Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


І. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

до виконання контрольної роботи

з дисципліни «Статистика»

для студентів економічних спеціальностей

заочної та вечірньо-заочної форм навчання

 

 

КРИВий РІГ

 


Укладачі:

- д.е.н., професор Нусінов Володимир Якович,

- старший викладач Кутовий Вадим Миколайович.

Відповідальний за випуск:

доктор економічних наук, доцент Нусінов В.Я.

 

 

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Статистика” для студентів економічних спеціальностей заочної та вечірньо-заочної форм навчання

 

 


Розглянуто

на засіданні кафедри

обліку, аудиту і

фінансового аналізу

 

Протокол № 1

від 29.08.2007 р.

 

Схвалено

на вченій раді

економічного факультету

 

Протокол № __

від ____________ 2007 р.Передмова

 

Контрольна робота з дисципліни “Статистика” сприяє не тільки поглибленому вивченні студентами важливих методологічних питань статистики, але й набуттю практичних навичок в агрегуванні інформації, розрахунках узагальнюючих статистичних показників і проведенні порівняльного аналізу; аналізі закономірностей розподілу та динаміки, аналізі взаємозв’язків.

При самостійному вивченні учбового матеріалу необхідно керуватись програмою дисципліни та рекомендованою літературою.

Контрольна робота включає вісім задач. До кожної з неї викладені методичні вказівки.

Варіант завдання контрольної роботи для студентів видається викладачем.

Контрольна робота оформляється в шкільному зошиті, або на папері формату А4 і здається на кафедру. Номер варіанта завдання та його модифікація вказується на початку роботи.

Перед рішенням кожної задачі наводиться її умова. Розв’язок задач наводиться в послідовності завдання (№1-№8).

Незарахована контрольна робота повертається для доробки.

 


І. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи.

 

Для рішення задачі №1 необхідно вивчити тему “Зведення та групування статистичних даних”. Групування – це розподіл елементів сукупності на групи та підгрупи за істотними для них ознаками. Виділяють структурні, типологічні, та аналітичні групування.

За допомогою аналітичного групування виявляють взаємозв’язки між двома ознаками, з яких одна представляє результат, а інша – фактор, що впливає на результат.

Аналітичні групування здійснюють за факторною ознакою.

Первинний ряд наглядно не дає уявлення про розподіл одиниць за величиною ознаки в сукупності. Тому першим кроком для упорядкування первинного ряду є його ранжування, тобто розміщення усіх варіант ряду за напрямком зростання чи спаду. Ранжований ряд даних дозволяє виявити мінімальне і максимальне значення ознаки.Потім визначають ширину інтервалу, яка при заданій кількості груп і рівних інтервалах дорівнює:

де і - відповідно максимальне та мінімальне значення ознаки;

- число груп.

Точність ширини інтервалу повинна визначатись у відповідності до ступеня точності даних спостереження:

– якщо дані спостереження подані з точністю до 0,1, то величина інтервалу округляється до цілих із десятими.

Ширина інтервалу дозволяє визначити межі усіх інтервалів ряду розподілу.

В кожен інтервал включають варіанти, числові значення яких більше або рівні нижній межі і менші або рівні верхній межі цього інтервалу.

В кожній групі визначають кількість підприємств, обсяг результативної та факторної ознаки, їх середній рівень.

Рішення задачі повинно бути оформленим у вигляді робочої таблиці (по усій сукупності), таблиці кінцевого ряду розподілу та його гістограми.

При побудові гістограми на осі абсцис відповідно до прийнятого масштабу відкладають нижню і верхню межі інтервалів, а по осі ординат – частоти. Потім для кожного інтервалу будують прямокутник основою якого є відрізок на осі абсцис, а висота якого пропорційна частоті інтервалу.

В кінці рішення задачі здійснюють аналіз результатів і роблять висновки.

За наявністю зв’язку між факторною і результативною ознаками групові середні від групи до групи поступово змінюються – збільшуються чи зменшуються. Це свідчить про наявність зв’язку.

 


Для розв’язання задачі №2 необхідно:1) засвоїти методи розрахунків в інтервальному ряді розподілу середніх величин, абсолютних та відносних показників варіації;

2) усвідомити поняття генеральної і вибіркової сукупності, частки вибірки у генеральній сукупності та вибіркової частки, якій притаманна певна ознака ( );

3) оволодіти методами розрахунків граничної помилки параметрів вибіркової сукупності.

Для визначення середньої та показників варіації ознаки хза даними інтервального ряду складають табл. 1.1.

Табл. 1.1.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.026 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал