Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Дәнді бұршақ дақылдарының егіс көгі бойынша анықтау.


Тқ ұ амнаң ө суі бө ртуден басталады да – майсасының пайда болуымен аяқ талады (40-сурет).

Ө не бастағ анда тұ қ ым қ абығ ын жарып шық қ антамырша топырақ қ а бойлап, ал сабақ ша жеделдетіп ұ зара бастайды.

Ү ш қ ұ лақ ты жжә не саусақ салалы жапырақ ты дә нді бұ ршақ дақ ылдарында сабақ шасының ұ заруы – тұ қ ым жарнағ ы доғ асының ө су есебінен жү реді. Алғ ашында доғ а тә різді иілген тұ қ ым жарнағ ының топырақ бетіне шығ арылады. Олар жасылдана келе бірінші жалғ ан жапырақ тары тү седі. Соң ынан тұ қ ым жарнағ ының арасында орналасқ ан бү ршіктерден алғ ашқ ы екі нағ ыз жапырақ пайда болады. Ү ш қ ұ лақ ты дә нді бұ ршақ дақ ылдарында алғ ашында жай жапырақ тар, ал біраз уақ ыт ө ткеннен кейін бірінші ү ш қ ұ лақ ты жапырақ тү зілсе, саусақ салалы жапырақ таы дә нді бұ ршақ дақ ылдарының алғ ашқ ы жапырақ тары ересек ө сімдіктердегідей кү рделі, тек қ ана кішірек болып келеді.

Қ ауырсын жапырақ ты ө сімдіктер эпикотиль есебінен ө неді жә не тұ қ ым жарнағ ы тапырақ та қ алады, ал жер бетіне бірден алғ ашқ ы нағ ыз жапырақ тар шығ ады.

 

40-сурет. Дә нді бұ ршақ дақ ылдарының егін кө гі.

Ү ш қ ұ лақ ты жапырақ ты (ү рме бұ ршақ); 2. Саусақ салалы жапырақ ты (бө рі бұ ршақ); 3. Қ ауырсынды жапырақ ты (ноқ ат).

 

38-кесте.

Дә нді бұ ршақ дақ ылдары егін кө гінің айырмашылық белгілері (тұ қ ым жарнақ тары топырақ та қ алады)

Тү рі Қ ұ рылысы Жапырақ шалар пішіні Тү ктілігі сипаты
Егістік ас бұ ршағ ы Қ ос қ ауырсынды Енді, жұ мыртқ а тә різді, кері жұ мыртқ а тә різді 1-жапырақ жалаң аш, немесе ә лсіз тү кті
Далалық ас бұ ршақ (пелюшка) Қ ос қ ауырсынды Енді, жұ мыртқ а тә різді, кері жұ мыртқ а тә різді 1-жапырақ жалаң аш, немесе ә лсіз тү кті
Ірі тұ қ ымды жасымық Қ ос қ ауырсынды Ұ зынша – сопақ 1-жапырағ ы жалаң аш немесе ә лсіз тү кті
Ұ сақ тұ қ ымды жасымық Қ ос қ ауырсынды Ұ зынша – сопақ 1-жапырағ ы жалаң аш немесе ә лсіз тү кті
Егістік ноғ атық Қ ос қ ауырсынды Ланцетті 1-жапырағ ы жалаң аш немесе ә лсіз тү кті
Атбас бұ ршақ Қ ос қ ауырсынды Жқ мыртқ а тә різді, кері жұ мыртқ а тә різді немесе ә лсіз сопақ 1-жапырақ жалаң аш, немесе ә лсіз тү кті
Ноқ ат Дара қ ауырсынды Кері жұ мыртқ а тә різді, жапырақ шалардың шеттері ара тісті 1-жапырақ тегіс тү кті

 

Дә нді бұ ршақ дақ ылдары майсасының айырмашылық белгілері (тұ қ ымжарнақ тары топырақ бетіне шығ арылады)

39-кесте

 

 

Дә нді бұ ршақ дақ ылдарын жапырағ ы бойынша анық тау. Дә нді бұ ршақ дақ ылдарының жапырақ тары: қ ауырсынды, ү ш қ ұ лақ ты, жә не саусақ салалы болып келеді (41-сурет).

Қ ауырсынды жапырақ тар жапырақ сағ ағ ының екі жағ ында орналасқ ан бірнеше жұ п жапырақ тардан тұ рады. Сағ ақ ұ шы жапырақ шамен аяқ тала – тақ қ ауырсынды, мұ ртшамен аяқ талса – жұ п қ ауырсынды болып бө лінеді.

Ү ш қ ұ лақ ты жапырақ ә р тү рлі пішінді, жекелеген ү ш жапырақ шадан тұ рады.

Саусақ – салалы жапырақ тар – сағ ақ та радиалды тү рде шашырап орналасқ ан ә р тү рлі пішінді ұ зынша келген жапырақ тардан тұ рады. Ортасындағ ы жапырақ шалары шеткі жапырақ шаларғ а қ арағ анда ірілеу болып келеді.

Дә нді бұ ршақ дақ ылдары жапырақ тары, тегіс не ә р тү рлі дә режеде тү кті болып келеді. Кескіні мен пішіні ә р тү рлі жапырақ серігі болады (39-кесте).

 

41-сурет

 

 

40-кесте.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.