Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


І. Методика вивчення алгебраїчного матеріалу


Лекційний матеріал до модуля 5. Методика вивчення алгебраїчного та геометричного матеріалу в початковому курсі математики

КОМПЛЕКСНА МЕТА:актуалізувати знання студентів щодо теоретичних положень вивчення алгебраїчних та геометричних понять у початковому курсі математики; охарактеризувати етапи формування знань первісних понять алгебри (математичні вирази, рівність, нерівність, рівняння, змінна і стала величина) та геометричних фігур (точка, пряма, ламана, кут, многокутник, круг, коло, об'ємні фігури). Сформувати у майбутніх учителів уміння добирати и використовувати найбільш ефективні методи вивчення алгебраїчного та геометричного матеріалу.

ПЛАН

І. Методика вивчення алгебраїчного матеріалу

Ознайомлення з числовими виразами.

Методика вивчення понять РІВНОСТІ, НЕРІВНОСТІ, РІВНЯННЯ

ІІ. Методика вивчення геометричного матеріалу

2.1.Загальні питання вивчення геометричного матеріалу в початковій школі

Точка, пряма і крива лінії, відрізок прямої

Многокутник, кут, круг

2.4. Ламана лінія, довжина ламаної лінії, периметр многокутника

ЛІТЕРАТУРА

1. Богданович М. В., Козак М. В., Король Я. А. Методика викладання математики в початкових класах: Навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів. — Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. — 336 с.

2. Король Я. А. Практикум з методики викладання математики в початкових класах: Навчальний посібник для педагогічних університетів та інститутів. – Тернопіль: Мандрівець, 1998, - 134 с.

3. Король Я. А. Формування практичних умінь і навичок на уроках математики в початковій школі.- Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 1999. — 136 с.

4. Логачевська С.П. Диференціація у звичайному класі: Посібн. для вчителів, методистів, студ. / За ред. О.Я. Савченко. - К., 1998. - 288 с.

І. Методика вивчення алгебраїчного матеріалу

 

Відповідно до програми початковий курс математики містить елементи алгебри. Учні І—IV класів повинні дістати початкові ві­домості про математичні вирази, числові рівності і нерівності, озна­йомитися з буквеною символікою, навчитися розв'язувати несклад­ні рівняння і нерівності, набути уміння розв'язувати деякі прості і складені задачі за допомогою рівнянь.

Алгебраїчний матеріал вивчають, починаючи з І класу, в тісно­му зв'язку з арифметичним і геометричним матеріалом. Введення елементів алгебри сприяє узагальненню понять про число, ариф­метичні дії, відношення і водночас готує дітей до вивчення алгеб­ри в наступних класах.

Програмою з математики в І—IV класах передбачено навчити дітей читати і записувати математичні вирази; ознайомити з пра­вилами порядку виконання дій і навчити ними користуватися під \-ч.ас обчислень, ознайомити учнів з тотожними перетвореннями ви­разів.У процесі формування в дітей поняття математичного виразу треба враховувати, що знак дії, поставлений між числами, має по­двійний зміст; з одного боку, 'він позначає дію, яку треба викона­ти над числами (наприклад, 6+4 —• до шести додати чотири); в другому — знак дії позначає вираз (6+4 — це сума чисел 6 і 4).

Поняття про вираз формують у молодших школярів у тісному .зв'язку з поняттям про арифметичні дії, що сприяє кращому засво­єнню їх.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.017 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал