Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Практичне заняття. 1. Провести рольову гру зі студентами за процедурою проведення прокурором координаційної наради.
1. Провести рольову гру зі студентами за процедурою проведення прокурором координаційної наради.

2. Написання модульного контрольно-залікового зрізу знань.

Теми рефератів:

1. Обов’язковість виконання рішень координаційної наради для визначених у ньому правоохоронних органів.

2. Форми координації у боротьбі з корупцією.

Завдання для самостійного опрацювання та перевірки знань

1. У чому полягає традиційність підходу до вивчення питань боротьби із злочинністю?

2. Що становить предмет координації і який його характер?

3. Які правоохоронні органи здійснюють боротьбу зі злочинністю? Як це питання врегульовано законодавством?

4. Чому суд не потрібно відносити до правоохоронних органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю?

5. Назвіть основні напрями координаційної діяльності у боротьбі зі злочинністю.

6. Які основні форми координації діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю?

7. Вкажіть склад координаційної наради.

8. Хто є головою координаційної наради?

9. Які повноваження голови координаційної наради?

10. Чи можлива взаємодія правоохоронних органів, що ведуть боротьбу зі злочинністю, із судами. Якщо так, тоді в яких формах відбувається ця взаємодія?

Основна література

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Про прокуратуру : Закон України від 05.11.1991 р. № 1789-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1991. – № 53. – Ст. 793.

3. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : Закон України від 30.06.1993 р. № 3341-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1993. – № 35. Ст. 358.

4. Закон України “Про прокуратуру”: Накут.-практ.коментар / Д.М Бакаєв, Ю.М. Грошевий, В.В.Долежав та ін.: ІПК Ген. Прокуратури України. – Х.: Рита. – 1993. – с. 176

5. Ключков В. Функции прокуратуры правовом государстве // Закон и бизнес. – 1997. –16 июля.

6. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : Закон України від 30.06.1993 р. № 3341-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1993. – № 35. Ст. 358.

7. Про вдосконалення координації діяльності правоохоронних органів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю : Указ Президента України від 12.02.2000 № 229/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 7. – Ст. 267.


6. ЛІТЕРАТУРА

Основні законодавчі та нормативно-правові акти:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Декларація про Державний суверенітет України від16 липня 1990 року, № 55 – ХІІ// Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – № 31. – Ст. 429.3. Про судоустрій та статус суддів: Закон України від 07.07.2010 № 2453-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-42; № 43; № 44-45. – Ст. 529.

4. Про прокуратуру : Закон України від 05.11.1991 р. № 1789-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1991. – № 53. – Ст. 793.

5. Про Конституційний суд України : Закон України від 16.10.1996 р. № 422/96-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1996. – № 49. – Ст. 272.

6. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 08.02.1992 р. № 2135-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1992. – № 22. – Ст. 303.

7. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : Закон України від 30.06.1993 р. № 3341-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1993. – № 35. Ст. 358.

8. Про вдосконалення координації діяльності правоохоронних органів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю : Указ Президента України від 12.02.2000 № 229/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 7. – Ст. 267.

9. Про організацію підтримання державного обвинувачення в суді, підвищення якості та ефективності прокурорів у кримінальному судочинстві : Наказ Генерального Прокурора України від 30 жовтня 1998 р. // Прокуратура в Україні: Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2000. – №4. – С. 224-232.

Основна література:

1. Емельянов Е.А. Предупреждение правонарушений средствами надзора прокуратуры. – М.: Юрид. лит, 1979. – 120 с.

2. Закон України “Про прокуратуру”: Накут.-практ.коментар / Д.М Бакаєв, Ю.М. Грошевий, В.В.Долежав та ін.: ІПК Ген. Прокуратури України. – Х.: Рита. – 1993. – с. 1763. Ключков В. Функции прокуратуры правовом государстве // Закон и бизнес. – 1997. –16 июля.

4. Колб О.Г. Реформування органів і установ виконання покарань України: стан, тенденції, шляхи удосконалення: Навч. Посібник. – Луцьк: Медіа, 2001, – 144 с.

5. Концепция подбора, расстановки, закрепления и воспитания кодров прокуратуры. – М.: НИИ Ген. Прокуратуре Рос. Феденрации, 1995. – с. 44.

6. Крючко Ю.І.Проблеми підтримання державного обвинувачення у справах про навмисні вбивства. – Х., ТОВ “Пегас”. – 2000. – 246 с.

7. Маляренко В.Т., Вернидубов І.В. Прокурор у кримінальному судочинстві. – К.: Юрінком Інтер,2001. – 240

8. Мельник П.І., Хавронюк М.І. Судові та інші правоохоронні органи. Правоохоронна діяльність: Навч.посібник. – К.: Атака. – 2000. – 512 с.

9. Мичко М.І. Теоретичні і практичні проблеми організації роботи в апараті прокуратури області. – Донецьк, 2000. – 160 с.

10. Мичко М.І. Функції та організаційний устрій прокуратури. – Донецьк, 2001. – 272 с.

11. Поддубный М.А. Организационно – правовые формы взаимодействия исполкомов Советов народных депутатов и органов прокуратуры: Авторес. дис. …канд.юрид.наук. – Харьков, 1982. – 16 с.

12. Прокурорський нагляд в Україні / Грошевий Ю.М.,Зозулинський О.Б., Марочкін І.Е. та ін.; Нац. юрид. академія України: Підручник для вузів. – Донецьк, 1997. – 256 с.

13. Промова прокурора в судових дебатах: Навч.- метод.посіб. – К.: Ген.прокуратури України., 1997. – с. 42.

14. Спиридонов Б.М. Прокурорский надзор за соблюдением законности в исправительно-трудовых учериждениях. – М.: Изд-во Маск. Ун-та . – 1978. – 204.

15. Червякова Е.Б. Защита конституционных прав граждан средствами прокурорского надзора (проблемы общенадзорной деятельности): Автореф. дис. …канд.юрид.наук. – Харьков, 1992. – 26 с.

Додаткова література:

1. Баганець О.В. Проблеми організації та діяльності органів прокуратури й оптимізації її діяльності в сучасних умовах: Зб.наук.праць. / ІПК Ген. Прокуратури України. – Х., 1998. – с. 52-58.

2. Бардук В. Участь державного обвинувачення у кримінальному судочинстві: як організувати роботу в районній прокуратурі // Вісник прокуратури. – 2000. – №3. – с. 81-83.

3. Бессарабов В.Г. Парламентський контроль. Прокуратура. Взаимоотношения и потиворечия // Проблемы совершенствования прокурорского надзора (к 275 летию Российской прокуратуры): Мат-лы научн. Конф. НИИ при Ген. Прокуратуре Рос. Феденрации. – М., 1997. – с. 48-52.

4. Бородін І. Функціональні обов’язки прокуратури у сфері забезпечення прав людини і громадянина (загальний нагляд, представництво інтересів громадян)// Право України. – 2000. – №7. с. 46-48; Долежав В.В Проблеми вдосконалення діяльності державних органів і посадових осіб у сфері право застосовної діяльності // Актуальні проблеми захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні: Мат-ли наук. конф. – К.: Ін-т адвокатури Нац. ун-ту ім Тараса Шевченка. – 2000. – с. 42-51; Косюта М. Актуальні проблеми діяльності і прокуратури по захисту прав і свобод людини // Наук.записки Острозької нац. Академії Сер. “Право”. – Вип..2. – 2002.- с. 206-209.

5. Грошевий Ю., Марчкін І. Незалежність прокурора – основна діяльність покуратури // Юрид.вісник України. – 2001. – №6.

6. Грошевий Ю., Марчкін І. Незалежність прокурора – основна діяльність покуратури // Юрид.вісник України. – 2001. – №6.

7. Давиденко Л. Функції прокуратури України згідно з новою Конституцією України // Право України. – 1997. – №6. – с. 38-42.

8. Давиденко Л.М. Проблемы предупреждения преступности органами прокуратуры: Автреф. дис. …д-ра.юрид.наук. – Харьков, 1989. – 42с.

9. Давыденко Л.М. Прокуратура Украины: прошлое, настоящее, будущее // Проблемы совершенствования прокурорского надзора (к 275 летию Российской прокуратуры). – М. НИИ при Ген. Прокуратуре Рос. Феденрации, 1997. – с. 93-97.

10. Зеленецкий В.С. О следственном аппарате и прокурорском надзоре в связы с новым Законом Украины «О прокуратуре» // Закон Украины «О прокуратуре»: теория и практика его применения / Юрид. академия. кратк. тез. докл. и науч. сообщ. респ. научн.-практ. – Х., 1992. – с. 55-57.

11. Корж В. Реформирование органов прокуратуры Украины: проблемы законодательства и практики // Законность. – 1998. – №11. – с. 43-45.

12. Косюта М. Взаємодія правоохоронних органів у боротьбі із злочинністю // Вісник прокуратури. – 2001. – №6. – с. 7-16.

13. Кривобок В. Актуальны аспекти удосконалення законодавства про прокуратуру // вісник прокуратури. – 2000. -№ 3.- с. 32-33.

14. Кулаков В.В. Проблеми організації роботи апарату обласної прокуратури по нагляду за додержанням законів органами, що здійснюють оперативно – розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство: Автореф.дис. ...конд.юрид.наук. – Х., 1999. – 20 с.

15. Лазирюв В., Михайленко П. Прокуратура України: витоки, розвиток, персоналії та правове регулювання // Вісник прокуратури. – 2000. – №2. – с. 34-42.

16. Левеня М.К.Гарантия независимости прокурорской деятельности в законе Украины «О прокуратуре» // Закон Украины «О прокуратуре».Теория и практика его применения / Юрид. академия: Кратк. тезисы докл – в и научн. Сообщений респ. аучн. – практ. конф. – Харьков, 1992. – с. 25-26.

17. Малюга В. Система принципів організації та діяльності прокуратури: суть, класифікація // вісник прокуратури. – 2001. – №6. – с.31-36.

18. Маляренко в, Пилипчик П. Межі судового контролю за додержання прав і свобод людини в стадії попереднього розслідування кримінальної справи //Право України. – 2001. – №4. – с. 40-44.

19. Маляренко В.Г. , Пилипчук П.П Про місце судового контролю за додержанням прав і свобод людини в стадії розслідування кримінальної справи // Вісник Верховного Суду України. 2001. № 2. – с. 38-42.

20. Михайленко А.Р.Правовое регулирование деятельности прокуратуры Украины по обеспечению законности // Правоведение. – 1994. – №1 с. 82-89.

21. Михайленко А.Р.Правовое регулирование деятельности прокуратуры Украины по обеспечению законности // Правоведение. – 1994. – №1 с. 82-89.

22. Мичко М., Голова Н. Основні принципи організації прокуратури //Право України. – 2000. – №2 – с. 74-77.

23. Мичко М.І. Загальні принципи взаємовідносин прокурорів з державними та громадськими організаціями // Проблеми права та правоохоронної діяльності: зб. наук. статей. – Донецьк

24. Мичко М.І. Загальні принципи взаємовідносин прокурорів з державними та громадськими організаціями // Проблеми права та правоохоронної діяльності: зб. наук. статей. – Донецьк, 2000. – с. 225-230.

25. Мичко Н., Давиденко Л. К вопросу о становлении и развитии института прокуратуры в Украине // Наук. Вісник ВДУ:Журнал Волинського держ.ун-ту ім. Лесі Українки. Юрид. науки. Луцьк. – 1998. – вип.. 11. – с. 26-30.

26. Мудров А.М. Про деякі проблеми прокурорської належності. Актуальні проблеми захисту прав і свобод людини в Україні. – К., 2000. – с. 52-57.

27. Мудров А.М. Про деякі проблеми прокурорської належності. Актуальні проблеми захисту прав і свобод людини в Україні. – К., 2000. с. 52-57.

28. Независимость прокуроров // Законность. 1997. – № 6. – с. 36-41.

29. Потебенько М. Парламентаризм і прокуратура: деякі аспекти проблеми // Парламентаризм в Україні: теорія та практика / Ін – т законодавства Верх. Ради України: Матеріали між нар. Наук. – практ. конф. – К., 2001. – с. 80-87.

30. Прощання із прокурорським протестом на судове рішення. Чи відбудеться? // Юридичний вісник України. – 1999. №5.

31. Рохлин В. Правовой статус прокуроров отделов и управлений // Законность. – 1998. – №8. – с. 5-7.

32. Руденко Н.А. О правовом статусе помощника прокурора // Соц. Законность. – 1990. – №8. – с. 18-19.

33. Середа В. Критерії ефективності роботи прокурора по підтриманню державного обвинувачення в суді // Питання конституційно – правового статусу прокуратури в Україні та удосконалення її діяльності в сучасних умовах: Зб. наук праці / ІПК ген.прокуратури України. – К., 1998. – с. 63-66.

34. Сікиринський В. Загальний нагляд з точки зору практика // Крок. – 2001. -№9-10.

35. Становление правового государства и функции прокуратуры (Круглый стол) // Законность. – 1994. – №6. – с. 29-31.

36. Стельмах А.П. О компетенции прокурора по надзору за законностью при исполнении уголовных наказаний // Там же. – Вып. 40. – с. 172-177.

37. Сусло Д.С. Питання вдосконалення демократичниххоснов правосуддя і прокурорського нагляду // Рад. Право. – 1965. – №1. – с. 109-115.

38. Сухонос В. Організаційно – правові проблеми кадрового забезпечення органів прокуратури: Автореф.дис. . ...конд.юрид.наук. – Х., 1999. – 20 с.

39. Тириня О. Правоохоронні органи. Питання теоретичного осмислення та нормативного визначення // Право України. – 2001. – №5. – с. 79-80.

40. Шишкин В. Прокуратура і правосуддя в суверенній Україні // Право України. – 1992. – №1. – с. 184-188.

41. Шмуклер М. Прокурор отдела- кто он? // Законность. – 1993. – №9. – с. 22-23.

42. Щербаненко Ю.В. Осостояние законности в пенитенциарных учреждениях и прокурорском надзоре за ее соблюдением // Акт.проблемы прокурор. Надзора: Сб. статей. – Вып. 1 / ИПК руковод.кодров Ген.прокуратуры Рос.Федерации. – М., 1998. – с. 6-12.

Інтернет-ресурси

1. www.rada.gov.ua – Офіційний сайт Верховної Ради України.

2. www.kmu.gov.ua – Офіційний сайт Кабінету Міністрів України.

3. www.minjust.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства юстиції України.

4. www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського.

5. http://catalogue.nplu.org/ – Національна парламентська бібліотека України, каталог книжкових та спеціальних видань (з 1995 року)

 

 


 

 

Питання для підготовки до здачі заліку

з дисципліни «Прокурорський нагляд в України»

1.Роль та місце прокуратури в державному механізмі влади.

2.Правові основи діяльності прокуратури

3.Принципи організації і діяльності прокуратури.

4.Функції прокуратури.

5.Поняття прокурорського нагляду, його предмет, завдання, система.

6.Завдання прокурорського нагляду за додержанням законів.

7.Історія розвитку і становлення прокуратури.

8.Використання прокурором права на позов

9.Прокуратура за часів Гетьманату.

10.Заклади, що входять в систему органів прокуратури.

11.Принцип централізації прокурорської системи.

12.Принцип єдності прокурорської системи.

13.Класи і чини працівників органів прокуратури.

14.Завдання, предмет та об’єкт прокурорського нагляду.

15.Хто може бути прокурором ( Генеральним прокурором, прокурором області, району)? Порядок їх призначення.

16.Що взято за основу структурної побудови Генеральної прокуратури України? Структура Генеральної Прокуратури України. Історія розвитку і становлення прокуратури.

17.Основні риси прокурорської системи.

18.Акти прокурорського реагування.

19.Подання прокурора.

20.Протест прокурора.

21.Підтримання державного обвинувачення в суді.

22.Система органів прокуратури.

23.Кадри органів прокуратури.

24.Гарантії незалежності прокуратури у здійсненні її повноважень.

25.Правові засади прокурорської діяльності.

26.Компетенції прокурорів різних рівнів.

27.Методики провадження окремих видів прокурорських перевірок щодо дотримання і правильного застосування законів. Заклади, що входять у систему прокуратури України.

28.Теоретичне визначення функцій прокуратури

29.Припис прокурора.

30.Фінансування і матеріально-технічне забезпечення органів прокуратури.

31.Повноваження Генерального прокурора України по керівництву органами прокуратури.

32.Організаційне і правове забезпечення прокурором державного обвинувачення в суді.

33.Завдання органів прокуратури.

34.Представництво прокурором інтересів громадян і держави в господарському суді.

35.Правове регулювання прокурорського нагляду.

36.Нагляд прокурором за провадженням досудового слідства.

37.Представництво прокуратурою інтересів громадян або держави в цивільному процесі.

38.Відмова прокурора від обвинувачення.

39.Участь прокурора в судових дебатах.

40.Реалізація окремих функцій прокурорського нагляду через представництво прокурором в цивільному суді інтересів держави і громадян.

41.Прокурорський нагляд за забезпеченням виконання вимог закону на стадіях провадження судового слідства.

42.Відвід прокурора.

43.Порядок призначення прокурорів всіх рівнів.

44.Здійснення прокурорського нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при прийомі, реєстрації, обліку і вирішенні заяв і повідомлень про злочин.

45.Обов’язковість виконання вимог прокурора.

46.Прокурор в стадії порушення кримінальної справи.

47.Співвідношення дисципліни “Прокурорський нагляд” з суміжними юридичними дисциплінами.

48.Підстави та форми представництва прокурора в суді.

49.Право невідкладного прийому керівників прокуратури.

50.Участь прокурора у засіданнях органів державної влади і управління.

51.Функція розслідування злочинів прокуратурою. Слідчі прокуратури.

52.Здійснення прокурорського нагляду за проведенням оперативно-розшукової діяльності.

53.Колегії органів прокуратури.

54.Апеляційні, касаційні подання прокурора.

55.Координація прокуратурою діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю.

56.Обов’язковість вказівок прокурора.

57.Пенсійне забезпечення прокурорів і слідчих.

58.Завдання прокурора в судовому кримінальному процесі.

59.Участь прокурора в засіданнях Пленуму Верховного Суду.

60.Письмові акти прокуратури при здійсненні нагляду за додержанням та застосуванням законів органами досудового слідства.

61.Прокурорський нагляд у стадії дізнання.

62.У чому полягають обмеження дії принципу гласності в діяльності прокуратури?

63.Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах.

64.Прокурорський нагляд за застосуванням органами досудового розслідування заходів процесуального примусу та вчиненням інших процесуальних дій.

65.Нагляд за додержанням законів при застосуванні заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян за рішенням суду.

66.Повноваження прокурора у процесі здійснення нагляду за дотриманням законів оперативно-розшуковими органами, органами дізнання і слідчими.

67.Участь прокурора у стадіях щодо перевірки вироків, ухвал і постанов суду.

68.Які особливості участі прокурора у провадженні в справах, що виникають у зв’язку з адміністративними правовідносинами?


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.022 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал