Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Звіт про фінансові результати
Баланс

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:      
Залишкова вартість
Первісна вартість
Накопичена амортизація
Незавершене будівництво
Основні засоби:      
Залишкова вартість
Первісна вартість
Знос
Довгострокові біологічні активи:      
справедлива (залишкова) вартість
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухом
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Інші необоротні активи
Усього за розділом І
II. Оборотні активи      
Запаси:      
виробничі запаси
поточні біологічні активи
незавершене виробництво
готова продукція
Товари
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість

 

ДОДАТОК А

 

 

первісна вартість
резерв сумнівних боргів
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом
за виданими авансами
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті
у т. ч. в касі
в іноземній валюті
Інші оборотні активи
Усього за розділом ІІ
ІІІ. Витрати майбутніх періодів
ІV. Необоротні активи та групи вибуття
Баланс

 Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
       
І. Власний капітал      
Статутний капітал
Пайовий капітал
Додатково вкладений капітал
Інший додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом І
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу
Інші забезпечення
Сума страхових резервів
Сума часток перестраховиків у страхових резервах
Цільове фінансування
Усього за розділом ІІ

 

ДОДАТОК А

 

 

ІІІ. Довгострокові зобов'язання      
Довгострокові кредити банків
Довгострокові фінансові зобов'язання
Відстрочені податкові зобов'язання
Інші довгострокові зобов'язання
Усього за розділом ІІІ
IV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
з одержаних авансів
з бюджетом
з позабюджетних платежів
з оплати праці
з учасниками
із внутрішніх розрахунків
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IV
V. Доходи майбутніх періодів
Баланс

 ДОДАТОК Б

 

Звіт про фінансові результати


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал