складанні річної фінансової звітності за 2007р. Ліквідаційна вартість цього обладнання прийнята – 10 000 грн. Строк корисного використання - 5 років. (Ці дані прийняті у 2007р після виявлення помилки).Визначити суму коригування прибутку у зв’язку з виправленням помилки у 2007. Д104-44-60000 Д44-641-15000(60000*0,25) Д44-131-20000 Д641-44-5000(20000*0,25) Д23-131-10000

Підприємство придбало основні засоби вартістю 36 000 грн з ПДВ. Заплатили: транспортній організації за доставку 720 грн з ПДВ, спеціалізованій фірмі за установку і монтаж -360 грн з ПДВ. Визначити первісну вартість придбаних основних засобів.б) 30 900, (30000+600+300)

Підприємство придбало програмне забезпечення 31 грудня 2001 року за 2 500 грн. без ПДВ, прийняло термін його корисного використання в 5 років, а ліквідаційну вартість як нульову. Для нарахування амортизації застосовується прямолінійний метод. Якою буде залишкова вартість програмного забезпечення на 31 грудня 2002 року?г) 2 000

Підприємство проводить ремонт комп'ютерів (заміна окремих мікросхем). Чи призводить такий ремонт комп'ютерів до збільшення їх вартості, якщо заміна мікросхем підтримує комп'ютер у робочому стані?б) Ні,

Підприємство продає нематеріальний актив за 4 000 грн без ПДВ. Первісна вартість його 3 000 грн. Знос становить 2 500 грн. Визначити фінансовий результат від цих операцій.в) прибуток 3500,

Підприємство реалізувало комп'ютер за 1 800 грн з ПДВ. Первісна вартість комп'ютера – 1 600 грн, знос – 200 грн. Визначити чистий дохід від цих операцій.б) 1 500,

Підприємство реалізувало товари 1.10.04р. Отримало вексель за реалізований товар на суму 6 000 грн. 5.10.04 р. до закінчення терміну сплати по векселю 28.10.04р. .підприємство продало його банку за 5 300 грн. Визначити дохід підприємства за проданим векселем.б) 5 300;

Підприємство списує нематеріальний актив за непридатністю. Первісна вартість його 3000 грн. Знос становить 2500 грн. Визначити фінансовий результат від цих операцій.б) збиток 500 грн;

Підприємство створене 23 липня 2000 року. Укажіть гранично можливу дату першого річного Балансу для цього підприємства:23.07.2001

Підприємство у звітному році отримало прибуток від продажу обладнання 5 000 грн., отримало грошові кошти від продажу обладнання – 10 000 грн., придбало державні облігації на суму 100 000 грн., виплатило дивіденди – 50 000 грн. Визначити рух грошових коштів від інвестиційної діяльності. +10000

Підприємство уклало зовнішньоекономічний договір з нерезидентом на одержання послуг, в якому передбачено попередню оплату послуг. Сума договору склала 1 000 доларів США. На дату перерахування грошових коштів на користь нерезидента курс НБУ дорівнював 5,5 грн. за долар. На дату складання балансу курс був 5,3 грн. за долар. На момент фактичного одержання результатів послуг (складання акта наданих послуг) курс НБУ був 5,6 грн. за долар. Визначити дохід (+) або втрати (-) від курсової різниці на момент одержання результатів послуг (підписання акту виконаних робіт).в) 0;

Підприємство уклало зовнішньоекономічний договір з нерезидентом на надання послуг на суму 1 000 доларів США. На момент складання акта наданих послуг курс НБУ дорівнював 5,5 грн за долар. На дату балансу – 5,4 грн. за долар. На дату отримання грошових коштів (наступний звітний період) від нерезидента курс НБУ склав 5.6 грн. за долар. Визначити дохід (+) або втрати (-) від курсової різниці на дату погашення дебіторської заборгованості.б) 100;

Підприємство уклало зовнішньоекономічний договір з нерезидентом на одержання послуг на суму 1 000 доларів США. На момент складання акта наданих послуг курс НБУ дорівнював 5,5 грн за долар. На дату балансу – 5,4 грн. за долар. На дату перерахування грошових коштів (наступний звітний період) на користь нерезидента курс НБУ склав 5.6 грн за долар. Визначити дохід (+) або втрати (-) від курсової різниці на дату складання балансу.д) – 100.

Підприємство уклало зовнішньоекономічний договір з нерезидентом на надання послуг на суму 1 000 доларів США. На момент складання акта наданих послуг курс НБУ дорівнював 5,5 грн за долар. На дату балансу – 5,4 грн. за долар. На дату отримання грошових коштів (наступний звітний період) від нерезидента курс НБУ склав 5.6 грн за долар. Визначити дохід від наданих послуг.б) 5 600;

Підприємство уклало зовнішньоекономічний договір з нерезидентом на надання послуг, в якому передбачено попередню оплату послуг. Сума договору склала 1 000 доларів США. На дату одержання грошових коштів від нерезидента (передоплата) курс НБУ дорівнював 5,5 грн. за долар. На дату складання балансу курс був 5,3 грн. за долар. На момент фактичного надання послуг (складання акту наданих послуг) курс НБУ був 5,6 грн. за долар. Визначити дохід від надання послуг.а) 5500;

Підприємство уклало зовнішньоекономічний договір з нерезидентом на одержання послуг, в якому передбачено попередню оплату послуг. Сума договору склала 1 000 доларів США. На дату перерахування грошових коштів на користь нерезидента курс НБУ дорівнював 5,5 грн. за долар. На дату складання балансу курс був 5,3 грн. за долар. На момент фактичного одержання результатів послуг (складання акта наданих послуг) курс НБУ був 5,6 грн. за долар. Визначити дохід (+) або втрати (-) від курсової різниці на дату балансу.в) 0;

Підприємство уклало угоду з ремонтним підприємством на реконструкцію верстатного парку, що збільшить його продуктивність у майбутньому на суму 8 400 грн з ПДВ. Вартість верстатного парку до реконструкції складала 500 000 грн. Визначити вартість верстатного парку після реконструкції.б) 507 000,

Підприємство щомісяця робітникам загальновиробничого персоналу виплачує компенсації постраждалим від Чорнобильської катастрофи у сумі 5 000 грн. Визначити дохід підприємства від отриманого цільового фінансування за місяць.а) 0,

Підприємство-імпортер з метою ввезення партії імпортних товарів до України здійснює їх сертифікацію.Як обліковувати зазначені операції із сертифікації імпортних товарів? а) Д 281 К 631;

Погашення заборгованості засновника по внесках до статутного капіталу підприємства відображається на рахунку: д) 46.

Подібні основні засоби – це активи:г) які мають однакове функціональне призначення та однакову справедливу вартість,

Постачальник на 15 днів пізніше, ніж було обумовлено в договорі поставив сировину покупцю. За кожен день прострочення поставки обумовлена пеня у розмірі 0,1% від суми поставки. Сума поставки, обумовлена договором складає 800000 грн. Постачальник не погоджується сплачувати штрафні санкції, мотивуючи тим, що покуп. не виконав всі умови договору25.12.02р покупець звертається з позовом на постачальника до суду Яке зобов'язання виникає у цьому випадку у покупця?г) непередбачене На якому рахунку обліковується таке зобов'язання у покупця?д) 04.

Поточна дебіторська заборгованість - це :а) дебіторська заборгованість, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу;

Поточна дебіторська заборгованість - це :а) дебіторська заборгованість, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу;

Поточні зобов'язання мають термін погашення:а) до одного року;

Поточні зобов'язання перед персоналом підприємства з оплати праці – це:а) кредитове сальдо рахунка 661;

При визнані дебіторської заборгованості безнадійною та її списанні з балансу чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості:в) не змінюється;

При визнанні збитку від знецінення:а) слід скоректувати амортизаційні відрахування для майбутніх періодів;

При визначенні фінансового результату операційної діяльності операційні доходи зменшуються на:а) собівартість реалізованої продукції;

При відображенні в обліку довгострокових фінансових інвестицій методом участі в капіталі дивіденди визнаються компанією-інвестором:б) у момент їх оголошення та збільшують балансову вартість фінансових інвестицій;

При відображенні довгострокових фінансових інвестицій за методом участі в капіталі дивіденди визнаються інвестором:а) у момент їх оголошення та зменшують балансову вартість фінансових інвестицій;

При відпуску запасів у виробництво, продажі та іншому вибутті оцінка їх не може здійснюватись за одним із наведених методів:в) LIFO,

При імпорті товарів мито враховують у складі:в) первинної вартості товарів;

При надходженні товари оцінюються за:в) За первісною вартістю.

При проведенні експортно-імпортних операцій з операційної діяльності на дату складання балансу курсова різниця визначається :в) по монетарних активах і зобов'язаннях;

При реалізації товарів на суму 6 500 грн. підприємство отримало безвідсотковий вексель на суму 7 000 грн. з терміном погашення 60 днів. У бухгалтерському обліку на момент отримання векселя буде зроблено запис:в) Д 341 К 361 – 6500, Д 341 К 69 – 500;

При реалізації товарів на суму 6500 грн підприємство отримало безвідсотковий вексель на суму 7000 грн зі строком погашення 60 днів. У бухгалтерському обліку на момент отримання векселя буде зроблено запис:в) Д 341 К 361 6500Д 341 К 69 500;

При розрахунку чистої вартості реалізації активу очікувані витрати по вибуттю включають:д) Додаткові витрати, безпосередньо пов'язані з вибуттям активу, в тому числі включаючи витрати на фінансові послуги, але без витрат із сплати податку на прибуток.

При складанні звітності за перший квартал 2008 р. на обліку підприємства була виявлена помилка в нарахуванні податку на прибуток підприємства за 2007 р. на суму 10 000 грн. Коли необхідно зробити коригуючий запис по виправленню помилки?31.03.2008

При складанні звітності за перший квартал 2008 р. на підприємстві була виявлена помилка при нарахуванні податку на прибуток підприємств за 2007 р.: завищено на 10000 грн. Який коригуючий запис необхідно зробити?Дт 641 Кт 441 - 10000

Прибуток підприємства від звичайної діяльності до оподаткування склав 3 000 тис. грн., амортизація у звітному періоді — 600 тис. грн., зменшення забезпечень - 70 тис. грн., збиток від нереалізованих курсових різниць - 10 тис. грн., прибуток від


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.036 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал