Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Цивілізаційна структура сучасного світу: поняття «цивілізація», типи і види цивілі­зацій
 

Термін «цивілізація» запроваджений у науковий вжиток у XVIII столітті у про­цесі виділення соціогуманітарного знання із загальної системи знань, набут­тя ним ідентичності. Під цим поняттям розуміли більш високий ступінь сус­пільно­го розвитку, пов'язаний із динамічним ходом капіталістичних ринкових відно­син, насамперед у Європі. У найбільш розповсюдженому трактуванні «ци­вілі­зація» – людська спільнота, яка впродовж певного періоду часу (процес за­ро­дження, розви­ток, загибель чи перетворення цивілізації) має стійкі особливі ри­си в соціально-політичній організації, економіці та культурі (науці, техноло­гіях, мистецтві тощо), спільні духовні цінності та ідеали, ментальність (світог­ляд).

Існує декілька підходів до класифікації цивілізацій на основі певних виз­начальних критеріїв.

1. За просторовою ознакою розрізняють два головні типи:

всесвітню (загальнолюдську) цивілізацію, що характеризується плане­тарними масштабами;

локальні цивілізації, що обмежуються територіями окремих регіонів чи країн і виражають культурно-історичні, етнічні, релігійні, економіко-географіч­ні особливості окремої країни, групи країн, етносів, пов’язаних спільною долею.

Таблиця 5.1.1

Класифікація цивілізацій за чотирма фазами економічного розвитку

Типи цивілізацій /за фазами економічного розвитку/ Види локальних цивілізацій
Архаїчна Месопотамська, єгипетська, далекосхідна, мезоамери­кан­ська, класична, південно-азійська, афро-азійська
Доіндустріальна Західна, далекосхідна, євразійська
Індустріальна Західна, православно-християнська, ісламська, індуїст­ська, далекосхідна
Постіндустріальна Євразійська, східноєвропейська, західноєвропейська, пів­ніч­ноамериканська, латиноамериканська, африкансь­ка, японсь­ка, китайська, буд­дійська, індійська, мусуль­манська, океаніч­на.

Локальні цивілізації виникли близько шести тисячоліть назад у межах стародавніх держав та їх об’єднань – в Шумері, Єгипті, Індії. Потім вони змі­нювались, зникали, трансформувались у цивілізації нових поколінь. А. Тойнбі нарахував 47 цивілізацій трьох поколінь, виділивши п’ять «живих» цивілізацій почат­ку XX століття: західну, православно-християнську, ісламську, індуїстсь­ку, далекосхідну. За основу класифікації він взяв приналежність до тієї чи іншої світової релігії.

Ознаками локальних цивілізацій є: 1) певна єдність культурної спадщини (дану ознаку не можна вважати абсолютною, оскільки цивілізації нерідко внас­лідок завоювань та асиміляції підкореного населення); 2) межі таких цивіліза­цій час­то не співпадали з кордонами географічного району, який відокремлю­вався за ознакою існування умов, що дозволяли людям, які живіть на цій тери­торії, під­тримувати інтенсивніші, ніж в інших граничних районах, зв’язки; 3) спільність релігії, або навіть однієї з конфесій окремої релігії; 4) відносна компактність території, що забезпечує можливість постійних економічних і ду­ховних контактів.За своїм складом локальні цивілізації можуть бути: 1) моноетнічними (японська, індуїстська, конфуціанська); 2) поліетнічними (західна, ісламська, африканська, латиноамериканська). За географічними ознаками локальні циві­лізації можуть бути: 1) компактно розташовані на одній території (індуїстсь­ка, конфуціанська, африканська); 2) розпорошені на кількох континентах (за­хідна, ісламська).

Кожна цивілізація має свою внутрішню структуру, яка забезпечує її ці­лісність і когерентність. Головними складовими структурної будови цивіліза­ційних утво­рень є генетичні, функціональні та структурні зв’язки. Вони у своїй сукупності та взаємодії становлять життєвий цикл цивілізації, який за А. Тобі­ним складається з таких фаз: виникнення (зародження) – зростання – надлом – розпад.

Формування четвертого покоління цивілізацій є зумовленим: по-перше, новим етапом історичного процесу; по-друге, зміною техногенної цивілізації на гуманістично-креативну, ноосферну, постіндустріальну форму; по-третє, викли­ком з боку процесів глобалізації та інтеграції як власного протилежного базису процесів диференціації і дезінтеграції на нових принципах. Останній процес найбільш наочно спостерігається, перш за все, в межах західної цивілізації, яка, маючи за власне історичне ядро Західну Європу, опанувала індустріальне сус­пільство і поширилась на Північну і Латинську Америку, Австралію і Океанію, перетворила на колонії Індію, Африку, підпорядкувала власному впливу Китай. А. Тойнбі зазначав: «У ході власної експансії сучасна західна цивілізація пере­творилася в буквальному сенсі слова на всесвітню, охопивши своєю мережею всю решту цивілізацій».Водночас XX століття стало початком занепаду всемогутності західної цивілізації. Це відмічали О. Шпенглер, А. Тойнбі, П. Сорокін. Останній вважав однією з головних тенденцій кінця ХХ століття переміщення центру творчого лідерства з Заходу на Схід: «Творчий центр історії людства, який був локалізо­ваний протягом сторіч в Європі і європеїзованій Америці, остаточно перестав бути обмеженим цими кордонами. Значною мірою він поширився на Схід і став «планетарним» в сенсі активності не тільки на Заході, але і на Сході... В подаль­шому, у великих «виставах» історії буде представлена не просто одна євроамери­канська «зірка», але декіль­ка зірок Індії, Китаю, Японії, Росії, арабських країн та інших культур і народів. Ця епохальна тенденція вже діє і швидко набирає обертів кожного дня».

 

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал