Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Зробіть SWOT-аналіз для організації
SWOT-аналіз проводиться за допомогою виділення чотирьох полів (на підставі виділення внутрішніх сильних і слабких сторін та можливостей і загроз ринку) (таблиця 2.1).

З лівого боку виписуються сильні і слабкі сторони. Вгорі - можливості і загрози ринку. Таким чином в матриці утворюються 4 поля. В кожному розглядаються комбінації і вибираються ті, які можуть бути використані при розробці стратегій.

Форма для SWOT-аналізу (приклад)

Табл.. 2.1

  SWOT - аналіз Можливості 1. 2. 3. … Погрози 1. 2. 3. …
Сильні сторони 1. 2. 3. … поле «СІМ» (сила і можливості) Отримання максимальної віддачі від використання можливостей поле «СІП» (сила і погрози) Боротьба з небезпеками за рахунок використання внутрішніх резервів
Слабкі сторони 1. 3. … поле «СЛМ» (слабкість і можливості) Використання можливостей для подолання недоліків поле «СЛП» (слабкість і погрози) Зміцнення потенціалу для подолання зовнішніх небезпек    

 


SWOT-аналіз діяльності __________________________________

Табл..2.1.1

Конкурентна перевага Ступень прояву (оцінка від 1 до 10) Коефіцієнт відносної важливості Зважена оцінка (балів)
Сильні сторони
       
       
       
       
       
Середньозважена оцінка    
Слабкі сторони
       
       
       
       
       
Середньозважена оцінка    
Можливості
       
       
       
       
       
       
       
Середньозважена оцінка    
Погрози
       
       
Середньозважена оцінка    

 

Для формування таблиці 2.1.1 треба використати методичний підхід визначення та оцінки кожного чинника, як із внутрішнього середовища, так і зовнішнього, на основі кількісних та якісних його значень. Ступень прояву кожного обраного чинника оцінюється за 10-ти бальною шкалою. Окрім цього, для кожного чинника треба визначити рівень його значимості від 0 до 1. Зважена оцінка розраховується таким чином: ступень прояву і-го чинника треба помножити на коефіцієнт відносної важливості по і-му чиннику.Розрахувати інтегральний коефіцієнт (Кін) конкурентоспроможності по проведеному SWOT-аналізу для визначення конкурентного статусу на ринку.

 

Сильні та слабкі сторони організації автоматично визначаються по всій сукупності сприятливих можливостей і погроз. Тому природним рішенням є побудова стратегії організації на особливо сильних сторонах (відмітних перевагах) (яких?).

SWOT-аналіз дає можливість оцінити сучасний рівень конкурентоспроможності підприємства і визначити рівень, який можливо досягнути за допомогою ефективного стратегічного управління. Таким чином, можна відзначити, що стратегічно важливим є покращення слабких сторін підприємства (яких?).

Для успішного застосування методології SWOT-аналізу оточення організації важливо не тільки вміти розкривати погрози і можливості, а й вміти їх оцінювати з точки зору того, наскільки вони важливі для діяльності організації. Для цього застосовують матрицю можливостей і матрицю загроз як метод позиціонування кожної конкретної можливості чи загрози.

Аналіз можливостей, що надаються ринком
(матриця позиціонування можливостей)

Табл.2.2

Імовірність використання можливостей Ступінь впливу можливостей
Сильне (С) Помірне (П) Мале (М)
Висока (В) Обов’язково реалізовувати (ВС) Обов’язково реалізовувати (ВП) Реалізовувати при наявності ресурсів (ВМ)
Середня (С) Обов’язково реалізовувати (СС) Реалізовувати при наявності ресурсів (СП) Не розглядати (СМ)
Низька (мала імовірність) (Н) Реалізовувати при наявності ресурсів (НС) Не розглядати (НП) Не розглядати (НМ)

 У стовпцях матриці (див. табл. 2.2) представлена передбачувана ступінь впливу відкриваються на стан справ в організації, а в рядках відображаються ймовірності виникнення відповідної ситуації.

 

Можливості, які потрапляють на поля «ВС», «ВП» і «СС» - організацією повинні бути обов'язково використані. Можливості, які потрапляють на поля «СМ», «НП» і «НМ» практично не заслуговують уваги організації. А щодо можливостей, які потрапили на інші поля - на розсуд керівництва.

 

Аналіз погроз, що надаються ринком
(Матриця позиціонування загроз)

Табл. 2.3

Імовірність реалізації погроз Наслідки погроз
Руйнівні (Р) Критичний стан (К) Важкі (В) Легкі (Л)
Висока (В) Негайне усунення внаслідок великої небезпеки (ВР) Негайне усунення внаслідок великої небезпеки (ВК) Небезпека середня, усувається в другу чергу (ВВ) Слідкувати за ситуацією, з діями не поспішати (ВЛ)
Середня (С) Негайне усунення внаслідок великої небезпеки (СР) Небезпека середня, усувається в другу чергу (СК) Слідкувати за ситуацією, готуватися до дій (СВ) Контролювати ситуацію, готуватися до дій (СЛ)
Низька (мала імовірність) (Н) Небезпека середня, усувається в другу чергу (НР) Слідкувати за ситуацією, готуватися до дій (НК) Контролювати ситуацію, з діями не поспішати (НВ) Контролювати ситуацію, з діями не поспішати (НЛ)

У стовпцях матриці (табл. 3.) Відображається можливий стан організації при здійсненні погрози, у рядках - ймовірність її настання. У квадрантах матриці наводяться необхідні дії.

Погрози, що потрапили в поля «ВР», «ВК» і «СР» є дуже серйозними для організації. Їх необхідно терміново усунути. Погрози, що потрапили в поля «ВВ», «СК» і «НР» - повинні бути під контролем і усуватися в першочерговому порядку. Для усунення погроз у полях «НК», «СВ» і «ВЛ» - потрібно уважний і відповідальний підхід до їх усунення. А інші не повинні випадати з поля зору керівництва.

SWOT-аналіз доповнюється складанням профілю середовища, за допомогою якого оцінюється значимість для організації зовнішніх і внутрішніх факторів при різного ступеня значущості стратегій (див. табл. 2.4).

Табл. 2.4

Фактори середовища Важливість для галузі (А) Важливість для організації (Б) Спрямованість впливу (+або -) (В) Ступень важливості (А х Б х В) = Г
Кон'юнктура Податки Конкуренти Уряд ……… ………        

 

Важливості фактора для галузі або організації оцінюється експертами за трибальною шкалою, а спрямованість його впливу величиною - 1 (негативна спрямованість) або + 1 (позитивна спрямованість). Інтегральна оцінка виходить шляхом перемножування приватних оцінок. Дана матриця (табл. 2.4) дає керівництву організації орієнтир до дій.

Задача SWOT-аналізу полягає в тому, щоб надати фахівцю всю необхідну інформацію для визначення можливих стратегій і їх комбінацій. Подальша дія повинна полягати в стисненні обсягу інформації. Інакше можна розробити дуже громіздкі й важкоздійснювані рекомендації, що будуть суперечити одна одній.

Необхідно сфокусувати увагу на основних стратегічних альтернативах. Вони виникають з результатів самого аналізу і повинні бути класифіковані за напрямками. Також слід враховувати, що аналіз засновано на даних, що відображають минулий та теперішній стан. Для розробки стратегії екстраполяції недостатньо, тому необхідний збір і аналіз інформації про тенденції розвитку ситуації, вивчення можливостей і виявлення проблем і, отже, визначення стратегічних цілей.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал