Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Донецьк,


ДонНУЕТ

Робоча програма “Регіональна економіка (модуль №1 Регіональна економіка)” для студентівза напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»; 6.030509 «Облік і аудит», спеціалізації «Фінанси»; «Фінанси (Пенсійний фонд)»; «Банківська справа»

 

"17" червня, 2014 року – 22 с.


Розробники
:

Щербіна Ніна Михайлівна канд. геогр. наук, доцент

Скомаровська Катерина Анатолїівна, асистент

 

Робоча програма затверджена на засіданні

кафедри інвестиційного менеджменту

Протокол від "20" червня 2014 року № 27

 

Завідувач кафедри ____________ С.С.Аптекар

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

ПОГОДЖЕНО:

Директор інституту обліку і аудиту

 

І.В.Сіменко

(підпис) (прізвище та ініціали)

«___»_________________2014 р.

 

Схвалено Навчально - методичною Радою університету Протокол від "___"_______ 2014 року N ___
"___"___________ 2014 року Голова _________________ (підпис) (Л.О.Омелянович) (прізвище та ініціали)


 

 

Щербіна Н.М., 2014 рік Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2014

 

 
  1. Опис навчальної дисципліни “ Регіональна економіка
Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво» Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів ECTS -2,68 (д.ф.н)   ECTS -2,68 (з.ф.н)     Галузь знань 6.030509 «Облік і аудит» 6.030508 «Фінанси і кредит» спеціалізації «Фінанси»; «Фінанси (Пенсійний фонд)»; «Банківська справа» Нормативна
Напрям підготовки-економічні спеціальності
Перший модуль Спеціальність: економічні Рік підготовки:
Змістових модулів -2 2014 -й 2015 -й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _______________________ (назва) Семестр 1 (денна форма) Семестр 2 (заочна форма)
Загальна кількість годин – 96,5 (д.ф.н) Загальна кількість годин – 96,5 (з.ф.н) 2014 -й 2015 -й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: 11 аудиторних – 42 самостійна робота студента – 54,5 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр год.-21 год. -6,8
Практичні, семінарські
год.-21 год. -2,7
Лабораторні
год.- год.-
Самостійна робота
год.-54,5 год. – 87,1
Індивідуальні завдання: - год
Вид контролю: екзамен
         

 Примітка.Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання - 45,0 (аудиторна), 55 (позааудиторна) для заочної форми навчання – 10 (аудиторна), 90 (позааудиторна)

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: освоєння матеріалу по сучасному розвитку регіонів України та в цілому; освоєння основних методів дослідження розміщення продуктивних сил – діалектичний, системного аналізу, балансовий, економіко-математичний з використанням ПОМ, картографічний, статистичні методи и ін. Методологічною заставою дисципліни виступає діалектичний матеріалізм і основоположення значення мають також соціально-економічні закони і закономірності в області розміщення продуктивних сил і регіоналістики. Завдання: використання основних положень (методичних та методологічних) для обґрунтування оптимальних сил, територіальної організації народного господарства та формування економічних регіонів. Знати:сучасний рівень розвитку економіки України в цілому, то економічних регіонів, знати основні напрямки перспективного розвитку України; знати основні закономірності розміщення продуктивних сил для ефективного обґрунтовування її розміщення; знати сучасні форми територіальної організації виробництва ті їх формування в України і регіонах. Вміти: на основі отриманих знань студенти повинні науково обґрунтовувати сучасний стан розміщення та регіоналістики України та дати прогнозний напрям розвитку на перспективу.

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Вступ

Місце курсу в системі навчальних дисциплін однією із провідних загальноекономічних дисциплін. Ця дисципліна має зв'язок з економікою природокористування, галузевими економіками, економічною теорією, економічною соціальною географією та іншими дисциплінами. Однією з головних напрямків цієї дисципліни є методологічні проблеми розміщення продуктивних сил і регіоналістики. Також проблемою курсу є аналіз теорій РПС і регіональної економіки. В перспективі важливе значення для студентів економічних спеціальностей є освоєння нових форм територіальної організації виробництва та інноваційних форм регіоналістики (технопарків, технополісів, кластерів та ін.). Для сучасного розвитку економіки України та її регіонів має інтегрування в світові економічні структури – ЕС, СНД ті ін.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.

Теоретико-методологічні основи регіональної економіки.

 

ТЕМА 1. Предмет, методологія і завдання курсу РЕ

Завдання раціонального розміщення продуктивних сил обумовлені
необхідністю посилення ролі людського фактора, врахування досягнень
науково-технічного прогресу, вирішення екологічних соціально –економічних проблем.

Проблеми вдосконалення розміщення продуктивних сил, значення економічного обґрунтування при розміщенні виробництва окремих галузей господарства на території країни, геополітика і геостратегія України.

Поняття про закономірності розміщення виробництва. Основні принципи розміщення виробництва природокористування; соціальна орієнтація господарської діяльності; наближення виробництва до джерел сировини, палива, до ринків збитку готової продукції, подання регіональної спеціалізації і комплексного розвитку економіки регіонів на основі вдосконалення територіального поділу і інтеграції праці; обмеження надмірної концентрації промисловості та заселеності у великих містах, переважно розміщення нового промислового підприємства у малих і середніх містах; охорона природи і природно-господарська збалансованість, забезпечення здорових умов життєдіяльності населення.Аналіз класичних теорій розміщення виробництва. Теорія розміщення аграрної економіки (Іоган Тюнен, 1788-1850). Теорія розміщення промисловості (Альфред Вебер, 1869-1958). Теорія розміщення капіталістичного господарства (Август Льош, 1906-1945). Сучасні концепції розміщення продуктивних сил.

ТЕМА 2. Закономірності, принципи, фактори розміщення

продуктивних сил.

Фактори розміщення виробництва як сукупність чисельних взаємопов'язаних умов, передумов і ресурсів, що визначають конкретне розміщення різних видів людської діяльності. Найістотніші фактори: сировинний, паливно-енергетичний, водний, фактор робочої сили (трудовий), споживчий, транспортний, науково-технічного прогресу, ринкової кон'юнктури, екологічний. Аналіз окремих груп факторів на характер розміщення продуктивних сил.

 

ТЕМА 3. Економічне районування та територіальна структура народного господарства.

Економічне районування як науковий метод територіальної організації народного господарства.

Територіальний поділ праці – основа формування економічних районів. Наука про економічне районування. Визначення економічного району. Головні ознаки району. Районоутворюючі фактори. Об’єктивний характер формування району.

.Принципи економічного районування. Районний господарський комплекс та його галузева структура (три групи галузей). Форми територіальної організації продуктивних сил економічних районів.

Типи економічних районів. Макро-, мезо- і мікрорайони. Генеральне економічне районування. Практичне значення економічного районування. Особливості районування.

Сучасне мезорайонування України, в основі якого мережа економічних районів (регіонів): Донецький (Донецька і Луганська області); Придніпровський (Дніпропетровський, Запорізький і Кіровоградська); Східний (Полтавська, Сумська, Харківська); Центральний (Київська, Черкаська і м.Київ); Полтавський (Волинська, Житомирська, Рівенська і Чернігівська); Подільський (Вінницька, Тернопільська і Хмельницька); Причорноморський (Автономна Республіка Крим, Одеська, Миколаївська і Херсонська); Карпатський (Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька і Закарпатська області).

Територіальна структура народного господарства. Диспропорції у територіальній структурі національної економіки. Критерії та шляхи удосконалення.

 

ТЕМА 4. Передумови розміщення ПС і формування економіки регіонів

Природні передумови. Класифікація та економічна оцінка природних ресурсів. Природно-ресурсний потенціал України. Суть та принципи використання природно-ресурсного потенціалу території. Мінеральні ресурси галузей промисловості. Природні ресурси сільськогосподарського виробництва. Природно-рекреаційні ресурси України. Демографічні передумови розміщення продуктивних сил. Демографічна ситуація в Україні. Показники визначення динаміки природного руху населення в країні. Статево-вікова структура населення. Розміщення населення по території. Соціальна структура населення та трудоресурсний потенціал України. Форми зайнятості населення. Формування регіональних ринків праці. Регулювання регіональних ринків праці. Розселення населення України. Еколого-економічний потенціал України, особливості його використання. Потенційно-небезпечні виробництва в Україні. Розвиток і розміщення потенційно небезпечних виробництв у містах України, їхній вплив на економіку техногенно-екологічної безпеки. Вимоги до розміщення потенційно небезпечних виробництв в Україні. Сутність ризику в управлінні екологічною безпекою. Економічний ризик та екологічна безпека.

ТЕМА 5. Регіон в системі поділу праці

Сутність поняття «територіальний поділ праці». Формування соціально-економічних регіонів на основі ТПП. Форми ТПП. Внутрішній ТПП. Місце України в зовнішньому територіальному поділу праці.

 

ТЕМА 6. Суть, мета і завдання регіональної економічної політики країни

Поняття, цілі та завдання державної регіональної економічної політики. Об’єкти та суб’єкти державної регіональної економічної політики. Специфіка проведення державної регіональної економічної політики. Динамічні та проблемні регіони: слаборозвинуті; депресивні. Транскордонні регіони. Конкурентоспроможність регіонів.

 

ТЕМА 7. Механізм реалізації регіональної економічної політики.

Основні складові механізму реалізації державної регіональної економічної політики: відповідна законодавчо-нормативна база; бюджетно-фінансове регулювання регіонального розвитку; прогнозування і програмування; розвиток різних форм територіальної організації продуктивних сил.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II.

Господарський комплекс україни. Економіка регіонів.

 

ТЕМА 8. Господарський комплекс України, особливості структури і трансформація в ринкових умовах.

Особливості формування і аналізу міжгалузевих комплексів, їх класифікація. Науково-технічний прогрес і розвиток міжгалузевих комплексів. Роль науки і техніки в удосконаленні розвитку і розміщення продуктивних сил. Впровадження новітніх технологій, матеріалів з новими властивостями, вплив цього процесу на розміщення виробництва. Структурна переорієнтація економіки України.

 

Міжгалузеві комплекси:

Ø Паливно-енергетичний комплекс.

Ø Гірничо-металургійний комплекс.

Ø Машинобудівний комплекс.

Ø Хіміко-лісовий комплекс.

Ø Лісовиробничий комплекс.

Ø Будівельний комплекс.

Ø Агропромисловий комплекс.

Ø Соціальний комплекс

Ø Транспортний комплекс.

ТЕМА 9. Економіка України, як єдність регіональних соціально-економічних систем

Стан і проблеми розвитку регіональної економіки. Головні фактори утворення регіонів. Принципи та критерії соціально-економічної регіоналізації. Сучасні варіанти суспільно-економічної макрорегіоналізації України.

Регіони України:

Ø Донецькій регіон.

Ø Придніпровський регіон.

Ø Східний регіон.

Ø Центральний регіон.

Ø Подільський регіон.

Ø Поліський регіон.

Ø Карпатський регіон.

Ø Причорноморський регіон.

 

ТЕМА 10. Нові форми регіонального розвитку продуктивних сил.

Становлення нових форм регіонального розвитку в умовах
трансформації економіки. Спеціальні (вільні) економічні зони. Спільні
підприємства. Регіональні науково-технічні парки. Регіональні ринки.
Транскордонне співробітництво. Глобалізація регіонального співробітництва.

 

ТЕМА 11. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку

Склад та спеціалізації макрорегіонів України (8 регіонів). Передумови соціально-економічного розвитку макрорегіонів України. Формування ВТК економічних регіонів. Перспективи розвитку економічних регіонів України.

 

Тема 12. Міжнародні економічні зв’язки України, та її інтеграція в Європейські та інші світові структури

Сутність і значення зовнішньоекономічних зв’язків, становлення їх в ринкових умовах. Основні форми зовнішньоекономічних зв’язків. Інтеграція України Європейські та інші світові структури. Геоекономічні та геополітичні пріоритети України. Експортний потенціал і рівні реалізації конкурентних переваг української економіки. Транзитний потенціал України та його використання. Перспективи і проблеми міжнародних зв’язків України.

ТЕМА 13. Фактори сталого розвитку продуктивних сил

Сталий розвиток ПС, як нова парадигма розвитку українського суспільства. Сталий розвиток ПС , як одна з закономірностей розміщення ПС. Стратегія сталого розвитку – як база екологізації суспільних відносин. Практичний інструмент забезпечення сталого розвитку України. Розробки і реалізація програми використання і охорони природно-ресурсного потенціалу на регіональному рівні і адаптація до Європейських стандартів з природокористування.

 

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 193
денна форма заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л п лаб інд с.р.с   л п лаб інд с.р.с
Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи Регіональної економіки.
Тема 1.Предмет, методологія і завдання курсу РЕ           1,5    
Тема 2. Закономірності, принципи, фактори розміщення продуктивних сил і формування економіки регіонів          
Тема 3. Економічне районування і територіальна організація господарства              
Тема 4. Регіон в системі територіального поділу праці          
Тема 5. Суть, мета і завдання регіональної економічної політики        
Тема 6. Механізм реалізації регіональної економічної політики          
Разом за змістовим модулем 1     41,5 1,5    
Змістовий модуль 2. Господарський комплекс України. Економіка регіонів.
Тема 7. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах 6,6     3,6               1,2      
Тема 8. Природний та трудовий потенціал України          
Тема 9. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення          
Тема 10. Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних систем           6,1
Тема 11.Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку          
Тема 12. Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в Європейські та інші світові структури           0,7    
Тема 13.Фактори сталого розвитку продуктивних сил 7,9     5,9      
Разом за змістовим модулем 2 49,5     29,5 2,7 1,2     51,1
ІНДЗ     - -   -     - - -  
Усього годин 96,5     54,5 96,5 6,7 2,7     87,1
                                                 

6. Теми практичних занять

N з/п Назва теми Кількість годин
Предмет, метод і завдання модулю “РЕ”
Закони і закономірності розміщення продуктивних сил
Економічне районування України.
Суть, мета і завдання регіональної економічної політики.
Механізм реалізації регіональної економічної політики
Господарський комплекс України, особливості структури і трансформація в ринкових умовах
Природний та трудовий потенціал України.
Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку..
Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних.
Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку.
Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в Європейські та інші світові структури.
  Разом

 

 

8. Самостійна робота

Самостійна робота студентів над вивченням курсу " РЕ" проводиться за такими формами:

· опрацювання лекційного матеріалу та доповнення його деякими питаннями з метою поглиблення розглянутих проблем, які виносяться до детального вивчення на практичних заняттях;

· самостійна робота пов'язана з підготовкою до контрольних робіт та тестування, роботою на ПС за темами практичних занять;

· самостійний розгляд окремих тем курсу; підготовка до підсумкового контролю знань та модульному контролю.

 

 

N з/п Назва теми Кількість годин
Предмет, метод і завдання модулю “РЕ”
Закони і закономірності розміщення продуктивних сил
Економічне районування України.
Регіон в системі поділу праці.
Суть, мета і завдання регіональної економічної політики.
Механізм реалізації регіональної економічної політики
Господарський комплекс України, особливості структури і трансформація в ринкових умовах
Природний та трудовий потенціал України.
Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку..
Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних.
Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку.
Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в Європейські та інші світові структури.
Фактори сталого розвитку продуктивних сил
  Разом

 

 

9. Індивідуальні навчально-дослідні завдання

1. Виконання реферату по розробленій тематиці – 40 тем:

 

Тема 1. Проблеми і місце України в процесах світової глобалізації і регіоналізації.

Тема 2. Глобальна технологічна трансформація та перспективи науково-технологічного розвитку України.

Тема 3. Виробничий комплекс України та його роль в соціально – економічному розвитку територій.

Тема 4. Інтеграція України у міжнародну економічну систему.

Тема 5. Особливості сталого розвитку України та її регіонів.

Тема 6. Екологізація економіки України як передумова забезпечення екологічної безпеки країни.

Тема 7. Місце і роль Донбасу в територіальному поділі праці в Україні.

Тема 8. Паливно – енергетичні ресурси.

Тема 9. Мінерально-сировинна база будівельного комплексу Донецького регіону.

Тема 10. Водні ресурси Донбасу і їх економічна оцінка.

Тема 11. Мінеральні ресурси Донбасу, їх структура й економічна оцінка.

Тема 12. Екологізація продуктивних сил Донецького регіону.

Тема 13. Народонаселення Донбасу: динаміка чисельності, демографічні проблеми, особливості розміщення.

Тема 14. Трудові ресурси та їх зайнятість в галузях економіки Донецького регіону.

Тема 15. Ринок праці, особливості його формування в Донбасі.

Тема 16. Особливості формування ринка праці в шахтарських містах Донбасу.

Тема 17. Галузева і територіальна структура Донецького регіону.

Тема 18. Особливості формування господарського комплексу Донбасу, його трансформація в ринкових умовах.

Тема 19. Особливості розвитку вугільної промисловості Донецького регіону, її проблеми і реструктуризація в сучасних умовах.

Тема 20. Проблеми трансформації та основні напрямки пріоритетів в економіці Донбасу.

Тема 21. Трансформація галузевої структури Донецького регіону та проблеми ресурсозбереження.

Тема 22. Техногенна-екологічна ситуація в Донбасі, проблеми її безпеки.

Тема 23. Екологізація паливно-енергетичного комплексу Донецького регіону.

Тема 24. Реструктуризація і перспективи розвитку електроенергетики Донецького регіону.

Тема 25. Реструктуризація і перспективи розвитку металургійного комплексу Донецького регіону.

Тема 26. Реструктуризація і перспективи розвитку машинобудівного комплексу в Донбасі.

Тема 27. Реструктуризація і перспективи розвитку хіміко – лісового комплексу Донецького регіону.

Тема 28. Реструктуризація і перспективи розвитку промисловості будівельних матеріалів в Донбасі.

Тема 29. Реструктуризація і перспективи розвитку легкої промисловості Донецького регіону.

Тема 30. Реструктуризація і перспективи розвитку АПК Донбасу.

Тема 31. Реструктуризація і проблеми розвитку харчової промисловості Донецького регіону.

Тема 32. Реструктуризація і проблеми розвитку сільського господарства Донецького регіону.

Тема 33. Особливості, реструктуризація і перспективи розвитку соціальної інфраструктури Донецького регіону.

Тема 34. Зовнішньоекономічні зв’язки Донбасу.

Тема 35. Проблеми сучасної територіальної структури Донбасу, формування нових форм територіальної організації виробництва.

Тема 36. Особливості формування і сучасної трансформації промислових вузлів Донецького регіону.

Тема 37. Території пріоритетного розвитку Донбасу, особливості і проблеми їх формування.

Тема 38. Формування спеціальних економічних зон у Донецькому регіоні (характеристика однієї з них на вибір студента).

Тема 39. Економіко-географічна характеристика одного з промислових вузлів Донбасу (на вибір студента).

Тема 40. Трансформація і реструктуризація продуктивних сил Донецького регіону.

 

2. Підготовка доповідей по науковій тематиці – 30 тем:

 

1. Глобалізація і геоекономічні пріоритети України.

2. Геоекономічні особливості інтеграції України в світову економіку: проблеми і перспективи.

3. Глобалізація транспортної системи: транзитний потенціал України.

4. Проблеми регіонального розвитку транскордонного співробітництва України.

5. Геоекономічні пріоритети України.

6. Вступ України і її положення в геоекономічному просторі світу.

7. Проблеми втілення в життя концепції сталого розвитку в Україні.

8. Транзитний потенціал України та шляхи його використання.

9. Проблеми та шляхи інтеграції України в Європейський союз.

10. Проблеми сучасного розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України.

11. Трансформація територіальної структури народного господарства України.

12. Екологізація продуктивних сил – регіональний аспект.

13. Удосконалення територіальної організації трудових ресурсів України.

14. Стратегія ресурсно-екологічної безпеки соціально-економічного розвитку України.

15. Визначені пріоритети соціального розвитку України.

16. Організація охорони навколишнього середовища України в контексті “Сталого розвитку”.

17. Трансформація та структурна перебудова в чорної металургії України: сутність, проблеми і шляхи вирішення.

18. Туризм – його роль і значення в системі народного господарства України.

19. Реструктуризація і удосконалення народногосподарського комплексу Донбасу.

20. Проблеми еколого-економічних основ сільськогосподарського районування в Україні.

21. Проблеми перспективи створення курортно-рекреаційних зон в Україні.

22. Стратегія і проблеми розвитку рекреаційно-туристичного комплексу України.

23. Малий бізнес у світі і в Україні: формування, проблеми і основні шляхи розвитку.

24. Екологізація продуктивних сил в Донецькій області.

25. Основні елементи впливу промисловості на процес регіоналізації.

26. Глобалізація безпеки розвитку світової економіки.

27. Проблеми і розвиток міжнародного транспортного сполучення України.

28. Соціальні наслідки економічних трансформацій в Україні (регіональні аспекти).

29. Регіональна спеціалізація сільськогосподарського виробництва України: проблеми та перспективи.

30. Проблеми і розвиток паливно-енергетичного комплексу України як основи її економічної безпеки.

 

3. Підготовка проблемного матеріалу з тем, які винесено на розгляд на практичних заняттях.

 

4. Підготовка статистичного матеріалу для практичних занять.

 

5. Розробка тематичних схем по темам першого модулю: “Розміщення продуктивних сил України і економіки регіонів”

Оцінюються 8 балами.

10. Методи навчання:

1. Форми лекцій – з проблемними ситуаціями, а також міні-лекції з ряду тем.

2. Практичні заняття:

- робота з статистичним матеріалом;

- складання графічних схем;

- вирішення проблемних задач, які мають перспективний характер.

3. Виконання індивідуальних завдань:

- підготовка доповідей з проблемних ситуацій в розвитку економіки та соціально-економічного стану регіонів;

- підготовка нового матеріалу по сучасним проблемам;

- підбір нової літератури до виконання реферату;

- розробка реферату відповідно тематики і його захист.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.037 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал