Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Практичне заняття. 1. Аналіз ст. 29 Закону України «Про прокуратуру» та розв’язання задач про визначення предмету прокурорського нагляду в галузі оперативно-розшукової
1. Аналіз ст. 29 Закону України «Про прокуратуру» та розв’язання задач про визначення предмету прокурорського нагляду в галузі оперативно-розшукової діяльності.

2. Складання модульного контрольно-залікового зрізу знань.

 

Теми рефератів

1. Прокурорський нагляд за застосуванням органами досудового розслідування заходів процесуального примусу та вчиненням інших процесуальних дій.

2. Прокурорський нагляд за забезпеченням виконання вимог закону щодо участі захисника на досудових стадіях провадження у кримінальних справах.

3. Повноваження прокурора у процесі здійснення нагляду за органами дізнання та досудового слідства.

4. Правові акти прокурорського нагляду за органами досудового розслідування.

5. Організація прокурорського нагляду.

6. Прокурорський нагляд за додержанням органами дізнання і досудового слідства вимог закону про прийом, реєстрацію, облік і вирішення заяв і повідомлень про злочин.

 

Завдання для самостійного опрацювання та перевірки знань

1. До якого напряму (галузі) відноситься нагляд за виконанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність?

2. У чому полягають межі в предметі прокурорського нагляду за виконанням законів оперативно-розшуковими органами?

3. Які повноваження прокурора щодо здійснення нагляду за виконанням законів оперативно-розшуковими органами передбачені у чинному законодавстві України?

4. У чому специфіка організації прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які виконують оперативно-розшукові дії?

5. Які повноваження прокурора щодо нагляду за виконанням законів органами дізнання та досудового слідства передбачені в КПК України стосовно стадії порушення кримінальної справи?

6. Які повноваження прокурора під час нагляду за виконанням законів органами дізнання і досудового слідства?

7. Які повноваження прокурора для здійснення нагляду за виконанням законів органами дізнання та досудового слідства передбачені Законом “Про прокуратуру”?

8. Чи має право прокурор доручати органам дізнання проведення оперативно-розшукових заходів? Які позиції існують щодо цього питання в юридичній літературі?

9. Чи може здійснюватись прокурорський нагляд за виконанням законів органами дізнання та досудового слідства після того, як розслідування у справі закінчено, і в яких випадках?

10. Які повноваження прокурора дозволяють йому попереджати порушення законів органами дізнання та досудового слідства?

11. Які повноваження прокурора дозволяють йому усувати порушення, допущені органами дізнання і досудового слідства?

Основна література

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.2. Про прокуратуру : Закон України від 05.11.1991 р. № 1789-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1991. – № 53. – Ст. 793.

3. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : Закон України від 30.06.1993 р. № 3341-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1993. – № 35. Ст. 358.

4. Закон України “Про прокуратуру”: Накут.-практ.коментар / Д.М Бакаєв, Ю.М. Грошевий, В.В.Долежав та ін.: ІПК Ген. Прокуратури України. – Х.: Рита. – 1993. – с. 176

5. Ключков В. Функции прокуратуры правовом государстве // Закон и бизнес. – 1997. –16 июля.

Змістовий модуль №2

 

Тема 5. Підтримання державного обвинувачення в суді.

Лекція – 2 год.

Семінарські заняття – 2 год.

План семінару

1. Поняття підтримання державного обвинувачення як виду діяльності прокурора.

2. Участь прокурора у судовому слідстві.

3. Участь прокурора у судових дебатах.

4. Відмова прокурора від обвинувачення та її правові наслідки.

5. Участь прокурора у стадіях щодо перевірки вироків, ухвал і постанов суду.

Теми рефератів

1. Висновок прокурора під час підтримання державного обвинувачення в суді.

2. Фактичні обставини і юридичні підстави, що породжують обов’язок прокурора відмовитись від обвинувачення.

Завдання для самостійного опрацювання та перевірки знань

1. Охарактеризуйте правову основу функції підтримання прокурором державного обвинувачення в судах.

2. Які етапи діяльності прокурора у розгляді кримінальних справ судом першої інстанції?

3. Якими процесуальними актами оперує прокурор, підтримуючи державне обвинувачення?4. Які особливості участі прокурора у розгляді кримінальних справ судом першої інстанції?

5. Що таке апеляційне провадження у кримінальному процесі? З якого часу і в зв’язку з чим кримінально-процесуальне законодавство доповнено інститутом апеляції?

6. З яких етапів складається діяльність прокурора, що реалізується його участю у розгляді кримінальних справ апеляційним судом?

7. Які особливості підтримання прокурором державного обвинувачення під час касаційного провадження у кримінальних справах?

8. Які особливості виконання обвинувальної функції прокурорами на стадії провадження щодо перевірки вироків, постанов і ухвал суду?

9. Якими особливостями вирізняється діяльність прокурора, пов’язана із переглядом судами кримінальних справ в порядку виключного провадження?

Основна література

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Про прокуратуру : Закон України від 05.11.1991 р. № 1789-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1991. – № 53. – Ст. 793.

3. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : Закон України від 30.06.1993 р. № 3341-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1993. – № 35. Ст. 358.

4. Закон України “Про прокуратуру”: Накут.-практ.коментар / Д.М Бакаєв, Ю.М. Грошевий, В.В.Долежав та ін.: ІПК Ген. Прокуратури України. – Х.: Рита. – 1993. – с. 176

5. Ключков В. Функции прокуратуры правовом государстве // Закон и бизнес. – 1997. –16 июля.

6. Про організацію підтримання державного обвинувачення в суді, підвищення якості та ефективності прокурорів у кримінальному судочинстві : Наказ Генерального Прокурора України від 30 жовтня 1998 р. // Прокуратура в Україні: Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2000. – №4. – С. 224-232.

7. Крючко Ю.І.Проблеми підтримання державного обвинувачення у справах про навмисні вбивства. – Х., ТОВ “Пегас”. – 2000. – 246 с.

8. Маляренко В.Т., Вернидубов І.В. Прокурор у кримінальному судочинстві. – К.: Юрінком Інтер,2001. – 240

9. Мельник П.І., Хавронюк М.І. Судові та інші правоохоронні органи. Правоохоронна діяльність: Навч.посібник. – К.: Атака. – 2000. – 512 с.

10. Мичко М.І. Теоретичні і практичні проблеми організації роботи в апараті прокуратури області. – Донецьк, 2000. – 160 с.

 

Тема 6. Представництво інтересів громадян або держави в суді.

Лекція – 2 год.

Семінарські заняття – 2 год.

План семінару

1. Поняття представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом.

2. Зміст представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави у розгляді судами цивільних справ.

3. Зміст представництва у розгляді судами господарських справ.

Теми рефератів

1. Випадки, коли участь прокурора у розгляді судом цивільної справи є обов’язковою і не залежить від його нагляду.

2. Обов’язкова участь прокурора, коли розглядається його заява про визнання незаконним правового акта органу, рішення чи дії службової особи.

Завдання для самостійного опрацювання та перевірки знань

1. Назвіть правову базу представництва прокуратурою інтересів громадянина і держави в суді.

2. Яка роль прокуратури в цивільному судочинстві?

3. Яка роль прокуратури в господарському судочинстві?

4. Які є етапи діяльності прокурора, що називається «представництво інтересів громадянина або держави у суді» у випадках його участі у розгляді цивільних справ?

5. Які етапи представництва прокурором інтересів держави і громадянина у випадках його участі в господарському суді?

6. Які форми представництва прокуратури у цивільному та господарському судочинстві?

7. В яких випадках прокурор зобов’язаний звернутись до суду із позовом або вступити у розглядувану судом справу?

8. Які особливості участі прокурора у провадженні в справах, що виникають у зв’язку з адміністративними правовідносинами, і в справах особливого провадження?

9. Якими правами наділений прокурор, котрий бере участь у розгляді цивільної справи судом першої інстанції?

Основна література

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Про прокуратуру : Закон України від 05.11.1991 р. № 1789-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1991. – № 53. – Ст. 793.

3. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : Закон України від 30.06.1993 р. № 3341-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1993. – № 35. Ст. 358.

4. Закон України “Про прокуратуру”: Накут.-практ.коментар / Д.М Бакаєв, Ю.М. Грошевий, В.В.Долежав та ін.: ІПК Ген. Прокуратури України. – Х.: Рита. – 1993. – с. 176

5. Ключков В. Функции прокуратуры правовом государстве // Закон и бизнес. – 1997. –16 июля.

6. Мельник П.І., Хавронюк М.І. Судові та інші правоохоронні органи. Правоохоронна діяльність: Навч.посібник. – К.: Атака. – 2000. – 512 с.

 

Тема 7. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

Лекція – 2 год.

Семінарські заняття – 2 год.

План семінару

1. Суть, завдання, предмет та об’єкти нагляду за додержанням законів у ході виконання судових рішень у кримінальних справах, а також під час застосування інших заходів примусового характеру.

2. Повноваження прокурора та особливості їх реалізації, залежно від об’єкта нагляду.

3. Особливості прокурорського нагляду за додержанням законів у місцях позбавлення або обмеження волі.

4. Нагляд за законністю перебування осіб у місцях тримання затриманих, попереднього ув’язнення, в інших установах, які виконують заходи примусового характеру.

5. Нагляд за законністю виконання покарання, не пов’язаного із позбавленням волі.

Теми рефератів

1. Правові засоби прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

2. Нагляд за законністю перебування осіб у місцях, де виконуються заходи примусового характеру, які призначаються судом.

3. Нагляд за законністю звільнення та умовно-дострокового звільнення.

 

Завдання для самостійного опрацювання та перевірки знань

1. Назвіть предмет нагляду за діяльністю кримінально-виконавчої системи.

2. Назвіть предмет нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

3. Суб’єкти нагляду за діяльністю кримінально-виконавчої системи.

4. Безпосередні об’єкти нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та при застосуванні інших заходів процесуального примусу, що обмежують особисту свободу громадян. Характеристика і види.

5. Завдання і мета нагляду за діяльністю кримінально-виконавчої системи.

6. Специфіка прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах.

7. Значення нагляду за діяльністю кримінально-виконавчої системи.

8. Безпосередні напрями діяльності прокуратури в процесі здійснення нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах тощо.

9. Охарактеризуйте правову базу здійснення прокуратурою нагляду за діяльністю кримінально-виконавчої системи.

Основна література

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Про прокуратуру : Закон України від 05.11.1991 р. № 1789-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1991. – № 53. – Ст. 793.

3. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : Закон України від 30.06.1993 р. № 3341-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1993. – № 35. Ст. 358.

4. Закон України “Про прокуратуру”: Накут.-практ.коментар / Д.М Бакаєв, Ю.М. Грошевий, В.В.Долежав та ін.: ІПК Ген. Прокуратури України. – Х.: Рита. – 1993. – с. 176

5. Ключков В. Функции прокуратуры правовом государстве // Закон и бизнес. – 1997. –16 июля.

 

Тема 8. Координація боротьби зі злочинністю і корупцією.

Лекція – 2 год.

Семінарські заняття – 2 год.

Практичне заняття – 2 год.

План семінару

1. Суть і значення функції координації діяльності у боротьбі із злочинністю та корупцією.

2. Правові та організаційні форми і напрями координації прокуратурою діяльності у боротьбі із злочинністю та корупцією.

3. Роль прокуратури в координації діяльності у боротьбі із злочинністю та корупцією.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.012 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал