Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання 1–6 до окремого тексту


ОБҐРУНТУВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ ДО ЗАВДАНЬ АПРОБАЦІЙНОГО

ТЗПНК

 

ЗАВДАННЯ СЕКЦІЇ «КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ»

Завдання 1–6 до окремого тексту

Завдання 1. Це завдання вимагає від учасника тестування розуміння головної думки тексту, яку автор прагне донести до читача. У тексті висловлено кілька думок, підпорядкованих головній. Тому необхідно не просто вибрати твердження, із яким автор міг би погодитися: правильна відповідь є такою, яка найбільш точно відповідає тексту як змістовній цілісності.

Правильна відповідь – В. Сформульована в цьому твердженні позиція є головною із-поміж тих, які подані в інших відповідях. Головне питання, яке автор виніс на обговорення, – це питання про захист загальнолюдських цінностей, якими є природні права й свободи людини, що потребують захисту перед загрозою біотехнологічної революції, що є неминучою в нашому технологічному світі. На думку автора, перед цією загрозою людська спільнота має скористатися свободою захищати найдорожчі для неї цінності, адже саме в цьому й полягає істинна свобода.

Відповідь А формулює одну з мікротем тексту – про небезпечні наслідки біотехнологічної революції. Відповіді Б, Г і Д також є неправильними. У кожній із них викладено аргументи, які автор наводить для обґрунтування головної думки тексту. Так, у відповіді Б йдеться про руйнацію природної рівності людей, на якій базується рівність громадянських прав і свобод, у разі переходу до постлюдської історії. У відповіді Г – про те, що людство має бути свідомим негативних наслідків утручання в природу людського. У відповіді Д – про те, що постлюдський світ може виявитися більш ієрархічним і конкурентним, ніж наш сьогоднішній, ще й із безліччю соціальних конфліктів.

Завдання 2. Завдання вимагає від учасника тестування з’ясування того, що автор тексту вважає справжньою причиною довгих суперечок навколо питання про відмінності між людьми, і відмежування її від різного роду супровідної інформації.

Правильна відповідь – А. Як випливає з тексту, проблема з природними правами людей, а отже, і рівності людей полягала в складності розрізнення ознак умовних, зовнішніх, й ознак посутніх, які стосуються людської природи. Цю проблему врешті вдалося вирішити за допомогою науки.

У відповіді Б сформульовано не причину, а наслідок розв’язання спірного питання про відмінності між людьми: завдяки цьому було з’ясовано сутність умовних і природних відмінностей, що поступово розширило коло людей із рівними правами.

У відповіді В наголошено на одному з аспектів обговорюваного питання, а саме на суперечливості відмінностей між чоловіком і жінкою, які є природними, хоча це й особини одного виду.

Відповідь Г акцентує увагу на причині виникнення потреби в розв’язанні спірного питання про відмінності між людьми, тоді як у завданні йдеться про причину довгих суперечок навколо цієї проблеми.

Відповідь Д стосується надзвичайної актуальності питання про природні права для Америки тих часів, суспільний устрій якої спирався на природні права.

Завдання 3. Завдання перевіряє вміння оцінювати авторські засоби увиразнення змістово важливих позицій тексту, зокрема вживання вислову фальшиве знамено свободи.

Правильна відповідь – Б. Автор уживає цей вислів як стосовно свободи нічим не обмеженого розмноження, так і стосовно свободи безперешкодного наукового дослідження, що, як доведено в тексті, не має нічого спільного зі справжньою свободою, а лише нищить природні права й свободи людини, ставлячи під сумнів і загрозу загальнолюдські цінності.

Відповіді А, Б, Г і Д не можна вважати правильними, оскільки вони не пояснюють, а обґрунтовують справедливість тлумачення згаданої свободи як фальшивої. Так, у відповіді А увагу звернуто на недалекоглядність прихильників біотехнологічного майбутнього людства, яких не зупиняє можливість утрати будь-якого уявлення про «загальнолюдське». Відповідь В апелює до сумнівності ідеї про можливість виправлення помилок сліпого природного відбору. Відповідь Г заперечує розуміння свободи як досягнення цілей, ширших, ніж ті, які ставить перед людством природа, а отже, і свідоме втручання в природу людини. Нарешті відповідь Д пов’язує таку свободу з прагненням покращити біологічне єство людини, нехтуючи її духовними цінностями.

Завдання 4. Завдання вимагає від тестувальника вибрати із запропонованих у відповідях фактів той, який є підґрунтям для сформульованого в завданні припущення.

Правильна відповідь – Г, адже в ній стверджується: з упевненістю можна ідентифікувати певну особину з людиною лише за видоспецифічною гамою людських емоційних реакцій, а саме про втрату людиною саме таких реакцій (надії, страху тощо) ідеться у формулюванні завдання.

Жоден із фактів, викладених у відповідях А, Б, В, Д, не апелює до деформації емоційної сфери людини як показника втручання біотехнологій у людську природу. Отже, усі ці відповіді неправильні.

Завдання 5. Завдання вимагає оцінювання кожної відповіді-пропозиції з позицій висловлених автором тексту застережень щодо наслідків для людства сучасних біотехнологій.

Правильна відповідь – Б. У міркуваннях про біотехнологічну революцію людства Френсис Фукуяма прямо висловлюється за свободу досягати цілей, поставлених перед людством природою, обмежуючи дослідження й винахідництво діапазоном вибору цілей, сумісного з природою, який є величезним. Тому автор тексту НЕ дав би згоди на те, щоб дозволити змішувати людські гени з генами особин інших видів із метою підвищення якості життя, адже це шлях трансформації ознак людини як виду, тобто втручання в природу людського.

Із пропозиціями, викладеними у відповідях А, В, Г, Д, Френсис Фукуяма погодився б, тому що всі вони обмежують досягнення цілей, не сумісних із природою людського.

Завдання 6. Завдання перевіряє вміння учасника тестування на підставі зіставлення різних позицій знаходити в них спільне щодо заданого аспекту порівняння.

Правильна відповідь – Г. Позиція стосовно етичних аспектів сучасних біотехнологічних досліджень висловлена Френсисом Фукуямою в тексті: «Ми не зобов’язані вважати себе рабами неминучого технологічного прогресу, якщо він не слугує людяним цілям». Їй співзвучна й думка А. П. Галкіна, викладена у відповіді Г: «…Будь-які генетичні пошуки повинні бути моральними».

Інші висловлення А.П. Галкіна – відповіді А, Б, В, Д – не мають прямих відповідників у тексті Френсиса Фукуями.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.