Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Організація змісту навчального матеріалу. В результаті вивчення теми студент повинен:


В результаті вивчення теми студент повинен:

Знати:

1. Принципи надання невідкладної медичної допомоги при отруєння СДОР.

2. медичне забезпечення евакуації та розосередження при аваріях на хімічно-небезпечних об’єктах.

Вміти:

1. Використати антидоти із індивідуальної аптечки АІ-2;

2. Надати медичну допомогу постраждалим.

 

 

4. План і організаційна структура навчального заняття

№ з/п   Етапи заняття   Роз-поділ часу (хвилин)   Види контролю Засоби навчання (об’єкти, які вико-ристовуються в нав-чальному процесі як носії інформації та інструменти діяльності викладача і студента)  
1. Підготовчий етап Письмове тес-тування, виконання практичних завдань, усне опитування за стандартизованими переліками питань. Тести для оцінки рівня знань студентів. Посібники, довідники, методичні реко-мендації.
1.1 Організаційні питання.
1.2 Формування мотивації.
1.3 Контроль початкового рівня підготовки.
2. Основний етап. Засвоєння теоретичних питань. Вирішення завдань.
3. Заключний етап
3.1. Перевірка протоколів.
3.2. Загальна оцінка навчальної діяльності студента.
3.3 Інформування студентів про тему наступного заняття.   Методичні реко-мендації.

 

 

5. Методика організації навчального процесу на практичному (семінарському) занятті.

5.1. Підготовчий етап.

На початку заняття визначається початковий рівень знань студентів за темою. Кожен студент одержує стандартизовані тестові завдання.

5.2. Основний етап –Студенти виконують індивідуальні завдання.

Перед студентом ставиться завдання охарактеризувати принципи організації медичного забезпечення евакуації та розосередження при аваріях на хімічно-небезпечних об’єктах, надання невідкладної медичної допомоги при отруєння СДОР, застосування засобів індивідуального захисту.

Запропонувати алгоритм дій населення при попередженні про аварії на хімічно-небезпечних об’єктах, під час та в період ліквідації наслідків.

Виконання кожного завдання обговорюється зі студентами.

5.3. Заключний етап.

Оцінюється поточна діяльність кожного студента упродовж заняття, проводиться аналіз успішності студентів, оголошується оцінка діяльності кожного студента і виставляється у журнал обліку відвідувань і успішності студентів. Староста групи одночасно заносить оцінки у відомість обліку успішності і відвідування занять студентами, викладач завіряє їх своїм підписом.

Інформування студентів про тему наступного заняття і методичні прийоми щодо підготовки до нього.6. Додатки. Засоби для контролю:

6.1. Контрольні питання.

1. Принципи надання невідкладної медичної допомоги при отруєння СДОР.

2. Засоби індивідуального захисту.

3. Засоби колективного захисту.

4. Засоби медичного захисту.

5. Медичне забезпечення евакуації та розосередження.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал