Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Дәнді бұршақ дақылдары жапырақтарының айырмашылық белгілері


Тү рі Қ ұ рылысы Пішіні Тү ктілігі Мұ рттылығ ы Жапырақ бө ліктерінің саны
Егістік ас бұ ршақ Қ ос қ ауырсынды ірі жапырақ серіктерімен Жұ мыртқ а тә різді, ә лсіз сопақ Жалаң аш Бар 2-3 жұ п
Далалық ас бұ ршақ Қ ос қ ауырсынды, жапырақ серігінде қ ызыл дақ бар Жұ мыртқ а тә різді, ә лсіз сопақ Жалаң аш Бар 2-3 жұ п
Атбас бұ ршақ Қ ос қ ауырсынды, жапырақ серігі ұ сақ, аратісті Жұ мыртқ а тә різді, ә лсіз сопақ немесе кері жұ мыртқ а тә різді Жалаң аш Жоқ 1-3 жұ п
Ірі тұ қ ымды жасымық Қ ос қ ауырсынды, кішірек жапырақ серіктерімен Сопақ ұ зынша Жалаң аш Бар 6-12 жұ п
Ұ сақ тұ қ ымды жасымық Қ ос қ ауырсынды, кішірек жапырақ серікртерімен Сопақ, ұ зынша Жалаң аш Бар 6-12 жұ п
Егістік ноғ атық Қ ос қ ауырсынды бір жұ пты кішірек дапырақ серіктерімен Ланцетті, кейде ұ зынша сопақ Жалаң аш Бар 1 жұ п
Мә дени ноқ ат Дала қ ауырсында Жұ мыртқ а тә різді ү шбұ рышты Молынан тү ктелген безді талшық тар Жоқ 15-17 жұ п
Кә дімгі бадана Ү штік Жү рек тә різді ү шбұ рышты Жалаң аш Жоқ 3-жұ п
Май бұ ршақ Ү штік Жү рек тә різді, сопақ кейде ұ зынша Молынан тү ктелген Жоқ 3-жұ п
Жің ішке жапырақ ты бө рі бұ ршақ Саусақ -салалы Ұ зынша-сопақ Жалаң аш Жоқ  
Сары бө рі бұ ршақ Саусақ – салалы Ұ зынша-кері жұ мыртқ а тә різді кең Молынан тү ктелген тө менгі жағ ы Жоқ  
Ақ бө рі бұ ршақ Саусақ – салалы Кері жұ мыртқ а тә різді Тө менгі жағ ы тү ктелген Жоқ  
Кө пжылдық бө рі бұ ршақ Саусақ – салалы Кең ланцетті шеттері ара тісті Тө менгі жағ ы тү ктелген Жоқ  

Дә нді бұ ршақ дақ ылдарын жемістері бойынша анық тау

Жатын тозаң данғ аннан кейін ү лкейіп, пісіп, жеміске айналады. Дә нді бұ ршақ дақ ылдарының жемісін бұ ршақ қ ап деп атайды. Бұ ршақ қ апта қ ысқ а ұ рық сағ ағ ында отырғ ан тұ қ ымдар болады. Кө птеген дә нді бұ ршақ дақ ылдарының бұ ршақ қ абы піскен кезде ашылып, тұ қ ымдары шашылады. Кейбір тү рлерінің (ноқ ат, жасымық, ақ бө рі бұ ршақ) бұ ршақ қ аптары піскен кезде жарылмайды.

Дә нді бұ ршақ дақ ылдарының жемістерінің айырмашылық белгілері 41-кестеде келтірілген.

 

41-кесте.

Дә нді бұ ршақ дақ ылдары жемістерінің айырмашылық белгілері

Тү рі Мө лшері Пішіні Тү сі Тү ктілігі
Егістік ас бұ ршақ Ірі кө п тұ қ ымды(3-11) Тү зі немесе орақ тә різді иілген, кең Сабанды-сары Жалаң аш
Далалық ас бұ ршақ Ірілеу кө п тұ қ ымды(4-6) Тү зу, кең деу Қ оң ыр тү ске боялғ ан Жалаң аш
Атбас бұ ршақ Ірі(3-4 тұ қ ымды жә не одан кө п) Ұ зын қ ампиғ ан Қ ара немесе қ ара-қ оң ыр Ә лсіз барқ ытты
Жасымық Кішірек(1-2 тұ қ ым) Ромб тә різді, ә лсіз дө ң естенген Сабанды-сары Жалаң аш
Ноғ атық кішірек(2-3 тұ қ ым) Енді, ұ зынша кері қ айырылғ ан екі қ анатты Сабанды-сары кейде қ оң ыр Жалаң аш
Ноқ ат Қ ысқ а негізінен 2 тұ қ ымды Сопақ, қ ампиғ ан жоғ арғ ы жағ ында ү шкірленген Сабанды –сары Жиі тү тіктелген
Кә дімгі бадана Ұ зын жің ішке кө п тұ қ ымды Цилиндп немесе қ ылыш тә різді Сабанды –сары Жалаң аш
Май бұ ршақ Кішірек 3-4 тұ қ ымды Ә лсіз иілген, тұ қ ым ұ ялары дө ғ естеніп біткен Қ оң ыр дерлік қ ара Жиі тү тіетелген
Ақ бө рі бұ ршақ Ірі кө п тұ қ ымды(4-8) Тү зу Сары –қ оң ыр Жиі тү ктелген

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.