Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Шевчук С. В.
Українське ділове мовлення: Навч. посібник. — К.: Вища шк„ 1997.-271 с.

Посібник містить відомості про стилі сучасної української мови, зокрема офіційно-діловий. Наведено класифікацію ділових паперів та вимоги до їх складання, зразки оформ­лення різних видів документів, а також пов'язаний з темою теоретичний матеріал із сучасної української мови. Система вправ і завдань має на меті як набуття студентами навичок складання різних ділових паперів, так і закріплення знань з мови.

Для студентів вищих закладів освіти, а також для учнів ліцеїв, гімназій, вчителів шкіл. Стане у пригоді працівникам організацій і установ.

Зразок:

Рецензія

на автореферат кандидатської дисертації Бабіної Р. Д.

«Господарсько-біологічна оцінка сортів і селекційних форм груші в умовах передгірської зони Криму»

У підвищенні продуктивності плодових насаджень багато важать агрохімічні та ґрунтово-кліматичні умови, але поряд з цим провідна, а часто й вирішальна роль належить сор­ту. Висока пластичність і адаптованість селекційних форм і сортів груші до конкретних регіонів дозволяє постійно вдоско­налювати і поліпшувати наявний сортимент цієї породи як за рахунок сортів з різними строками достигання, так і за ра­хунок тих, що мають конкретні технологічні застосування.

Зважаючи на це, розглянуті в авторефераті Бабіної Р. Д. питання господарсько-біологічної оцінки сортів і селекційних сортів груші підтверджують актуальність і практичну зна­чимість обраної теми.

На наш погляд, цінним у праці автора є ґрунтовність та всебічність досліджень, що дозволило зробити конкретні висновки щодо впровадження у виробництво Криму сортів і селекційних форм груші.

Характерно, що ряд досліджень автора з сортовивчення і добору запилювачів збігаються з нашими науковими роз­робками, які було проведено в Інституті садівництва УААН (зона Полісся).

На основі матеріалів, викладених в авторефераті, подано рекомендації виробництву.

На підставі зазначеного вище вважаємо, що представле­на дисертаційна робота має наукове і практичне значення, відповідає вимогам, які висуває ВАК України до кандидатсь­ких дисертацій, а її автор — Бабіна Р. Д. заслуговує на присвоєння їй наукового ступеня кандидата - сільськогоспо­дарських наук.

Старший науковий співробітник відділу селекцій і сортовивчення Інституту садівництва УААН, кандидат с.-г. наук (підпис) М. В. Молиш

Підпис кандидата с.-г. наук

М. В. Матвієнко засвідчую

Учений секретар (підпис) О. Ю. Єрмаков

25.01.02

Печатка

 

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал