Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Захист прав місцевого самоврядування в судах за­гальної юрисдикції


 

Процедура захисту прав та охоронюваних законом інтересів місцевого самоврядування в системі судів за­гальної юрисдикції регламентується Кримінально-про­цесуальним кодексом України від 28 грудня 1960 року, Господарським процесуальним кодексом України від 6 листопада 1991 року та Цивільним процесуальним ко­дексом України від 18 липня 1963 року.

 

При розгляді справи в кримінальному процесіпи­тання щодо захисту прав та законних інтересів місцевого самоврядування виникають переважно у випадках, коли:

1) орган місцевого самоврядування або його посадова особа бере участь у процесі у якості цивільного позива­ча, оскільки раніше при вчиненні злочину були порушені права місцевого самоврядування;

2) посадова особа місцевого самоврядування виступає у процесі в якості потерпілого, оскільки раніше ця особа зазнала майнової, фізичної або моральної шкоди від осо­би, в діяннях якої є ознаки злочину, а вчинене діяння може бути пов'язано із виконанням цією особою служ­бових обов'язків;

3) посадова особа органу місцевого самоврядування виступає в процесі у якості обвинуваченого (підсудного).

 

Процедура захисту прав та охоронюваних законом інтересів місцевого самоврядування в цивільному про­цесірегламентується Цивільним процесуальним кодек­сом України від 18 липня 1963 року із останніми змінами і доповненнями від 21 червня 2001 року. На відміну від господарського процесу, в якому здебільшого сторонами є суб'єкти підприємницької діяльності, в цивільному процесі сторонами можуть виступати будь-які фізичні та юридичні особи. Судам при вирішенні цивільних справ підвідомчі

- так звані справи окремого провадження,

- справи, що виникають з адміністративно-правових від­носин і

- справи по спорах, що виникають з цивільних, сімейних, трудових правовідносин, якщо хоча б однією зі сторін у спорі є громадянин, за винятком випадків, ко­ли вирішення таких спорів віднесено законом до відання інших органів.

Органи місцевого самоврядування, органи державної влади, прокурор, а також фізичні та юридичні особи мо­жуть звертатися до суду із заявами на захист прав і сво­бод інших осіб у випадках, передбачених законом. Зо­крема, органи місцевого самоврядування можуть бути залучені судом до участі в справі або вступати в справу за своєю ініціативою для надання висновків з метою здійснення покладених на них обов'язків.

Особливістю захисту прав місцевого самоврядування в цивільному процесі є те, що такі права та охоронювані законом інтереси можуть захищатись у порядку прова­дження по спорах, що виникають з адміністративно-правових відносин. Серед справ, які виникають з адміні­стративно-правових відносин та пов'язані з порушенням прав місцевого самоврядування, Цивільним процесуаль­ним кодексом передбачені такі:1) скарги на неправильності у списках виборців та у списках громадян, які мають право брати участь у рефе­рендумі;

2) скарги на рішення і дії територіальної, окружної (територіальної) виборчої комісії по виборах депутатів і сільських, селищних, міських голів і заяви про скасуван­ня рішень виборчої комісії;

3) скарги громадян на рішення, дії або бездіяльність державних органів, юридичних чи службових осіб у сфе­рі управлінської діяльності;

4) справи про стягнення з громадян недоїмки по по­датках, самооподаткуванню сільського населення і дер­жавному обов'язковому страхуванню.

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал