Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Для виконання розрахунково-графічної роботи слід обрати діючу організацію Одеського регіону, яка займається виробництвом, проведенням робіт чи наданням послуг.
Методичні вказівки

Щодо виконання розрахунково-графічної роботи

з дисципліні „Основи менеджменту”

для студентів Ш курсу денної та заочної форм навчання

спеціальності „Менеджмент організацій”

 

Одеса-2011


 

Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліні „Основи менеджменту” для студентів ІІІ курсу денної та заочної форм навчання спеціальності „Менеджмент організацій” / Укладачі:

Яроміч С.А., Величко Т.Г. – Одеса: НАДУ, 2011. – 20 с.

 

 

Р е ц е н з е н т и:

Красностанова Н.Е. – доцент кафедри менеджменту організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові України, к.е.н.

 

 

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, протокол № ___ від ________ 2011 р.

 

© Одеський інститут державного управління

НАДУ при Президентові України, 2011


ЗМІСТ

ВСТУП  
1. Характеристика ділового середовища організації  
2. Характеристика внутрішнього середовища організації  
3. SWOT- аналіз  
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  

 

 


ВСТУП

Для того, щоб успішно виживати в довгостроковій перспективі, організація повинна вміти прогнозувати те, які труднощі можуть виникнути на її шляху в майбутньому, і те, які нові можливості можуть відкритися для неї. Тому стратегічне управління, вивчаючи зовнішнє середовище, концентрує увагу на те, які загрози і які можливості таїть у собі зовнішнє середовище. Але одного знання недостатньо. Адже знаючи про загрозу, можна не мати можливості протистояти їй, і, навпаки, знаючи про відкриті нові можливості, можна не володіти потенціалом для їх використання.
Сильні і слабкі сторони внутрішнього середовища організації також визначають умови успішного існування організації. Тому стратегічне управління також виявляє те, які сильні і слабкі сторони мають окремі складові організації і сама організація в цілому.
Таким чином, стратегічне управління проводить певними прийомами аналіз середовища з метою виявлення загроз і можливостей (з боку зовнішнього середовища) і сильних і слабких сторін, якими володіє організація.
Широко визнаним підходом, що дозволяє спільно провести вивчення зовнішнього і внутрішнього середовища, є метод SWOT (аббрев. з перших букв англ. Слів - сила, слабкість, можливості і загрози), який дозволяє виявити сильні і слабкі сторони, а також загрози і можливості, а потім провести лінії зв'язку між ними, які потім будуть використані для формулювання стратегії організації.1. З урахуванням конкретної ситуації складається список її сильних і слабких сторін, а також список загроз і можливостей.

2. Потім настає етап встановлення зв'язків між ними за допомогою матриці SWOT.

Метою даної розрахунково-графічної роботи є закріплення теоретичного матеріали з курсу „Основи менеджменту” завдяки аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища будь-якої обраної організації.

Зовнішнє середовище являє собою об’єктивні фактори, що оточують організацію в суспільстві (держава та інше) і до яких вона повинна пристосовуватись. Значення зовнішнього середовища було усвідомлено в кінці 1950-х років. Це стало одним з найважливіших внесків системного підходу в науку менеджменту. Зовнішнє оточення організації все більш стає джерелом проблем для сучасних менеджерів. По суті, керівники вищих і певною мірою середніх рівнів під впливом різноманітних подій у світі і державі змушені зосереджувати свою увагу на середовищі, яке швидко змінюється.

Зовнішнє середовище включає фактори прямої (ділове середовище організації) та посередньої дії.

Фактори прямої дії:

· постачальники матеріалів, капіталів, трудових ресурсів,

· закони і законодавчі органи, що визначають безпосередньо статус, напрями і механізми ділової діяльності організації,

· споживачі,

· власники,

· конкуренти,

· інфраструктура,

· державні органи влади,

· міжнародний сектор.

Фактори посередньої дії впливають опосередковано на діяльність компанії. До них відносяться:

· стан економіки,

· науково-технічний прогрес,

· політичні і соціально-культурні зміни,· вплив міжнародних подій, або подій в інших країнах на стан справ в організації.

Внутрішнє середовище організації визначають внутрішні фактори – ситуаційні рушійні сили всередині організації. Основними факторами в будь-якій організації є цілі, структура, завдання, технологія, працівники та ресурси.

Всі внутрішні зміні взаємопов’язані. Зміни однієї з них певною мірою впливають на всі інші.

Для виконання розрахунково-графічної роботи слід обрати діючу організацію Одеського регіону, яка займається виробництвом, проведенням робіт чи наданням послуг.

 

Характеристика ділового середовища організації

Для аналізу ділового середовища обраної вами організації, виконайте наступні завдання:

1. Назвіть всі організації та окремих осіб, які на ваш погляд, входять до ділового середовища вашої організації. Розподілите їх за групами: споживачі, постачальники, конкуренти, інфраструктура, державні органи влади, міжнародний сектор.

2. В чому проявляється їх вплив чи залежність?

3. Які елементи ділового середовища оказують сильний вплив на діяльність вашої компанії?

4. Які елементи ділового середовища оказують незначний вплив на вашу компанії?

5. На кого ваша організація оказує вплив? В чому він проявляється?

6. Який баланс сил? Чий вплив сильніший?

 

 


Заповніть табл. 1.1 „Ділове середовище організації”.

Елементи ділового середовища В чому проявля-ється вплив? Наскільки сильний вплив (сильний, помірний, незнач-ний, не оказує впливу)? Чи існує ресурсна залеж-ність (який вид ресурсів)? В чому проявля-ється вплив вашої організа-ції? Наскіль-ки він значний? На чию ко-ристь склада-ється баланс сил?
Споживачі 1. 2. 3. …………….              
Постачаль-ники 1. 2. 3. …………..            
Конкуренти 1. 2. 3. ……………              
Інфраструк-тура 1. 2. 3. ……………..              
Державні органи влади 1. 2. 3. ……………..            
Міжнарод-ний сектор 1. 2. 3. ……………            

7. Скільки елементів знаходиться в кожній окремій групі ділового середовища вашої організації (покупці, постачальники, конкуренти, інфраструктура і т.д.)?

8. Наскільки однорідні елементи в кожній групі?

9. Як часто елементи змінюються? Наскільки значні ці зміни? Наскільки вони несподівані чи передбачувані?

 

Далі слід провести аналіз організації та галузі за нижченаведеною схемою в табл. 1.2.

Показник Характеристика
ступінь життєвого циклу (народження, зростання, стабільність, старіння або відродження)  
кількість організацій в галузі  
доля організації на ринку(у %, залежно від кількості подібних підприємств на ринку)  
технології, інновації (перерахувати)  
характеристики послуг, товарів, робіт  
завантаження виробничих потужностей (% - Відношення кількості робочого часу організації на добу до 24 год.)  
легкість виходу на ринок (наприклад, наявність ліцензій (у тому числі їх вартість))  

 

Після оцінки ділового середовища організації слід оцінити вплив факторів зовнішнього середовища непрямого впливу.

 

 

Результати оформити в таблиці 1.3.

Вплив факторів зовнішнього середовища на організацію (приклад)

Табл. 1.3

Показники Тенденції Вплив фактора на діяльність організації
Економіка Підвищення життєвого рівня та рівня доходів Можливості
Рівень інфляції Загроза
Політика Система оподаткування Загроза
НТП Поява нових технологій  
Демографія Народжуваність Загроза
Соціально –культурний фактор Зростання диференціації суспільства, збільшення питомої ваги діаметрально протилежних класів  
Природне середовище Загроза екологічних катастроф  

 

 

Характеристика внутрішнього середовища організації

Зробіть характеристику внутрішнього середовища організації за такими елементами:

· цілі і стратегія,

· структура організації (зробити графічне зображення),

· плани і завдання,

· технологія,

· персонал.

 

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал