Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Санауыш

 

Флипчарт бетінде объектілердің еркін орын ауыстыруын шектеп тастау мысалын қ арастырайық.

Ол ү шін санауыш жасап кө рейік. Біріншіден, санауыштағ ы сү йектер горизонталь бойымен ғ ана жылжи алады. Екіншідіен, олар бірінің ү стіне бірі шығ ып кетпей жә не санауыш рамкасынан шық пау керек.

Жұ мысты орындау:

1. фигуралар қ ұ ралы кө мегімен рамка, сү йектер жылжитын стержень жә не бір сү йек салың ыз.

 

2. Барлық сү йектердің кө лемі бірдей болу қ ажет. Сол ү шін жасалғ ан сү йектің 9 дубликатын жасап алың ыз.

 

3. Барлық сү йектерді стерженнің бойына орналастырың ыз. Ол ү шін санауыш рамкасына тимей, сү йектерді белгілең із. Егер стержень де белгіленіп қ алса, Ctrl пернесін басып тұ рып, тышқ анның сол жақ батырмасымен стерженьді шертсең із, ортақ белгілеуден алынып тасталады.

 

4. Енді белгіленіп тұ рғ ан сү йектердің жанама мә зірінен, Преоброзовать - Выровнять - Выровнять по верхнему краю командасын орындасаң ыз, барлық сү йектер горизонталь сызық бойына орналасады.

 

5. Белгіленуді алмай тұ рып, шектеулер қ ою қ ажет. Ол ү шін Обозреватель свойств терезесін ашың ыз. Свойства и действия терезесінің Ограничители бө ліміндегі Можно перемещать тізімінен Горизонтально таң даң ыз. Енді сү йектер бірінің ү стіне бірі шығ ып кетпес ү шін, Можно блокировать қ асиетіне Истина мә нін тағ айындаң ыз.

 

6. Сү йектер бір сызық бойымен ғ ана жылжи алатындай етіп жасадық. Келесі мақ сат: санауыш рамкасынан шық пайтындай етіп жасау. Сол жә не оң жақ тік сызық тардың қ асиеттер терезелерін ашып келесі мә ндерді берің із:

7. Санауыш рамкасын блоктаң ыз.

8. Егер сү йектерімен бірге стерженьді кө шіріп, санауышқ а тағ ы бірнешеуін қ осқ ың ыз келсе барлық объектілерді топтаң ыз (группировать) жә не флипчартты коструирование режиміне ауыстырың ыз (флипчарт терезесінің оң жақ жоғ арғ ы бұ рышында орналасқ ан белгішеге шертің із). Сү йектерді стерженьмен бірге кө шіріп, қ ажетті орынғ а қ ойың ыз.

9. Стержень ұ штары жасырылып қ алу ү шін санауыш рамкасын алдың ғ ы планғ а қ ойың ыз.

10. Флипчартты батырмасын басу арқ ылы демонстрация режиміне ауыстырың ыз.

11. Сү йектердің ә рбір группасын разгруппировка жасаң ыз (Біз оларды кө шіруге ың ғ айлы болу ү шін ғ ана топтағ анбыз).

12. Горизонталь сызық тарды жылжып кетпес ү шін блоктаң ыз.

13. Флипчартты сақ таң ыз жә не жұ мысын тексерің із:

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Тест құрастыру | Развитие образного мышления младших школьников посредствам слушание музыки
© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.