Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Сурет. Полидисперстік жүзгіннің седиментация қисығы


Егерде таңдап алынған нүктелер арқылы седиментация қисығына жанамалар жүргізіп, оларды ордината өсімен қиылысқанша созатын болсақ, , , , және нүктелерін аламыз. Сондағы радиусы r1-ден үлкен бөлшектердің, радиусы r2-ден үлкен бөлшектердің, радиусы r4-ден үлкен бөлшектердің, ал радиусы r5-тен үлкен бөлшектердің суспензиядағы пайыздық массалық үлесін көрсетеді. Сонда ti уақытта шөккен тұнбаның жалпы пайыздық мөлшері төменде көрсетілген теңдеумен анықталады:

 

(6.14)

 

Мұндағы: - берілген нүкте арқылы седиментация қисығына жүргізілген жанаманың абсцисса өсімен жасайтын бұрышының тангенсіне тең.

 

(6.14) - теңдеуді Оден теңдеуі деп атайды. Бұл теңдеудегі ti мүшесі ti уақытта шөккен тұнбадағы радиустары ri–ден кіші бөлшектердің пайыздық мөлшерін анықтайды, ол сан жағынан кесіндісіне тең болады. Сонда кесіндісі радиустары ri – ден кіші, бірақ ri+1-ден үлкен бөлшектерден тұратын фракцияның массалық пайыздық мөлшеріне сәйкес келеді.

Жүзгіннің дисперстік құрамын анықтау үшін интегралдық және дифференциалдық қисықтарын тұрғызады. Интегралдық қисығын тұрғызу үшін седиментация қисығынан радиусы ri-ден үлкен дисперстік бөлшектерден тұратын фракцияның суспензиядағы пайыздық үлесін табады. Ол шамасына тең. Сонда радиусы r1-ден үлкен бөлшектерден тұратын фракцияның жүзгіндегі пайыздық үлесі шамасына, ал радиусы r5-ден үлкен бөлшектерден тұратын фракцияның жүзгіндегі пайыздық үлесі шамасына тең болады. Осы мәндердің негізінде қисығын тұрғызады (3.7-сурет). Интегралдық қисығы жүзгіндегі фракциялардың пайыздық үлесін көрсетеді. Мысалы, радиусы r1 мен r2-нің аралығында жатқан бөлшектерден тұратын фракцияның жүзгіндегі пайыздық үлесі Dр12 = р2 - р'1 шамасына тең болады.Дифференциалдық қисығын седиментация мен интегралдық қисықтарынан тұрғызуға болады. Ол үшін абсцисса өсіне

 

rор = (ri + ri+1) / 2

 

мәнін, ал ордината өсіне бөлшектерінің радиусы ri- мен rі+1 аралығында жатқан фракцияның F = Dpi /Dri шамасын салады. Мұндағы Dр = pi - рi+1; Dri = ri+1 - ri (3.8-сурет).

 

3.7-сурет. Седиментацияның интегралдық қисығы 3.8-сурет. Седиментацияның дифференциалдық қисығы

 

Дифференциалдық қисығы полидисперстік жүзгіндегі қай фракцияның массалық үлесі басым екендігін айқын көрсетеді. Мысалы, дифференциалдық қисығы а-қисығымен (3.8-сурет) өрнектелетін жүзгіндегі бөлшектерінің радиусы ri мен ri+1 аралығында жатқан фракцияның массалық үлесі басқа фракциялардікінен басым. Дифференциалдық қисығы дисперстік жүйенің маңызды сипаттамасы болып саналады. Дифференциалдық қисықтағы көрсетілген радиустар аралығы неғұрлым қысқа, ал максимумы биік болған сайын жүйе дисперстік құрамы жағынан монодисперстік жүйеге жақын келеді (а-қисығы). Керісінше, радиустар аралығы алшақ, ал максимумы оншалықты биік болмаса, онда жүйе дисперстік құрамы жағы-нан полидисперсті болғаны (б-қисығы). Интегралдық және дифференциалдық қисықтарын тұрғызуға қажетті тәжірибелік мәндерді төменде көрсетілген кесте түрінде жазған ыңғайлы. 

3.3-кесте. Седиментацияның тәжірибелік мәндері

t, с г, м rор= (ri + ri+1)/2   Dr = ri+1 - ri p(%) F = Dpi /Dri

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.017 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал