Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Короткий огляд збірки


Перша частина збірки присвячена детальному розгляду різних структурних орієнтації. При цьому особлива увага приділяється основним і найбільш широко відомим формам структурного аналізу. Зокрема, структуралізм Леви-Стросса і марксистський структуралізм розглядаються і порівнюються із структурно-функциональным аналізом в антропології і социо-логии. Теоретична система Леви-Стросса аналізується порівняно з теоріями Рэдклиффа-Брауна, Парсонса, Вебера і інших авторів. Тут же дається і критичний аналіз марксистського розуміння соціальної структури, яке предла-гают Альтюссер і Уоллерстайн. У статтях, що увійшли до другої частини збірки, розглядаються різні аспекти і елементи соціальної структури, а також робляться деякі висновки з аналізу взаємозалежних структур. І нарешті, в останній частині конструюються і застосовуються до емпіричних даних три кількісні моделі соціальної структури.

В перших двох статтях структуралізм Леви-Стросса противо-поставляется структурному функціоналізму - теоретичній традиції, висхідній до Дюркгейму, характерними представите-лями якими є англійські соціологи антропологічної орієнтації і Парсонс в американській соціології. Лич сравнива-ет структуралізм Леви-Стросса із структурним напрямом в британській антропології, найбільш характерними представите-лями якого являються Рэдклифф-Браун і Майєр Форте. Він підкреслює, що для цих англійських антропологів термін " соціальна структура" відноситься до емпіричної реальності, т. е. спостережуваним групам і ієрархіям, що розділяють суспільство і " фактично існуючим у світі поза нами". У противопо-ложность цьому для Леви-Стросса соціальна структура - це уявна конструкція, що створюється теоретиком для пояснення емпіричних спостережень і лише у загальних рисах отражаю-щая моделі різних емпірично спостережуваних положень і стосунків. Звичайно, англійські структуралісти цілком осо-знают, що емпіричні дані, які вони знаходять у зовнішньому світі, залежать від концептуальних схем спостерігача, а Леви-Стросс спеціально підкреслює, що його структурні побудови відбивають основні риси, хоча і не в усіх подробицях, емпіричних закономірностей (patterns), наблю-даемых в різних системах або явищах. Проте определяю-щим критерієм характеру теорії і її фальсифицируемости, якщо використати термін Поппера (1959), являється те, відносяться або не відносяться її основні категорії до емпіричних закономерно-стям, які є зовнішніми по відношенню до теоретичних формулювань і таким чином є объ-ективные критерії їх істинності.

Це відмінність між англійським і французьким структура-лизмом викликало суперечки відносно ролі емпіричних даних в антропологічних дослідженнях спорідненості; спори, які ще більше загострилися, коли Леви-Стросс у ряді своїх останніх робіт зайнявся вивченням міфів. Причиною тому став його спосіб інтерпретації міфів, що характеризується меншою определенно-стью, більшою віддаленістю від об'єктивних емпіричних умов і що менш піддається перевірці в процесі дослідження в порівнянні з його теорією спорідненості. Між тим сам Леви-Стросс своїм головним вкладом в теоретичну соціологію вважає саме інтерпретацію міфів. У завершальній частині свого есе Лич намагається примирити виниклі розбіжності.

Россі порівнює трансформаційний структуралізм Леви-Стросса з різними формами емпіричного структуралізму в соціології і особливо із структурним функціоналізмом Парсонса. Проте в отлитие від Лича, метою якого є представити урівноважену точку зору на альтернативні структурні підходи, Россі в цій збірці, а також у своїх інших роботах відверто вважає себе прибічником Леви-Стросса і ставить своєю метою критику з точки зору трансформа-ционного структуралізму інших орієнтації у вивченні социаль-ной структури. Так, наприклад, він різко критикує емпіричний структуралізм за недостатню эпистемологическую утончен-ность, емпірична пристрасть до спостережуваних даних і меха-нистическое теоретизування на основі статистичних моделей, протиставляючи усім цим аспектам погляди Леви-Стросса. Пристрасний захист Россі поглядів Леви-Стросса і його критика інших видів структурного аналізу в соціології особливо подчерки-вают відмінність між підходом Леви-Стросса і тим, що Россі називає емпіричним структуралізмом в американській социо-логии.

Обидва автори, якими було запропоновано викласти.свої погляди на марксистський структуралізм (їх статті складають дві наступні глави збірки), виступають з його критикою, проте і той і інший критикує марксистський структуралізм не з консервативних позицій, а з точки зору альтернативного марксизму. Один з них обгрунтовує свою критику в общетеоре-тических термінах, тоді як інший основний упор робить на значення конкретно-історичних умов, розглядаючи в каче-стве прикладу конкретну революцію.

Хайдебранд дає загальний концептуальний аналіз і критику марксистського структуралізму, приділяючи особливу увагу определе-нию цієї категорії Альтюссером. Хайдебранд починає з ориги-нального аналізу схожість між концепцією лінгвістичної структури Соссюра і концепцією економічної структури Маркса. Автор відмічає паралелізм лінгвістичного дуалізму дуалізму праці і заробітної плати, що означає і означає і економічного. Піднімаючи характерне для социоло-гии знання питання про причини виникнення марксистського структуралізму, Хайдебранд розглядає останній як про-должение конфлікту між зростаючим антисталінізмом лівих сил після другої світової війни і реакцією на це " інфантильне лівацтво" нових лівих з їх утопізмом, антиавторитарністю і особливою увагою до ранніх творів Маркса, що більше випробував на собі (наприклад, в розумінні відчуження) залишковий вплив гегелівської діалектики, чим чітко разрабо-танной моделі економічного детермінізму. Метою Альтюссера якраз і є вироблення такої наукової моделі марксистської соціальної структури. В процесі своїх міркувань Альтюссер перетворить відмінність, що проводиться Марксом, між економічним базисом і надбудовою в трирівневу структуру, виділяючи між ідеологічною надбудовою і економічним базисом проміжну політичну структуру. З точки зору социоло-гии знання теорія, яка наділяє політичну структуру особливою роллю, співзвучна з тим рухом, головне положення в якому займає державний соціалізм Радянського Союзу.

Основне заперечення Хайдебранда проти марксистського структуралізму полягає в тому, що він ігнорує значення практичної критики як невід'ємній частині діалектичного аналізу. Інший критичний аргумент, який він висуває, полягає в тому, що марксистський структуралізм у багатьох відношеннях схожий з традиційним методом структурно-функцио-нального аналізу в соціології, що також відзначається самими представниками цього напряму (см, напр., Липсет, 1975). І те і інший напрям виходить з концепції соціальної впорядкованості, детермінізму і функціональності. Обоє направ-ления припускають, що впорядкована соціальна структура обмежує і повинна обмежувати свободу дії індивіда. І нарешті, замість того, щоб постійно критикувати существую-щие соціальні умови і прагнути поліпшити їх, марксистський структуралізм, так само як і структурний функціоналізм, імпліцитно приймає існуючі політичні структури (хоча структури і неоднакові: Росія Сталіна в одному випадку і Америка Никсона в іншому) як неминучі і, можливо, навіть найкращі з можливих.

Цайтлин викладає свою конкретно-історичну концепцію на основі ретельного розбору невдалої буржуазної революції, спрямованої проти великих землевласників в Чилі в середині XIX століття. Одним з питань, які піднімає автор цього марксистського дослідження, є питання про те, чому Чилі, незважаючи на поразку цієї революції, стала країною стабиль-ной демократії, що зберігалася упродовж більше ста років. В зв'язку з цим Цайтлин підкреслює, що на це питання неможливо дати задовільну відповідь, не зважаючи на конкретно-історичні обставини формування класів і виникнення класового конфлікту.

У XIX столітті незалежні джерела політичної сили різних класів чилійського суспільства не дозволили якому-небудь одному класу нав'язати іншим деспотичний режим. Це обставина і сприяло становленню демократії в країні. Цайтлина в першу чергу цікавить теоретичне значення його історичного дослідження для теорії марксизму. Саме на основі свого дослідження він виступає з різкою критикою теорії світової системи Уоллерстайна (1974), звинувачуючи останню в помилкових виводах, що є результатом повного ігнорування впливу конкретно-історичних умов на події в тій або іншій країні. Основний аргумент критики полягає в тому, що зміни суспільно-економічного життя країни неможливо пояснити теоретичними узагальнення-мі, такими, що не беруть до уваги конкретно-історичні обставини. Крім того, Цайтлин критикує теорію Уоллер-стайна за її функціональність і телеологічні передумови, а також поширює свою критику на погляди Альтюссера і на теорію залежності.

Основна думка глави, написаною Айзенштадтом, полягає в тому, що Макс Вебер не лише передбачив основний принцип Леви-Стросса, але фактично пішов далі і визначив соціальні процеси, в яких цей принцип проявляється, чого Леви-Строссу зробити не вдалося. Принцип, про який йде мова, полягає в тому, що соціальні закономірності повинні пояснюватися в термінах глибинної структури, що складається з кодів символів і міфів. Структуралістська теза, що стверджує, що поясненням життя суспільства є саме його символиче-ское вимір, піднімає питання, відповідь на який в цій тезі не міститься, а саме: які ті конкретні институциональ-ные механізми, через які культурні символи і цінності впливають на спостережувану соціальну організацію? На думку Айзенштадта, відповідь в цілому мається на увазі веберовской концеп-цией " Wirtschaftsethik" і, зокрема, його теоретичним аналізом ролі етики кальвінізму в становленні капіталізму. Протестантська етика і релігійні догми взагалі - це симво-лические коди соціальних цінностей, які управляють ори-ентацией особі, узаконюють владу і, отже, впливають на конкретну організацію соціального життя.

У наступних двох главах концепція соціальної структури аналізується на основі виділення в ній декількох рівнянь, або вимірів. Як диференціюючий критерій Уорринер використовує суть елементів, взаємозв'язки яких надають структурі певні контури. За допомогою цього критерію автор виділяє три рівні соціальної структури. Межлично-стный рівень є структурою соціальних отноше-ний між окремими особами, наприклад социометрическую схему зв'язків в малій групі. Міжпозиційний рівень відбиває структуру стосунків між різними соціальними положени-ями, які не слід плутати з людьми, що займають їх. Прикладом цього рівня може служити система родинних зв'язків в племені. Міжорганізаційний рівень відбиває структуру стосунків між офіційно організованими об-щностями, наприклад форми торговельних стосунків між фірмами в певній соціальній сфері або ж взаємозв'язаний директорат корпорацій в суспільстві.

Уоллас також підкреслює важливість концептуалізації структури як ієрархії рівнів, в якій структура кожного наступного рівня містить в собі структуру попереднього. На кожному рівні необхідно розрізняти сукупності елементів, складові структури, і елементи, з яких складаються ці сукупності. При цьому елементи ширшої сукупності можуть у свою чергу розглядатися як що складаються з менш об'ємних (широких) елементів при аналізі наступного, нижчого рівня структури. Проте головною думкою Уолласа є те, що ці відмінності в масштабі структури можуть бути проаналізовані в трьох різних вимірах.

Число структурних одиниць може варіювати від малої групи до цілого суспільства; соціальна поведінка може розглядатися, починаючи з такого одиничного акту, як, наприклад, вітання, і кінчаючи такою багатовимірною дією, як одружується; а протяжність досліджуваного явища може бути як вузько обмеженою в просторово-часовому відношенні, наприклад почасова продуктивність праці на якому-небудь підприємстві, так і широкомасштабною, наприклад річні темпи економічного зростання країни. Ці три виміри поглиблюють аналіз наступних рівнів структури і можуть бути використані для восьмимірного опису властивостей соціальних явищ. Передусім об'єктом дослідження можуть бути люди або інші живі організми; і в тому і в іншому випадку основна увага може приділятися або фізіологічним, або психоло-гическим особливостям поведінки організмів, що вивчаються. Нако-нец, кожна з отриманих чотирьох категорій може вивчатися з точки зору просторових або тимчасових закономірностей. Перехресна класифікація трьох вказаних дихотомій дає вісім типів чистих соціальних явищ, різні комбінації яких можуть бути використані в конкретному аналізі.

Глава, написана Кадушином, присвячена опосередкованому, або непрямому, соціальному обміну. Прямий обмін неминуче обмежується людьми, що знаходяться в безпосередньому контакті. Тому великі структури соціального обміну неминуче припускають численні форми непрямого обміну. Прямий обмін забезпечується особистими зобов'язаннями, необхідністю відповідати взаємністю на послуги, що робляться, з тим, щоб їх продовжували робити, а також громадським осудом за невдячність. Проте усі ці чинники не забезпечують винагороди тим, хто " відпускає хліб по водах" 2, сподіваючись на майбутні дивіденди від третіх сторін. В зв'язку з цим виникає проблема умов, сприяючих непрямому обміну, яка і розглядається Кадушином.

2 " Відпускати, хліб по водах" означає робити добро, не чекаючи вдячності (Библня. Книга Екклесиаста XI, I - Прим. перев.

 

Будон аналізує різноманітні парадоксальні послед-ствия, породжуване взаємозалежними структурами. Взаимоза-висимые дії індивідів часто мають сукупні результати, протилежні до тих, які окремі індивіди мали намір або бажали отримати. Будон починає з простого прикладу довгих черг за квитками в театр. У такій ситуації окремим людям представляється розумним прийти в касу раніше, внаслідок чого середня тривалість очікування в черзі збільшується, а шанси купити квитки зменшуються, що прямо протилежно інтересам цих людей.

Як складний приклад автор приводить меритократическое суспільство, в якому шанси отримати хорошу роботу залежать головним чином від рівня освіти. У такому суспільстві кожна людина зацікавлена в отриманні максималь-но можливої освіти, підвищенні якості освіти, забезпеченні рівних можливостей для здобуття освіти і підвищенню освітньої мобільності. Проте Будон показує, що усі ці зміни істотно не розширюють можливості професійної мобільності і не зменшують нерівність їх професійних статусів в ситуації, де распреде-ление робочих місць визначається такими зовнішніми чинниками, як умови промислової діяльності і економічний попит. Навпаки, результатом цих змін є те, що для досягнення певного професійного статусу потрібно вищий рівень освіти, що суперечить інтересам окремих претендентів на цей статус, хоча і не суперечить їх зацікавленості максимально підвищити свій освітній рівень, оскільки це дає їм більше шансів отримати престижну роботу. У наступному поколінні цей процес повторюється в тому сенсі, що освітній ценз, що дає дітям ті ж професійні шанси, які мали в розпорядженні їх батьки, стає вище.

Базуючись, на (численних прикладах, Будон робить висновок, що в основі зовнішніх соціальних обмежень, на які індивіди натрапляють в колективних ситуаціях, зазвичай лежать взаємозалежні структури, оскільки саме такі структури припускають, що сукупні дії багатьох людей часто призводять до несподіваних їх інтересів, що суперечать, результатам, що сприймаються як зовні нав'язувані измене-ния соціальних умов.

У трьох останніх главах збірки розглядаються і приме-няются для аналізу емпіричних даних формально-теоретиче-ские моделі. Мейхью і Шоллерт представляють базову модель соціальної структури, що є продовженням інтересу Мейхью до таких моделей, де структурні умови виводяться з вірогідності, що грунтується на чисельності або другом кількісній властивості спільності. У пропонованій моделі вірогідна міра посадової диференціації в соціальній структурі прогнозується виходячи тільки з двох показників: чисельності і матеріальній забезпеченості. В результаті виходить чисто соціологічна модель, абсолютно игнориру-ющая які-небудь впливи особових якостей індивідів. Соглас-но цієї моделі кожен з таких чинників, як чисельність спільності, загальний рівень добробуту, а також рівень добробуту кожного її члена, чинить певний вплив на очікувану посадову диференціацію. Незважаючи на те що різноманітність посадових положень в певній соціальній спільності і нерівність цих положень з точки зору зосередження ресурсів, вимірюване індексом Джини (Gini index), не обов'язково пов'язані, автори стверджують, що їх модель прогнозує як друге, так і перше строго на підставі критеріїв чисельності і матеріальної забезпеченості.

Мак-Ферсон формулює кількісні процедури для аналізу того вкладу, який вносять добровільні об'єднання в поглиблення соціальної інтеграції, і того значення, яке мають класові відмінності для мобілізації політичної влади. Аналізуючи вибіркові дані, він обчислює параметри прямо-вугільної матриці, що характеризують осіб - членів добровільних об'єднань. Підрахунки Мак-Ферсона показують міру зв'язків між добровільними об'єднаннями через їх членів, міра зв'язків між людьми завдяки їх загальному членству в доброволь-ном об'єднанні і міра згуртованості соціальної спільності в результаті участі її членів в добровільних об'єднаннях. Класові відмінності між членами різних організацій, после-довательно що виявляються дослідженням, чинять посилюючу дію на зв'язки між організаціями, що проявляється в тому, що чим однороднее з точки зору класової принадлежно-сти та або інша організація, тим більше широко будуть представле-ны класові відмінності в її зв'язках. Таким чином, в результаті взаємодії відмінностей членів різних організацій і одно-родности добровільних об'єднань примножуються ті преиму-щества, які дає густа мережа міжорганізаційних зв'язків вищим шарам суспільства для мобілізації ресурсів в политиче-ских конфліктах.

У завершальній главі Брейгер використовує блок-модель, спочатку розроблену для вивчення зв'язків в малих групах, з метою перевірки теорії Уоллерстайна (1974) відносно економічних зв'язків між країнами у світовим экономи-ческой системі. Він відмічає, що його процедура особливо зручна для цієї перевірки, оскільки одиниці класифікуються не за їх власними характеристиками, а по їх зв'язках з іншими одиницями, точно так, як і сам Уоллерстайн визначає місце окремої країни у світовій системі виходячи з її стосунків з іншими країнами. Проведений раніше аналогічний блок-модельный аналіз міжнародної торгівлі (Снайдер і Кичок, 1979) в основному підтверджує тезу Уоллерстайна, що экономи-ческие стосунки між країнами відбивають відмінності між центральною групою економічно провідних країн і периферий-ной групою експлуатованих країн. (Існування третьої, проміжної, категорії емпіричними даними подтвержда-ется не так ясно.) Брейгер виявляє аналогічну картину і серед економічно провідних країн, де виділяється центральна і периферійна групи. Проте автор піднімає питання про те, чи не являється загальний об'єм торгівлі, на якому грунтуються його власний і більше ранні емпіричні дослідження, в першу чергу віддзеркаленням економічних ресурсів і рівня розвитку самої країни, тоді як початкова теорія припускає класифікацію країн на основі їх стосунків з іншими країнами, а не на основі їх власних характеристик. Щоб відповісти на це питання, автор використовує складну процедуру обліку загального об'єму торгівлі і, следова-тельно, рівня економічного розвитку. Отримані в результа-те залишкові моделі імпорту і експорту свідчать про існування не однієї монолітної структури з центральною групою країн, а ряду центрів, що змагаються один з одним.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.