Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ДОДАТОК Б
Приклад оформлення титульного аркуша випускної роботи

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

 

ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва

Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки

ПЕТРОВ Петро Петрович

ПРОФІЛАКТИКА НАРКОТИЧНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ СЕРЕД СТАРШОКЛАСНИКІВ

8.010105 – Соціальна педагогіка*

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

 

Науковий керівник –

Капська Алла Йосипівна,

доктор педагогічних наук, професор

 

Черкаси – 2011

* Примітка:

у дипломних роботах: у кваліфікаційних роботах:
7.010105 – Соціальна педагогіка ДИПЛОМНА РОБОТА 6.010100 – Соціальна педагогіка КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

ДОДАТОК В

Приклад оформлення Змісту

ЗМІСТ

ВСТУП

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ (за необхідністю)

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФІЛАКТИКИ НАРКОТИЧНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ СЕРЕД СТАРШОКЛАСНИКІВ

1.1. Профілактика наркотичної залежності серед старшокласників як соціально-педагогічна проблема

1.2. Стратегія і тактика профілактичної роботи зі старшокласниками в умовах загальноосвітнього закладу

Висновки до першого розділу

РОЗДІЛ 2. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФІЛАКТИКИ НАРКОТИЧНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ СЕРЕД СТАРШОКЛАСНИКІВ

2.1. Обґрунтування соціально-педагогічних умов профілактичної роботи зі старшокласниками

2.2. Дослідно-експериментальна робота з вивчення соціально-педагогічних умов профілактичної роботи зі старшокласниками

2.3. Методичні рекомендації щодо покращення антинаркотичної профілактики у загальноосвітніх закладах

Висновки до другого розділу

ВИСНОВКИ

ДОДАТКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


ДОДАТОК Д

Приклад оформлення Переліку умовних скорочень

(складається за необхідністю)

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ВІЛ – вірус імунодефіциту людини;
ВНЗ – вищий навчальний заклад;
ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров’я;
ЕГ – експериментальна група;
ЗОШ – загальноосвітня школа;
ЗОЗ – загальноосвітній заклад;
ЗСЖ – здоровий спосіб життя;
ІТН – інтерактивні технології навчання;
ІТ – інтерактивні технології;
КГ – контрольна група;
ПАР – психоактивні речовини;
СНІД – синдром набутого імунодефіциту людини;
СтСС – студентська соціальна служба;
ФЗСЖ – формування здорового способу життя.

ДОДАТОК Е

Приклад написання Вступу

ВСТУП

Актуальність дослідження.Соціально-економічна та культурна криза, зниження уваги держави і суспільства до становища дітей в Україні, погіршення якості їх життя та недотримання соціальних прав, відчуження дитини від сім’ї та школи, поширення явищ безпритульності та соціального сирітства призвели до зростання кількості неповнолітніх, які вживають тютюн, алкоголь, наркотики і стають залежними від них.Проблема наркотичної залежності неповнолітніх є негативним соціальним явищем, яке становить серйозну небезпеку як для окремої особистості, так і для всього суспільства. На сучасному етапі розвитку суспільства констатується збільшення кількості активних і постійних споживачів психоактивних речовин серед учнів навчальних закладів та зниження віку осіб, які зловживають психоактивними речовинами; наявність продажу алкогольних і тютюнових виробів неповнолітнім; певна доступність лікарських наркотичних засобів; розширення спектру наркотичних засобів і мережі їх розповсюдження; непоодинокі випадки полінаркоманії серед підліткового населення; зниження якості здоров’я молодого покоління; зміна соціального статусу неповнолітніх, які почали вживати психоактивні речовини; прямий зв’язок між вживанням наркотиків і ростом злочинності, розповсюдженням ВІЛ-інфекції, зростанням смертності серед молодого покоління; поширення особливої молодіжної субкультури, провідною цінністю якої є беззмістовне проведення дозвілля у поєднанні зі вживанням алкоголю та наркотиків.

Формування залежності від психоактивних речовин (особливо від наркотиків) спричинює перетворення людини у соціально-дисфункціонального члена суспільства, який не здатен адекватно взаємодіяти із соціумом.За даними ВООЗ та Європейського опитування шкільної молоді щодо вживання психоактивних речовин учні старшого шкільного віку становлять значну частину серед споживачів. Так, в Україні палять – 45,7% юнаків і 35,5% дівчат; вживають алкоголь – 68% хлопців і 64% дівчат; найбільш поширеною наркотичною речовиною, з якою експериментують учні, є марихуана або гашиш (13,1%); вживають інгалянти 3,4% учнів, транквілізатори і седативні речовини – 4,2%; поширеною наркотичною речовиною серед шкільної молоді є екстазі – 3%, що називають „дискотечним” наркотиком.

Наркогенна ситуація в країні вимагає посилення уваги до профілактики наркотизації підлітків та юнацтва з боку загальноосвітніх закладів, активізації виховного потенціалу сім’ї і громадськості.

Державними нормативно-правовими документами України, зокрема, Законом України „Про соціальну роботу з дітьми та молоддю” (2009 р.), Загальнодержавною соціальною програмою „Здорова нація” на 2009-2013 р.р. та іншими, передбачено необхідність здійснення антинаркотичної профілактики в сучасних умовах і комплексні заходи профілактико-реабілітаційного характеру. Однак, динаміка зростання кількості наркозалежних серед неповнолітніх свідчить, що здійснювані заходи не достатні. Ця ситуація потребує активного пошуку дієвих методів і технологій профілактичної роботи та можливостей підготовки кваліфікованих спеціалістів, здатних ефективно впроваджувати ці методи у роботі з

Дослідники вивчали різні аспекти проблеми реалізації профілактичної діяльності, а саме: питання організації взаємодії соціальних педагогів зі старшими підлітками, що мають прояви адиктивної поведінки (Л. Анісімов, О. Балакірєва, Н. Бурмака, М. Малькова, Н. Пихтіна, М. Полісадова та ін.); проблеми методики та застосування технологій профілактики і корекції адиктивної поведінки підлітків у діяльності психолога і соціального педагога загальноосвітнього закладу (С. Березін, В. Беспалько, Т. Вайніленко, К. Лисецький, Н. Максимова, В. Оржеховська, Л. Фортова, І. Шишова та ін.); стратегії формування здорового способу життя учнів (О. Вакуленко, Л. Ващенко, Ю. Галустян, С. Кириленко, І. Пєша).

Результати аналізу наукових досліджень свідчать про відсутність цілісного підходу до вивчення проблеми профілактики наркотичної залежності серед старшокласників. Отже, актуальність проблеми та її недостатня розробленість у соціально-педагогічній науці зумовили вибір теми дослідження: „Профілактика наркотичної залежності серед старшокласників”.

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні, розробці та експериментальній перевірці соціально-педагогічних умов профілактики наркотичної залежності серед старшокласників у загальноосвітній школі.

Окреслена мета зумовила такі завдання дослідження:

1. Здійснити теоретичний аналіз проблеми профілактики вживання наркотичних речовин в учнівському середовищі та розвитку залежності від них.

2. Вивчити основні стратегії і тактики профілактичної роботи зі старшокласниками в умовах загальноосвітньої школи.

3. Обґрунтувати соціально-педагогічні умови профілактики наркотичної залежності серед старшокласників.

4. Експериментально перевірити ефективність соціально-педагогічних умов профілактики наркотичної залежності серед старшокласників.

5. Розробити методичні рекомендації щодо покращення профілактичної роботи у загальноосвітніх закладах.

Об’єктом дослідження є соціально-педагогічна профілактика.

Предметом дослідження є особливості профілактики наркотичної залежності серед старшокласників у загальноосвітній школі.

Поставлені завдання зумовили вибір методів дослідження: теоретичні (аналіз, синтез, систематизація і порівняння науково-теоретичного матеріалу) з метою теоретичного обґрунтування проблеми та узагальнення стратегій, тактик, форм і методів профілактики наркотичної залежності серед старшокласників; емпіричні (бесіда, анкетування, спостереження, методи самооцінки та експертної оцінки, аналіз академічної успішності, тестово-контрольні методи, вивчення практичного досвіду роботи шкільних соціальних педагогів) з метою визначення особливостей профілактики наркотичної залежності серед старшокласників; прогностичні (методи моделювання і прогнозування) з метою побудови моделі профілактичної роботи у вищих загальноосвітніх закладах; педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний, контрольний) для перевірки ефективності визначених соціально-педагогічних умов і моделі профілактичної роботи; методи математичної статистики та графічні методи для узагальнення і представлення експериментальних даних та перевірки вірогідності результатів.

Теоретичне значення результатівполягає у тому, що:

- уточнено сутність понять „профілактика наркотичної залежності серед старшокласників”, „імунітет до впливу наркотичної субкультури”, „соціальне навчання у профілактиці”;

- виявлено основні стратегії і тактики профілактичної роботи з учнями старших класів;

- розроблено та обґрунтовано соціально-педагогічні умови профілактики наркотичної залежності серед старшокласників та методичні рекомендації щодо покращення антинаркотичної профілактики у школі.

Практичне значення одержаних результатів:впроваджено соціально-педагогічні умови профілактики наркотичної залежності серед старшокласників. Окремі здобутки дослідження можуть бути використані у системі превентивної роботи соціальних педагогів шкіл зі старшокласниками, у роботі з волонтерами з числа учнівської молоді.

Апробація результатів дослідження.Основні положення і результати дослідження оприлюднено на науково-практичних конференціях: Всеукраїнських – „Підготовка соціальних працівників до формування здорового способу життя дітей та молоді” (Черкаси, 2006); регіональних – „Ґендерні основи духовного розвитку сім’ї” (Черкаси, 2006), студентській науковій конференції «Актуальні проблеми у дослідженнях студентської молоді «Родзинка» (Черкаси, 2009). Окремі положення роботи було обговорено і схвалено на семінарах, що проходили на випускаючій кафедрі.

Структура роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до розділів, висновків, додатків (вміщених на ___ сторінках) та списку використаних джерел (__ найменувань). Обсяг основного тексту роботи становить ___ сторінок.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал