Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Фотоcурет: А. Синявский


Қ азақ станның даму Картасы

Lorem ipsum

var obl = new Array(); obl[1] = ' Маң ғ ыстау облысы

Ә кімшілік орталығ ы - Маң ғ ыстау
Аумағ ы - 166 мың км²
Халық саны (2008) - 407, 3 мың адам
Халық тығ ыздығ ы - 2, 5 адам км²
ІЖӨ 2008 жылдың қ аң тар айы - 116674млн. тең ге

'; obl[2] = ' Атырау облысы

Ә кімшілік орталығ ы - Атырау
Аумағ ы - 118, 6 мың км²
Халық саны (2008) - 490, 2 мың адам
Халық тығ ыздығ ы - 4, 1 адам км²
ІЖӨ 2008 жылдың қ аң тар айы - 161271млн. тең ге

 

'; obl[3] = ' Батыс Қ азақ стан облысы

Ә кімшілік орталығ ы - Орал
Аумағ ы - 151, 3 мың км²
Халық саны (2008) - 615, 3 мың адам
Халық тығ ыздығ ы - 4, 1 адам км²
ІЖӨ 2008 жылдың қ аң тар айы - 77162 млн. тең ге

'; obl[4] = ' Ақ тө бе облысы

Ә кімшілік орталығ ы - Ақ тө бе
Аумағ ы - 300, 6 мың км²
Халық саны (2008) - 703, 4 мың адам
Халық тығ ыздығ ы - 2, 3 адам км²
ІЖӨ 2008 жылдың қ аң тар айы - 66917 млн. тең ге

 

'; obl[5] = ' Қ ызылорда облысы

Ә кімшілік орталығ ы - Қ ызылорда
Аумағ ы - 226, 0 мың км²
Халық саны (2008) - 631, 8 мың адам
Халық тығ ыздығ ы - 2, 8 адам км²
ІЖӨ 2008 жылдың қ аң тар айы - 68683 млн. тең ге

 

'; obl[6] = ' Қ останай облысы

Ә кімшілік орталығ ы - Қ останай
Аумағ ы - 196, 0 мың км²
Халық саны (2008) - 894, 2 мың адам
Халық тығ ыздығ ы - 4, 6 адам км²
ІЖӨ 2008 жылдың қ аң тар айы - 20860 млн. тең ге

'; obl[7] = ' Оң тү стік Қ азақ стан облысы

Ә кімшілік орталығ ы - Шымкент
Аумағ ы - 117, 3 мың км²
Халық саны (2008) - 2331, 2 мың адам
Халық тығ ыздығ ы - 19, 8 адам км²
ІЖӨ 2008 жылдың қ аң тар айы - 12572 млн. тең ге

'; obl[8] = ' Жамбыл облысы

Ә кімшілік орталығ ы - Тараз
Аумағ ы - 144, 2 мың км²
Халық саны (2008) - 1018, 3 мың адам
Халық тығ ыздығ ы - 7, 1 адам км²
ІЖӨ 2008 жылдың қ аң тар айы - 8999 млн. тең ге

'; obl[9] = ' Алматы облысы

Ә кімшілік орталығ ы - Талдық орғ ан
Аумағ ы - 223, 9 мың км²
Халық саны (2008) - 1642, 3 мың адам
Халық тығ ыздығ ы - 7, 3 адам км²
ІЖӨ 2008 жылдың қ аң тар айы - 18841 млн. тең ге


'; obl[10] = ' Шығ ыс Қ азақ стан облысы

Ә кімшілік орталығ ы - Ө скемен
Аумағ ы - 283, 3 мың км²
Халық саны (2008) - 1416, 4 мың адам
Халық тығ ыздығ ы - 5, 0 адам км²
ІЖӨ 2008 жылдың қ аң тар айы - 35920 млн. тең ге

'; obl[11] = ' Қ арағ анды облысы

Ә кімшілік орталығ ы - Қ арағ анды
Аумағ ы - 428, 0 мың км²
Халық саны (2008) - 1341, 5 мың адам
Халық тығ ыздығ ы - 3, 1 адам км²
ІЖӨ 2008 жылдың қ аң тар айы - 62529 млн. тең ге

 

'; obl[12] = ' Павлодар облысы

Ә кімшілік орталығ ы - Павлодар
Аумағ ы - 124, 8 мың км²
Халық саны (2008) - 746, 2 мың адам
Халық тығ ыздығ ы - 6, 0 адам км²
ІЖӨ 2008 жылдың қ аң тар айы - 48010 млн. тең ге

'; obl[13] = ' Ақ мола облысы

Ә кімшілік орталығ ы - Кө кшетау
Аумағ ы - 146, 2 мың км²
Халық саны (2008) - 747, 2 мың адам
Халық тығ ыздығ ы - 5, 1 адам км²
ІЖӨ 2008 жылдың қ аң тар айы - 8772 млн. тең ге

'; obl[14] = ' Солтү стік Қ азақ стан облысы

Ә кімшілік орталығ ы - Петропавл
Аумағ ы - 123, 2 мың км²
Халық саны (2008) - 653, 8 мың адам
Халық тығ ыздығ ы - 5, 3 адам км²
ІЖӨ 2008 жылдың қ аң тар айы - 4354 млн. тең ге

';

Тә уелсіздік кү ні 16 желтоқ сан 1991 ж.
Ресми тілдер Қ азақ – мемлекеттік, орыс – ресми
Астанасы Астана (653, 8 мың адам)
Басқ ару тү рі Президенттік-парламенттік республика
Аумағ ы 2 724 900 шаршы км
Халқ ы • Барлығ ы • Тығ ыздығ ы   15, 82 млн. адам 5, 8 адам/ш.км
ІЖӨ • Барлығ ы (2008) • Адам жанына шақ қ анда (2008)   $ 132, 5 млн. $ 8, 45 мың
Қ ұ нсыздану дең гейі (2008): 9, 5%
Тұ тынушы қ алтасының бағ асы $101
Ә р адамғ а шақ қ андағ ы орташа айлық табыс $ 505
Негізгі капиталғ а салынғ ан инвестициялар 3 836, 1 млрд. тенге
Валютасы Қ азақ тең гесі (KZT, код 82)
Интернет-домен .kz
Телефонный коды +7
Сағ аттық белдіктер UTC +5, +6.

© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.