Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Стаття 63. Види та організаційні форми підприємств


1. Залежно від форм власності, передбачених законом, в Україні можуть діяти підприємства таких видів:

приватне підприємство, що діє на основі приватної власності громадян чи суб'єкта господарювання (юридичної особи);

підприємство, що діє на основі колективної власності (підприємство колективної власності);

комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади;

державне підприємство, що діє на основі державної власності;

підприємство, засноване на змішаній формі власності (на базі об'єднання майна різних форм власності).

В Україні можуть діяти також інші види підприємств, передбачені законом.

2. У разі якщо в статутному фонді підприємства іноземна інвестиція становить не менш як 10%, воно визнається підприємством з іноземними інвестиціями. Підприємство, в статутному фонді якого іноземна інвестиція становить сто відсотків, вважається іноземним підприємством.

3. Залежно від способу утворення (заснування) та формування статутного фонду в Україні діють підприємства унітарні та корпоративні.

4. Унітарне підприємство створюється одним засновником, який виділяє необхідне для того майно, формує відповідно до закону статутний фонд, не поділений на частки (паї), затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через керівника, який ним призначається, керує підприємством і формує його трудовий колектив на засадах трудового найму, вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства. Унітарними є підприємства державні, комунальні, підприємства, засновані на власності об'єднання громадян, релігійної організації або на приватній власності засновника.

5. Корпоративне підприємство утворюється, як правило, двома або більше засновниками за їх спільним рішенням (договором), діє на основі об'єднання майна та/або підприємницької чи трудової діяльності засновників (учасників), їх спільного управління справами, на основі корпоративних прав, у тому числі через органи, що ними створюються, участі засновників (учасників) у розподілі доходів та ризиків підприємства. Корпоративними є кооперативні підприємства, підприємства, що створюються у формі господарського товариства, а також інші підприємства, в тому числі засновані на приватній власності двох або більше осіб.

6. Особливості правового статусу унітарних і корпоративних підприємств встановлюються цим Кодексом, іншими законодавчими актами.

7. Підприємства залежно від кількості працюючих та обсягу валового доходу від реалізації продукції за рік можуть бути віднесені до малих підприємств, середніх або великих підприємств.

Малими (незалежно від форми власності) визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує сімдесяти мільйонів гривень.Великими підприємствами визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує 250 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік перевищує суму сто мільйонів гривень.

Усі інші підприємства визнаються середніми.

8. У випадках існування залежності від іншого підприємства, передбачених статтею 126 цього Кодексу, підприємство визнається дочірнім.

9. Для підприємств певного виду та організаційних форм законами можуть встановлюватися особливості господарювання.


92. Які наслідки визнання господарського зобов'язання недійсним?

Якщо господарське зобов'язання визнано недійсним як таке, що вчинено з метою,яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, то за наявності наміру вобох сторін - у разі виконання зобов'язання обома сторонами - в доход держави зарішенням суду стягується все одержане ними за зобов'язанням, а у разі виконання зобов'язання однією стороною з другої сторони стягується в доход держави все одержане нею, а також все належне з неї першій стороні на відшкодування одержаного. У разінаявності наміру лише у однієї із сторін усе одержане нею повинно бути повернено другій стороні, а одержане останньою або належне їй на відшкодування виконаного стягується за рішенням суду в доход держави.

У разі визнання недійсним зобов'язання з інших підстав кожна із сторін зобов'язана повернути другій стороні все одержане за зобов'язанням, а за неможливості повернути одержане в натурі — відшкодувати його вартість грошима, якщо інші наслідки недійсності зобов'язання не передбачені законом.
93. Які організаційно - правові форми можуть мати господарські об'єднання?

асоціації, корпорації, консорціуми, концерни


94. В якому порядку формується статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю при його заснуванні?

статутний капітал ТОВ складається з номінальної вартості часток його учасників. Якщо учасники до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства не внесли (не повністю внесли) свої вклади, загальні збори учасників приймають одне з таких рішень:

  1. про виключення із складу товариства тих учасників, які не внесли (не повністю внесли) свої вклади, та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;
  2. про зменшення статутного капіталу та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;
  3. про ліквідацію товариства.


95. На яких нотаріусів покладається право вчинення нотаріальних дій?

Вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на нотаріусів, які працюють у державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах (далі - державні нотаріуси) або займаються приватною нотаріальною діяльністю (далі - приватні нотаріуси).


96. В якому документі вказується граничний розмір додаткової відповідальності учасників товариства з додатковою відповідальністю за боргами товариства?

Граничний розмір відповідальності учасників передбачається в установчих документах.


97. Якою є максимальна кількість учасників товариства з додатковою відповідальністю?

максимальна кількість учасників товариства з додатковою відповідальністю чинним законодавством України не передбачена.


98. Що таке "представництво" юридичної особи?

Представництво - це відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи

99. Якою має бути сума договору торговця цінними паперами про управління цінними паперами з одним клієнтом - фізичною особою?

Сума договору про управління цінними паперами з одним клієнтом - фізичною особою має становити не менше суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам


100. Який з видів об'єднань підприємств діє на основі установчого договору та статуту?

Асоціації


101. Яким є граничний термін санації боржника, встановлений Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"?

Термін проведення досудової санації не повинен перевищувати 12 місяців. В окремих випадках уповноважений орган може продовжити термін, але не більше ніж на 6 місяців.


102. Які види професійної діяльності на фондовому ринку мають право здійснювати банки?

торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, управління цінними паперами.


103. В якій організаційно-правовій формі утворюються банки?

Згідно зі ст. 336 ГК України організаційно-правовими формами банків є публічне (відкрите) акціонерне товариство або кооперативний банк.


104. Які існують обмеження на укладення договорів про управління цінними паперами для торговців цінними паперами?

- Договір про управління не може укладатися торговцем із компанією з управління активами.

- Сума договору про управління з одним клієнтом - фізичною особою має становити не менше суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам.


105. У якій формі укладається зовнішньоекономічний договір (контракт)?

Зовнішньоекономічний договір укладається в простій письмовій формі.

Тема 2. Ринки фінансових послуг в Україні

1.Який банк вважається банком з іноземним капіталом?

Банк з іноземним капіталом - банк, у якому частка капіталу, що належить хоча б одному іноземному інвестору, становить не менше 10 відсотків


2. Що таке банківська діяльність?

Банківська діяльність - це залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб

3. Що таке банківська ліценція?

Банківська ліцензія - це документ, який видається Національним банком України в порядку і на умовах, визначених у цьому Законі, на підставі якого банки та філії іноземних банків мають право здійснювати банківську діяльність

4.Який орган видає банківську ліцензію?

національний банк україни


5.На підставі якої ліцензії філії іноземних банків мають право здійснювати банківську діяльність в Україні:

Акредитацію філій іноземних банків в Україні здійснює Національний банк України. Акредитація філії іноземного банку здійснюється шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру банків та видачі банківської ліцензії


6. Який орган веде державний реєстр банків?

Нацiональний банк України


7. Які відомості містить державний реєстр банків?

До реєстру заносять основні відомості про банки, їхні філії та представництва


8. Що таке інспекційна перевірка банку та ким вона здійснюється?

Інспекційна перевірка банку - це форма здійснення банківського нагляду уповноваженими Національним банком України особами безпосередньо у банку

9. Який банк вважається системоутворюючим банком?

Системоутворюючий банк - це банк, зобов'язання якого становлять не менше 10 відсотків від загальних зобов'язань банківської системи

10. Чи входять до складу банківської системи України філії іноземних банків, що створені і діють на території України, відповідно до положень законів України?

входять до складу банківської системи України.


11.Який орган визначає особливості регулювання та нагляду за банком, що має статус Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках?

Національний банк України


12. Чи можуть банки в Україні створюватися у формі товариства з обмеженою відповідальністю?

На сегодня банки в Украине могут создаваться в форме акционерных обществ (АО), обществ с ограниченной ответственностью (ООО) или кооперативных банков


13. Який банк називається "державним банком"?

державним банком є банк, 100% статутного капіталу якого належить державі. Він засновується за рішенням Кабінету Міністрів України.


14. З якою метою створюються банківські спілки та асоціації?

Банківська корпорація створюється з метою концентрації капіталів банків — учасників корпорації, підвищення їх загальної ліквідності та платоспроможності, а також забезпечення координації та нагляду за їх діяльністю


15. Чи мають право банківські спілки та асоціації втручатися у діяльність банків - членів асоціації (спілки)?

Асоціація (спілка) банків є договірним об'єднанням банків і не має права втручатися у діяльність банків - членів асоціації (спілки).


16. Хто може бути учасниками банку?

Учасниками банку можуть бути юридичні і фізичні особи, резиденти та нерезиденти, а також держава в особі Кабінету Міністрів України або уповноважених ним органів. Учасниками банку не можуть бути юридичні особи, в яких банк має суттєву участь, об'єднання громадян, релігійні і благодійні організації та юридичні особи, щодо яких неможливо встановити їх власників і джерела коштів, за рахунок яких такі юридичні особи здійснюють внески до статутного капіталу або купують акції банків.
Клієнтами кооперативного банку можуть бути тільки його учасники.
17. Чи можуть бути засновниками банку та власниками істотної участі у банку інститути спільного інвестування?

ІСІ не можуть бути засновниками та власниками істотної участі банку


18. Яким є мінімальний розмір статутного капіталу юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність?

Мінімальний розмір статутного капіталу на момент державної реєстрації юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, не може бути меншим 120 мільйонів гривень.


19. Який орган встановлює порядок видачі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій Центральному депозитарію цінних паперів?


20. Яку діяльність забороняється здійснювати банкам?

Банкам забороняється діяльність у сфері матеріального виробництва, торгівлі (за винятком реалізації пам'ятних, ювілейних і інвестиційних монет) та страхування, крім виконання функцій страхового посередника. Спеціалізованим банкам (за винятком ощадного) забороняється залучати вклади (депозити) від фізичних осіб в обсягах, що перевищують 5 відсотків капіталу банку.


21. Які форми регулювання банківської діяльності?

Регулювання діяльності банків Національний банк України здійснює у двох основних формах — адміністративне та індикативне регулювання.

Адміністративне регулювання включає такі заходи:

1) реєстрацію банків і ліцензування їх діяльності;

2) встановлення вимог та обмежень щодо діяльності банків;

3) застосування санкцій адміністративного чи фінансового характеру;

4) нагляду за діяльністю банків;

5) надання рекомендацій щодо діяльності банків.

Основними складниками індикативного регулювання є:

1) засоби впливу, пов'язані з визначенням кількісних параметрів банківської діяльності:

— встановлення обов'язкових економічних нормативів;

— визначення норм обов'язкових резервів для банків;

— встановлення норм відрахувань до резервів на покриття ризиків від активних банківських операцій;

2) засоби впливу непрямого характеру: визначення процентної політики;

— рефінансування банків;

— кореспондентські відносини;

— управління золотовалютними резервами, включаючи валютні інтервенції;

— операції з цінними паперами на відкритому ринку;

— імпорт та експорт капіталу.


22. Які форми здійснення банківського нагляду?

I. Адміністративне регулювання:

1) реєстрація банків і ліцензування їх діяльності;

2) встановлення вимог та обмежкнь щодо діяльності банків;

3) застосування санкцій адміністративного чи фінансового характеру;

4) нагляд за діяльністю банків;

5) надання рекомендацій щодо діяльності банків.

II. Індикативне регулювання:

1) встановлення обов’язкових економічних нормативів;

2) визначення норм обов’язкових резервів для банків;

3) встановлення норм відрахувань до резервів на покриття ризків від активних банківських операцій ;

4) визначення процентної політики;

5) рефінансування банків;

6) кореспондентських відносин;

7) управління золотовалютними резервами, включаючи валютні інтервенції;

8) операції з цінними паперами на валютному ринку.
23. Які суб'єкти належать до фінансових установ? Які не належать?

До фінансових установ належать юридичні особи, які займаються виключно наданням фінансових послуг. Різновидом фінансової установи є кредитна установа, яка за рахунок залучених коштів надає фінансові кредити на власний ризик.
24. Хто є учасниками ринку фінансових послуг?

Ринок фінансових послуг є ринком, на якому відбувається обмін фінансовими ресурсами, надання кредиту та мобілізація капіталу. До ринків фінансових послуг належать професійні послуги на ринках банківських послуг, страхових послуг, інвестиційних послуг, операцій з цінними паперами та інших видах ринків, що забезпечують обіг фінансових активів.


25.Хто є учасниками небанківської фінансової групи?

небанківська фінансова група - група юридичних осіб, які мають спільного контролера (крім банку), що складається з двох або більше фінансових установ, у якій небанківська фінансова установа (небанківські фінансові установи) здійснює переважну діяльність.

Небанківська фінансова холдингова компанія та компанія з надання допоміжних послуг, яка має

спільного контролера з учасниками небанківської фінансової групи, входять до складу небанківської фінансової групи.


26. Які послуги вважаються фінансовими послугами?

1. Фінансовими вважаються такі послуги:

1) випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків;

2) довірче управління фінансовими активами;

3) діяльність з обміну валют;

4) залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення;

5) фінансовий лізинг;

6) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;

7) надання гарантій та поручительств;

8) переказ коштів;

9) послуги у сфері страхування та у системі накопичувального пенсійного забезпечення;

10) професійна діяльність на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню;

11) факторинг;
11-1) адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;

12) управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при
будівництві житла та операціях з нерухомістю";

13) операції з іпотечними активами з метою емісії іпотечних цінних паперів;

14) банківські та інші фінансові послуги, що надаються
відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність"


27. Який термін встановлено для звернення юридичної особи, яка має намір надавати фінансові послуги, до відповідного органу державного регулювання ринків фінансових послуг, для включення її до державного реєстру фінансових установ?

протягом 30 календарних днів з дати державної реєстрації для включення її до державного реєстру фінансових установ


28. Яку інформацію зобов'язані на вимогу клієнта надати фінансові установи?

Фінансові установи зобов'язані на вимогу клієнта надати таку інформацію:
1) відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний стан, які підлягають обов'язковому оприлюдненню;
2) перелік керівників фінансової установи та її відокремлених підрозділів;
3) перелік послуг, що надаються фінансовою установою;
4) ціну/тарифи фінансових послуг;
5) кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують п'ять відсотків;
6) іншу інформацію з питань надання фінансових послуг та інформацію, право на отримання якої закріплено в законах України.


29. Що вважається наглядом на консолідованій основі?

Нагляд на консолідованій основі - це нагляд за фінансовими групами з метою забезпечення стабільності фінансової системи та обмеження ризиків, на які наражається фінансова установа внаслідок участі у фінансовій групі, шляхом регулювання, моніторингу та контролю ризиків фінансової групи.


30. Які форми державного регулювання ринків фінансових послуг?

Державна комісія з регулювання ринку фінансових послуг здійснює реєстрацію та веде:

— Державний реєстр фінансових установ;

— Єдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків);

— Державний реєстр страхових та перестрахових брокерів;

— реєстр саморегулівних організацій;

— реєстр аудиторів, яким надається право на проведення аудиторських перевірок фінансових установ;

— перелік страхових та/або перестрахових брокерів-нерезиден-тів; перелік актуаріїв;

— перелік фондів фінансування будівництва та фондів операцій з нерухомістю;

— перелік лізингодавців (юридичних осіб), взятих на облік у Держфінпослуг.

Національний банк України, у свою чергу, веде:

— Державний реєстр банків — реєстр, який містить відомості про державну реєстрацію усіх банків;

— офіційний реєстр ідентифікаційних номерів емітентів платіжних карток внутрішньодержавних платіжних систем.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку веде:

— реєстр професійних учасників ринку цінних паперів;

— реєстр інститутів спільного інвестування та саморегулівних організацій;

— реєстр аудиторів і аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів та їх похідних;

— Державний реєстр уповноважених рейтингових агентств.

Тема 3. Фондовий ринок в Україні та його учасники

1. Який ринок ЦП називають вторинним?

Вторинний ринок — ринок, на якому продаються і купуються випущені раніше цінні папери.


2. Хто є першим власником цінних паперів?

перший власник - особа, яка набула права власності на цінні папери безпосередньо від емітента або особи, яка видала неемісійний цінний папір, чи андеррайтера


3. Хто є учасниками фондового ринку?

Безпосередніми учасниками фондового ринку є: емітенти, інвестори в цінні папери, саморегулівні організації професійних учасників ринку, професійні учасники

4. Чи є вторинним ринок ЦП на якому продаються виключно ЦП підприємств, що не знаходяться в лістингу?

вторинним ринок ЦП складається з біржового обігу із зареєстрованими і незареєстрованними на біржі цінними паперами, а також позабіржового обігу.


5. Чи є первинним ринок ЦП на якому продаються ЦП виключно стратегічних підприємств?

Ні


6. Чи належать до суб'єктів фондового ринку професійні учасники депозитарної системи України?

Так


7. Чи належать до суб'єктів інфраструктури фондового ринку - фондові біржі?

Так


8. Чи є фондовим ринком - ринок на якому продаються основні фонди підприємств?
9. Чи може бути фізична особа емітентом цінних паперів?

Так


10. Чи можуть бути міські ради емітентами цінних паперів?

Так


11. Чи можуть бути фізичні особи учасниками первинного ринку ЦП?

Так


12. Чи можуть бути фізичні особи учасниками фондового ринку?

Так


13. Що означає термін "емітент"?

Емітент - акціонерне товариство, яке здійснює випуск (емісію) акцій і несе перед акціонерами відповідальність за виконання обов'язків, що виникають відповідно до чинного законодавства України з права власності на акції.


14. Що означає термін "інвестори в цінні папери"?

Інвестори в цінні папери - фізичні та юридичні особи, резиденти і нерезиденти, які набули права власності на цінні папери з метою отримання доходу від вкладених коштів та/або набуття відповідних прав, що надаються власнику цінних паперів відповідно до законодавства.


15. Що означає термін "фондовий ринок"?

Фо́ндовий ри́нок (ри́нок ці́нних папе́рів) — частина ринку капіталів, де здійснюються емісія, купівля і продаж цінних паперів.


16. Що означає термін "цінний папір"?

Ці́нні папе́ри — документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх випустила, та особою, яка є їхнім власником.


17. Як господарські товариства можуть бути емітентами цінних паперів?

Торговці цінними паперами – господарські товариства, що здійснюють на посередницькій основі випуск і розміщення цінних паперів, комісійну і комерційну діяльність із ними.


18. Який ринок є біржовим?

Біржовий ринок — це торгівля цінними паперами, здійснювана на фондовій біржі.


19. Який ринок є позабіржовим?

Позабіржовий ринок - це частина фондового ринку, що перебуває поза сферою діяльності фондових бірж.


20. Який ринок цінних паперів є первинним?

Первинний ринок цінних паперівце ринок, що обслуговує випуск (емісію) і первинне розміщення ЦП.


21. З якого моменту об'єднання професійних учасників фондового ринку набуває статусу СРО?

СРО професійних учасників фондового ринку набуває делегованих їй ДКЦПФР повноважень з дня опублікування в офіційному друкованому виданні її рішення ДКЦПФР про делегування відповідних повноважень саморегулівній організації.


22. За рахунок яких коштів може здійснюватись інвестиційна діяльність?

Інвестиційна діяльність може здійснюватись за рахунок:

· власних фінансових ресурсів інвестора (прибуток, амортизаційні відрахування, відшкодування збитків від аварій, стихійного лиха, грошові нагромадження і заощадження громадян, юридичних осіб тощо);

· позичкових фінансових коштів інвестора (облігаційні позики, банківські та бюджетні кредити);

· залучених фінансових коштів інвестора (кошти, одержані від продажу акцій, пайові та інші внески громадян і юридичних осіб);

· бюджетних інвестиційних асигнувань;

· безоплатних та благодійних внесків, пожертвувань організацій, підприємств і громадян.

23. У якій формі мають укладатися договір доручення, договір комісії або договір про управління цінними паперами з торговцем цінними паперами?

Договір доручення, договір комісії або договір про управління цінними паперами укладається з торговцем цінними паперами в письмовій формі.


24. Хто видає ліцензії, які є підставою провадження на фондовому ринку професійної діяльності?

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку


25. Хто визначає порядок ведення та веде реєстр інститутів спільного інвестування?

ДКЦПФР


26. Хто визначає порядок ведення та веде реєстр професійних учасників ринку цінних паперів?

п.25
27. Хто визначає порядок ведення та веде реєстр саморегулівних організацій?

НКЦПФР


28. Хто встановлює відповідно до закону особливості порядку реорганізації і ліквідації професійних учасників ринку цінних паперів (за винятком банків)?

ДКЦПФР


29. Хто встановлює критерії професійної діяльності на ринку цінних паперів?

ДКЦПФР


30. Хто встановлює перелік документів, необхідних для отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку?

НКЦПФР


31. Хто встановлює порядок анулювання ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку?

НКЦПФР


32. Хто встановлює порядок видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку?

НКЦПФР


33. Хто встановлює порядок здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів іноземними юридичними особами та підприємствами з іноземними інвестиціями?

НКЦПФР


34. Хто встановлює порядок та умови проведення реєстрації СРО професійних учасників фондового ринку?

НКЦПФР


35. Хто є організаторами торгівлі на фондовому ринку?

Торговець


36. Хто є учасниками фондового ринку в Україні?

Учасниками фондового ринку є емітенти, інвестори а також фінансові посередники - торговці цінними паперами (здійснюють випуск цінних паперів, комісійну та комерційну діяльність по цінних паперах), інвестиційні компанії та інвестиційні фонди (здійснюють інвестування та комерційну діяльність з приватизаційними паперами), комерційні банки (здійснюють випуск цінних паперів та комісійну і комерційну діяльність по цінних паперах), довірчі товариства (здійснюють представницьку діяльність з цінними паперами, надають послуги громадянам по зберіганню і обслуговуванню цінних паперів довірителя, а юридичним особам - по розпорядженню цінними паперами, агентські послуги, ведення рахунків).


37. Хто здійснює ліцензування професійних учасників фондового ринку?

НКЦПФР


38. Хто має право провадити професійну діяльність з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку?

Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку провадиться торговцями цінними паперами - господарськими товариствами, для яких операції з цінними паперами є виключним видом діяльності, а також банками.


39. Хто може бути суб'єктами (інвесторами і учасниками) інвестиційної діяльності?

суб'єктами інвестиційної діяльності (інвесторами та учасниками) можуть бути юридичні та фізичні особи України та іноземних держав, а також держави в особі їх урядів.


40. Хто такий емітент цінних паперів?

Емітент цінних паперів — особа (юридична особа, фізична особа, держава, орган місцевого самоврядування), яка від свого імені випускає цінні папери і зобов'язується виконувати обов'язки, що випливають з умов їх випуску.


41. Хто такі інвестори в цінні папери?

- фізичні та юридичні особи, резиденти і нерезиденти, які набули права власності на цінні папери з метою отримання доходу від вкладених коштів та/або набуття відповідних прав, що надаються власнику цінних паперів відповідно до законодавства.


42. Хто такі інституційні інвестори?

Інституційні інвестори - це портфельні інвестори, які формують інвестиційний портфель на підставі фундаментального прогнозу поведінки у довготерміновому та середньостроковому періодах. Зазвичай це фахівці, робота яких полягає в довірчому управлінні активами.


43. Хто такі професійні учасники фондового ринку?

Професійні учасники фондового ринку - юридичні особи, які на підставі ліцензії, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія), провадять на фондовому ринку професійну діяльність


44. Хто такі торговці цінними паперами?

Торго́вець ці́нними папе́рами — юридична особа, яка має відповідну ліцензію на здійснення професійної діяльності з торгівлі цінними паперами.


45. Хто установлює критерії та вимоги до саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку?

НКЦПФР


46. Чи допускається поєднання професійної діяльності на фондовому ринку з іншими видами професійної діяльності, за винятком банківської?

не допускається


47. Чи вважається професійною діяльністю з торгівлі цінними паперами розміщення емітентом власних цінних паперів?

Не вважається професійною діяльністю з торгівлі цінними паперами: розміщення емітентом власних цінних паперів


48. Чи вважається професійною діяльністю з торгівлі цінними паперами викуп емітентом власних цінних паперів?


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.106 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал