Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Нормативні документи, що регулюють діяльність підприємства та встановлюють правила ведення бухгалтерського обліку та відображення у фінансовій звітності власного капіталу
 

 

Розглянемо нормативні засади регулювання обліку операцій з власним капіталом на ТОВ «Стіл ЛТД».

На сьогодні в Україні операції із власним капіталом є недостатньо врегульованими.

При цьому від повного та чіткого правового регулювання обліку власного капіталу напряму залежить достовірність забезпечення обліковою системою даними та у заповненню інформацією про стан і рух власного капіталу; раціональна організація контролю за правильністю та закономірністю формування власного капіталу, розподілу прибутку за відповідними напрямами і фондами; своєчасність, повнота, правильність відображення розміру та усіх змін власного капіталу, що впливає на своєчасність отримання достовірної інформації для управління структурою капіталу підприємства в цілому.

При організації бухгалтерського обліку операцій з власним капіталом необхідно дотримуватися наступних нормативно-правових документів, що діють в Україні.

Принципи бухгалтерського обліку операцій із власним капіталом базуються як на загальних принципах бухгалтерського обліку, зокрема на принципі визнання активів і зобов’язань, доходів і витрат, так і на вимогах корпоративного права і законодавства про цінні папери.

Відправним пунктом раціональної організації і ведення бухгалтерського обліку операцій з власним капіталом в Україні є положення Господарського, Цивільного та Податкового кодексів України.

Господарський кодекс України [8] визначає основні засади господарювання в Україні і регулює господарські відносини, що виникають в процесі організації здійснення господарської діяльності між суб’єктами господарювання (операції з формування, зміни та використання власного капіталу, що виникають внаслідок господарської діяльності). А також встановлює умови і порядок випуску та придбання цінних паперів суб’єктами господарювання.

Цивільний кодекс України [47] регулює взаємовідносини, що виникають під час діяльності суб’єктів (питання господарських зобов’язань та заборгованостей, що виникають в процесі управління) визначає поняття, види господарських товариств, а також склад їхнього майна.

Законом України «Про господарські товариства» [35] регламентується створення резервного капіталу, який повинен бути не меншим 25% статутного капіталу, а розмір щорічних відрахувань до нього має бути не менше 5% суми чистого прибутку.

Відповідно до Закону України «Про господарські товариства», мінімальний розмір статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повного товариства та командитного товариства не встановлено. Тобто статутний капітал таких підприємств як вид може бути відсутнім.Проте згідно з ст. 144 Цивільного кодексу України статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю визначає мінімальний розмір майна товариства, що гарантує інтереси його кредиторів [47].

Податковим кодексом України [31] чітко визначено відсоткову ставку податку на прибуток, що, безпосередньо, впливає на розмір статті балансу «Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)», окреслено об’єкт і суб’єкт оподаткування, визначено склад прибутку підприємства, хто є платником податку.

Порядок формування та облік власного капіталу залежить від організаційно-правової форми підприємства, вимог чинного законодавства щодо мінімального розміру статутного, резервного та інших видів капіталу. В цілому нормативне регулювання бухгалтерського обліку власного капіталу поділяється на декілька рівнів (рис. 1.3).

Міжнародний рівень визначає та надає загальні принципи, засади та рекомендації, щодо облікового відображення власного капіталу на світовому рівні. Відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності до складових власного капіталу належать: капітал, вкладений акціонерами; додатковий капітал, отриманий понад номінал акцій або емісійний дохід; додатковий капітал від переоцінки; накопичений нерозподілений чистий прибуток; резерви; резерви, що є частиною розподіленого чистого прибутку; резерви, що є коригуваннями на підтримку капіталу; деякі курсові різниці.

Національний рівень регулює закони та положення, закріплені державою у нормативних документах (держава встановлює перелік альтернатив або чітко регулює деякі питання бухгалтерського обліку). Основними законодавчими актами виступають: кодекси та Закони України, П(С)БО, інструкції, положення та рішення, а також листи ДФСУ.Рівень підприємства передбачає положення облікової політики та установчих документів, де встановлено альтернативи, самостійно обрані підприємством з метою задоволення власних інтересів щодо обліку власного капіталу.

За даними рисунку 1.3 видно, що держава регулює лише окремі аспекти обліку власного капіталу, залишаючи при цьому широкий спектр варіативності, що надає можливість власникам обирати оптимальний альтернативний варіант, враховуючи специфіку діяльності суб’єкта господарювання, обумовлену, насамперед, особливістю організаційно-правової форми господарювання.

 

РІВНІ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
Міжнародний рівень
МСФЗ 1 «Звіт про зміни у власному капіталі», МСБО 12 «Податки на прибуток», МСБО 1 «Подання фінансових звітів»
Національний рівень
Цивільний, Господарський, Податковий кодекси України
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», Закон України «Про акціонерні товариства», Закон України «Про господарські товариства», Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок», Закон України «Про інвестиційну діяльність», Закон України «Про оцінка майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»
Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», П(С)БО 7 «Основні засоби», П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», П(С)БО 9 «Запаси», П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції», П(С)БО 21 «Вплив валютних курсів», П(С)БО 24 «Прибуток на акцію»
Положення «Про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства», Положення про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних товариств, Порядок скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, Положення про придбання, реалізацію та анулювання акціонерними товариствами акцій власного випуску, Рішення Про порядок реєстрації та опублікування відомостей про створення акціонерного товариства однією особою або про придбання однією особою усіх акцій товариства, Рішення Про розкриття інформації в загальному повідомленні акціонерного товариства про проведення загальних зборів, Порядок нагляду за реєстраціює акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку.
Рівень підприємства
Статут, Засновницький договір, Положення про облікову політику (в частині власного капіталу підприємства)

Рисунок 1.3 – Рівні нормативного регулювання бухгалтерського обліку операцій з власним капіталом

 

Отже, підприємство може контролювати правильність ведення своєї господарської діяльності, за допомогою даних законодавчих та нормативних положень. Виділено рівні нормативного регулювання питань обліку операцій з власним капіталом в Україні: міжнародний (визначає та надає загальні принципи, засади та рекомендації щодо облікового відображення власного капіталу відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності); національний рівень (кодекси та Закони України, П(С)БО, інструкції, положення та рішення, а також листи ДПАУ); рівень підприємства (положення облікової політики та установчих документів, де встановлено альтернативи, самостійно обрані підприємством з метою задоволення власних інтересів щодо бухгалтерського обліку власного капіталу).

1.3 Організаційно-технологічні особливості діяльності ТОВ «Стіл ЛТД»

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Стіл ЛТД» засноване згідно протоколу зборів засновників 12.10.1993 року. Згідно із статутом, Товариство є підприємницькою організацією, створеною для здійснення господарської діяльності і володіє повною господарською самостійністю.

Засновниками товариства є фізичні особи – громадяни України:

Льода Олег Богданович та Вербовий Володимир Ярославович.

Фірма є юридичною особою з дня її державної реєстрації.

Предметом діяльності підприємства є: надання послуг по технічному обслуговуванню, ремонту, дiагностицi транспортних засобів.

Для забезпечення діяльності фірми був створений за рахунок внесків учасників Статутний фонд в розмірі 4000000 гривень. В створенні статутного фонду приймають участь всі засновники фірми. Товариство має право змінювати свій статутний капітал ( зменшувати, збільшувати), проте рішення про зміну розміру статутного капіталу набирає чинності з дня внесення змін до установчих документів загальними зборами товариства та їх реєстрації в органах державної влади.

Основним узагальнюючим показником фінансово-господарської діяльності фірми, як і у всіх інших суб’єктів підприємницької діяльності є прибуток. За рахунок прибутку товариство задовольняє соціальні, економічні інтереси учасників та членів трудового колективу.

Колектив фірми є невеликим 7 осіб. Організаційна структура ТОВ «Стіл ЛТД».

«Стіл ЛТД» – це сучасне підприємство по ремонту й обслуговуванню легкових автомобілів. Автосервіс розташований на площі 1077 м2. спеціалізовані ділянки і пости оснащені професійним устаткуванням, інструментом і інформацією. Усе це, у сполучені з сучасними технологіями і кваліфікованим персоналом, створюють умови для якісного ремонту практично будь-якого автомобіля.

Сервісний центр по ремонті і сервісному обслуговуванні легкових автомобілів укомплектований сучасним високоякісним устаткуванням.

Для складних робіт з ремонту електричних систем автомобіля, існує окреме приміщення, а також моторна ділянка, ділянка ремонту вузлів і агрегатів, ділянка шиномонтажу і балансування коліс, пост попереднього огляду автомобілів і 2 поста мийки автомобілів. В даний час ведеться будівництво додаткових гаражних постів.

При СТО побудована офісна частина для обслуговування відвідувачів.

На даний час підприємство повністю забезпечене матеріальними та трудовими ресурсами. В планах підприємства є започаткування нового виду статутної діяльності, а саме здійснення вантажних автоперевезень.

Серед конкурентів СТО можна виділити підрозділ ПАТ «Івано-Франківськавто», фірми ТОВ «Альянс», ТОВ «Модерн-Авто», ТОВ «Класік-Авто», ТОВ «Карпати-мотор».

Станом на 31 грудня 2014 зареєстрований статутний капітал ТОВ «Стіл ЛТД» складав 4 000 000 грн. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва наведено в Додатку А. З метою характеристики фінансового стану підприємства проведемо аналіз балансу в таблиці 1.2.

 

 

Таблиця 1.2 – Вертикальний і горизонтальний аналіз балансу  
Показник балансу Абсолютна величина, тис. грн. Питома вага,% Зміни  
На 01.01.14 на 31.12.14 На 01.01.2014 на 31.12.2014 в абсол величинах, тис. грн в питомій вазі, % в % до велич. на поч  
 
 
І. Необоротні активи                
Незавершені капітальні інвестиції 278,8 299,0 33,93 32,79 20,20 -1,14 7,24534  
Основні засоби: 89,6 82,9 10,90 9,09 -6,70 -1,81 -7,4777  
первісна вартість 342,1 348,8 41,63 38,25 6,70 -3,39 1,95849  
знос (252,4) (265,9) -30,72 -29,16 -13,50 1,56 5,34865  
Усього за розділом І. 368,4 381,8 44,83 41,86 13,40 -2,97 3,63735  
ІІ. Оборотні активи                
Запаси 185,8 202,3 22,61 22,18 16,50 -0,43 8,88052  
Поточна дебіторська заборгованість 129,0 150,7 15,70 16,52 21,70 0,82 16,8217  
Грошові кошти та їх еквіваленти 6,7 0,1 0,82 0,01 -6,60 -0,80 -98,507  
Витрати майбутніх періодів 131,3 177,2 15,98 19,43 45,90 3,45 34,9581  
Інші оборотні активи 0,5   0,06 0,00 -0,50 -0,06 -100  
Усього за розділом ІІ. 453,3 530,2 55,17 58,14 76,90 2,97 16,9645  
Баланс 821,7 912,0 90,30 0,00 10,9894  
І. Власний капітал                
Зареєстрований (пайовий) капітал 486,80 438,60 0,00 -48,20  
Нерозпод.прибуток (збиток) (355,8) (353,9) -43,30 -38,80 1,90 4,50 -0,534  
Неоплачений капітал (2996,4) (2891,5) -364,66 -317,05 104,90 47,61 -3,5009  
Усього за розділом І. 647,9 754,6 78,85 82,74 106,70 3,89 16,4686  
ІІ. Догострокові забов.                
ІІІ. Поточні зобов’язання                
Поточні кредиторська заборгованість: за товари, роботи, послуги 0,5   0,06   -0,50 -0,06 -100  
за розрахунками з бюджетом 0,3 0,5 0,04 0,05 0,20 0,02 66,6667  
за розрахунками зі страхування 0,9 1,1 0,11 0,12 0,20 0,01 22,2222  
за розрахунками з оплати праці 2,0 2,7 0,24 0,30 0,70 0,05  
Інші поточні зобов’язання 170,0 153,2 20,69 16,80 -16,80 -3,89 -9,8824  
Усього за розділом IІІ 173,8 157,5 21,15 17,27 -16,30 -3,88 -9,3786  
Баланс 821,7 912,0 100,00 100,00 90,30 0,00 10,9894  

 

Як бачимо із таблиці 1.2, майно підприємства збільшилося на 90,3 тис. грн., що на 10,98% більше в порівняні з початком року. У структурі активів домінують основні засоби та незавершені капітальні інвестиції. Частка запасів підприємства у структурі активів зменшилася на 0,43%. Абсолютно ліквідна частина – кошти знизилися за минулий рік на 6,6 тис. грн. і склали 0,01 % від загальної суми активів, що на 0,8 % менше в порівнянні з базисом.

Аналіз структури пасиву балансу дає змогу зробити певні висновки. Найбільшу частку у валюті балансу складає власний капітал 82,74%. Довгострокових зобов’язань підприємство не має.

Розрахуємо показники фінансової стійкості станом на 01.01.2014:

1) коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) =р.1495Ф1/ р.1300Ф.1 = 647,9/821,7=0,78

2) коефіцієнт маневрування власних коштів = (р1495 ф.1- р.1095 ф.1)/ р.1495 ф.1 = (647,9-368,4)/647,9=0,43

3) коефіцієнт забезпеченості власними коштами = (р.1495 ф.1 – р.1095 ф.1)/ р.1195 ф.1= (647,9-368,4)/453,3=0,62

Розрахуємо показники фінансової стійкості станом на 31.01.2014:

4) коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) =р.1495Ф1/ р.1300Ф.1 = 754,7/912=0,83

5) коефіцієнт маневрування власних коштів = (р1495 ф.1- р.1095 ф.1)/ р.1495 ф.1 = (754,7-381,8)/754,7=0,49

6) коефіцієнт забезпеченості власними коштами = (р.1495 ф.1 – р.1095 ф.1)/ р.1195 ф.1= (754,7-381,8)/530,2=0,70

Так, коефіцієнт автономії показує, що підприємство на 83% не залежить від своїх кредиторів. Цей коефіцієнт є високим для підприємства, воно не має велику заборгованості перед кредиторами. 49% власних коштів перебуває в обігу, що є в межах рекомендованого значення. Це показує коефіцієнт маневрування власних коштів. Коефіцієнт забезпеченості власними коштами показує, що обігові кошти, сформованих за рахунок власних коштів підприємства становлять 70%.

Отже, всі показники фінансової стійкості знаходяться в рекомендованих межах і це свідчить про високу фінансову стійкість підприємства.

Фінансова стійкість – це стан майна підприємства, що гарантує йому платоспроможність. Фінансова стійкість підприємства передбачає, що ресурси, вкладені в підприємницької діяльність, повинні окупитися за рахунок грошових надходжень від господарської діяльності, а отриманий прибуток – забезпечувати самофінансування та незалежність підприємства від зовнішніх джерел формування активів.

 .

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал