Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Поняття обґрунтованості, об’єктивності, точності, повноти та істинності даних.


Звертаючись до Ядова, обґрунтованість, стійкість та точність – три складові надійності, яка є основною властивістю якості соц. інформації. Обґрунтованість (шкали) полягає в тому, що з її допомогою вимірюють певну властивість чи ознаку, не змішуючи її з іншими. Наприклад, якщо дослідник пропонує респондентам оцінити значимість для них основних сфер життєдіяльності з метою виявлення ціннісних орієнтацій респондентів, то отримана інформація буде необґрунтована. Респондент не може адекватно оцінити значимість для себе ряду основних сфер і умов життєдіяльності. Адже оцінки респондента є не стільки реальністю, скільки уявленням про неї. Таким чином можна виміряти лише когнітивний рівень ціннісних орієнтацій.

Завжди, коли виникає проблема надійності інформації, постає проблема її обґрунтування, тобто аналізу тих критеріїв, які є аргументами для доведення міри відповідності інформації об’єкту. Інформація вважається обґрунтованою, якщо вона повністю задовольняє потреби дослідника і може стати базою для подальших висновків. Обґрунтованість інформації забезпечується обґрунтованістю метода дослідження, яка в свою чергу досягається певними прийомами, направленими на оптимізацію інструмента. Обґрунтований інструмент забезпечує необхідну інформацію, виключає можливість її підміни, вимірю саме те, що потрібно.
Пряма обґрунтованість перевірена емпірично, непряма – це обґрунтованість за допомогою певної процедури, наприклад – шляхом вирахування коефіцієнта кореляції даних, отриманих за допомогою інструмента. Якщо один інструмент вимірює ту саму змінну, що й інший, то доказом його обґрунтованості буде висока кореляція між отриманими даними. Обґрунтованість інструменту можна перевірити шляхом експертних оцінок (дані отримані за допомогою інструмента мають корелювати з оцінками експертів).
Також обґрунтованість можна перевірити шляхом судейського посередництва. Суддів набирають з респондентів у відповідності до принципів репрезентативного відбору. Окремі пункти інструменту оцінюються з точки зору їх необхідності, здатності фіксувати інформацію тощо.

Обоснованность информации обеспечивается обосно­ванностью метода конкретно-социологического исследо­вания. Обоснование метода достигается с помощью определенных технических приемов, направленных на оптимизацию того или иного инструмента. Инстру­мент должен соответствовать цели исследования. Его функционально-качественные характеристики следует рассматривать с двух сторон. С формально-технической стороны он обязан выполнять инструментально-качественную функцию, т. е. быть технически пригодным из­мерительным инструментом. С содержательной стороны он должен соответствовать поставленным перед ним тре­бованиям, т. е. измерять то, что запрограммировано.

Обоснованный инструмент, собственно, тот. который обеспечивает необходимую информацию, исключает воз­можность ее подмены, измеряет сменно то, что является искомым. Такой инструмент — устойчив во времени, т. е. пригоден для использования на протяжении всего исследования, которое может длиться как угодно долго. В связи с этим он должен быть гибким, т. е. допускать возможность внесения определенных корректив, возни­кающих в процессе исследования под влиянием измене­ний и непредвиденных ситуаций, но которые, однако, не могли бы изменить главных его показателей.

Инструмент также должен быть устойчив в простран­стве, быть пригодным для использования на всех типичных полигонах совокупности, а поэтому он подле­жит стандартизации. Стандартизация инструмента поз­воляет также избежать «возмущения» информации, ко­торое возникает в силу индивидуальных черт и разной квалификации исследователей (интервьюера, наблюда­теля). Обоснованность инструмента может быть прямой (непосредственной) и непрямой (косвенной). Если ин­формация, полученная с помощью данного инструмента, является эмпирически очевидной, проверяется непосред­ственно, то она, конечно, обоснована. Такой инструмент.также непосредственно обоснован, надежен. Непрямая обоснованность — это обоснованность с помощью опре­деленной процедуры, например, путем вычисления коэф­фициента корреляции данных, получаемых с его по­мощью.

Если один инструмент измеряет ту же переменную, что и другой, доказательством его обоснованности явля­ется высокий коэффициент корреляции данных. Если же инструмент измеряет переменную, теоретически отлич­ную от надежно измеренной ранее этим или каким-либо иным инструментом, на его обоснованность указывает низкий коэффициент корреляции данных. Обоснованная информация может быть, таким образом, и сходной, и отличной.

Под точностью (или устойчивостью) понимают отсутствие случайных ошибок, связанных с процедурой и инструментом измерения. Теоретическим показателем величины случайной ошибки является дисперсия распределения ответов респондентов вокруг истинного значения признака, но т.к. такое измерение практически неосуществимо, используются другие методы, позволяющие приближенно оценить эту дисперсию. Точность состоит из 3 компонентов: чувствительности измеряемого объекта, дробности метрики шкалы и и устойчивости данных (точность-оптимум между этими факторами).

Объективность (от лат. objectum — предмет) — независимость суждений, мнений, представлений и т.п. от субъекта, его взглядов, интересов, вкусов, предпочтений и т.д. (противоположность — субъективность). О. означает способность непредвзято и без предрассудков вникать в содержание дела, представлять объект так, как он существует сам по себе, независимо от субъекта. Под субъектом понимается как индивид, так и консолидированная группа лиц (напр., научное сообщество, церковь и т.п.), общество, целостная культура, человечество. О. предполагает освобождение от «наблюдателя», выносящего суждение о мире и всегда исходящего из определенной т.зр. Абсолютная О. недостижима ни в одной области, включая научное познание. Тем не менее идеал объективного знания — одна из наиболее фундаментальных ценностей науки. О. исторична: мнения, представлявшиеся объективными в одно время, могут оказаться субъективными в др. Напр., астрономы более двух тысяч лет считали вполне объективной геоцентрическую картину мира; потребовалось несколько столетий и усилия выдающихся ученых и философов (Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей и др.), чтобы показать, что более объективной является гелиоцентрическая картина.

Полнота Информации - 1. свойство информации, показывающее соотношение имеющейся в наличии информации; 2. степень обеспеченности задач прогноза, достоверной исходной информацией. Истинность и полнота информации представляют собой характеристики социальной информации, необходимой для обоснованного принятия решений.

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.