Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Заняття. з Навчальної дисципліни «Історія україни»
з Навчальної дисципліни «Історія україни»

Тема заняття: найдавніша історія україни

Спеціальність:акушерська , сестринська , лікувальна справа.

Семестр: _ІІ.

Кількість навчальних годин: _2

1. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ:Цей період є най тривалішим в історії України, він охоплює часи від появи на українських землях перших людей і до утворення держави Київської Русі. Населення пройшло шлях від первісної людини до людини сучасного біологічного виду, від первісного людського стада до зародження державності і цивілізаційного суспільства. Ця тема є актуальною не лише для історії України, але й для історії окремих країн.

ІІ. Навчальні цілі

· Ознайомитись із стадіями розвитку первісного суспільства;

· Знатипричини тривалого заселення півдня України кочовиками та їх місцем в історії розвитку українських земель;

· Вмітиохарактеризувати теорії походження східних слов’ян та етапи формування державності в українських землях; показати на карті розселення східних слов’ян, територію кочових народів, сарматів.

ІІІ. Виховні цілі

Сприяти усвідомленню студентами того, що українці є слов’янським народом, а отже, слов’яни є нашими предками.

ІV. Міждисциплінарна інтеграція

 

Дисципліни Знати Вміти
Культурологія Трипільська культура Дати загальну характеристику

v. Зміст теми

1. Загальна характеристика України.

2. Предмет, завдання, джерела курсу «Історія України»

3. Праісторичні часи:

Палеоліт (Давній кам’яний вік (1млн. років тому -до Хтис. н.е.)),

Мезоліт(Середній кам’яний вік (ХІ-VIтис. до н.е.)),

Неоліт (Новий кам’яний вік(VI-IVтис. до н.е.)),

Енеоліт(Мідно-кам‘яний вік (IV-IIIтис. до н.е)),

Бронзовий вік.(ІІ- поч. Ітис. до н.е.)

Ранній залізний вік (поч. І тис. до н.е. - поч. І тис н.е.)

4. Кіммерійці (IX-VIIст. до н.е.)- стародавні іраномовні кочовики, які жили на території Північного Причорномор’я від Дону до Дністра;

Скіфи (VI-IIIст. до н.е.) – кочові іраномовні племена, які жили в степах Північного Причорномор’я.

Сармати (ІІІст. до н.е. – ІІІст. н.е.) – давньогрецька назва групи кочових іраномовних племен що жили на території степової смуги сучасної України й частково території Румунії.

VІ. План та організаційна структура заняття

1. Загальна характеристика України.

2 Предмет, завдання, джерела курсу «Історія України». Наукова періодизація.

3 Праісторичні часи: Палеоліт, Мезоліт, Неоліт, Енеоліт, Бронзовий Вік.

4 Кіммерійці, скіфи, сармати.

VІІ. Матеріали методичного забезпечення заняття

 

7.1. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття1.Дайте загальну характеристику історії України.

2.Що таке предмет історії України?

3.Назвіть джерела історії України.

4.Дайте загальну характеристику палеоліту.

5.Дайте загальну характеристику мезоліту.

6.Дайте загальну характеристику неоліту.

7. Дайте загальну характеристику енеоліту.

8. Дайте загальну характеристику бронзового віку.

9. Дайте загальну характеристику раннього залізного віку.

10.Охарактеризуйте кочові племена кіммерійців, скіфів, сарматів.

7.2. Матеріали контролю для заключного етапу

1. Як називались перші племені об'єднання слов'ян?

A. Союзи;

B. Родини;

C. Общини;

D. Організації.

2. Первісна людина на українських землях з'явилась приблизно:

A. 1 млн. р. тому;

B. 2 млн. р. тому;

C. 3 млн. р. тому;

D. 4 млн. р. тому

3. Позначте географічну назву біля якої виявлена найдавніша пам'ятка в Україні:

A. Трипілля;

B. Бабин;

C. Королеве;

D. Кокосове.

4. Позначте назву великих груп, якими жили архантропи:

A. Гурт;

B. Отара;

C. Стадо;

D. Череда.

5. Позначте назву культури, яку відкрив В.Хвойка:

A. Зрубна культура;

B. Культура кулястих амфор;

C. Трипільська культура;

D. Черняхівська культура.

6. Період коли відбулось так звана неолітична революція:

A. Мезоліт;

B. Палеоліт;

C. Неоліт;

D. Енеоліт;

E. Бронзовий вік.

7. Яку добу називають епохою металів?

A. Палеоліт;

B. Мезоліт;

C. Неоліт;

D.Бронзовий вік.

8. Від якого села походить назва «Трипільська культура»?:

A. Прилуки;

B. Тристетики;

C. Трипілля;

D. Прикордоння.

9. В період палеоліту найдавніші люди вели тип господарства:A. Відтворюючий;

B. Привласнюючий;

C. Рабовласницький;

D. Колективний.

10. Заселення території України первісною людиною відбулось в епоху:

A. Неоліту;

B. Палеоліту;

C. Елеоліту;

D. Мезоліту;

E. Бронзову епоху.

11. Глибокі зрушення в житті людини, які умовно назвали «неолітичною революцією» відбулись:

A. З другої половини VI тис. до н.е.;

B. З першої половини ІІ тис. до н.е.;

C. З другої половини І тис. до н.е.;

D. З другої половини ІІІ тис. до н.е.

12. Трипільська культура існувала в епоху:

A. Палеоліту;

B. Неоліту;

C. Енеоліту;

D. Мезоліту;

E. Бронзову епоху.

13. Позначте назву людини розумної часу пізнього палеоліту:

A. Архантроп;

B. Кроманьйонець;

C. Неандерталець;

D. Пітекантроп.

14. Позначте іншу назву мідно-кам'яного віку:

A. Енеоліт;

B. Мезоліт;

C. Неоліт;

D. Палеоліт.

15. Позначте, коли скіфи з'явились у Північному Причорномор'ї:

A. X ст. до н.е.

B. VII ст. до н.е.

C. V ст. до н.е.

D. III ст. до н.е.

16. Основним заняттям людини розумної за часів пізнього палеоліту було:

A. рибальство

B. полювання

C. тваринництво

D. бортництво

17. Хто з пралюдей навчився добувати вогонь:

A. Архантроп

B. Пітекантроп

C. Неандерталець

D. Краманьонець

18. Укажіть, до якого періоду відносять появу в людини вміння користуватися луком і стрілою?

A. Мезоліту

B. Неоліту

C. Енеоліту

D. Бронзового віку

19. Перші релігійні вірування пралюдей відносять до епохи:

A. Палеоліту

B. Мезоліту

C. Неоліту

D. Енеоліту

20. За легендою, записаною Геродотом, які племена походили від шлюбів скіфів з амазонками:

A. Сармати

B. Кіммерійці

C. Готи

D. Гути

 

7.3. Орієнтовна карта для самостійної роботи по темі

№ п\п Основні завдання Вказівки до завдання Відповідь
Міста-держави Північного Причорномор’я законспектувати  
2. Археологічні відомості з історії нашого народу Законспектувати  
Етногенез - … Виписати термін  
       

VІІІ. Література

1. Алексєєв Ю., Вертегел А., Даниленко В., Історія України. – К.:

Каравела, 2004, -с6-11

2. Бойко О. Історія України. – К., 1999, -с.9-22

3. Субтельний О. Історія України. – К., 1993, -с.21-32

4. Світлична В.В. Історія України. – К., 2005, -с.10-23

5. Шоколюк Ю. Історія України. – Івано-Франківськ.,2003, -с.5-10

 

Підготував викладач: Вацеба М.В.

Методична розробка семінарського заняття

з Навчальної дисципліни «історії україни»

Тема заняття: Утворення і розвиток ранньо феодальної держави Київська русь. Утворення Галицько-Волинського князівства.

Спеціальність:акушерська , сестринська , лікувальна справа.

Семестр: _ІІ.

Кількість навчальних годин: 2

1. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ:впродовж чотирьохсот років свого існування Київська держава була однією з найбільших держав Європи. Вона заклала традиції державотворення на території сучасної України, дала могутній поштовх розвитку української народності та її культури. Давньоруський період був справжньою «золотою добою» в історії України і мав велике значення для українського народу.

ІІ. Навчальні цілі

· Ознайомитисьз історією утворення і формування ранньофеодальної держави Київська Русь;

· Знатиосновні етапирозвитку держави, соціальну стратифікацію суспільства, причини і етапи феодальної роздробленості;

· Вмітискладати політичні портрети князів Київської Русі, показати на карті територію Київської Русі

ІІІ. Виховні цілі

сприяти національно-патріотичному вихованню студентів.

ІV. Міждисциплінарна інтеграція

Дисципліни Знати Вміти
культурологія Культуру Київської Русі. Дати загальну характеристику розвитку культури Київської Русі.

v. Зміст теми

1. Походження та розселення слов’ян.

2. Концепції походження Київської Русі та її назви.

3. Виникнення та встановлення Київської Русі в ІХ – Х ст. Перші київські князі ( Олег, Ігор, Ольга, Святослав).

4. Піднесення та розквіт Русі в кін. Х – сер. ХІ ст..

 

Теорії виникнення держави в східних слов’ян

теорія Зміст
  Норманська (варязька)   Висунута у ХVIII ст. німецькими вченими Г.З. Байєром та Г.Ф.Міллером, які стверджували, що Давньоруську державу заснували вихідці зі Скандинавії –нормани.
Слов’янська (автохтонна)   Засновник учений М.Ломоносов. Згідно з нею, у слов’ян існували всі необхідні передумови створення власної держави.  
  Компромісна (слов’яно-варязька)   Засновник Ключевський. Вважав, що слов’яни вже стояли на порозі утворення власної держави, а нормани (варяги) стали певним організуючим чинником, який прискорив цю подію.
Теорія О. Пріцака Згідно з його теорією, давноруська держава була створена особливою активною соціальною групою, що складалася з професійних воїнів-купців, які належали до різних етносів.

VІ. План та організаційна структура заняття

1. Утворення Київської Русі.

2. Основні етапи розвитку Київської держави. Становлення державності (князювання Олега, Ігоря, Ольги, Святослава).

3. Київська Русь в період найбільшого піднесення: правління В. Великого та

Я. Мудрого.

4. Історичне значення християнізації Русі.

5. Причини феодальної роздробленості.

6.Утворення Галицько-Волинського князівства

VІІ. Матеріали методичного забезпечення заняття

7.1 Матеріали контролю для підготовчого етапу

1. Дайте загальну характеристику Українських земель

2.Загальна характеристика Палеоліту.

3.Назвіть особливості Мезоліту.

4.Охарактеризуйте неолітичну революцію.

5.Характерні особливості Енеоліту та Бронзового віку.

6. Що являла собою скіфо-сарматська доба?

 

7.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття

1.Назвіть основні теорії походження слов’ян.

2.Покажіть на карті територію їх розселення.

3.Назвіть основні концепції походження Київської Русі.

4. Дайте загальну характеристику Київській Русі за правління князя Олега..

5. Дайте загальну характеристику Київській Русі за правління князя Ігоря.

6. Дайте загальну характеристику Київській Русі за правління княгині Ольги.

7. Дайте загальну характеристику Київській Русі за правління князя Святослава.

8.Проаналізуйте тенденції піднесення та розквіту Київської Русі в кін. Х – сер. ХІ ст.

!

7.3. Матеріали контролю для заключного етапу

1. Позначте, коли було велике розселення слов'ян:

A. 1-2 ст.

B. 3-4 ст.

C. 2-7 ст.

D. 8-9 ст.

2. Укажіть, які племена проживали на землях навколо сучасного Києва:

A. Древляни

B. Поляни

C. Сіверяни

D. Тіверці

3. Укажіть ім'я князя, за якого християнство стало державною релігією Київської Русі:

A. Олег

B. В. Мономах

C. В. Великий

D. Я. Мудрий

4. Укажіть, які методи переважали в зовнішній політиці Ярослава Мудрого:

A. Сила зброї

B. Інтрига та обман

C. Створення оборонних блоків держав

D. Шлюбна дипломатія

5. Племінне об'єднання на основі якого утворилась Давньоруська держава:

A. Дуліби

B. Уличі

C. Древляни

D. Тіверці

E. Поляни

6. Селяни, які у Київській Русі перебували у повній власності феодала:

A. Смерди

B. Рядовичі

C. Холопи

D. Слуги

7. Найбільшого піднесення Київська Русь досягла за правління:

A. В. Великого

B. Я. Мудрого

C. Княгині Ольги

D. В. Мономаха

E. Князя Олега

8. Хто такий Нестор?

A. Пророк

B. Літописець

C. Князь

D. Воїн

9. Північними сусідами слов'ян були:

A. Печеніги

B. Нормани

C. Половці

D. Козаки

10. Початок княжіння Олега в Києві:

A. 882р.

B. 907р.

C. 945р.

D. 964

11. Укажіть, яке місто увійшло в історію «Як матір містам руським»:

A. Новгород

B. Київ

C. Іскоростень

D. Царгород

12. Початок правління Княгині Ольги:

A. 882р.

B. 907р.

C. 945р.

D. 980р.

13. Пращурами східних слов'ян були:

A. Анти

B. Склавини

C. Венеди

14. Відомим лікарем у Київській Русі був:

A. Іларіон

B. Агапіт

C. Алексій

D. Нестор

15. Позначте назву народу, від рук представників якого загинув князь Святослав:

A. Болгари

B. Печеніги

C. Половці

D. Козаки

16. Церкву Святої Софії було закладено на честь перемоги:

A. Над готами

B. Над гунами

C. Над печенігами

D. Над половцями

17. Як у Київській Русі Називались Народні збори:

A. Рада

B. Збори

C. Нарада

D. Віче

E. Дума

18. Князь, якого назвали тестем Європи:

A. В. Великий

B. Я. Мудрий

C. В. Мономах

D. Святослав

19. Хто є автором праці «Руська правда»

A. В. Великий

B. Я. Мудрий

C. В. Мономах

D. Ігор Святославович

20. Яке ім'я отримала Княгиня Ольга після хрещення:

A. Анна

B. Марія

C. Олена

D. Ірина

21. Галицько – Волинський князь, який був коронований і отримав титул короля:

A. Роман Мстиславович

B. Володимир Великий

C. Данило Галицький

D. Ярослав Осьмомисел

22. Укажіть, у якому році відбулось об´єднання Волині і Галичини в одне князівство:

A. 1185 р.

B. 1199 р.

C. 1201 р.

D. 1238 р.

23. Перша битва руських воїнів із монголо-татарами відбулась в 1223 р. на річці:

A. Дніпро

B. Калка

C. Присп´ять

Сіверський Донець

 

7.4 . Орієнтовна карта для самостійної роботи

№ п\п Основні завдання Вказівки до завдання Відповідь
Розвиток освіти та науки законспектувати  
Розвиток літератури законспектувати  
Розвиток архітектури законспектувати  
Розвиток мистецтва законспектувати  

VІІІ. Література

1.Алексєєв Ю., Вертегел А., Даниленко В., Історія України. – К.:

Каравела, 2004, -с13-14

2.Бойко О. Історія України. – К., 1999, -с.23-45

3.Субтельний О. Історія України. – К., 1993, -с.29-51

4.Світлична В.В. Історія України. – К., 2005, -с.33-46

5.Шоколюк Ю. Історія України. – Івано-Франківськ.,2003, -с.5-10

 

Підготував викладач: Вацеба М. В.

 

Методична розробка семінарського


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.026 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал