Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Довгострокові фінансові інвестиції: визначення, оцінка
Довгострокові фінансові інвестиції – це інвестиції, які утримуються підприємством на період більше одного року та всі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент. Слід відмітити, що всі придбані довгострокові фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю так само, як поточні фінансові інвестиції.

При відображенні на дату балансу всі довгострокові фінансові інвестиції згідно П(C)БО 12 можливо поділити на дві великі групи, а саме:

1) інвестиції, що надають право власності інвестору ;

2) інвестиції, що не надають право власності інвестору.

Цей поділ важливий насамперед тому, що відповідно до положень Інструкції №291 аналітичний облік ведеться підприємством не тільки за об’єктами інвестування, а й за групами (видами) довгострокових фінансових інвестицій. Крім того, класифікувати довгострокові фінансові інвестиції важливо також і для того, щоб визначити метод оцінки та обліку конкретної інвестиції на дату балансу.

Інвестиції, що надають право власності інвестору поділяються на такі види:

- фінансові інвестиції в асоційовані підприємства;

- фінансові інвестиції в спільну діяльність;

- фінансові інвестиції в дочірні підприємства;

- фінансові інвестиції в підприємства, на які інвестор не має суттєвого впливу.

Асоційоване підприємство - це підприємство, на яке інвестор має суттєвий вплив і яке не є дочірнім або спільним підприємством інвестора.

Спільна діяльність - це господарська діяльність зі створенням юридичної особи, яка є об’єктом спільного контролю двох або більше сторін відповідно до письмової угоди між ними. Під спільним контролем слід розуміти розподіл контролю між двома або більше сторонами (підприємствами-інвесторами) за господарською діяльністю об’єкта інвестування відповідно до угоди про ведення спільної діяльності. Контроль - це вирішальний вплив на фінансову, господарську і комерційну політику підприємства з метою одержання вигод (прибутку, дивідендів тощо) від його діяльності.

Дочірнє підприємство - це підприємство, що перебуває під контролем материнського (холдингового) підприємства. В свою чергу, материнське підприємство здійснює контроль дочірніх підприємств.

Суттєвий вплив - це повноваження брати участь у прийнятті рішень з фінансової, господарської та комерційної політики об’єкта інвестування без здійснення контролю цієї політики. Тобто підприємство-інвестор має суттєвий вплив, якщо володіє, наприклад, 25-50% акцій, що дають право голосу на загальних зборах акціонерів об’єкта інвестування. Крім того, свідченням наявності суттєвого впливу з боку контрольного учасника може бути: представництво в раді директорів або аналогічному керівному органі спільного підприємства; та участь у прийнятті рішень. 

Фінансові інвестиції (крім інвестицій, що утримуються підприємством до їх погашення або обліковуються за методом участі в капіталі) на дату балансу відображаються за справедливою вартістю.

Сума збільшення або зменшення балансової вартості фінансових інвестицій на дату балансу (крім інвестицій, що обліковуються за методом участі в капіталі) відображається у складі інших доходів або інших витрат відповідно.

Фінансові інвестиції, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, відображаються на дату балансу за їх собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестиції.

Втрати від зменшення корисності фінансових інвестицій відображаються у складі інших витрат з одночасним зменшенням балансової вартості фінансових інвестицій.

Фінансові інвестиції, що утримуються підприємством до їх погашення, відображаються на дату балансу за амортизованою собівартістю фінансових інвестицій.

Різниця між собівартістю та вартістю погашення фінансових інвестицій (дисконт або премія при придбанні) амортизується інвестором протягом періоду з дати придбання до дати їх погашення за методом ефективної ставки відсотка.

Сума амортизації дисконту або премії нараховується одночасно з нарахуванням відсотка (доходу від фінансових інвестицій), що підлягає отриманню, та відображається у складі інших фінансових доходів або інших фінансових витрат з одночасним збільшенням або зменшенням балансової вартості фінансових інвестицій відповідно.Розглянемо приклад відображення на дату балансу у підприємства-інвестора довгострокові фінансові інвестиції за справедливою вартістю.

Приклад 1

ВАТ „Альфа" придбало акції ЗАТ „Фонд" та ЗАТ „Спілка" (див. табл.7.2) . Відповідно до даних договорів акції можуть бути реалізовані ВАТ „Альфа" сторонньому підприємству тільки після одержання дозволу від акціонерів ЗАТ „Фонд" та ЗАТ „Спілка" відповідно. 01.11.2008 р. ВАТ „Альфа" отримало такий дозвіл та продало 10 акцій ЗАТ „Фонд" за ціною 3000 грн. та 10 акцій ЗАТ „Спілка" за ціною 4100 грн.

ВАТ "Альфа" обліковує ДФІ з ПВ в акції ЗАТ "Фонд" та ЗАТ "Спілка" за справедливою вартістю, бо не має суттєвого впливу на об’єкти інвестування (відповідно 4% і 3% акцій з правом голосу, якими володіє ВАТ "Альфа").

 

Таблиця 7.2

№ з/п ДФІ з ПВ Придбання акцій станом на 01.11.2007р. Справедлива (ринкова) вартість акцій станом на 31.12.2007р. (така ж сама на дату продажу акцій), грн. Оголошені 01.04.2008р. та отримані 01.05.2008р. дивіденди, грн.
Кількість, шт. Собівартість, грн. Доля акцій в загальній кількості випущених ЗАТ акцій з правом голосу, %
В акції ЗАТ „Фонд"
В акції ЗАТ „Спілка"
Всього: -

 

Враховуючи дані прикладу 7.2, в бухгалтерському обліку ВАТ „Альфа" будуть зроблені відповідні записи, які наведено в таблиці 7.3

Як бачимо, облік довгострокових фінансових інвестицій за справедливою вартістю майже ідентичний обліку поточних фінансових інвестицій . Відмінність пов’язана лише з вибором рахунків бухгалтерського обліку при відображенні інвестицій, та критеріями, якими слід керуватися при первісній оцінці інвестицій. Відмітимо також, що згідно вимог П(С)БО12, дивіденди відображаються ВАТ "Альфа" (інвестор) як дохід у звітному періоді, коли вони були оголошені ЗАТ "Фонд" та ЗАТ "Спілка" (об’єкти інвестування).

Таблиця 7.3

№ з/п Зміст господарських операцій Бухгалтерський облік Сума, грн.
Дт Кт
Здійснено 01.11.2000р. інвестиції в акції ЗАТ "Фонд"
Здійснено 01.11.2000р. інвестиції в акції ЗАТ "Спілка"
Відображено 31.12.2000р. переоцінку акцій ЗАТ "Фонд" (6000 грн.-4500 грн.)
Відображено 31.12.2000р. переоцінку акцій ЗАТ "Спілка" (8000 грн.-7000 грн.)

 

 

Продовження таблиці 7.3

№ з/п Зміст господарських операцій Бухгалтерський облік Сума, грн.
Дт Кт
Визначено фінансовий результат від переоцінки акцій (збиток 1500-1000 = 500 грн.)
Відображення 01.04.2001р. оголошених дивідендів
Відображення 01.05.2001р. отриманих дивідендів
Визначено фінансовий результат від інвестиційної діяльності (прибуток 700 грн.)
Реалізація 01.11.2001р. 10 акцій ЗАТ „Фонд" Отримано грошові кошти на розрахунковий рахунок
Відображено собівартість реалізованих акцій ЗАТ "Фонд" (10*(6000/15))
Реалізація 01.11.2001р. 10 акцій ЗАТ „Спілка" Отримано грошові кошти на розрахунковий рахунок
Відображено собівартість реалізованих акцій ЗАТ "Спілка" (10*(7000/20))

 

Продовження таблиці 7.3

№ з/п Зміст господарських операцій Бухгалтерський облік Сума, грн.
Дт Кт
Визначено фінансовий результат від продажу акцій ЗАТ "Фонд" (збиток 1000 грн.)
Визначено фінансовий результат від продажу акцій ЗАТ "Спілка"(прибуток 600 грн.)
Списаний фінансовий результат на нерозподілені збитки

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал