Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Національний технічний університет


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

 

М.В. Бірюкова, В.О. Болотова, В.В. Бурега, С.В. Григор’єва,

О.А. Козлова, Н.О. Ляшенко, Г.-М.М. Саппа, Т.М. Чернецька

 

ПРАКТИКУМ З СОЦІОЛОГІЇ

для студентів усіх спеціальностей

денної форми навчання

 

Під заг. ред. проф. Буреги В.В.

 

 

Затверджено

редакційно-видавничою

радою університету,

протокол № 1 від 20.03.2015 р.

 

Харків

НТУ «ХПІ»

 
 

УДК 316

 
ББК 60 5

П 69

 

Рецензенти:

О. В. Сердюк, канд. соц. наук, доц., зав. соціально-психологічної лаб. ХНУВС,

Л.В. Перевалова канд. філос. наук, доцент, зав. каф. права НТУ «ХПІ»

 

Авторський колектив:

М.В. Бірюкова, В.О. Болотова, В.В. Бурега, С.В. Григор’єва,

О.А. Козлова, Н.О. Ляшенко, Г.-М. М. Саппа, Т.М. Чернецька

під заг. ред. проф. В.В. Буреги

 

 

П 69 Практикум з соціології для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання / М. В. Бірюкова, В.О. Болотова, В.В. Бурега та ін.; під заг. ред. проф. Буреги В.В. – Х.: НТУ «ХПІ», 2015. – 172 с.

 

ISBN

 

Даний практикум містить теоретичний матеріал за темами курсу і практичні завдання, що надає можливість студентам засвоїти базові поняття з соціології, розкриває сутність основних галузевих соціологічних теорій, висвітлює механізми соціальної взаємодії, актуальні проблеми розвитку українського суспільства, окремо надаються теми для самостійного вивчення студентами та завдання до них.

Призначений для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання, що вивчають соціологію.

 

Іл. 5 Табл. 8 Бібліогр. 29

УДК 316

ББК 60 5

ISBN © Колектив авторів, 2015

© НТУ «ХПІ», 2015

 

 

ВСТУП

Соціологія як навчальна дисципліна презентує науково обґрунтовану теорію про суспільство та його структури. озброює розумінням законів і закономірностей взаємодії його різноманітних структур. Вона виступає як теорія та методологія для інших суспільних і гуманітарних наук та пов’язана з такими навчальними курсами, як історія, філософія, політологія, економіка, соціальна психологія.

Практикум з курсу «Соціологія» призначений студентам всіх форм навчання, які знайомляться з основами соціологічного знання. Він дозволяє майбутнім фахівцям засвоїти елементарні соціологічні поняття, формувати уявлення про структуру суспільства, соціальні інститути та організації, зрозуміти поведінку людини як члена суспільства, тим самим формувати їх погляди на соціальні процеси, дає їм теоретичні засади для практичних дій, оцінки явищ соціальної реальності.

Практикум містить тексти за темами курсу, додаткові матеріали для самостійного вивчення, завдання для виконання під час самостійної роботи, проблемні питання для обговорення під час семінарських занять. Практичні завдання та проблемні питання, які пропонуються для обговорення на семінарських заняттях, дають змогу активізувати навчання та засвоїти студентами практичні навички аналізу суспільних процесів.

Сподіваємося, що пропонований практикум стане у нагоді викладачам та студентам НТУ «ХПІ».© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.