Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


А гемофилиясында ЇІІІ жайттыѕ тўќымќуалайтын жеткіліксіздігі
\/

/\

Биіктік ауруыныѕ себептері мен патогенезініѕ негізгі тізбегі болып табылады:

Барометрлік ќысымныѕ тґмендеуі

Атмосфералыќ ауада рО2 тґмендеуі

Барометрлік ќысымныѕ жоєарылауы

Зат алмасудыѕ бўзылуы

Гипоксемия

Ацидоз

Жїйке жїйесі ќызметініѕ бўзылуы

Гипоксия

\/

/\

Альпинист 6500м биіктікке шыќќанда есінен танып, оны ќарап тексергенде айќын цианоз, тынысы сирегендігі аныќталды. Дамыєан аурудыѕ себебі, патогенездегі негізгі тізбегі жјне патогенезіндегі кері айналып соєу шеѕбері:

Атмосфералыќ ауада рСО2 тґмендеуі

Атмосфералыќ ауада рО2 тґмендеуі

Барометрлік ќысымныѕ жоєарылауы

Гипоксемия

Гипоксемия > тыныс орталыєыныѕ ќозуы> гиперпноэ > гипокапния > тыныс орталыєыныѕ тежелуі > брадипноэ > гипоксемия

Ацидоз

Гипоксемия > ќан тамырларын ќозєалтќыш орталыќтыѕ ќозуы > тахикардия > гипоксемия

Гипоксемия > эритропоэтин ґндірілуініѕ жоєарылауы > эритроцитоз > гипоксемия

\/

/\

Биіктік ауруы кезінде гиперпноэ патогенезінде маѕыздысы

Гипоксемия кезінде шеткері хеморецепторлардыѕ ќозуы

Тыныс орталыєыныѕ ќозуы

Тыныс орталыєыныѕ тежелуі

Гипокапния

Ацидоз

Анда оттегініѕ їлестік ќысымыныѕ жоєарылауы

Гипоксемия кезінде орталыќ хеморецепторлардыѕ ќозуы

Алкалоз

\/

/\

Нґсер жаѕбырдын астында ќалєан туристердіѕ біреуі ауырєан пневмонияныѕ дамуындаєы себеп пен жаєдай, аурудыѕ арнайы емес белгісі:

Пневмококктар

Жґтел

Ґкпедегі ылєал сырылдар

Организмніѕ суыќтауы

Нормостениялыќ конституция

Ер жынысы

Дене температурасыныѕ кґтерілуі, јлсіздік

Жасы 30-да

\/

/\

Гипоксемия, гипокапния жјне декомпрессияны сипаттайтын симптомдар:

Цианоз

Брадипноэ

Газдыќ алкалоз

Гипероксемия

Газдыќ эмболия

Сатурация

Анныѕ оттегіге сыйымдылыєы тґмендеуі

-рО2 98%

\/

/\

Биіктік ауруы кезінде теѕгерілулік-бейімделулік маѕызы бар

Кґгерудіѕ

Селкілдектіѕ

Эритроцитоздыѕ

Озєалыстар їйлесімділігі бўзылуыныѕ

Брадипноэніѕ

Гиперпноэніѕ

Тахикардияныѕ

Дезоксигемоглобин мґлшері артуыныѕ

\/

/\

Биіктік ауруыныѕ кґрінісі болып табылады

ГиперпноэБрадипноэ

Тахикардия

Кґгеру

Эритроцитоз

Озєалыстар їйлесімділігі бўзылуы

Анайналымыныѕ орталыќтануы

Ордан ќанныѕ шыєуы

\/

/\

Декомпрессия жаєдайына тјн

Газдыќ эмболия

Тері асты эмфиземасы

Жабыќ ќуыстарда газдар кґлемініѕ ўлєаюы жјне олардыѕ ќысымыныѕ жоєарылауы

Ауа эмболиясы

Анда газдар ерігіштігініѕ жоєарылауы

Тіндер мен организмніѕ сўйыќ орталыќтарында азот ерігіштігініѕ жоєарылауы

Сатурация

Ішекте газдардыѕ ќысылуы

\/

/\

Гипербария жаєдайына тјн:

Организмніѕ тіндері жјне сўйыќ ортасында азот ерігіштігініѕ жоєарылауы

Организмніѕ тіндері жјне сўйыќ ортасында газдар ерігіштігініѕ тґмендеуі


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал