Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Технологічний процес, як фактор логістики
Складовими фундаменту виробничої логістики є еко­номічні, технологічні основи, технічне та інформаційне забезпечення. В усіх випадках відповідно до технологічного процесу відбувається рух матеріального пото­ку. Для того щоб реалізувати основоположний принцип логістики — доставки вантажів «точно в строк», згідно з яким надається пере­вага споживачеві, і повною мірою забезпечити високу ефективність системи, треба розробити і здійснити єдиний технологічний процес в усій виробничо-транспортній системі на осно­ві інтеграції виробництва, транспорту та спо­живача.

Особливості технологічних процесів у логістичному ланцюгу зумовлюються значенням вантажів (масові, дрібними партіями, контейнерні), видом транспорту, системою і характером вироб­ничого об'єкта.

Технологічний процес — це сукупність, послідовно виконува­них робіт, операцій разом з методами, технікою та умовами їх І виконання, які забезпечують безперервність і ритмічність технології основного виробництва. До єдиного технологічного процесу в логістиці ставляться такі техніко-організаційні вимоги:

1. Транспортні- забезпечують оптимальність видів і типів транспортних засобів, роду й характеру вантажів, що перевозяться, їх кількість та довжину перевезень, використання і прогресивних засобів для перевезення вантажів пакетами, кон­тейнерами, на піддонах і застосування відповідно до цього ком­плексної механізації та автоматизації вантажо-розвантажувальних робіт, що забезпечують мінімальну кількість перевантажень і зберігання кількості та якості матеріалі», які перевозяться, синхронність виробничих ритмів, постачання цехам сировини і ма­теріалів.

2. Складські - спрощення та здешевлення складських операцій за рахунок найефективнішого використання склад­ських площ, обладнання та робочої сили. Для успішного вико­нання усіх складських операцій потрібні не тільки висока орга­нізація складського господарства, а й раціональна побудова тех­нологічного процесу.

Під час розробки технологічних процесів для конкретних умов уточнюють склад операцій залежно від характеру перероб­люваних вантажів. Технологічні процеси оформляються техно­логічними схемами, технологічними картами та графіком роботи механізмів і підйомно-транспортного обладнання.

Технологічна схема визначає напрям переміщення матеріалів, кількість технологічних операцій, рівень і характер механізації кожної з них. У ній зазначають типи й види машин та облад­нання для певних операцій.

Для технологічних схем і на їх основі розробляють техноло­гічні карти, які дають змогу правильно організувати технологіч­ний процес. На відміну від технологічних схем, у технологічних картах крім послідовності виконуваних технологічних операцій подають характеристику обладнання, норму часу на виконання кожної операції, вимоги техніки безпеки.Одним з основних документів є план-карта розміщення матеріалів. На окремі роботи, різні за специфікою та склад­ністю, розробляють технологічні інструкції.

Замість технологічних інструкцій можуть бути використані посібники із складування та зберігання окремих видів матеріалів, в яких наведено вимоги до виробництва, вантажно-розвантажувальних робіт, а також галузеві стандарти, що дає змогу підви­щити рівень організації виконання складських робіт.

Після розробки технологічних схем і технологічних карт складають графік робіт механізмів та обладнання. Конкретизації розрахунків та організації робіт досягають розробкою і її використанням контактних графіків, які дають уявлення про контакти різних транспортних, вантажно-розвантажувальних і технологічних засобів, а також про динаміку зміни залишків матеріалів.

Контроль за виконанням технологічних процесів передбачає:

· чіткий розподіл зобов'язань між робітниками;

· суворе дотримання норм внутрішнього розпорядку і виробничо-господарського режиму;

· чітке дотримання змісту і послідов­ності робіт обладнання, механізмів, автотранспорту, передбаче­них графіками, схемами, картами;

· своєчасне планування і забезпечення інформацією про потреби в транспортних засобах, на які мають бути подані на склад вантажно-розвантажувальні роботи;

· приймання зі складу транспортних засобів, чіт­ке додержання термінів і порядку оформлення необхідних доку­ментів.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал