Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Для виконання практичних робіт


РОБОЧИЙ ЗОШИТ

з дисципліни «Економіка підприємства»

спеціальність 5.03050901 Бухгалтерський облік

напрям підготовки 030509 Економіка і підприємництво

кваліфікація 3433 бухгалтер

 

 

Розглянуто на засіданні циклової комісії обліковоекономічних дисциплін та рекомендовано до затвердження Протокол № ____ від «____» ______ 2014р. Голова циклової комісії ________Н.К.Савченко   Склав викладач Савченко Н.К..

 

 

ЗМІСТ

Загальні вимоги до виконання практичних та лабораторних робіт…………..3

Графік проведення практичних робіт………………………………………….4

Практична робота № 1 Трудові ресурси і продуктивність праці…………….5

Практична робота № 2 Основні фонди підприємства………………….……11

Практична робота № 3 Оборотні кошти підприємства……………..………17

Практична робота № 4 Мотивація і оплата праці……………………………21

Практична робота № 5 Витрати підприємства і ціноутворення……………28

Практична робота № 6 Результативність діяльності підприємства…………35

Рекомендована література………………………………………………………39

 

Загальні вимоги до виконання практичних робіт

Метою вивчення дисципліни «Економіка підприємства» є: надання теоретичних і практичних навичок з прикладної економіки, організації та результативності господарювання на рівні первинної ланки суспільного виробництва.

Програмою дисципліни передбачається вивчення студентами вивчення теорії та практики діяльності підприємства, управління ним у конкретному середовищі, формування вмінь ефективного використання ресурсного і виробничо-господарського потенціалу; забезпечення розширеного самовідтворення на основі інвестиційно-інноваційної моделі розвитку суб’єкта підприємництва, розвиток економічного мислення студентів.

З метою закріплення і поглиблення теоретичних знань, а також вироблення практичних умінь та навичок передбачено проведення практичних робіт з дисципліни. Під час виконання таких робіт студенти вчаться визначати чисельність працівників, продуктивність праці, показники ефективності використання основних фондів, та оборотних коштів, річні амортизаційні відрахування за різними методами нарахування амортизації, обчислювати заробітну плату працівників за різними формами і системами оплати праці, розраховувати собівартість продукції за елементами витрат і калькуляційними статями, встановлювати ціну продукції, прибуток підприємства, обирати напрями його використання, виявляти результативність діяльності та резерви підвищення ефективності підприємства, аналізувати показники.

Кожна практична робота має: тему, мету, завдання для підготовки і завдання для виконання роботи. Студент зобов’язаний підготуватися до роботи теоретично(згідно завдання для підготовки до виконання практичної роботи), а також підготувати необхідні документи, технічні засоби, тощо.Готовність студентів до виконання роботи перевіряється шляхом опитування за контрольними питаннями і перевірки стану підготовлених документів і засобів.

Виконання роботи студенти можуть здійснювати індивідуально, або працювати в малих групах (2-3 особи). Виконання практичної роботи підтверджується оформленим звітом в робочому зошиті. Рішення задач має бути послідовним, логічним, зі стислими поясненням ходу рішення задач, наданням формул, підстановкою в них значень, указуванням одиниць вимірювання розрахованих показників згідно варіанту, який визначається порядковим номером студента по списку в журналі. В кінці розв’язання задач необхідно надати висновок, в якому слід проаналізувати отримані результати.

Практичне заняття включає проведення поточного контролю підготовленості студентів до конкретної роботи, виконання завдання, оформлення звіту з виконаної роботи та його захист перед викладачем. Підсумкові оцінки, отримані студентом за виконання робіт враховуються при виставленні семестрової підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.

 

 

Графік проведення практичних робіт

з дисципліни «Економіка підприємства»

№ з/п № роботи Тема практичної роботи Термін виконання Відмітка про залік
1. № 1 Трудові ресурси і продуктивність праці    
2. № 2 Основні фонди підприємства      
3. № 3 Оборотні кошти підприємства      
4. № 4 Мотивація і оплата праці      
5. № 5 Витрати підприємства і ціноутворення      
6. № 6 Результативність діяльності підприємства      

 Інструкційно-методична картка до практичної роботи 2

Тема:ОСНОВНІ ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВА

Мета:- відпрацювати методику розрахунку структури основних фондів, амортизації, показників ефективності використання основних фондів;

- набути навички визначення показників, навчитися виявляти резерви поліпшення використання основних фондів підприємства.

Завдання для підготовки до виконання практичної роботи

Для виконання практичної роботи студенти повинні знати: сутність, структуру, оцінку, знос основних фондів, методику нарахування амортизаційних відрахувань (рівномірної та прискореної), методику розрахунку показників використання основних фондів підприємства, шляхи раціонального використання основних фондів.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал