Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Організація змісту навчального матеріалу


Частина 1

(Аварії на хімічно небезпечних об'єктах, їх медико-санітарні наслідки)

 

1. Конкретні цілі :

1.1 Пояснювати причини виникнення, шляхи попередження та подолання наслідків аварій на хімічно-небезпечних об’єктах.

1.2. Класифікувати аварії на хімічно-небезпечних об’єктах.

1.3. Характеризувати медико-санітарні наслідки аварій на хімічно-небезпечних об’єктах.

1.4. Оцінювати наслідки аварій на хімічно-небезпечних об’єктах.

Базовий рівень підготовки.

Назви попередніх дисциплін Отримані навики
Політологія Володіти основними положеннями законодавства в сфері захисту прав людини.
Соціологія Володіти знаннями з питань взаємодії людини та біосфери на всіх рівнях.
Анатомія людини Аналізувати інформацію про будову тіла людини, системи, що його складають, органи ітканини. Визначати топографо-анатомічні взаємовідносини органів і систем людини.
Медична і біологічна фізика Пояснювати фізичні основи та біофізичні механізми дії зовнішніх факторів на системи організму людини. Пояснювати фізичні основи діагностичних і фізіотерапевтичних ( лікувальних ) методів, що застосовуються у медичній апаратурі. Трактувати загальні фізичні та біофізичні закономірності, що лежать в основі життєдіяльності людини.
Медична хімія Інтерпретувати типи хімічної рівноваги для формування цілісного фізико-хімічного підходу до вивчення процесів життєдіяльності організму. Застосовувати хімічні методи кількісного та якісного аналізу. Класифікувати хімічні властивості та перетворення біонеорганічних речовин в процесі життєдіяльности організму. Трактувати загальні фізико-хімічні закономірності, що є в основі процесів життєдіяльності людини.
Мікробіологія, вірусологія і імунологія Інтерпретувати біологічні властивості патогенних та непатогенних мікроорганізмів, вірусів та закономірності їх взаємодії з макроорганізмом, з популяцією людини і зовнішнім середовищем.
Фізіологія Аналізувати стан здоров’я людини за різних умов на підставі фізіологічних критеріїв.

 

Організація змісту навчального матеріалу

В результаті вивчення теми студент повинен:

Знати:

 

- правила оповіщення населення сигналом “Хімічна небезпека”;

- поняття “Хімічна обстановка”;

- методи оцінки хімічної обстановки;

- організацію хімічної розвідки та її технічні засоби;

- вихідні дані для оцінки хімічної обстановки методом прогнозування;

- зони хімічного забруднення місцевості сильнодіючими отруйними речовинами ( СДОР);

- висновки з оцінки хімічної обстановки шляхом прогнозування;оснащення особового складу груп хімічної розвідки.

ВМІТИ:

- визначати якісний та кількисний склад СДОР в об’єктах довкілля;

- визначати ступінь небезпеки хімічногоб’єкту.

 

4. План і організаційна структура навчального заняття

№ з/п   Етапи заняття   Роз-поділ часу (хвилин)   Види контролю Засоби навчання (об’єкти, які вико-ристовуються в нав-чальному процесі як носії інформації та інструменти діяльності викладача і студента)  
1. Підготовчий етап Письмове тес-тування, виконання практичних завдань, усне опитування за стандартизованими переліками питань. Тести для оцінки рівня знань студентів. Посібники, довідники, методичні реко-мендації.
1.1 Організаційні питання.
1.2 Формування мотивації.
1.3 Контроль початкового рівня підготовки.
2. Основний етап. Засвоєння теоретичних питань. Вирішення завдань.
3. Заключний етап
3.1. Перевірка протоколів.
3.2. Загальна оцінка навчальної діяльності студента.
3.3 Інформування студентів про тему наступного заняття.   Методичні реко-мендації.

 

 

5. Методика організації навчального процесу на практичному (семінарському) занятті.

5.1. Підготовчий етап.

На початку заняття визначається початковий рівень знань студентів за темою. Кожен студент одержує стандартизовані тестові завдання.

5.2. Основний етап –Студенти виконують індивідуальні завдання.

Перед студентом ставиться завдання пояснити причини виникнення, характеризувати медико-санітарні наслідки аварій на хімічно-небезпечних об’єктах.Виконання кожного завдання обговорюється зі студентами.

5.3. Заключний етап.

Оцінюється поточна діяльність кожного студента упродовж заняття, проводиться аналіз успішності студентів, оголошується оцінка діяльності кожного студента і виставляється у журнал обліку відвідувань і успішності студентів. Староста групи одночасно заносить оцінки у відомість обліку успішності і відвідування занять студентами, викладач завіряє їх своїм підписом.

Інформування студентів про тему наступного заняття і методичні прийоми щодо підготовки до нього.

6. Додатки. Засоби для контролю:

6.1. Контрольні питання:

1. Поняття про СДОР ХНО.

2. Алгоритм оповіщення населення сигналом “Хімічна небезпека”

3. Поняття про хімічну обстановку

4. Методи оцінки хімічної обстановки

5. Вихідні дані для оцінки хімічної обстановки методом прогнозуванняmylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал