Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тест құрастыру

Практикалық жұ мыс №15

Практикалық жұ мыстың мақ саты: Студенттерге Activ Inspire бағ дарламасында тест қ ұ растыруды ү йрету.

Жұ мыс барысы:

1. Жаң а флипчарт ашың ыз.

2. Флипчартқ а кез-келген фон берің із.

3. Тапсырманың тақ ырыбын жазың ыз. Мысалы, " Информатика пә нінен тест сұ рақ тары" болсын.

 

4. Келесі бетті ашың ыз. Мұ нда алғ ашқ ы титулдық беттің фонын қ олдануың ызғ а болады немесе ө з қ ажетің ізге қ арай фонды ауыстырың ыз.

5. Меню жолынан Вставить - Вопрос командасын орындаң ыз.

6. Ашылғ ан диологтық терезеде Сұ рақ тың типін таң даймыз. Мұ нда бірнеше жауабы бар сұ рақ, ө су немесе кему реті бойынша орын алмастыру, тек қ ана дұ рыс не бқ рыс деп жауап беру, Лайкерт шкаласын пайдалану, Жауапты енгізу жә не сан арқ ылы жауап беру секілді сұ рақ типтерінің бірін таң даң ыз. Сонымен қ атар, осы терезеде Жауаптың нұ сқ алар санын таң даң ыз.

7. " Ары қ арай" батырмасын басың ыз. Ашылғ ан терезеде сұ рақ пен жауаптың дизайнын таң даң ыз. " Ары қ арай" батырмасын таң даң ыз.

8. Ашылғ ан терезеде Сұ рақ тың мә тінін енгізің із, Нұ сқ алар типін, Дұ рыс жауаптар санын, Уақ ыт бойынша қ ойлатын шектеуді, сонымен қ атар ә рбір нұ сқ аның мә тінін терің із. " Ары қ арай" батырмасын басың ыз.

9. Ашылғ ан терезеде Дұ рыс жауапты таң даймыз. " Ары қ арай" немесе " Дайын" батырмасын таң даң ыз.

10. Егер сұ рақ ты ө з қ алауың ыз бойынша безендіріп, жасағ ың ыз келсе, онда " Обозреватель ресурсов" бө лімінен сіз Activ Software - Inspire - Инструменты для разработки урока - Области для вопросов бө лімінен сұ рақ орналасатын облысты таң даң ыз.

11. " Обозреватель ресурсов" бө лімінен Activ Software - Inspire - Инструменты для разработки урока - Компоновки для вопросов бө лімінен жауаптар орналасатын облысты таң даң ыз.

12. Дайын болғ ан бетте сіз ө з сұ рақ тарың ыз бен жауаптарың ызды енгізің із.

13. Енді бізге сұ рақ тың не дұ рыс, не бқ рыстығ ын орнату қ ажет. Ол ү шін бізге Activ Software - Inspire - Инструменты для разработки урока - Кнопки и значки бө лімі керек болады. Кнопки и значки бумасынан дұ рыс емес жауаптар ү шін батырмасы, ал дұ рыс жауаптар ү шін қ ажет болады. Батырмаларды жауап нұ сқ аларына сә йкестендіріп орналастырып шығ ың ыз.

 

14. Енді бізде бұ рыс жауаптар саны 3 болғ андық тан, олардағ ы батырмалардың атауы бір, сондық тан сізге жауап нұ сқ асына сә йкес етіп ол батырмалардың аттарын ауыстыру қ ажет болады. Ол ү шін " Обозреватель объектов" бө лімінен қ ажетті батырманы тауып алып атауларын ө згертіп шығ ың ыз.

 

15. Енді ә рекеттер тағ айындау ү шін батырмасын белгілеп, тышқ анның оң жақ батырмасын басып, жанама менюден " Обозреватель действий" жолын таң даң ыз. " Все действий" жолынан " Скрытый" ә рекетін таң дап, " Цель" жолына бұ рыс нұ сқ а батырмасын кө рсетеміз. Біздің жағ дайымызда ол " а", ОК батырмасын басың ыз. Қ алғ ан жауап нұ сқ алары ү шін аталғ ан ә рекеттерді тағ айындаң ыз.

16. Осымен бірінші сұ рағ ымыз дайын. Қ алғ ан сұ рақ тарды дә л осы жолмен жасап кемінде 20 сұ рақ тан тұ ратын тест сұ рақ тарын қ ұ растырың ыз.

17. Жұ мыс аяқ талды. Оқ ытушығ а тапсырманың дұ рыстығ ын тексертің із.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
B) close table. 341. В VIsual foxpro для копирования таблицы необходимо выполнить | Санауыш
© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.