Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


РОбоча програма
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

__________

А.В. Сипко

 

РОбоча програма

дисципліни«Регіональна економіка»

для студентів коледжу денної форми навчання спеціальностей:

5.03050702 – Економіка підприємства

5.03050801 – Фінанси та кредит

5.03050707 – Комерційна діяльність

5.03050901 - Бухгалтерський облік

 

Запоріжжя, 2010


Робоча програма дисципліни «Регіональна економіка» для студентів коледжу денної форми навчання спеціальностей: 5.03050702 – Економіка підприємства; 5.03050801 – Фінанси та кредит, 5.03050707 – Комерційна діяльність,5.03050901- Бухгалтерський облік,/ укладач ст.викл. Демешко Н.Я. - Запоріжжя: ЗІЕІТ, 2010.

 

 

Укладач:

ст. викл. кафедри ЕТ

Демешко Наталія Яківна

 

 

Затверджено на засіданні кафедри

економічної теорії

Протокол № _________

от «____»________ 2010 р.

Зав. кафедрою _________________

К.е.н., доц. Нагорна О.О.

 


ЗМІСТ

 

Опис дисципліни………………………………………………………………...4

Структура дисципліни згідно кредитно-модульної системи………....….........5

Зміст модулів (лекції)…..……………………………………..…………………6

Зміст практичних занять…..…………………….………….…………………..10

Форми контролю………………………………………………………………...13

Питання до модульного контролю..………………………………….………...14

Екзаменаційні питання…………………………………………….……………15

Список основної та додаткової літератури………………………....................16

 


ОПИС ДИСЦИПЛІНИ «Регіональна економіка»

Предмет: Господарський комплекс України та її регіонів.

Мета: Вивчення основних закономірностей і проблем оптимального розміщення продуктивних сил(РПС), регіонального планування, розвитку регіонів і виробництва, господарського комплексу України.

 

Курс: 2коледж Напрям, Характеристика  
Семестр: 1 освітньо-кваліфікаційний навчальної ї  
  Рівень дисципліни  
Кількість кредитів: - національних - 2 - ECTS – 1,5+1 0501 "Економіка і підприємництво" За вибором  
   
  Лекції: 32 години  
Модулів: 2   Молодший спеціаліст  
    Практичні: 16 годин  
Змістових    
модулів: 13    
    Самостійна  
Загальна кількість   робота: 60 годин  
годин: 108      
    Форма підсумкового контролю: іспит  

 

Затверджено на засіданні кафедри економічної теорії

Протокол № ___ від ____ _______ 2010 р.Зав. кафедрою ­­­­­­__­­­­­­­­­­­­­О.О.Нагорна

 


Структура дисципліни згідно кредитно-модульної системи

ЗМ № теми Зміст модуля Розподіл годин Разом
Лек Сем Сам.
Розділ I Теоретичні основи та загальні умови розміщення продуктивних сил  
ЗМ 1 Тема I Предмет, метод і завдання дисципліни «Розміщення продуктивних сил». -
ЗМ 2 Тема II Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил і формування економіки регіонів.  
ЗМ 3 Тема III Економічне районування і територіальна організація продуктивних сил.
ЗМ 4 Тема IV Регіон у системі територіального поділу праці
  ЗМ 5   Тема V Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики
ЗМ 6 Тема VІ Механізм реалізації регіональної економічної політики
Розділ II. Господарський комплекс України  
ЗМ 7 Тема VIІ Господарський комплекс України, його структура і трансформація в умовах ринку
  ЗМ 8   Тема VIIІ Природно-ресурсний потенціал України
Тема ІХ Населення та трудові ресурси України  
Модульний контроль №1
Розділ III. Економіка регіонів України  
ЗМ 9 Тема X Міжгалузеві комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення
ЗМ10 Тема XІ Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних систем
ЗМ 11 Тема ХІІ Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку    
Розділ IV Вплив зовнішньоекономічних зв”язків
ЗМ 12 ТемаXІІІ Міжнародні економічні зв”язки України та її інтеграція в європейські та інші світові структури
ЗМ 13 ТемаXІV Фактори сталого розвитку продуктивних сил
Модульний контроль №2
Форма підсумкового контролю –іспит
Усього

  

1. Зміст модулів (лекції)

 

Змістовні модулі

Розділ 1. Теоретичні основи і загальні умови розміщення продуктивних сил.

Тема 1. Предмет, метод і завдання курсу «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка».

1. Предмет і об'єкт науки про розміщення продуктивних сил.

2. Методологічні основи курсу.

3. Актуальні проблеми і завдання курсу «Розміщення продуктивних сил».

В результаті вивчення теми студенти повинні знати:

- поняття предмета та об'єкта РПС;

- основні методи вивчення курсу РПС;

- проблеми і завдання курсу РПС на сучасному етапі.

Література: основна [1], [2];

додаткова [12], [14]

Тема 2. Закономірності і принципи розміщення продуктивних сил. Фактори розміщення продуктивних сил.

1. Сутність економічних законів і закономірності, їх об'єктивний характер.

2. Закономірності РПС.

3. Принципи розміщення суспільного виробництва.

4. Основні фактори і критерії, що впливають на розміщення продуктивних сил.

В результаті вивчення теми студенти повинні знати:

- основні закони та закономірності, що впливають на РПС;

- принципи розміщення продуктивних сил суспільства;

- фактори РПС.

Література: основна [1], [2], [3], [4];

додаткова [12],[14]

 

Тема 3. Економічне районування і територіальна структура господарського комплексу.

1. Економічне районування: необхідність, історія, принципи районування. Методи аналізу території - системний, балансовий, нормативний та інші.

2. Принципи і критерії виділення великих економічних районів. Види економічних районів.

3. Мережа економічних районів України. Генеральне районування.

4. Проблеми та перспективи розвитку економічних районів України. Вплив НТП на розвиток територіального розміщення виробництва.

5. Форми територіальної організації ПС: ТВК, ППК, центр, вузол і інші.

В результаті вивчення теми студенти повинні знати:

- поняття районного планування і його види;

- основні принципи районування та їх особливості в Україні;

- проблеми розвитку регіонів;

- способи розрахунку показників спеціалізації територій.

Література: основна [1], [2], [3], [4];

додаткова [10], [11], [12], [13]

Розділ 2. Потенційні можливості продуктивних сил України

Тема 4. Природно-ресурсний потенціал України і його економічна оцінка.

1. Природно-ресурсний потенціал і його структура.

2. Кількісна та якісна оцінка природних ресурсів.

3. Характеристика природно-ресурсного потенціалу України та регіонів.

4. Ресурсозбереження, як спосіб раціонального використання ресурсів.

В результаті вивчення теми студенти повинні знати:

- структуру природо-ресурсного потенціалу;

- види оцінки природних ресурсів;

- основні показники природо-ресурсного потенціалу;

- способи ресурсозбереження при сучасному рівні розвитку продуктивних сил суспільства.

Література: основна [1], [2], [3], [4];

додаткова [16], [18]

Тема 5. Населення та трудові ресурси України.

1. Роль населення у розвитку території.

2. Динаміка чисельності та склад населення, особливості його територіального розміщення.

2.1 Чисельність населення.

2.2 Міське і сільське населення. Урбанізація.

2.3 Статтєвікова структура населення.

2.4 Національний склад населення.

3. Демографічні проблеми та її регіональні особливості. Міграція населення.

4. Трудові ресурси. Ринок праці.

В результаті вивчення теми студенти повинні знати:

- роль народонаселення у суспільному виробництві;

- основні показники динаміки та складу населення України;

- структуру трудових ресурсів та проблеми ринку праці на сучасному етапі;

- проблеми урбанізації та міграцій.

Література: основна [1], [2], [3], [4];

додаткова [10], [19]

Тема 6. Виробничий і науково-технічний потенціал

1. 1. Сутність і роль науково-технічного прогресу в розвитку народногосподарського комплексу.

2. 2. Науково-технічний потенціал України: сучасний стан та особливості територіальної організації.

3. 3. Проблеми реконструкції господарського комплексу України в умовах прискорення НТП.

4. 4. Виробничий потенціал України.

В результаті вивчення теми студенти повинні знати:

- роль науково-технічного прогресу в суспільному виробництві;

- основні показники НТП в Україні і його стан;

- структуру виробничого потенціалу України на сучасному етапі.

Література: основна [1], [2], [3], [4];

додаткова [8], [10], [13], [18]

Розділ 3. Галузева структура й територіальне розміщення продуктивних сил України

Тема 7. Господарський комплекс України і галузева структура економіки. Промисловість України і форми її територіальної організації.

1. Сутність і структура народного господарства України.

2. Промисловість України та її структура.

3. Форми територіальної організації промисловості.

4. Сучасна галузева структура і тенденції розвитку економіки.

В результаті вивчення теми студенти повинні знати:

- структуру господарського комплексу України;

- види концентрації та інтеграції виробництва, форми територіальної організації виробництва;

- основні проблеми та перспективи розвитку господарського комплексу України.

Література: основна [1], [2], [3], [4];

додаткова [10], [12], [13], [18]

Тема 8. Міжгалузеві комплекси промисловості, їх структура і розміщення в Україні.

1. Поняття міжгалузевих комплексів та їх види.

2. Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК). Його структура, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку. Фактори, що визначають його розміщення.

3. Металургійний комплекс. Роль, значення, структура і сучасний стан в економіці України.

4. Машинобудівний комплекс. Склад галузей машинобудівного комплексу. Особливості розміщення підприємств.

5. Хімічна промисловість. Фактори розміщення підприємств ГК.

6. Будівельний комплекс. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку.

7. Легка промисловість. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку.

В результаті вивчення теми студенти повинні знати:

- поняття міжгалузевих комплексів та їх структуру;

- основні проблеми і перспективи розвитку всіх видів промисловості;

- сучасний стан промисловості України;

Література: основна [1], [2], [3], [4];

додаткова [8], [10], [12], [18]


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.012 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал