Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Захист прав місцевого самоврядування в Консти­туційному Суді України
При застосуванні нормативних актів органами вико­навчої влади та місцевого самоврядування часто трап­ляються ситуації, коли один і той же припис при однакових або різних обставинах тлумачиться неоднозначно. На практиці трапляються випадки порушення встанов­леної Конституцією України процедури розгляду, ухва­лення або набрання чинності нормативними актами, не­відповідності їх Конституції України або перевищення конституційних повноважень при їх прийнятті. Розгляд цих питань віднесено до компетенції Конституційного Суду України. У тих випадках, коли відповідність пра­вових актів Верховної Ради України, Президента Украї­ни, Кабінету Міністрів України або Верховної Ради Ав­тономної Республіки Крим Конституції України є сумнів­ною, ці акти можуть бути визнані Конституційним Су­дом України такими, що не відповідають Конституції. Рішення та висновки Конституційного Суду України є одним з найефективніших способів охорони і захисту прав та законних інтересів місцевого самоврядування.

Суб'єктами права на конституційне подання з питань прийняття Конституційним Судом України рішення про неконституційність правового акта є

- Президент України,

- Верховний Суд України,

- Уповноважений Верховної Ра­ди України з прав людини,

- Верховна Рада Автономної Республіки Крим або

- не менш як 45 народних депутатів.

Конституційний Суд до участі у провадженні залучає представників органів влади, правові акти яких оспорю­ються. У разі, якщо ці акти або їх окремі положення ви­знаються такими, що не відповідають Конституції України (неконституційними), вони оголошуються не чинними і втрачають чинність від дня прийняття Конс­титуційним Судом України рішення про їх неконститу­ційність. При цьому Конституційний Суд може вказати на преюдиціальність свого рішення при розгляді судами загальної юрисдикції позовів у зв'язку з правовідноси­нами, що виникли внаслідок дії неконституційного акта.

Питання відповідності Конституції України може постати і щодо чинних міжнародних договорів або тих, що вносяться на розгляд Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість (ратифікацію). В да­ному випадку суб'єктами права на конституційне подан­ня з питань дачі висновків є Президент України та Кабі­нет Міністрів України. При цьому слід враховувати, що під час розгляду справи щодо конституційності правово­го акта Конституційний Суд України одночасно дає ви­сновок щодо конституційності міжнародного договору України, що набрав чинності за цим правовим актом.

Закон України «Про Конституційний Суд України» передбачає дві форми звернень до Конституційного Су­ду України:

- конституційне подання та- конституційне звернення.

Конституційне подання - це письмове клопотання до Конституційного Суду України про визнання право­вого акта (його окремих положень) неконституційним, про визначення конституційності міжнародного догово­ру або про необхідність офіційного тлумачення Консти­туції України та законів України.

Закон встановлює два види конституційних подань:

1) конституційне подання з питань прийняття рішень Конституційним Судом України;

2) конституційне по­дання з питань дачі висновків Конституційним Судом України. Ці види характеризуються особливостями кола суб'єктів права на конституційне подання.

І. Так, суб'єктами права на конституційне подання з питань прийняття рішень Конституційним Судом Украї­ни у справах щодо:

конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України,

актів Президен­та України,

актів Кабінету Міністрів України,

правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим

є : - Президент України,

- не менш як 45 народних депутатів України (підпис депутата не відкликається),

- Верховний Суд України,

- Уповноважений Верховної Ради України з прав людини,

- Верховна Рада Автономної Республіки Крим.

 

Суб'єктами права на конституційне подання з пи­тань дачі висновків Конституційним Судом України є:

а) у справах щодо відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжна­родних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість - Прези­дент України, Кабінет Міністрів України;

б) у справах щодо додержання конституційної процедури розсліду­вання і розгляду справи про усунення Президента Украї­ни з поста в порядку імпічменту в межах, визначених статтями 111 та 151 Конституції України, - Верховна Ра­да України;в) у справах щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України - Президент України, не менш як 45 народних депутатів України (підпис депутата не відкликається), Уповноважений Верховної Ради Ук­раїни з прав людини, Верховний Суд України, Кабінет Міністрів України, інші органи державної влади, Верхов­на Рада Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування.

Таким чином, органи місцевого самоврядування без­посередньо можуть звертатися до Конституційного Суду України, реалізуючи своє право на конституційне подан­ня з питань дачі висновків Конституційним Судом Ук­раїни у справах щодо офіційного тлумачення Консти­туції та законів України. В інших випадках (наприк­лад, у разі прийняття неконституційних законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президен­та України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим) пра­ва місцевого самоврядування можуть захищатися в Кон­ституційному Суді України не прямо - органами місце­вого самоврядування, а опосередковано - шляхом лобіювання інтересів територіальних громад у відповідних органах - суб'єктах права на конституційне подання.

Конституційне звернення - це письмове клопотан­ня до Конституційного Суду України про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України з метою забезпечення реалізації чи захисту кон­ституційних прав та свобод людини і громадянина, а та­кож прав юридичної особи.

Суб'єктами права на конституційне звернення з пи­тань дачі висновків Конституційним Судом України у випадку офіційного тлумачення Конституції та законів України є :

- громадяни України,

- іноземці,

- особи без грома­дянства та

- юридичні особи.

 

Таким чином, територіальна громада може реалізува­ти право на захист своїх прав та інтересів в Конститу­ційному Суді України у такий спосіб:

1) шляхом подання до Конституційного Суду України конституційного подання органами місцевого самовря­дування;

2) шляхом подання до Конституційного Суду України конституційного подання відповідними органами держав­ної влади, народними депутатами, Уповноваженим з прав людини Верховної Ради України;

3) шляхом подання до Конституційного Суду України конституційного звернення окремими громадянами або юридичними особами.

 

Слід мати на увазі, що зазначені способи захисту прав місцевого самоврядування значно різняться як за підставами звернення, так і за процедурою конститу­ційного провадження у справі.

Так, підставою для конституційного подання щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів України є практична необхідність у з'ясуванні або роз'ясненні, офіційній інтерпретації положень Кон­ституції України та законів України.

При цьому, органом місцевого самоврядування у конституційному поданні має бути зазначене:

1) повне найменування органу, який направляє конс­титуційне подання згідно з правом, наданим Конститу­цією України та Законом України «Про Конституційний Суд України»;

2) відомості про представника за законом або упов­новаженого за дорученням;

3) повне найменування, номер, дата прийняття, дже­рело опублікування (у разі публікації) правового акта, конституційність якого (окремих його положень) оспо­рюється чи який потребує офіційного тлумачення;

4) правове обґрунтування тверджень щодо неконсти­туційності правового акта (його окремих положень) або необхідності в офіційному тлумаченні;

5) дані щодо інших документів і матеріалів, на які посилаються суб'єкти права на конституційне подання (копії цих документів і матеріалів додаються);

6) перелік документів і матеріалів, що додаються.

Конституційне подання, документи та інші матеріали до нього подаються у трьох примірниках.

 

Підставою для конституційного звернення щодо офі­ційного тлумачення Конституції України та законів Ук­раїни є наявність неоднозначного застосування поло­жень Конституції України або законів України орга­нами державної влади, якщо суб'єкт права на конститу­ційне звернення вважає, що це може призвести або при­звело до порушення його конституційних прав і свобод.

У конституційному зверненні зазначаються:

1) прізвище, ім'я, по батькові громадянина України, іноземця чи особи без громадянства, адреса, за якою особа проживає, або повна назва та місцезнаходження юридичної особи;

2) відомості про представника особи за законом або уповноваженого за дорученням;

3) статті (окремі положення) Конституції України або Закону України, тлумачення яких має бути дано Консти­туційним Судом України;

4) обґрунтування необхідності в офіційному тлума­ченні положень Конституції України або законів України;

5) дані щодо інших документів і матеріалів, на які посилаються суб'єкти права на конституційне звернення (копії цих документів і матеріалів додаються);

6) перелік документів і матеріалів, що додаються.

Конституційне звернення, документи та інші ма­теріали до нього подаються у трьох примірниках.

 

Відкриття провадження у справі у Конституційному Суді України за конституційним поданням чи конститу­ційним зверненням ухвалюється Колегією суддів Конс­титуційного Суду України або Конституційним Судом України на його засіданні. При цьому, у складі Консти­туційного Суду України утворюються Колегії суддів для розгляду питань щодо відкриття провадження у справах за конституційними поданнями та Колегії суддів для розгляду питань щодо відкриття провадження у справах за конституційними зверненнями.

Відкриття провадження у справі:

за конституційним поданням починається після прийняття відповідної про­цесуальної ухвали на засіданні Конституційного Суду України,

а у справі за конституційним зверненням - піс­ля прийняття відповідної процесуальної ухвали Колегією судців Конституційного Суду України у справах за конс­титуційними зверненнями.

 

Конституційний Суд України за результатами розгляду справ щодо конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верхов­ної Ради Автономної Республіки Крим приймає рішення.

Конституційний Суд України може визнати неконс­титуційним правовий акт повністю або в окремій його частині.

У разі, якщо в процесі розгляду справи за конститу­ційним поданням чи конституційним зверненням вияв­лено невідповідність Конституції України інших право­вих актів (їх окремих положень), крім тих, щодо яких відкрито провадження у справі і які впливають на при­йняття рішення чи дачу висновку у справі, Конституцій­ний Суд України визнає такі правові акти (їх окремі по­ложення) неконституційними.

У справах з питань офіційного тлумачення Конс­титуції України та законів України, а також про від­повідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість, Конституційний Суд Ук­раїнидає висновки.

Рішення Конституційного Суду України містять:

1) найменування рішення, дату і місце прийняття, його номер;

2) персональний склад суддів Конституційного Суду України, які брали участь у розгляді справи;

3) перелік учасників судового засідання;

4) зміст конституційного подання;

5) повну назву, дату прийняття, порядковий номер, за яким органом, посадовою особою прийнято правовий акт, конституційність якого розглядається;

6) положення Конституції України, якими керувався Конституційний Суд України при прийнятті рішення;

7) мотивувальну частину рішення;

8) резолютивну частину рішення;

9) обов'язкове зазначення того, що рішення Консти­туційного Суду України є остаточним і оскарженню не підлягає.

 

Висновок Конституційного Суду України містить:

1) найменування висновку, дату і місце дачі виснов­ку, його номер;

2) персональний склад суддів Конституційного Суду України, які брали участь у розгляді справи;

3) перелік учасників судового засідання;

4) зміст конституційного подання, конституційного звернення;

5) положення Конституції України, якими керувався Конституційний Суд України при дачі висновку;

6) мотивувальну частину висновку;

7) резолютивну частину висновку;

8) обов'язкове зазначення того, що висновок Консти­туційного Суду України є остаточним і оскарженню не підлягає.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал