Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Пеллагра.


· D

Анемия.

· E

Туберкулез.

Тема: Тамақ танудың мө лшері. Витаминдер жә не олардың маң ызы. Авитаминоз: ақ шам соқ ыр, 8 класс

Решение к вопросу:

РР витамині ішек пен қ арын қ ызметіне ә сер етеді.Жетіспеген жағ дайда адам ө зін дә рменсіз сезінеді, кө ң іл -кү йі ө згереді. Теріде кү лдіреген кө піршіктер мен дақ тар пайда болады.Адам пеллагра ауруына шалдығ ады.

вопрос

Жануарларды жү йелеудегі дұ рыс тізбекті кө рсетің із:

· A

Тү р-туыс-тұ қ ымдас- отряд-класс-тип-жануарлар дү ниесі

· B

Класс-туыс-тү р-отряд-тип-жануарлар дү ниесі

· C

Отряд-жануарлар дү ниесі-класс-тү р-туыс-тұ қ ымдас

· D

Тип- тү р-туыс-класс-отряд-тип-жануарлар дү ниесі

· E

Жануарлар дү ниесі-тү р –класс-тү р-туыс

Тема: Жануарлардың негізігі жү йелілік топтары: Дү ние. Дү ние тармағ ы. Тип. Класс. Отряд. Тұ қ ымдас. Туыс. Тү р., 7 класс

Решение к вопросу:

Жануарлар мен ө сімдіктерді жү йелеу ұ қ сас. Жануарларды жіктеудің дұ рыс сызбасы: Тү р-туыс-тұ қ ымдас- отряд-класс-тип-жануарлар дү ниесі

вопрос

Ішкі қ аң қ асы жә не омыртқ а жотасы болмайды:

· A

Қ ұ старда

· B

Балық та

· C

Қ арапайым жануарларда

· D

Кесірткеде

· E

Бақ ада

Тема: Біржасушалы жануарлар ретінде қ арапайымдардың жалпы сипаттамасы, олардың ә ртү рлілігі. Кә дімгі амебаның қ ұ рылысы. Тіршілік ә рекеттері. Басқ а тамыраяқ тылар, 7 класс

Решение к вопросу:

Қ арапайым жануарларда ішкі қ аң қ а мен омыртқ а жотасы болмайды. Сондық тан бұ ларды жә ндіктер деп атаймыз.

вопрос

Паразитті қ арапайымдыларағ а жататын -

· A

Кә дімгі амеба

· B

Кірпікшелі кебісше

· C

Дизентерия (қ антышқ ак) амебасы

· D

Арцелла

· E

Вольвокс

Тема: Біржасушалы жануарлар ретінде қ арапайымдардың жалпы сипаттамасы, олардың ә ртү рлілігі. Кә дімгі амебаның қ ұ рылысы. Тіршілік ә рекеттері. Басқ а тамыраяқ тылар, 7 класс

Решение к вопросу:

Дизентерия амебасы адам мен жануарлар ішігінде тіршілік етіп, ішектің сілемейлі қ абық шасын зақ ымдайды. Осы жарадан шық қ ан қ анды ірің нә жіске араласып, адамның ішін жү ргізіп, ыстығ ын кө теріп, қ атты ауыртады.Бұ л ауру қ антышқ ақ деп аталады.

вопрос

Ең алғ ашқ ы тірі ағ залар прокариоттардың кө бею жолы

· A

Жынысты кө бею

· B

Партеногенез

· C

Жыныссыз кө бею

· D

Жұ мыртқ а жасушасының тү зілуі

· E

Гамета тү зу

Тема: Организмдердің кө бею формалары.Жыныссыз кө беюдің тү рлері. Жынысты кө бею., 9 класс

Решение к вопросу:

Жыныссыз кө бею-кө беюдің ертеректегі жолы. Ең алғ ашқ ы тірі ағ залар-прокариоттар осылай кө бейеді.

вопрос

Амин қ ышқ ылдарын анық тайтын триплет (ү шө рім) саны

· A

· B

· C

· D

· E

Тема: Генетикалық код. Генетикалық кодтың қ асиеттері. Нә руыздың биосинтезі. Транскрипцияның реттелуі., 9 класс

Решение к вопросу:

ДНҚ -ны қ ұ райтын 4 тү рлі нуклеотидтен ү ш-ү штен 64 кодонның нұ сқ аларын алуғ а болады.Олардың 61-і аминқ ышқ ылдарын анық тайтын мағ ыналы кодондар, ал қ алғ ан ү шеуі мағ ынасыз кодондар делініп, тек полипептидтік тізбектер синтезделуінің аяқ талуын кө рсететін тыныс белгілерінің қ ызметін атқ арады.

вопрос

Адамның гаметаларындағ ы гаплоидты жиынтық тағ ы аутосомалар саны:

· A

· B

· C

· D

· E

Тема: Жыныс генетикасының анық талуы. Жыныспен тіркес тұ қ ым қ уалау. Гендердің ө зара ә рекеттесуі.Цитоплазмалық тұ қ ым қ уалаушылық.Адамның генетикалық ә ртү рлілігі.Адамның генетикалық денсаулығ ына ортаның ә сері.Адамның генетикалық аурулары., 9 класс

Решение к вопросу:

Диплоидты жиынтық тың тең жартысы гаплоидты жиынтық деп аталады. Адамның гаметаларындағ ы гаплоидты жиынтық -23, ондағ ы аутосомалар саны-22

вопрос

Кү йіс қ айыратын сү тқ оректілер қ арынының ең ү лкен бө лігі:

· A

Жұ мыршақ

· B

Қ атпаршақ

· C

Жалбырша

· D

Тазқ арын

· E

Ұ лтабар

Тема: Сү тқ оректілер немесе аң дар класы.Сү тқ ор-н мен жор-ды салыстыру., 7 класс

Решение к вопросу:

Ө сімдіктекті азық пен қ оректенетін ірі, кү йіс қ айыратын сү тқ оректілердің қ арны 4 бө лімді болады. Қ орек ө ң ештен қ арынның ең ү лкен бө лігі-тазқ арынғ а тү сіп, онда ашып, қ арынның келесі бө лімі жұ мыршақ қ а ө теді.Жұ мыршақ жиырылғ ан кезде ас лық сып, қ айтадан ауызғ а тү сіп, ас қ айтадан жұ тылып қ атпаршақ қ арынғ а барады, одан ұ лтабарғ а ө теді.

вопрос

Ер баланың хромосомалары

· A

ХХУ

· B

ХУ

· C

44+УУХ

· D

44+ХХ, ХУ

· E

44+ХХ

Тема: Жыныс генетикасының анық талуы. Жыныспен тіркес тұ қ ым қ уалау. Гендердің ө зара ә рекеттесуі.Цитоплазмалық тұ қ ым қ уалаушылық.Адамның генетикалық ә ртү рлілігі.Адамның генетикалық денсаулығ ына ортаның ә сері.Адамның генетикалық аурулары., 9 класс

Решение к вопросу:

Ұ рық тану кезінде жұ мыртқ а жасушасы мен сперматозоид қ осылып, тү зілген зиготада 44 аутосома жә не бір жұ п жыныстых хромосомалар толық диплоидты жиынтық ты қ ұ райды. Ер баланың хромосомалары-44+ХУ Адамда аталық гетерогаметалы: ХУ.

вопрос

Бір гаранада орналасатын тилакоидтар саны:

· A

50-ге дейін

· B

320-ғ а дейін

· C

100-ге тарта

· D


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.