Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 6. Науково-дослідна робота студентів, її форми і роль у підготовці майбутніх фахівців
План

1. Необхідність і завдання науково-дослідної роботи студентів.

2. Структура науково-дослідної роботи студентів.

3. Напрями та організація науково-дослідної роботи студентів.

4. Самостійна та індивідуальна робота студентів.

1. Необхідність і завдання науково-дослідної роботи студентів

 

Науково-дослідна робота студентів(НДРС) вищих навчальних закладів України є одним із основних чинників підготовки висококваліфікованих кадрів відповідного профілю.

Поняття "науково-дослідна робота студентів" включає в себе два взаємопов'язаних елементи:

· навчання студентів елементам дослідницької роботи, її організації та методики;

· наукові дослідження, що здійснюють студенти під керів­ництвом науково-педагогічних працівників.

Для НДРС вищих навчальних закладів характерним є єдність цілей і напрямів навчальної, наукової і виховної ро­боти, взаємодія всіх форм і методів наукової роботи студентів, що реалізуються в навчальному процесі та поза-навчальний час. Це забезпечує їхню участь у науковій діяльності протягом усього періоду навчання, тісно пов'язану як із науково-дослідницькою діяльністю, що проводиться підроз­ділами ВНЗ.

Реалізована в комплексі НДРС забезпечує вирішення таких основних завдань:

· формування наукового світогляду, оволодіння методологією і методами наукового дослідження;

· надання допомоги студентам у прискореному оволодінні спеціальністю;

· розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей;

· прищеплення студентам навичок самостійної НДР;

· розвиток ініціативи, здатності застосувати теоретичні знання у своїй практичній роботі, залучення студентів до розв'язання наукових проблем;

· необхідність постійного оновлення і вдосконалення своїх знань;

· розширення теоретичного кругозору і наукової ерудиції;

· створення та розвиток наукових шкіл, творчих колек­тивів, виховання резер­ву вчених, дослідників, викладачів.

Науково-дослідницька діяльність студентів — це системне утворення, яке має свою структуру, зміст і форми.

 

2. Структура НДРС

 

У Національному університеті ДПС України склалася певна структу­ра НДРС: проректор з наукової роботи, рада НДРС, рада студентського науково-творчого товариства (СНТТ) факультету, СНТТ кафедри.

Наукове керівництво СНТТ здійснюється науковим керівником, який обирається вченою радою вищого навчального закладу. Голова (з числа студентів) і члени ради СНТТ призначаються і затверджуються наказом ректора. Рада СНТТ НУДПСУ:

· створює факультетські ради СНТТ і керує ними. Організовує разом з факультетськими СНТТ гуртки, творчі секції;

· інформує громадськість ВНЗ про роботу СНТТ;· щорічно організовує підсумкові студентські наукові конференції;

· організовує і проводить внутрівузівський конкурс студентських наукових робіт, контролює діяльність гуртків на кафедрах;

· організовує виставки і презентації кращих наукових праць студентів;

· забезпечує участь студентів у регіональних та всеукраїнських конкурсах, конференціях, олімпіадах;

· сприяє широкому впровадженню результатів студентських робіт у практику, публікуванню статей, тез доповідей у наукових збірках;

· організовує взаємодію СНТТ з іншими ВНЗ;

· морально та матеріально заохочує студентів, які ефективно здійснюють НДР.

Рада СНТТ працює в тісному зв'язку з СНТТ факультетів і кафедр.

Залучення студентів до наукової діяльності здійснюється через академічну групу. На початку навчального року в групах, на курсах і факультетах проводяться бесіди про науково-дослідницьку діяльність, де висвітлюють­ся досягнення студентів за минулі роки, подається інформація щодо запланованої наукової тематики НУДПСУ, факультетів, кафедр.

Зміст і характер НДРС визначаються:

а) проблематикою дослідницької і науково-методичної діяльності кафедр, факультетів;

б) тематикою досліджень, що здійснюються кафедрами у творчій співпраці з іншими установами та організаціями;

в) умовами дослідницької роботи студентів, наявністю бази дослідження, можливістю отримання необхідних документів, наявністю комп'ютерної техніки, Іntеrnеt.

3. Напрями та організація НДРС

 

Науково-дослідницька робота студентів ВНЗ здійсню­ється за трьома основними напрямами:

· НДР, що є невід'ємним еле­ментом навчального процесу і входить до навчальних планів, навчальних програм як обов'язкова для всіх студентів;· НДР, що здійснюється поза навчальним процесом у межах СНТТ;

· науково-організаційні заходи: конференції, олімпіади, конкурси тощо.

НДРС у межах навчального процесу є обов'язковою для кожного студента і охоплює майже всі форми навчальної роботи:

· написання рефератів;

· виконання лабораторних, практичних, семінарських та самостійних завдань, контрольних робіт;

· виконання нетипових завдань дослідницького характеру в період виробничої практики;

· розробка методичних матеріалів (глосаріїв, кросвордів, програм і мето­дик соціологічних досліджень тощо);

· підготовка і захист курсових та дипломних робіт.

Для проведення НДР роботи студенти отримують робоче місце в лабораторії кафедри, комп'ютерному класі, бібліотеці.

НДРС поза навчальним процесом є одним із найважливіших засобів формуван­ня висококваліфікованих фахівців. Нею передбачається:

· участь студентів у роботі наукових гуртків;

· участь студентів у виконанні держбюджетних наукових робіт, проведенні досліджень у межах творчої співпраці кафедр, факультетів;

· робота в студентських центрах, перекладацьких бюро;

· рекламна, лекторська діяльність;

· написання статей, тез доповідей, інших публікацій.

Найпоширенішою формою організації НДРС є наукові гуртки. Науковим підрозділом керує викладач, помічником якого є студент.

Студенти, які досягли значних успіхів у НДР, можуть працювати за індивідуальним графіком виконання навчального плану в межах установленого терміну навчання. Студенти-науковці, випускники ВНЗ за рішенням ДЕК та СНТТ ВНЗ можуть бути рекомендовані до вступу в аспірантуру, на викладацьку роботу.

Конкретні види та форми організації індивідуальної роботи студентів визначаються кафедрою під час розробки робочої навчальної програми дисципліни у розділі «Індивідуально-консультаційна робота» (ІКРС) та передбачені у навчальному плані.

Терміни отримання, виконання і захисту індивідуальних завдань студентами визначаються графіком, що розробляється відповідною кафедрою на кожний семестр або навчальний рік.

До основних форм ІКРС відносяться: консультації, індивідуальні завдання та індивідуальні навчально-дослідні завдання.

 

 
 


Рис. 6.1.

 

4. Самостійна та індивідуальна робота студентів

 

Консультація — проводиться з метою отримання студентом відповіді на окремі теоретичні чи практичні питання.

Науково-педагогічні працівники кафедри проводять консультації за графіком як для академічної групи так і індивідуально.

Індивідуальні завдання сприяють вивченню студентом теоретичного матеріалу, формуванню вмінь для використання знань щодо вирішення практичних завдань і виконуються самостійно.

Виконання індивідуальних завдань містить такі види робіт:

1) написання реферату;

2) виконання розрахунково-графічних робіт;

3) виконання контрольних робіт;

4) аналіз практичних, проблемних ситуацій;

5) написання кур­сової, випускної та дипломної роботи, звітів з практики;

6) аналіз наукової публікації;

7) підготовка критичного есе на статті;

8) пошук (підбір) та огляд літературних джерел;

9) аналітичний розгляд наукової публікації;

10) проекти, підготовка результатів власних досліджень до виступу на конференціях, участь в олімпіадах, робота з кейсами тощо;

11) практикум з навчальної дисцип­ліни.

Реферати – індивідуальні завдання, які сприяють розширенню теоретичних знань сту­дентів з окремих тем дисципліни, розвивають навички самостійної роботи з навчальною та науковою літературою.

Перелік тем рефератів передбачений у робочій навчальній програмі з навчальної дисципліни.

Перш ніж розпочати написання реферату студену варто виконати таку роботу:

· визначити об'єкт і мету спілкування;

· дібрати до теми необхідну літературу, опрацювати її;

· скласти план роботи;

· осмислити правильність та довести основні положення, що висуваються для обговорення;

· проаналізувати факти, виділити їх спільне та відмінне, узагальнити науковий матеріал у відповідності зі складеним планом реферату;

· підготувати необхідні до роботи ілюстрації, вміло використовувати власні спостереження, досвід та інші методи дослідження.

Під час виступу реферат потрібно розповідати, а не читати. Для цього доцільно скласти розгорнутий план-конспект на 2-4 сторінки.

Щоб реферат був змістовним, необхідно приділити увагу підбору матеріалу. А для цього рекомендується використати ряд джерел.

Контрольні роботи – це індивідуальні завдання, які передбачають самостійне виконання студентом певної практичної роботи. Контрольні роботи можуть передбачати певний ілюстративний матеріал.

Розрахунково-графічні роботи (РГР)– індивідуальні завдання, які передбачають вирішення практичної задачі - це різновид контрольної роботи.

Основну частину роботи складають розрахунки, таблиці, які можуть супроводжуватися ілюстративним матеріалом: графіками, векторними діаграмами, гістограмами тощо.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ)вид індивідуального завдання навчально-дослідного чи проектно-конструкторського характеру.

ІНДЗ містить елемент пошукової, частково науково-дослідної роботи і виступає чинником залучення студента до НДР, яка може бути продовжена під час виконання курсової, випускної, дипломної роботи, підготовки наукових доповідей, написання наукових статей тощо.

ІНДЗ оцінюється як частина навчального курсу з урахуванням у загальній оцінці за курс.

Зміст, структура, порядок подання та захисту ІНДЗ, критерії оцінювання розробляються науково-педагогічними працівниками.

Курсова робота з навчальної дисципліни – це індивідуальне завдання, яке передбачає розробку сукупності документів (розрахунково-пояснювальної або пояснювальної записки, за необхідності – графічного, ілюстративного матеріалу), та є творчим вирішенням конкретних завдань щодо об’єктів діяльності фахівця, які виконані студентом самостійно під керівництвом викладача згідно із завданням, на основі набутих з даної та суміжних дисциплін знань та умінь.

Курсова містить обґрунтовані теоретичні положення, розроблені студентом на підставі аналізу літератури; методичні розробки, в яких викладено результати прикладного дослідження проблеми. Курсова робота свідчить про рівень знань з методології наукового дослідження, фахових навчальних дисциплін, а також про сформованість загальних і спеціальних професійних вмінь і навичок.

Тематика курсових робіт затверджується на засіданні кафедри. Мета, завдання та порядок виконання курсових робіт, зміст та обсяг їх окремих частин, характер вихідних даних подаються у методичних вказівках, які розробляються кафедрами.

Курсові роботи виконуються з базових навчальних дисциплін для відповідної спеціальності. Кількість курсових робіт визначається навчальним планом, але не більше однієї на навчальний рік.

Дипломна робота – індивідуальне завдання науково-дослідницького характеру, яке виконує студент на завершальному етапі фахової підготовки. Вона є однією із форм теоретичних і практичних знань, вміння їх застосовувати та містить елементи наукової новизни.

Тематика дипломних робіт щорічно коригується з урахуванням набутого на кафедрах досвіду, побажань спеціалістів, які беруть участь у рецензуванні робіт, і рекомендацій Державної екзаменаційної комісії (ДЕК).

Типова структура курсової, дипломної (випускної) роботи має бути такою: титульний аркуш; зміст; перелік умовних позначень (при необхідності); вступ; кілька розділів (підрозділів), що розкривають теорію питання та досвід практичної роботи; висновки; список використаної літератури; додатки.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.012 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал