Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Частина 2.
(Аварії на радіаційно небезпечних об'єктах, їх медико-санітарні наслідки)

1. Конкретні цілі :

1.1 Характеризувати принципи надання невідкладної медичної допомоги при аваріяхна радіаційно небезпечних об'єктах.

1.2. Запропонувати алгоритм надання першої медичної допомоги потерпілимна радіаційно небезпечних об'єктах.

1.3. Запропонувати алгоритм дій населення при попередженні про аваріїна радіаційно небезпечних об'єктах, під час та в період ліквідації наслідків.

2. Базовий рівень підготовки.

Назви попередніх дисциплін Отримані навики
Політологія Володіти основними положеннями законодавства в сфері захисту прав людини.
Соціологія Володіти знаннями з питань взаємодії людини та біосфери на всіх рівнях.
Анатомія людини Аналізувати інформацію про будову тіла людини, системи, що його складають, органи ітканини. Визначати топографо-анатомічні взаємовідносини органів і систем людини.
Медична і біологічна фізика Пояснювати фізичні основи та біофізичні механізми дії зовнішніх факторів на системи організму людини. Пояснювати фізичні основи діагностичних і фізіотерапевтичних ( лікувальних ) методів, що застосовуються у медичній апаратурі. Трактувати загальні фізичні та біофізичні закономірності, що лежать в основі життєдіяльності людини.
Медична хімія Інтерпретувати типи хімічної рівноваги для формування цілісного фізико-хімічного підходу до вивчення процесів життєдіяльності організму. Застосовувати хімічні методи кількісного та якісного аналізу. Класифікувати хімічні властивості та перетворення біонеорганічних речовин в процесі життєдіяльности організму. Трактувати загальні фізико-хімічні закономірності, що є в основі процесів життєдіяльності людини.
Мікробіологія, вірусологія і імунологія Інтерпретувати біологічні властивості патогенних та непатогенних мікроорганізмів, вірусів та закономірності їх взаємодії з макроорганізмом, з популяцією людини і зовнішнім середовищем.
Фізіологія Аналізувати стан здоров’я людини за різних умов на підставі фізіологічних критеріїв.

 

3. Організація змісту навчального матеріалу

В результаті вивчення теми студент повинен:

Знати:

- принципи обмеження радіаційного впливу;

- можливі види радіаційних уражень;

- віддалені наслідками радіаційного опромінення.

Вміти:

- використати радіопротектори із індивідуальної аптечки АІ-2;

- надати медичну допомогу постраждалим.

 

4. План і організаційна структура навчального заняття

№ з/п   Етапи заняття   Роз-поділ часу (хвилин)   Види контролю Засоби навчання (об’єкти, які вико-ристовуються в нав-чальному процесі як носії інформації та інструменти діяльності викладача і студента)  
1. Підготовчий етап Письмове тес-тування, виконання практичних завдань, усне опитування за стандартизованими переліками питань. Тести для оцінки рівня знань студентів. Посібники, довідники, методичні реко-мендації.
1.1 Організаційні питання.
1.2 Формування мотивації.
1.3 Контроль початкового рівня підготовки.
2. Основний етап. Засвоєння теоретичних питань. Вирішення завдань.
3. Заключний етап
3.1. Перевірка протоколів.
3.2. Загальна оцінка навчальної діяльності студента.
3.3 Інформування студентів про тему наступного заняття.   Методичні реко-мендації.

  

5. Методика організації навчального процесу на практичному (семінарському) занятті.

5.1. Підготовчий етап.

На початку заняття визначається початковий рівень знань студентів за темою. Кожен студент одержує стандартизовані тестові завдання.

5.2. Основний етап –Студенти виконують індивідуальні завдання.

Перед студентом ставиться завдання охарактеризувати принципи організації надання медичної допомоги при на радіаційно небезпечних об'єктах, застосування засобів індивідуального захисту.

Запропонувати алгоритм дій населення при попередженні про аварії на радіаційно небезпечних об'єктах, під час та в період ліквідації наслідків.

Виконання кожного завдання обговорюється зі студентами.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал